Kaca:Sumunar.pdf/67

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Tadhah duka nggih, Pak? Kula boten saget matur, sakersa Panjenengan awit menika ingkang pirsa rak Panjenengan.”

“Ora. Iki aku njaluk panemumu, kira-kira apa bisa dheweke nindakake pakaryan wengi iki?”

“Menawi kula matur sampun duka nggih?”

“Wis ndhang matura. Kepriye, ta?”

“Nami menika prayoginipun dados prameswari Adipati Trenggalek

Krungu rembugane Ralmi lan Pak Purwa, sakala Nami muring- muring lan nuding-miding Ratmi, Swara kang ora enak lan kepenak metu

“Pak, Nami, ta?” A pa, gi mireng piyambak swantenipun Nami, , Nis lakon daka /” ujare Pak Pur wicaksana kang ngracik,” ujare anggone “Nanging kula mboten beteh Tampi suanten ingikang sengkring” a Ya wi bengi Is aka jaki Jaya ngapa kipmle NT. Yen ara bka mindakake karya kanthi bedik, sesuk dina candhake bakal dak inger Dhik Ning, Amarga malem Mingpu kang bakal teka ngepasi lakon Suminten edan, Tki Pancen rada abot. Nanging sepisan maneh bakal dak teter kaya ngapa kiprahe”

dados Raden Subroto rak garwane Dhik Nami, ta?”

“Menawi Mas Daryadi FHlartawiy yana ngungrum kula mangke menapa sabolen damel kisruh? Kamangka Dhik Nami kados wonten bibitanyel kaliyan

“Jeng, wengj iki akar bakal gawe greget seje” Hana, amargi jajbahan kula awrat lan oslih resik pam menika Iko...” Saran aa E Ta man alan entuk sponsor” gamelan, kenthongan utawa keprek katabuh. Tangara aa ak kaanan sati ks ê patapan kad yak wengi iku. Sadurunge jejer kapisan lumrahe mesthi ana ekstra awujud beksan srimpi apa gambyong. Malah ana kang ngarani ledhekan amarga para

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 58