Wayuh

Saka Wikisumber
Sumunar

[ 66 ]WAYUH

Wasi Riyanto

genti-genten tanpa ana jluntrunge. Kahanan kang mangkono mau kadlarung- dlarung nganlii pirang-pirang wengi, Tanpa ana tandha-tandha bakal ngonceki reruweting ati, swasana iki nambahi getiring ati kang, ora bisa dialang-alangi. Gilir gumanti Esuk iku kebeneran ana wektu lodhang. Mula, aku bisa sapejagong karo Mas Sunar. Ngudarasa kahanan sekolah kang wiwit umyeg jalaran keprungu kabar menawa sekolah iki bakal dipabung karo sekolah ndhuwur. Kamangka sekolah iki wis lumaku selikur taun lawase kantii becik lan ngrembaka. Swasana sekolah sing ayem tentrem, kebak ing pasendhon lan gegojegan, bisa nuwuhake rasa krasan ing sekolah, sarta rasa kangen marang, kanca menawa sauntara ora padha ketemu. Karaketane kekancan ora mung ing, sekolah kang kaya ngono rumakete iku wis lumaku pirang-pirang taun lawase,

pepinginane sing luwih dhuwur maneh, Mula, ora aneh kahanan sekolah dadi

“Menawa kawawas saka asile pendhidhikan, sekolah iki ora nguciwani marang sapa bae, Apa maneh manawa saka cacahe murid, sekolah kepara isih nolak akeh ing saben tanme,” mangkono dathune Mas Sunar kang katon ora percaya manawa sekolah iki bakal digabung,

h Na A. AG KAL NG njalari seken atawa Ba baka digabung, amarpa panggonane sing jejer-jejer, sing mung diwatesi pager, Mas? Apa ana kanca-kancane dhewe kene ulawa ing sekolah dhuwur sing duwe gegayuhan arep ndadekake seknlah iki dadi sekolah kang gedhe

“Ah, apa iya mung amarpa bab ngono mau, geneya ora wiwit madege dhisik padha dipikirake?” Mas Sunar nambahi gurem karo sajak ora dadi

SUMUNAR Antolgi Crita Cekak, 66 [ 67 ]“Kuwi ya mung pangiraku, Mas. Amarga sing kerep dakngerteni, sekolah kang digabungake karo sekolah liyane iku, sing dadi sebab utamane ora amarga kekurangan murid, nanging sekolahe dhewe iki ora ... ta, Mas”? penti pitakonku marang Mas Sunar.

“Lha ya kuwi, 2. Apa para pejabat sing padha nemtokake sekolah iki biyen ora padha mikir untung rugine sekolah sing jejer? Apa ana bab liya sing mung kepengin ngoyak untunge dhewe senadyan kudu ngorbanake liyane?” semaure Mas Sunar karo nyengir.

“Thet... het... het”

Suwara bel nandhakake wektu ngaso wis entek. Kanthi laku sajak isih aras-arasen, aku mlebu kelas saperlu mulang, nindakake kewajiban, Bocah- nanang ala wan Kan AGA SENA aa aan 2: pakan Mas 4 apa kang

njalari sekolah iki diumyuh? Apa ana pawongan ing sekolah nyilakani kanca? hi gge

“Ah, kok malah ngambra-ambra pikiran iki, cubriya duwe pikiran ala marang kanca,” mangkono pangudarasaku,

Aku mlenggong nalika murid-muridku sajak umyep ngrembug bab sing narik kawigatene.

“Apa ya bener sekolah iki arepe dgabung karo sekolah ndhuwur? Wah, menawa temenan, aku seneng banget awit kancane dadi akeh,” uluke salah sawijining murid.

“Ah, yen aku ora setuju sebab manawa muride akeh, pengawasane saya angel. Mula asile mesthi ya elek,” mangkono mau celathune Danang,

“Kuwi rak ya mung panemunu: dhewe sebab manawa muride akeh, umume luwih santosa ana ing bab apa bae kayata olahraga, kesenian, katampi ari; arta ING Pabeyan ilmu pengalihan Kyana?” Baskara melu

“Coba saiki pikiren kanthi wening, Yen muride mung sethithik, bakal ora bakal luwih apik yen katandhingake karo kes privat” mangkono mau sumaure Danang kanthi alon tur cetha.

“Yen nyawang sekolah aja mung saka bab biji kelulusane thok, nanging kudu disawang saka bab liyane upa. Contone menawa olahrapane apik, saliyane bocahe kondhang, sekolah upa katut kondhang, Saumpama ana

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 67 [ 68 ]lomba-lomba liyane, sakolah kang, akeh muride ora bakal kewuhan anggone milih bocah sing mutune luwih becik, ujare Baskara ora gelem kalah.

“Kuwi mau rak mung ing teorine bae sebab ngajari bocah supaya duwe prestasi sing becik kanthi cacah kang akeh iku ora gampang,” sumaure

“Saiki ngene bae, ayo gawe angket banjur padha dikon milih setuju apa ora setuju menawa sekolah bakal diwayuh karo sekolah dhuwur, Lha sing swarane akeh, iku sing dianggep beciki” semaure Baskara karo sajak nantang.

” Aku marani umyege bocah-bocah sing padha udur bab sekolah sing

arepdiwayuh,

Bab iku bisa dakngerteni nalika tanpa sengaja aku f sang ng dhawa Nada an a Kg ka KB Ping WG,

4 4 uga akeh,” Mas Yana sumaur sajak kaya ngerti. Lha wong dhasare dheweke iku wail kepala 'Apa sampeyan ora mengpalih si lan susahe kehrarpa kang bakal d. sing jero kaya ngapa rekasane pikirane

Pr i pedha bisa nampa, iku

dakkira mung ing tata lair, nanging atine ses K sumaure Mas Bakir kethus, Sejatine padha nolak,” mangkono

Nanging, Mas Bakir ora langsung gampang katerangan mat. Karo lunga saka panggonane, dheweke ngomosa, “Ya, Wa aga sing.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 68 [ 69 ]nemokake kawicaksanan kasebut ora mung, mikir untunge dhewe kanthi ngorbanake kancane lan masarakate.”

lumaku tanpa ana pituduh sarta katrangan saka sing kawogan duwe wewenang ing babagan kasebut, Yen beneri ana wektu longgar ing sekolah, ” “Geneya sekolah sing wis lumaku kanthi bedik banjur dihoregake kanthi kabar kang mangkono? Apa pamarentah sing kawogan ing babagan iki ora padha pirsa yen kahanan sekolah dadi umyeg? Ya gene kahanan sing kaya pusa Apa pancen disengaja mangkono supaya padha bisa mrantasi gawe Swasana iku | ing, bi 5 sngika ra mangkono lumaku terus tanpa ana sing bisa ngalang;

Ngawen, Agustus Wo

SUMUNAR Antolgi Crita Cekak, 69