Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/29

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

6. Nglurug tanpa bala, sugih tanpa bandha, menang ora nga-
sorake = (kurang luwih bisa ditegesi) nindakake ayahan
kanthi tumemen ing babagan panggulawenthah tumraping
bebrayan, bakal entuk pamareming lair lan batin sarta ka-
jen keringan wusanane
7.Sapa salah seleh = sapa sing salah mesthi nandhang
akibate (wohe)
8. Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti = mubaling
amarah kang katone bisa ngoregake jagad, adate bisa lu-
luh dening solah tingkah kang linambaran rasa bekti lan
tresna.
9.Becik ketitik, ala ketara = sapa sing tumindak apik utawa
ala bakal kawruhan.
10. Jer basuki mawa bea = pancen bab kang becik/nyeneng-
ake mbutuhake pangorbanan.

B. Tuladha trap-trapaning sesanti ing dhuwur iku ana ing
ukara:
1. Taun iku wis manteb anggonku arep melu transmigrasi,
aja padha ngalang-alangi, rawe-rawe rantas, malang-ma-
lang putung.
2. Ana ing paran aku karo kowe kudu rukun sabaya pati.
3. Padudon prakara palemahan utawa wong wadon iku sing
akeh-akeh padha dene mburu nepsu kanthi ditohi pati
nggondheli unen-unen sadumuk bathuk sanyari bumi.
4. Piwelingku marang anak-anakku kabeh sing padha rukun
karo sedulur-sedulurmu aja nganti cecongkrahan. Elinga
marang sesanti rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.
5. Durung padha tumandang bae kok wis padha rame rebut-
an kamelikan, mbok ya padha sepi ing pamrih rame ing
gawe.
8. Aku iki ora ngreti apa-apa kok diterka njupuk dhuwit. Ya ti-
ten-titenan bae, sapa sing salah seleh.
10. Nyambuta gawe sing sameşthine aja melu-melu kancamu
sing ora bener tumindake, ing tembe rak becik ketitik ala
ketara.
11. Ora ana 'gegayuhan apik tanpa rekasa/pangorbanan,
elinga ta marang unen-unen jer basuki mawa bea!
 

27