Kaca:Sumunar.pdf/26

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

Sewulan candhake omahku wis dileboni kulkas modhel paling anyar. Bojoku katon seneng lan kalepan, nanging aku dheleg-dheleg, Muga-muga sisihanku sing ayu iki enggal eling. Ora kemiren karo tangga-tanggane. Apa Gengaku Pala dilabahi deriing Gali:

Saiki bojoku dadi pengurus PKK minangka sekretaris, Dheweke saiki uga cedhak banget karo Bu Sita sing njabat dadi ketua PKK, Kamangka sing, asmane Bu Sita kuwi genah golongane priyayi turah. Lha wong daleme sak komplek gedhe dhewe tur katon moncer, Garasine kebak montor!

Mula ora nggumunake yen kabeh wong kepengin urip kaya keluwargane Bu Sita. Kalebu sisihanku. Nanging emane, bojoku ora nyawang Sakka dawe. La ngrumangsani dada gokrgae wong sugih

ig an lanag manga angi medhak e a NAN MEN barang-barang ing daleme Bu Sita? Amara parwane Bu Sita ki ya gajine ora adoh saka aku. Aku ngerti mangkono amarga garwane sekantor karo aku. Mbok menawa Wae amarga wong tuwane Bu Sila kalebu wong sugih lan asring ngesoki bantitan, ngono batinku,

Wis rong minggu iki daleme Bu Sita katekan tamu-tamu kang ngendikane petugas saka bank. Nanging udakara telung minggunan iki Bu Sita ngendi. Kabeh upa padha gumun. Adate Bu Sita yen tindakan sekeluwarga wae mesthi wis Tita ngalor ngidul yen arep liburan sekehuwarpa, arep sropping,

liyaliyane.

| lanlih

Semono uga bojone, Pak Budi Wis pirang-pirang dina ora ngantor, Kamangka, Pak Budi kalebu karyawan sing sregep,

Minggu candhake maneh, ana tamu kang ngakune uga saka bank, Nggoleki Pak Budi garwane Bu Sita kang wektu kuwi daleme uga katon suwung,

“Sejatosipun wonten perlu menapa ta, Pak? Ketingalipun kok wonten ingkang wigatos?” pitakonku kepengin ngerti nalika aku kapinujon mbubuti suketing plataran omah,

ngendhani tagihan utang? Dina Setu jam 1L00 aku bali saka anggonku nyambut gawe. Kaget weruh daleme Pak Budi diparani priyayi akeh la ana petupas kepolisian sarta

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, Ad