Grahana

Saka Wikisumber
Sumunar

[ 70 ]GRAHANA

Wiwik, Indriyani

Angin wengi iki sangsaya ngekes rumasuk ana ing balung sungsumku. Wengine dimumg paja-paja nalika tumlawunge mega nutupi endahe rembulan kang sumunar, sih cetha kagambar wewayanganmu nalika pamitninggalake aku esuk mau,

“Rengganis...” Hirih suaramu kaya ora kuwawa mbacutake aturmu. | Rengganis, aku njaluk pangapura. Kabeh mau dudu kekarepanku

“Aku ekhlas nampa kahanan iki, Mas. Becike Panjenengan kondur ing daleme Mbak Liestiyani. Piye-piyea dheweke kuwi kang luwih hak lan dadi garwa pinilih. Bener ngendikane Bapak Ibu, aku iki dudu sapa-sapa lan ora duweapa-apa. Urip lola, adoh pangkat lan drajat” ia mi” Hiwung atimu sangsaya lirih Jan tanpa daya nyawang

“Percaya aku, Mas, Aku ora apa-apa nampa kabeh gen kuwi pancen bisa gawe tentreming sii lan al Panje ngan kg sendal

p ”

Karo ngremet drijiku, Mas Aji anggone mandeng aku, Sorot aku. Sejatine aku ora lega nguntabake lakune Mas Aji kang, katon abot lan cetha simujid atine Ora krasa, luh iki tumetes ing pipi, sithik mbaka sithik. Sanajan ora

sungkawaning penggalihe.

SUMUNAR Arologi Crita Cekak, 70 [ 71 ]Ngayogyakarta, dheweke upa wis dadi wanita karier sing kawentar. Lumrah

Wis sawetara meh rong sasi suwene ora ana kabar saka Mas Aji, HIP lan upa telpon daleme ora bisa dakhubungi . Sangsaya liwung ali iki mendhem rasa lan nampa kasunyatan menawa aku telatora nggarap sari sasi iki.

mitraku, Surtikanthi, aku arep tes laboratorium kanggo ngecek urine apa bener a . aa

wis nampa kasunyatan nganti sliramu mengko ngandhut, Nis?” celathune Surti dinama nggandheng tanganku, mlaku tumuju laboratorium. Aku ora kuwawa wangsulan, Daljupuk cepuk dilik kang diulungake suster kanggo wadhah urine. Karo rasa dheg-dhegan aku mlebu kolah sing ana pojok cedhak kamar inap pasien sing dirawat ana kono, COra suwe metu saka kolah, cepuk cilik isi urine cepet-cepet dakulungake suster, Kae ka DATES Sek jara ya, MBAH akure suster karo ngulungake tandha

Aku lungguh njejeri dheweke. Lirih aku ngunjal ambegan kanggo ngilangake rasa sumpege dhadha sadurunge murwakani rembugan kang

“Walhudham Bismwab, Sur. Kabeh dakpasrahake marang Sing Kutasa/”

“ep kepriy meh, aku i nglakoni upa kudi

Wan taga kudu wani tanggung,

jawab, ta?” dakbarutake wangsulanku kayakaya aku siap ngadhepi kasunyatan iki sanajan sejatine atiku kabuncang, nampa kasunyatan menawa aku bakale ngandhut tanpa kasandhing Mas Aji. Wis ora kepikiran maneh kepriye panemune tangga teparo yen nyawang kahananku mengko,

“Genahe, sliramu karo Mas Aji kuwi kepiye, ta?” pitakone sajak nlesih,

“Aku bingung, Kudu wiwit saka ngendi? Critane dawa banget?”

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, A [ 72 ]Aku meneng sawetara, Sanalika pikiranku ngumbara ing awang- awang, Kelingan sepisanan ketemu Mas Aji ing sawijine kegiatan sosial kang, ngurusi bimbingan marang bocah-bocah sing ora bisa nerusake sekolah lan anak jalanan. Aku mbina babagan seni lan budhaya, dene Mas Aji nglatih ketrampilan carane mbudidaya tanduran anggrek supaya bisa kanggo sangu urip mandhiri ing tembe mburine, Kabeh mau dianakake saben seminggu sepisan ing tatah Lempuyé

“Aku ketemu dheweke ing Yayasan Among Siwi. Wektu kuwi aku Ora ngira yen dheweke wis omah-omah Sur ....” lirih swaraku isin menawa keprungu pasen liya sing lagi padha tunggu giliran priksa.

“Lho, dadi ..?" Karo nyekel tanganku lan mlongo kaget, Surti nyela omonganku.

Sejatine, garwane kuwi luwih sakabehe tinimbang aku. Saliyane ayu, pinter, uga dadi wanita karier kang wis kawentar kiprahe. ing, wektune kanggo kulawarga kepara ora ana, Malah, Mas Aji ora kaurus, Mula, wis limang taun durung kagungan putra. Nampa kahanan kaya mangkono, Mas Aji sing mung trima pegawai negri biyasa ing Dinas Pertanian ora bisa tumindak apa-apa. Saliyane gaji luwih cilik, dheweke dadi kelara-lara atine amarga saklumrahe guru lakine ora duwe perbawa ing kulawargane lan rumangsa dikilani dhadhane.”

“Yen ngono, sliramu ngrusak pager ayu ta, Nis?” pranggule Surti setengah ora percaya karo apa sing dakkandhakake.

“Karepmu olehe mbiji aku Sur, ananging kulawargane Mas Aji cetha Wis ora tentrem sadurunge aku tepung dheweke, Yen ana unen-unen witing tresna jalaran saka kulina, iku pancen nyata. Mula bukane tresna iki tuwuh saka rasa welasku sing gedhe marang Mas Aji. Semono uga dheweke, Tresna iki sangsaya ngrembaka, nganti aku lan Mas Aji mutusake nikah siri enpa ijin luwih dhisik marang garwane. Kanthi pangajab, sepisan kanggo ngendhani tumindak kang ora manut pranatan agama utawa jina, Kaping pindho,

“Tujuwanmu karo Mas Aji pancen becik. Nanging, piye dathune tangga teparo menawa mangerteni sliramu positip ngandhut? Awake dhewe

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 72 [ 73 ]“Trus, saupama garwane pirsa, piye Nis? Apa maneh Mas Aji rak FNS, ta? Apa ora abot sanggane mengko yen nganti garwane tetep ora bisa nampa kahananmu sing bakal ngandhut putrane?” sajak kawatir Suti mbacutake rembuge,

“Aku bingung, Sur. Ya iku sing dadi perkara. Rong, sasi kepungkur garwane malah nate mrangguli aku lagi mangan bareng Mas Aji ing sawijining restoran ing datah Kalasan, Wiwit saka kedadeyan kuwi Mas Aji bingung lan ninggalake aku? Sanajan abot, Mas Aji milih ninggalake aku lan bali ngeboti Mbak Liestiyani. Kabeh mau kanggo njaga jeneng brayat agenge Mas Aji sakulawarga sing misuwur ing datah Yogyakarta. Aku ngaku salah kebrangas nuruti rasa tresna garwane liyan, Ananging aku ora getun utawa kuciwa

nembe wae dak kandhakake, Kepara durung bisa nampa kahanan iki saumpama iku kedadean marang dheweke, Wis mesthi dheweke ora bakal kuwawa. Saliyane duweni watak tegas, lan ngugemi pranatan elika Jawa, dheweke kalebu wong kang ora bisa nampa tinemu kang ora linambaran nalar ln h

kanggo ngraketake rasa katresnan antarane aku, Mas Aji, lan Mbak Lies, ing pangajab menawa aku sida ngandhut putrane Mas Aji, mesthi aku bisa tansah antarane aku, Mas Aji, lan Mbak Lies, Ananging kabeh mau kudu linambaran

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 73 [ 74 ]rasa ekhlas, adil, lan kanthi tujuwan ngibadah. Apa kang mengkono bakal

gemeter, alon-alon dakbukak amplope. Surti nyedhak njejeri aku lan melu maca isine kertas asil laboratorium mau. “Negatif”

mangkono aku kudu ngucap syukur marang Gusti. Iki kabeh mesthi ana

Panase sansaya sumelet nalika aku lan Surtikanthi ninggalake plataran

Rumah Sakit Sakinah, Sajake Suti ngerti gedhe pangarep-arepku bisa ngandhut

PAGA LADEN kahi kaa kang, D ngra katake tal ah taka Pk

krasa, jangkahku wis teka ing ngarep lawang nalika Surti ninggalake aku

5. aku dhewe saiki gimibeng sepi. Wengine sangsaya tintrim.

Bedare, wengi ii mbulane kalen endah sumarar madhangi wami. Kahanan

ngene dadi ngelingake aku marang wewayangane Mas Aji kang; wektu

kuwi lungguh njejeri aku lan ngrengkuh aku ana ing angah lirih

a Ngan, ask < sakan nika dhawa id kaga D Dalan Lan Srengenge, Tinipa madhangi donya. Ananging nduweni

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 74