Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 14

Saka Wikisumber

Pupuh 14 - Kāmamāla

1.

 • a. kadi harṣaning taru latângĕlih angayam-ayam labuh kapat
 • b. sukhaning sakendran i ḍatang nṛpasuta kadi tambay ing hudan
 • c. nguniweh tikang surawadhū dumadak asĕmi kungnya denira
 • d. kĕtĕr ing patĕr paḍani wṛttanira lagi rinĕngwa-rĕngwakĕn

2.

 • a. ri sĕḍĕngnira-n tama sinanggraha ta sira tĕkapning apsarī
 • b. amapag sakêng pangungangan makapasaji manisnikang mata
 • c. hinuwusnya ring cṛmin ikang liring aluru binangkitan guyu
 • d. asĕgĕh manahnya tamuyan wĕnang asiliha ring samrāgama

3.

 • a. surakanyakā sahana ning kararan atiki tan hanângungang
 • b. kadi tan pamātra turidanya linaca-lacaning kakânghyasi
 • c. awingit-wingit sinuruyan dali-dalihana ringrang ing hati
 • d. agĕlĕm ta yâñalukakĕn sahaja cala tinagwatagwakĕn

4.

 • a. hana tâpi tan wruh i ḍatang nṛpasuta maha manghade-hade
 • b. ndan atĕn tuminghali susunya manguwahi tapihnya tan lukar
 • c. ana lā1ananya ginawenya madana hĕlar ing madhubrata
 • d. anasar tĕkapnya magawe hinamĕr-amĕr alaṇḍĕsan kuku

5.

 • a. mwang ikang pitung siki tikāna kadalurung ulahnya ring giha
 • b. kataman wirang paḍa mapet silib acatu hanâgĕlar nita
 • c. angikĕt sĕkar taji waneh titir anguwahi mogha tan tulus
 • d. apa tan wurung rĕngĕ-rĕngĕn pati rĕngu-rĕngu yan hanângucap

6.

 • a. angĕnĕs waneh mapi turū mapi lara mapupuk wulan-wulan
 • b. anganam wilāsa ri hatinya ta kunang anung endahâraras
 • c. ulahanya lawan ujaranya hĕlĕm i sira sang hañar ḍatang
 • d. aturu matêki wĕkasan kadi-kadi mangipîpi rakwa ya

7.

 • a. mangucap waneh sama-samitra haguñĕpan awarṇa gopita
 • b. lalitâharĕp-harĕpan ahya s atĕhĕr atawĕng-tawĕng cṛmin
 • c. asalin ginoṣṭinika yan kadurugan agawe lihat dudu
 • d. ahirit swaranya karĕngö tinuna-tuna tinungtungan halis

8.

 • a. adawā-n kathākěna raras-raras i hati nikang surāngganā
 • b. sira sang Dhanañjaya ḍatang dumunung i kahanan Surādhipa
 • c. kahaḍang gumopita-ng upāya gawayira lawan Wṛhaspati
 • d. hana dewatā milu tuhun makěḍika ta ya dumpil-dumpilan

9.

 • a. ararěm sang Arjuna sěḍěng praṇata winuwusan Surādhipa
 • b. śiwam astu śāśwata wěkangku śaraṇaning anātha digjaya
 • c. t-asilêng patāraṇa sabhāgya ta kita tika tan kagiṇḍala
 • d. Bapa kāryakāraṇa mata nghulun i kita manungsungêng bhaya

10.

 • a. iki hetuninghulun ahěm pralayabhaya tuwi-n mapadgata
 • b. hana detya śakti si Niwātakawaca subhagêng jagattraya
 • c. kṛtakṛtya tan pějaha de ning asura-ṛṣi-dewa-dānawa
 • d. kunang antakanya laki mānuṣa juga pawěkas hyang Īśwara

11.

 • a. karĕngö pwa wṛtta mami miñjĕm i kita tumulus pakāśraya
 • b. angutus ta yâsura wiśeṣa pĕjahana kitêng tapowana
 • c. ya tikā warāha tĕmahanya pinarĕnganira hyang Īśwara
 • d. makaliśya tang maburu ngūni sĕḍangira manugrahêng kita

12.

 • a. nda huwus katon kṛtawaranta tĕkapika pakāśrayan mami
 • b. tumihang ta rakwa ya śumīrṇa sahana-hana ring kadewatan
 • c. alawas harĕp rumuruha-ng surapada madalĕm galaknika
 • d. kita têki rakṣaka hanakku pakayaśani sanghulun kabeh

13.

 • a. na wuwus hyang Indra sumahur nṛpatanaya huwus kṛtāñjali
 • b. apa yan tahan kari tĕkapning angutusa saling Surādhipa
 • c. inanugrahan ngaran iki-n winadal i liḍah ing huwus wibhuh
 • d. ring apan paniṣphala-ng acāmana rarab i lĕbūni jĕng prabhu

14.

 • a. aparan tikāng ulaha yan makaputusanikang alapkĕna
 • b. warahĕn patik Surapati ndya ta wĕkas ing upāyasādhana
 • c. taña sang nṛpātmaja pagĕhni manahira kumon Surādhipa
 • d. bhagawān Wṛhaspati marah sira ri putusikang alapkĕna

15.

 • a. laki kumwa pĕh ri hati sang Wiwudhapati lawan watĕk ṛṣi
 • b. alĕmĕh tĕkāna niyata-ng surapada ya wiśīrṇa kambaha
 • c. anĕkāna kapwa kita śatru parĕpĕkana tan tahĕn hati
 • d. warawīrya śaktining bapangku juga laki hiner pakaśrayan

16.

 • a. mwang ikang Niwātakawacâtiśaya nipuṇa śakti nītiman
 • b. śatajarjarīkṛta ta rakwa ya ta juga hurip mawah sukha
 • c. ri luputnikang paramaśakti hana ta ya wĕkasnikang warah
 • d. kahananya têki winikāna wiphala-ng alagânghawag-awag

17.

 • a. hana tāpsarī pinalakunya malawas i Surendra tan kaweh
 • b. kinirim waneh juga ya lāgi salahasa titir harĕp-harĕp
 • c. rinasan katuhwan atiki-n tan ika wĕnanga marwanî Ratih
 • d. ya tikā mangunggahana jātyanika gĕrĕmĕ tan panangśaya

18.

 • a. palarĕn ta yâjara hĕlĕm sigi-siginĕn ikāng anugraha
 • b. makahīngana-ng kagamĕlâtiki sang inarananta Suprabhā
 • c. usĕnâta yâwaraha yan pawarahang asurādhipêriya
 • d. atĕhĕr ta yângirasa lampah i kita t-adulur harânaku

19.

 • a. anu bhāra dona ni bapangku wulatana sabhā nikang musuh
 • b. kaya-durga ning kuṭa lawan pagĕlarana dĕlāha kawruhi
 • c. t-akalambi kambala t-apāduka t-acĕlĕk adṛśyasādhana.
 • d. kami parcayânaku kapāna kita bapa kasambya denika

20.

 • a. ndan ararya-raryana matânaku labuhana de Sureśwara
 • b. ana ta-n pananggraha kamîng atithi juga bapangku tasyasih
 • c. palarĕn watĕk ṛṣi kabeh malĕsa kita ring ambĕk uttama
 • d. pangutus Wṛhaspati sinambahakĕn ika sang arya Phālguna