Yésus Panguculan/Yésus ditangkep lan diadili

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Yésus ndonga in taman[besut]

[ 45 ]

[Gusti Yésus lan muridé sewelas ing tengahé wengi metu sangka kutané, Yudas ora mèlu.]

[Yésus:] Aku bakal ninggal kowé kabèh. Nanging Gusti Allah bapakku bakal nongkon roh Sutyi teka sing bakal ngréwangi lan manggon karo kowé.

[Yésus:] Aku budal nang endi, kowé kabèh pada ngerti dalané.

[Yésus:] iki dalané, kajektèn lan panguripan. Ora ènèng sing bisa nang enggoné bapakku nèk ora liwat Aku.

[Yésus:] Pada nang kéné waé Aku arep rada adoh kana lunga ndonga.

[Yésus:] O, Bapakku nèk bisa muga wantyi sangsara iki ngliwati aku.

[Yésus:] Ora karepanku kudu klakon, nanging sing dadi karepmu.

Yésus ditangkep[besut]

[ 46 ]

[Yésus:] Kepriyé kok pada bisa turu? Pada tangi! Delokké kaé, sing bakal ngelungké aku marang satruku wis teka.

[Yudas Iskariot:] Wong sing tak ambung iku sing perlu mbok tyekel.

[Yudas Iskariot:] Kepriyé kabaré Guru?

[Yésus:] Yudas, kowé arep ngelungké pangutyulané manungsa karo sak ambungan?

[Pétrus:] Gusti pada éntuk tak amuk kabèh.

[Yésus:] Aja, dijarké!.

[Gusti Yésus manut dongé digawa lunga, nanging murid-muridé pada buyar kabèh.]

Pétrus nyedakké Yésus[besut]

[ 47 ]

[Gusti Yésus digawa nang enggoné imam gedé. Iku wong sing penting déwé kanggo agama. Petrus karo Johannes ngetutké sangka kadohan.]

[Petrus mlebu nang platarané kono.]

[Wong 1:] Hé, kowé ya pada waé tunggalé Dèkné?

[Pétrus:] Omongmu. Aku kenal dèkné waé orak.

[Wong 2:] Lo, kowé ora tunggalé waé karo Dèkné.

[Pétrus:] Ora, goroh.

[Wong 3:] Pantyèn, kowé mauné ya nang kana. Kowé wong Galiléa.

[Pétrus:] Goroh, kowé iku ora ngerti apa sing mbok omong.

Yésus diadili ing ngarep para imam[besut]

[ 48 ]

[Pitik:] Kukuru kuk

Furtheron.....

[Prajurit 1:] Kowé saiki bisa ngarang, sapa sing ngantem kowé?

[Wanyiné ésuk Gusti Yésus digawa nang begandringané para pinuntuné rayaté kono.]

[Imam 1:] Apa kowé anaké Gusti Allah?

[Yésus:] Lah kowé sing pada ngomong

[Imam 1:] Iku nyepèlèké! Perlu digunjar pati. Bèn bangsa Rum sing ngekèki setrapané.

Yésus diadili ing ngarep Pilatus[besut]

[ 49 ]

[Gusti Yésus digawa nang enggoné gramangé bangsa Rum sing jenengé Pilatus Pengarep-pengarepé para imam pada ngobongobongi sing pada nonton, supaya pada nyalakké.]

[Pilatus:] Kowé disalahké wernawerna, lah tembungmu kepriyé?

[Pilatus:] Kowé nindakké salah apa?

[Yésus:] Aku teka kanggo ngekèki seksi kayektèn.

[Pilatus:] Kayektèn iku apa?

[Pilatus:] Aku ora bisa nemu salah apa-apa. Iki wantyi dina keraméan. Sapa sing kuduné tak julké ? Barabas, apa wong iki ratuné bangsa Ju?

[ 50 ]

[Wong-wong:] Barabbas!

Barabbas!

Barabbas!

[Pilatus:] Lah aku kon ngapakké dèkné?

[Wong-wong:] Disalip!

[Wong-wong:] Dèkné ngaku-aku ratuné bangsa Ju.

[Wong-wong:] Nèk wong iku mbok tyulnya, dadiné kowé ora kantyané GutiYésus

[Prajurit 1:] Kowé bisa metu mulih, dèkné dadi gantiné.

[Barabbas terus dityulké sing mauné matèni mungsujhé politiek.]

[Prajurit 2:] ...37, 38, 39!

[Pilatus:] Aku ngumbah tanganku kanggo tanda nèk aku ora nduwé salah nètèské getihé.

[Para prajurit:] Waras lan gangsar kanggo ratuné bangsa Ju.

[ 51 ]

[Pilatus:] Delokké wong-wong

[Wong-wong:] Wongé disalip!

Wongé disalip!

Wongé disalip!

[Pilatus sing nèken layangé setrapan pati. Disalip iku strapan pati sing nggegirisi déwé. Yésus manggul salipé turut dalané Yérusalèm.]

[Nang nyebané kuta sing arep nyalip, panggonan sing dityeluk Golgotha (sesirah).]

[Nang kono para soldat sing nyalip Gusti Yésus.]