Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 3

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 3 – Jagaddhita

1.

 • a. rūpâguṇḍik awarṇa daṇḍa pamatan kadi cala tĕhĕr anghĕmū guyu
 • b. wruh tândohi wulat wruhângĕlih-ĕlih wruh amangiwagakĕn raras hati
 • c. ênak ta pwa panūtnikang hayu tĕkapnya wĕkasan ahangan tininghalan
 • d. moghâtĕn humiras-hiras rĕngat ikang laṭi ring ri waja baśândĕlĕng mata

2.

 • a. rūpâdyah pangawaknya mambĕt angĕlih-ngĕlih umulat alon liringnika
 • b. aywâbhūṣaṇa tan padon kĕtĕ-kĕtĕg juga pahayun umunggu ring mata
 • c. warṇa śyāma kurang-kurang guyu mahā ta gisi-gisi pinöm amatyani
 • d. sĕngning lāṭi juga n walang-walang arĕs ng umulat awĕdi lunghid ing waja

3.

 • a. warṇâkryan kadi mās tatur wahu sinangling agalak amanis tikung mata
 • b. ambĕknyâku lĕwih ya ta pwa malarâku tak alara panarkaning mulat
 • c. yêka n rājasa yan hanâmaca tulis mañaritakĕn arĕngwa ta pwa ya
 • d. ndan ring rātri juga n kinon tĕkap i kungnya majarumana tambwang ing wulan

4.

 • a. nāhan tanduk i goṣṭining surawadhū pakaśaraṇa tĕkapnya molaha
 • b. lingsir pwa ng rawi raśmi hetuning adandana tĕka paricarikânghyasi
 • c. denyângendahakĕn manis paḍa dudū sahayu-sahayu tan pamingrwani
 • d. lwir manggiṣṭa minging gula drawa haturnya kadi madhu huwus pinaṣṭika

5.

 • a. mangkat śīghra katon tikang wiwara ramya pinakapatapan sang Arjuna
 • b. ardhâhĕt harĕpanya tan tĕka tigang ḍĕpa dunungan ikang surāngganā
 • c. wetan rakwa mukhanya mangharĕpakĕn jurang angĕḍap ikang walik kaḍĕp
 • d. kadyâkon masukâwarah ri hana sang kinira-kira sĕḍĕng pakolihĕn

6.

 • a. lwir tan pawwang ikang gihâluru pamurṣitanira hana kuṇḍa nisprabha
 • b. tistis tan hana wuryan ing sapu magātra wahu mĕtu dukutnikang natar
 • c. sakwehning wiwudhāngganā sĕḍĕng awor unang iriya lawan raras hati
 • d. kāścaryan mangunang manon kadi lingir kanaka kadi saśāngka pūrṇama

7.

 • a. āpan sampun ikang anāśryasamādhi tinĕmunira sang hanêng dalĕm
 • b. lekan rakwa sira n pasampunan angarcana kumĕñar ikang prabhângadĕg
 • c. tingkahnya n masilâtĕhĕr kumisapu ng tangan apatitis agranāsikā
 • d. līna ng sūkṣmaśarīra māri karĕngö praṇawa huwus asāri niṣkala

8.

 • a. ndan ambĕknikang apsarī kawĕnangā ta sira lĕkasananya bañcana
 • b. hamham deni manisnya parcaya ri tan wĕnanganira kumĕl tumona ya
 • c. tan wruh yan kadi sornikang sasawi dening acala sukhaning samāgama
 • d. dening jñāna wiśeṣa yan pamatĕlung paramasukha luput linakṣanan

9.

 • a. wwantĕn sūkṣma lĕkasnikang sawiji rakwa mara parĕk anguswakĕn wuwus
 • b. rakryan śrī Drupadâtmaja pĕjah ayun makatĕmahan iki-n marêng kita
 • c. mantuk ring suraloka tan tĕmu kitânuturakĕn gatinta satmatan
 • d. akweh swarga ta sanghulun mahal awanawak mami madulur anambahê kita

10.

 • a. lāwan toh sang apêku pamrihakĕnanta paran iku kinaryaning tapa
 • b. wwang sānakta huwus pĕjah pinaribhūta kinahalan ikang Suyodhana
 • c. nāhan wastu nikang hujar dinuluranya rĕngih inuparĕngga ring tangis
 • d. luhnyâwanti marêng huwang marah-arah wunga-wungani susunya yan tiba

11.

 • a. len têkang mawĕḍak hangĕ-hangĕt areh winaju-waju magātra ring wijang
 • b. mwang siñjangnya mirir katon wiru-wirunya mangadĕg anusar-nusar susu
 • c. līlânumpingakĕn sadak gaḍing adoh tinika-tika tĕkapnikang gelung
 • d. tinghalnya-n guyu tan pujin kirabikang waja kadi hĕlaring madhubrata

12.

 • a. anwam pahyas ikang waneh sĕḍĕng anūpura kumĕñar ikang murit mirah
 • b. kambangnya-n panĕlat rikang hasananinggahi halis ahĕmuk tĕkêng kapĕ
 • c. lĕnggang māntra kurugnya ring jaja magātra kadi pĕṭĕ tĕkapnikang susu
 • d. olug ndan inukurnya denya matapih parĕng umirira yan sirir pisan

13.

 • a. tunggal sang magĕlung grĕt olĕm asĕkar taji kumĕñar ikang tutup gĕlung
 • b. mekĕt ken mwang abāhurakṣaṇa maṇik marakata hatidarśa ring hayu
 • c. intĕn rūmnya marioharânighada-hadânghudani rawa sĕnĕnya ring mukha
 • d. sumrik kasturi ring wijang kanaka cūrṇa sakasagarit anghulap-hulap

14.

 • a. wwantĕn lwir arining wulan kadi kadang ring Atanu ring aweh raras hati
 • b. wahw adyus makĕmul putih katiṭihan gĕlung akiris atĕb hañar mure
 • c. pinghening waja ping tiga-n kininangan gusi-gusi juga hīngan ing mirah
 • d. mrik tang sapta sumār ikang lĕnga wanginya pinakamukhawāsa ning tapih

15.

 • a. tan ngeh buddhinikang waneh mara ri wingkinganira tumitih-titih mahā
 • b. nyāsanyângĕsĕsan waśângarasakĕn susu mahangĕt arūm kinumkuman
 • c. dening harṣa kinolakĕnya ri gulu tanganira tĕka kosap ing tĕngah
 • d. kenyârang kadi warṇaning hima tarangtangĕn angawara wimba ning wulan

16.

 • a. anyat haliyangan pupū tĕhĕr asangga wĕhang asidĕhângdĕlĕng mata
 • b. kāhat-hāt karawitnikang giṇa karāsikanika tinĕmunya ring mata
 • c. tan wruh yang hinilan wulat ri wulati ing tarunani puṇ a ring smarālaya
 • d. twasnya lwir patapan timah drawa katon ri mata tĕkap ikang smarālaya