Menyang kontèn

Kaca:Panjurung.pdf/35

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Boten, boten... mBok! Inggih namung ngendhangi Suprih.”

“Inggih, maturnuwun.”

“Makaten mBok, pinten-pinten dinten Suprih menika boten mlebet sekolah, wonten menapa, mBok?”

“Jan-jane gendhuk Suprih nggih pun kula rih-rih supados mlebet, ning mboten sumaur. Sanjange ajrih dhateng.Pak Guru.”

“Lho; kula niki boten ndukani;,boten medeni, lha kok wedi!”

“Sanjange gendhuk, piyambakipun dereng mbayar sekolah. Menapa leres, Pak Guru?”

“Pancen, mBok; Nanging, sekolahan menika gadhah kawicaksanan. kapan sanggupe; Menapa badhe dipuncicil utawi jreng. Lha; samenika Suprih wonten pundi; kok boten ketingal?”

“Wonten kok! Prih ... Suprih, iki lho Pak Guru lan Bu Guru tindak. mrene, malah karo Endah, niliki kowe! Metua mrene!”

Sing diundang mung meneng wae.,Bu Siti nyuwun palilah mBok Suminah, kepingin nemoni Suprihatin ing senthonge. Bokmenawa ing kono Bu Siti'bisa oleh katrangan saka Suprih, Kanthi alon-alon Bu Siti mlebu senthong ditutake Endah: Suprih ora ngira yen bakal dileboni senthonge. Gragapan nyaut bantal nuli nutupi raine;

“Suprih; ikulho, Bu Siti karo Endah kanca reketmul!”

Suprih ora mangsuli mung nangis mingseg-mingseg. Baline Bu Siti mbenerake pandugane Pak Sabar;

“AyotaPrih, bok kenenemoni Pak Sabar, panjenengane rak walikelasmu; Ora-orane yen didukani,” kandhane simboke nuli mlebu pawon; Metu saka pawon wis'nggawa unjukan lan pacitan.

“Nyuwun pangapunten, Pak, nggih mung niki segahani puni

“Wah. Simbokmniku kok ndadak repot-repot, Iho.”

“Walah; .nggih-boten repot kok,,wong Pak Guru sampun kersa tindak mriki.”

“Nganten TE estunipun kula mriki boten badhe nagih bayaran sekolah, 'Bab'bayaran sekolah; kancane Suprih menika nggih taksih kathah ingkang nunggak.”

mBok Suminah meneng; luhe netes dleweran karo, senthak- senthuk. f I 5

“Suprih Ia rak jan-jane Dati kula. Piyambakipun ditilar teng

21