Yésus Panguculan/Yésus dibaptis

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Yohanes Pembaptis[besut]

[ 4 ]

[Kenèng apa wong pirang-pirang kok pada teka nang pinggir laut kéné?]

[Yohanes:] Pada tata-tata, awit kratoné Gusti Allah wis teka.

[ 5 ]

[Yohanes:] Pada miwiti karo urip anyar

[Yohanes:] Kampak pengadilané Gusti Allah wis tyumawis ing oyoté wit-kayu.

[Yohanes:] Saben wit sing ora ngetokké woh sing apik bakal ditegor lan dibuwang nang geni.

[Wong 1:] Lah awaké déwé iki kena ditegori kabèh! Awit sapa bisa urip sing apik?

[Yohanes:] Pantyèn, yèn Gusti ngadili, kowé ora bisa ndelik. Nanging sakbaré aku, bakal ènèng wong teka sing bisa ngresiki ati lan pikiranmu.

[Yohanes:] Pada ngakoni nèk awaké déwé iki ora ènèng ajiné blas! Kowé gelem malih tenan uripmu? Njaluka dibaptis ing banyu.

[Yohanes:] Iki tandané nèk kowé gelem miwiti urip anyar.

ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀ꦥꦼꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀[besut]

꧋ꦏꦼꦤꦺꦁ​ꦲꦥ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦥꦶꦫꦁ​ꦥꦶꦫꦁ​ꦏꦺꦴꦏ꧀ꦥꦢ​ꦠꦼꦏ​ꦤꦁ​ꦥꦶꦁꦒꦶꦂ​ꦭꦲꦸꦠ꧀ꦏꦺꦤꦺ?

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦥꦢ​ꦠꦠ​ꦠꦠ꧈​ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦏꦿꦠꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦮꦶꦱ꧀ꦠꦼꦏ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦥꦢ​ꦩꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦶ​ꦏꦫꦺꦴ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦲꦚꦂ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦏꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦥꦼꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦮꦶꦱ꧀ꦕꦸꦩꦮꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦲꦺꦴꦪꦺꦴꦠ꧀ꦠꦺ​ꦮꦶꦠ꧀ꦏꦪꦸ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦱꦧꦼꦤ꧀ꦮꦶꦠ꧀ꦱꦶꦁ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦔꦺꦠꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺ​ꦮꦺꦴꦃ​ꦱꦶꦁ​ꦲꦥꦶꦏ꧀ꦧꦏꦭ꧀ꦢꦶꦠꦼꦒꦺꦴꦂ​ꦭꦤ꧀ꦢꦶꦧꦸꦮꦁ​ꦤꦁ​ꦒꦼꦤꦶ꧉

[ꦮꦺꦴꦁ​​ 1:] ꦭꦃ​ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺ​ꦢꦺꦮꦺ​ꦲꦶꦏꦶ​ꦏꦼꦤ​ꦢꦶꦠꦼꦒꦺꦴꦂꦫꦶ​ꦏꦧꦺꦃ! ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦱꦥ​ꦧꦶꦱ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦱꦶꦁ​ꦲꦥꦶꦏ꧀?

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ ꦪꦺꦤ꧀ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦶ꧈​ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦧꦶꦱ​ꦤ꧀ꦢꦼꦭꦶꦏ꧀꧈ ꦤꦔꦶꦁ​ꦱꦏ꧀ꦧꦂꦫꦺ​ꦲꦏꦸ꧈​ꦧꦏꦭ꧀ꦲꦺꦤꦺꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦠꦼꦏ​ꦱꦶꦁ​ꦧꦶꦱ​ꦔꦽꦱꦶꦏ꧀ꦏꦶ​ꦲꦠꦶ​ꦭꦤ꧀ꦥꦶꦏꦶꦫꦤ꧀ꦩꦸ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦥꦢ​ꦔꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶ​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺ​ꦢꦺꦮꦺ​ꦲꦶꦏꦶ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦲꦺꦤꦺꦁ​ꦲꦗꦶꦤꦺ​ꦧ꧀ꦭꦱ꧀! ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦒꦼꦊꦩ꧀ꦩꦭꦶꦃ​ꦠꦼꦤꦤ꧀ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦩꦸ? ꦚ꧀ꦗꦭꦸꦏ꧀ꦏ​ꦢꦶꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦚꦸ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦲꦶꦏꦶ​ꦠꦤ꧀ꦢꦤꦺ​ꦤꦺꦏ꧀​ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦒꦼꦊꦩ꧀ꦩꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦶ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦲꦚꦂ꧉

Yésus dibaptis[besut]

[ 6 ]

[Sing tukang sorah nang pinggir laut kuwi jenengé Johannes pembaptis.]

[Yohanes:] Kabèh iki ora kanggo aku déwé. Aku mung tata-tata kanggo wong sing bakal teka lan sing bakal nduduhi Gusti Allah iku sapa. Dèkné bakal mbaptis karo Rohé lan geniné Gusti Allah. Iku sing bakal nganyarké uripmu sakkabèhé.

[Lah terus...]

[Yohanes:] Kowé sing sakjané kudu mbaptis

[Yésus:] Wis ndang tindakké ta. Kaya ngono awaké déwé nindakké karepé Gusti Allah.

[Yésus:] Bapakku muga kratonmu teka lan karepmu katindakna..

[Terus ènèng swara nyuwara sangka suwarga.]

[Gusti Allah:] Ya! Pantyèn kowé anakku lanang sing tak trésnani tenan. Kowé sing nglegakké atiku.

[ 7 ]

[Ing wiwitané itungan taun, Johannes pembaptis nang Israèl tata-tata kanggo tekané pangutyulané manungsa. Israèl ing jaman iku kuta sing durung penting nang negara Rum.]

[Bangsa Ju nang Israèl krasa kepenet banget, dadi ora bisa apa-apa. Wong-wong pada ngarep-arep juru pangutyulan. Juru pangutyulan sing wis diyulis nang kitab kitabé bangsa Ju. Pangutyulan iki sing bakal ngekèki kamenangan pangandikané Gusti Allah.]

[Nang pinggiré laut Yordan Johannes pembaptis nduding nang nggoné Gusti Yésus.]

[Yohanes:] Didelok kaé! Tyempéné Gusti Allah sing bakal mbuwng dosané alamndonya.

[Sakbaré dibaptis, Gusti Yésus digawa Roh-Sutyi nang wustèn.]

[Patang puluh dina lan wengi Dèkné pasa nang kono supaya nampa kaweruh bab kerjanan sing arep dilakoni.]

[Gusti Yésus terus merangi sétan satruné Gusti Allah sing nguwasani jagat nganggo pati lan katyilakan.]

[Bisané menang peperangan kuwi, Gusti Yésus perlu njelas-njelaské tujuané Gusti Allah karo jagat iki. Tujuané Gusti Allah ora liya, supaya manungsa nampa pangutyulan sangka tyengkeremé.]

[Yésus:] Ya bapak, aku gelem nindakké karepmu.

ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦢꦶꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀[besut]

꧋ꦱꦶꦁ​ꦠꦸꦏꦁ​ꦱꦺꦴꦫꦃ​ꦤꦁ​ꦥꦶꦁꦒꦶꦂ​ꦭꦲꦸꦠ꧀ꦏꦸꦮꦶ​ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦺ​ꦪꦺꦴꦲ꦳ꦤꦼꦱ꧀ꦥꦼꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀꧈

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦏꦧꦺꦃ​ꦲꦶꦏꦶ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦏꦁꦒꦺꦴ​ꦲꦏꦸ​ꦢꦺꦮꦺ꧉​ꦲꦏꦸ​ꦩꦸꦁ​ꦠꦠ​ꦠꦠ​ꦏꦁꦒꦺꦴ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦱꦶꦁ​ꦧꦏꦭ꧀ꦠꦼꦏ​ꦭꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦧꦏꦭ꧀​ꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦃꦲꦶ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦱꦥ꧉​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺ​ꦧꦏꦭ꧀​ꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀ꦏꦫꦺꦴ​ꦫꦺꦴꦃꦲꦺ​ꦭꦤ꧀ꦒꦼꦤꦶꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧉​ꦲꦶꦏꦸ​ꦱꦶꦁ​ꦧꦏꦭ꧀ꦔꦚꦂꦏꦺ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦩꦸ​ꦱꦏ꧀ꦏꦧꦺꦃꦲꦺ꧉

꧋ꦭꦃ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦱꦶꦁ​ꦱꦏ꧀ꦗꦤ꧀ꦤꦺ​ꦏꦸꦢꦸ​ꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦮꦶꦱ꧀​ꦤ꧀ꦢꦁ​ꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦺ​꧈ꦠ꧉​ꦏꦪ​ꦔꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺ​ꦢꦺꦮꦺ​ꦤꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦺ​ꦏꦫꦺꦥ꧀ꦥꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧉

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦧꦥꦏ꧀ꦏꦸ​ꦩꦸꦒ​ꦏꦿꦠꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸ​ꦠꦼꦏ​ꦭꦤ꧀ꦏꦂꦲꦼꦥ꧀ꦩꦸ​ꦏꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦤ꧉

꧋ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦲꦺꦤꦺꦁꦱ꧀ꦮꦫ​ꦚꦸꦮꦫ​ꦱꦁꦏ​ꦱꦸꦮꦂꦒ꧉

[ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ:] ꦪ! ꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦲꦤꦏ꧀ꦏꦸ​ꦭꦤꦁ​ꦱꦶꦁꦤ꧀ꦠꦏ꧀ꦠꦿꦲꦺꦱ꧀ꦤꦤꦶ​ꦠꦼꦤꦤ꧀꧈ ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦱꦶꦁ​ꦔ꧀ꦊꦒꦏ꧀ꦏꦺ​ꦲꦠꦶꦏꦸ꧉

꧋ꦲꦶꦁ​ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦺ​ꦲꦶꦠꦸꦁꦔꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀꧈​ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀ꦥꦼꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀ꦤꦁ​ꦆꦱꦿꦌꦭ꧀ꦠꦠ​ꦠꦠ​ꦏꦁꦒꦺꦴ​ꦠꦼꦏꦤꦺ​ꦥꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦺ​ꦩꦤꦸꦁꦱ꧉​ꦆꦱꦿꦌꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦗꦩꦤ꧀ꦲꦶꦏꦸ​ꦏꦸꦠ​ꦱꦶꦁ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦥꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ​ꦤꦁ​ꦤꦼꦒꦫ​ꦬꦸꦩ꧀꧈

꧋ꦧꦁꦱ​ꦙꦸ​ꦤꦁ​ꦆꦱꦿꦌꦭ꧀ꦏꦿꦱ​ꦏꦼꦥꦼꦤꦼꦠ꧀ꦧꦁꦲꦼꦠ꧀ ꦢꦢꦶ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦧꦶꦱ​ꦲꦥ​ꦲꦥ꧉​ꦮꦺꦴꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦥꦢ​ꦔꦉꦥ꧀ꦲꦂꦲꦼꦥ꧀ꦗꦸꦫꦸ​ꦥꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀꧉​ꦗꦸꦫꦸ​ꦥꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦮꦶꦱ꧀ꦢꦶꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦤꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦥꦺ​ꦧꦁꦱ​ꦙꦸ꧉​ꦥꦺꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦲꦶꦏꦶ​ꦱꦶꦁ​ꦧꦏꦭ꧀ꦔꦼꦏꦺꦏ꧀ꦏꦶ​ꦏꦩꦼꦤꦁꦔꦤ꧀ꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧉

꧋ꦤꦁ​ꦥꦶꦁꦒꦶꦂꦫꦺ​ꦭꦲꦸꦠ꧀ꦪꦺꦴꦂꦢꦤ꧀ ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀ꦥꦼꦩ꧀ꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀​ꦤ꧀ꦢꦸꦢꦶꦁ​ꦤꦁ​ꦔ꧀ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀꧈

[ꦪꦺꦴꦲꦤꦼꦱ꧀:] ꦢꦶꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀ꦏꦲꦺ! ꦕꦼꦩ꧀ꦥꦺꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦱꦶꦁ​ꦧꦏꦭ꧀​ꦩ꧀ꦧꦸꦮꦁ​ꦢꦺꦴꦱꦤꦺ​ꦲꦭꦩ꧀ꦢꦺꦴꦚ꧉

꧋ꦱꦏ꧀ꦧꦂꦫꦺ​ꦢꦶꦧꦥ꧀ꦠꦶꦱ꧀ ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦢꦶꦒꦮ​ꦫꦺꦴꦃ​ꦱꦸꦕꦶ​ꦤꦁ​ꦮꦸꦱ꧀ꦠꦺꦤ꧀꧈

꧋ꦥꦠꦁ​ꦥꦸꦭꦸꦃ​ꦢꦶꦤ​ꦭꦤ꧀ꦮꦼꦔꦶ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺ​ꦥꦱ​ꦤꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦱꦸꦥꦪ​ꦤꦩ꧀ꦥ​ꦏꦮꦼꦫꦸꦃ​ꦧꦧ꧀ꦏꦼꦂꦗꦤꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦲꦂꦲꦼꦥ꧀ꦢꦶꦭꦏꦺꦴꦤꦶ꧉

꧋ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦩꦼꦫꦁꦔꦶ​ꦱꦺꦠꦤ꧀ꦱꦠꦿꦲꦸꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦱꦶꦁ​ꦔꦸꦮꦱꦤꦶ​ꦗꦒꦠ꧀ꦔꦁꦒꦺꦴꦥꦠꦶ​ꦭꦤ꧀ꦏꦕꦶꦭꦏꦤ꧀꧉

꧋ꦧꦶꦱꦤꦺ​ꦩꦼꦤꦁꦥꦼꦥꦼꦫꦁꦔꦤ꧀ꦏꦸꦮꦶ꧈​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦥꦼꦂꦭꦸ​ꦚ꧀ꦗꦼꦭꦱ꧀​ꦚ꧀ꦗꦼꦭꦱ꧀ꦏꦺ​ꦠꦸꦗꦸꦮꦤ꧀ꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦏꦫꦺꦴ​ꦗꦒꦠ꧀ꦲꦶꦏꦶ꧉​ꦠꦸꦗꦸꦮꦤ꧀ꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦭꦶꦪ꧈​ꦱꦸꦥꦪ​ꦩꦤꦸꦁꦱ​ꦤꦩ꧀ꦥ​ꦥꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦱꦁꦏ​ꦕꦼꦁꦏꦼꦂꦲꦼꦩ꧀ꦩꦺ꧉

[ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀:] ꦪ꧈​ꦧꦥꦏ꧀꧈​ꦲꦏꦸ​ꦒꦼꦊꦩ꧀ꦤꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦺ​ꦏꦉꦥ꧀ꦩꦸ꧉

Yésus dibisiki sétan[besut]

[ 8 ]

[Nanging mungsuhé mbisiski Gusti Yésus ing pikirané supaya ninggal kerjanané sing sangka Gusti Allah.]

[Sétan:] Jaréné anakké Gusti Allah, jajal watu kuwi dikongkon kon dadi roti.

[Yésus:] Ora! Awit nang kitab ketulis ngéné: Manungsa uripé ora namung sangka mangan roti waé, nanging sangka saben tembungé Gusti Allah.

[Sétan:] Nèk kowé anakké Gusti allah tenan, kana anjlok mudun. Nang ... ketulis ta: Gusti Allah bakal ngongkon mulékaté kon nampani kowé nganggo tangané

[Yésus:] Nang kitab uga ketulis: Kowé aja njajal Gusti Allahmu.

[Sétan:] Delok kaé kabèh! Kuwi kabèh bakal tak kèkké kowé, nèk kowé gelem sujut nyembah aku.

[Yésus:] Kana lunga sétan, awit nang kitab ketulis ngéné: Nyembaha Gusti déwé, Dèkné Allahmu. Namung Dèkné sing kudu mbok ladèni.

[Sakwisé ngono kuwi, sétan terus lunga. Para mulékat terus teka pada ngladèni Gusti Yésus.]

[Gusti Yésus kebak karo roh Sutyi dongé balik nang Galiléa sak kuloné kuta Israèl. Wong-wong pada mèlu Gusti Yésus. Kabèh pada kepéngin ngerti apa Gusti Yésus iki pangutyulané manungsa kaya sing ketulis ing kitab miturut para nabi.]

ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦢꦶꦧꦶꦱꦶꦏ꧀ꦏꦶ​ꦱꦺꦠꦤ꧀[besut]

꧋ꦤꦔꦶꦁ​ꦩꦸꦁꦱꦸꦃꦲꦺ​ꦩ꧀ꦧꦶꦱꦶꦏ꧀ꦏꦶ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦲꦶꦁꦥꦶꦏꦶꦂꦫꦤ꧀ꦤꦺ​ꦱꦸꦥꦪ​ꦤꦶꦁꦒꦭ꧀ꦏꦼꦂꦗꦤꦤꦺ​ꦱꦶꦁ​ꦱꦁꦏ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧉

[ꦱꦺꦠꦤ꧀:] ꦗꦫꦺꦤꦺ​ꦲꦤꦏ꧀ꦏꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧈​ꦗꦗꦭ꧀ꦮꦠꦸ​ꦏꦸꦮꦶ​ꦢꦶꦏꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦢꦶ​ꦫꦺꦴꦠꦶ꧉

[ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀:] ꦲꦺꦴꦫ! ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦤꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦏꦼꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦔꦺꦤꦺ: ꦩꦤꦸꦁꦱ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦥꦺ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦤꦩꦸꦁꦱꦁꦏ​ꦫꦺꦴꦠꦶ​ꦮꦲꦺ꧈​ꦤꦔꦶꦁ​ꦱꦁꦏ​ꦱꦧꦼꦤ꧀ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦔꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧉

[ꦱꦺꦠꦤ꧀:] ꦤꦺꦏ꧀ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦲꦤꦏ꧀ꦏꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ꧈​ꦏꦤ​ꦲꦤ꧀​ꦗ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀ꦩꦸꦢꦸꦤ꧀꧉​ꦤꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦏꦼꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ ꦠ: ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦧꦏꦭ꧀ꦔꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦭꦺꦏꦠ꧀ꦠꦺ​ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦩ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦶ​ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦔꦁꦒꦺꦴ​ꦠꦔꦤ꧀ꦤꦺ꧉

[ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀:] ꦤꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦲꦸꦒꦏꦼꦠꦸꦭꦶꦱ꧀: ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦲꦗ​ꦚ꧀ꦗꦗꦭ꧀ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃꦩꦸ꧉

[ꦱꦺꦠꦤ꧀:] ꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀ꦏꦲꦺ​ꦏꦧꦺꦃ!​ꦏꦸꦮꦶ​ꦏꦧꦺꦃꦧꦏꦭ꧀​ꦠꦏ꧀ꦏꦺꦏ꧀ꦏꦺ​ꦏꦺꦴꦮꦺ꧈​ꦤꦺꦏ꧀ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦒꦼꦊꦩ꧀​ꦱꦸꦗꦸꦠ꧀ꦚꦼꦩ꧀ꦧꦃ​ꦲꦏꦸ꧉

[ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀:] ꦏꦤ​ꦭꦸꦔ​ꦱꦺꦠꦤ꧀ ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦤꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦏꦼꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦔꦺꦤꦺ: ꦚꦼꦩ꧀ꦧꦃꦲ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦢꦺꦮꦺ꧈​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃꦩꦸ꧉​ꦤꦩꦸꦁ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺ​ꦱꦶꦁ​ꦏꦸꦢꦸ​ꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦭꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶ꧉

꧋ꦱꦏ꧀ꦮꦶꦱ꧀ꦱꦺ​ꦔꦺꦴꦤꦺꦴꦏꦸꦮꦶ꧈​ꦱꦺꦠꦤ꧀ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦭꦸꦔ꧉​ꦥꦫ​ꦩꦸꦭꦺꦏꦠ꧀ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦠꦼꦏ​ꦥꦢ​ꦔ꧀ꦭꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀꧈​

꧋ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦏꦼꦧꦏ꧀ꦏꦫꦺꦴ​ꦫꦺꦴꦃ​ꦱꦸꦕꦶ​ꦢꦺꦴꦁꦔꦺ​ꦧꦭꦶꦏ꧀ꦤꦁ​ꦒꦭꦶꦭꦺꦪ​ꦱꦏ꧀ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺ​ꦏꦸꦠ​ꦆꦱꦿꦌꦭ꧀꧈​ ꦮꦺꦴꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦥꦢ​ꦩꦺꦭꦸ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀꧈ ꦏꦧꦺꦃ​ꦥꦢ​ꦏꦼꦥꦺꦔꦶꦤ꧀ꦔꦼꦂꦠꦶ​ꦲꦥ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦪꦺꦯꦸꦯ꧀ꦲꦶꦏꦶ​ꦥꦔꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦤꦺ​ꦩꦤꦸꦁꦱ​ꦏꦪ​ꦱꦶꦁ​ꦏꦼꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦥꦫ​ꦤꦧꦶ꧉