Menyang kontèn

Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 25

Saka Wikisumber

Pupuh 25 - Śārdūlawikrīḍita

1.

 • a. sang Citrānggada Citrasena panihung kānan pangantîng gĕgĕr
 • b. munggw ing keri ta sang Jayāntaka sumār makrĕp kahañjur mahā
 • c. sākṣād dhastanikang gĕlar hangun-angun mahyun rumoha ng musuh
 • d. manggĕh byūha nirâpagĕh mawunuhan tan pokihan durgama


2.

 • a. sampunyân marĕpāt katon ta sahab ing daityâḍarat ghūrṇita
 • b. pakraknyân paḍa garjitângamah-amah sākṣāt gĕlap sāyuta
 • c. grit ning syandana panghrik ing kuda liman lāwan krĕbĕtning dhwaja
 • d. wāgyūtpāta kilat sakê patakising dāngṣṭrāgra tan pāntara

3.

 • a. sārsök sañjata wāh mahāsura tasik muntab titahnyân wutah
 • b. liṇḍū ng rāt gumiwang mahītala bĕlah sangsāra kadyâyunan
 • c. mrĕm ng āditya lĕbū ḍĕḍĕt paruṣwātâwor alisyus mĕlĕk
 • d. sang hyang Meru rubuh tasik mawurahan brahmāṇḍa kāṇḍĕg rĕngat

4.

 • a. prang bwat daitya mamāh gunung parĕng amūk durnīti tan wring bhaya
 • b. gutgūtĕn sumĕgut paḍânggrĕgut apan krodhâlawas göng galak
 • c. prangning śūrasura pwa sāra paḍa tâwantah matĕmu ing tĕngah
 • d. lwir guntur mapagut matambĕh i harĕp norângucap mundura

5.

 • a. hūngning bheri mṛdāngga māri karĕngö dening papan pākrĕpuk
 • b. angrĕs kakrĕciking tĕwĕk kĕtug ikang kontângĕnê sāmaja
 • c. lāwan deni pangohaning pamĕkasing prāṇânguhuh kātara
 • d. mwang pahyāning amök ikā krĕtĕb ikang wāhw âpulih mombakan

6.

 • a. wyartha ng jantra panah galah kasĕsĕkan tan paprayogâkabĕt
 • b. anghing kadga gadângĕnê silih arug ring tomara mwang tuhuk
 • c. anyat mānahut angdĕdĕl paḍa silih bandhâlupêng sañjata
 • d. akweh māti silih tĕkĕk patĕhikang patrĕm lawan kris pamök

7.

 • a. kapwâlwang sakasewu sārwuda dudū ng mātangga lāwan kuda
 • b. rūgning rĕngga rathân pabĕntur asilih tiṇḍih rĕmĕk bhīṣaṇa
 • c. aprang ring kuṇapādri ta pwa wĕkasan sang wīrasinghângḍapur
 • d. mĕntas ring rudhirārṇawârurĕk arok hyun-hyun wijah ghūrṇita

8

 • a. sang siddharṣi hanêng langit harĕp anontonâtakut tâlayū
 • b. kapwâmrĕm matukup kapö kapĕlĕngĕn trāsânglayang miṇḍuhur
 • c. āpan lwir sinangā ng langit ri dilah ing sarwāstra muntab murub
 • d. awrĕg ring rawilokamaṇḍala hilang tistis tikang bhāskara

9.

 • a. lwirnyân mangkana, saprahāra kapahūng têkang watĕk rākṣasa
 • b. tan wruh yan sinĕsĕb kagöm pinĕgatan sangkêng gĕgĕr durbala
 • c. sang Citrānggada Citrasena tumitih mwang sang Jayāntângusī
 • d. yêkân pawrĕg i wuntat awri wulangun tan wring laganyân winor

10.

 • a. abyūran kakasut waneh paḍa tayâmūk-wūk mangungsî kiwul
 • b. tĕkwan pwâsalĕsök mangunduri jurang wāhw âpulih kedĕkan
 • c. anyat tĕka ring antarāla pinanah rĕmpū tibâgĕnturan
 • d. de sang Pārtha lawan surendra tumitih sangkê harĕp sāhasa

11

 • a. pāt mantrinira sang Niwātakawaca rwêkang kapökan parĕng
 • b. sangkīrṇa ng bala daitya mukhya kawĕnang keṇḍit lĕwih sāyuta
 • c. kālanyân sinĕsĕb paḍâlap-alapan sang wīrawidyādhara
 • d. kagyat durbala binwatan pinulihan dening watĕk rākṣasa

12.

 • a. sakwehning kahalâwaluy ri tĕka sang daityādhirājâpulih
 • b. muntab krodhanirân kahĕnti pinusus sakwehnikang pangharĕp
 • c. hetunyân tĕka mangdĕmak kadi ta sanghārāgni sākṣāt murub
 • d. sökning rākṣasa bhāma sāk sakapapag sañcūrṇa bhasmīkṛta