Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 1

Saka Wikisumber

Oṃ awighnamastu

Pupuh 1 – Śardūlawikrīdhita​ (ꦰꦂꦢꦹꦭꦮꦶꦏꦿꦲꦷꦝꦶꦠ)
1.
a. ambĕk sang paramārthapaṇḍita huwus limpad sakêng śūnyatā ꦲꦩ꧀ꦧꦼꦏ꧀ꦱꦁꦥꦫꦩꦴꦂꦛꦥꦟ꧀ꦝꦶꦠ꧀ꦲꦸꦮꦸꦱ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦥꦢ꧀ꦱꦏꦼꦁꦯꦹꦚꦠꦴ
b. tan sangkêng wiṣaya parayojñananira lwir sanggrahêng lokika ꦠꦤ꧀ꦱꦁꦏꦼꦁꦮꦶꦰꦪꦥꦫꦪꦺꦴꦘꦤꦤꦶꦫꦭ꧀ꦮꦶꦂꦱꦁꦒꦿꦲꦼꦁꦭꦺꦴꦏꦶꦏ
c. siddhāning yaśawīrya donira sukhāning rāt kininkinira ꦱꦶꦢ꧀ꦝꦴꦤꦶꦁꦪꦯꦮꦷꦂꦪꦢꦺꦴꦤꦶꦫꦱꦸꦑꦴꦤꦶꦁꦫꦴꦠ꧀ꦏꦶꦤꦶꦤ꧀ꦏꦶꦤꦶꦫ
d. santoṣâhĕlĕtan kĕlir sira sakêng sang hyang Jagatkāraṇa ꦱꦤ꧀ꦠꦺꦴꦰꦴꦲꦼꦊꦠꦤ꧀ꦏꦼꦭꦶꦂꦱꦶꦫꦱꦏꦼꦁꦱꦁꦲꦾꦁꦗꦒꦠ꧀ꦏꦴꦫꦟ
2.
a. uṣṇiṣaningkw i lĕbūni pādukanira sang mangkana lwirnira ꦲꦸꦰꦟꦶꦰꦤꦶꦁꦏ꧀ꦮꦶꦊꦧꦹꦤꦶꦥꦴꦢꦸꦏꦤꦶꦫꦱꦁꦩꦁꦏꦤꦭ꧀ꦮꦶꦂꦤꦶꦫ
b. manggĕh manggalaning mikĕt kawijayan sang Pārtha ring kahyangan ꦩꦁꦒꦼꦃꦩꦁꦒꦭꦤꦶꦁꦩꦶꦏꦼꦠ꧀ꦏꦮꦶꦗꦪꦤ꧀ꦱꦁꦥꦴꦂꦛꦫꦶꦁꦏꦲꦾꦔꦤ꧀
c. sambaddha pwa bhaṭāra śakra katĕkan durnīti lāwan bhaya ​ꦱꦩ꧀ꦧꦢ꧀ꦝꦥ꧀ꦮꦨꦛꦴꦫꦯꦏꦿꦏꦠꦼꦏꦤ꧀ꦢꦸꦂꦤꦷꦠꦶꦭꦴꦮꦤ꧀ꦨꦪ
d. wwantĕn detya madĕg Niwātakawacâkhyatîng jagat digjaya ꦮꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦢꦼꦠꦾꦩꦢꦺꦒ꧀ꦤꦶꦮꦴꦠꦏꦮꦕꦑꦠꦷꦁꦗꦒꦠ꧀ꦢꦶꦒ꧀ꦗꦪ
3.
a. jĕngning Meru kidul kuṭanya maharĕp sumyuha ng Indrâlaya ꦗꦼꦁꦤꦶꦁꦩꦺꦫꦸꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦏꦸꦛꦚꦩꦲꦉꦥ꧀ꦱꦸꦩꦾꦸꦲꦁꦆꦤ꧀ꦢꦿꦭꦪ
b. mwang polih warawīrya tan pĕjaha dening dewa yakṣâsura ꦩ꧀ꦮꦁꦥꦺꦴꦭꦶꦃꦮꦫꦮꦷꦂꦪꦠꦤ꧀ꦥꦼꦗꦲꦢꦺꦤꦶꦁꦢꦺꦮꦪꦏ꧀ꦰꦱꦸꦫ
c. nghing yan mānuṣa śakti yatna juga ko n āngling bhaṭārêriya ​ꦔ꧀ꦲꦶꦁꦪꦤ꧀ꦩꦴꦤꦸꦰꦯꦏ꧀ꦠꦶꦪꦠ꧀ꦤꦗꦸꦒꦏꦺꦴꦤꦴꦔ꧀ꦭꦶꦁꦨꦛꦴꦉꦫꦶꦪ
d. yêkā nitya hinĕm watĕk ṛṣi kabeh ring swarga hārohara ꦪꦼꦏꦴꦤꦶꦠꦾꦲꦶꦤꦼꦩ꧀ꦮꦠꦼꦏ꧀ꦉꦰꦶꦏꦧꦺꦃꦫꦶꦁꦱ꧀ꦮꦂꦒꦲꦴꦫꦺꦴꦲꦫ
4.
a. sang hyang śakra sumimpĕni ing naya kumon pehning rasâlapkĕna ꦱꦁꦲꦾꦁꦯꦏꦿꦱꦸꦩꦶꦩ꧀ꦥꦼꦤꦶꦲꦶꦁꦤꦪꦏꦸꦩꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦃꦤꦶꦁꦫꦱꦭꦥ꧀ꦏꦼꦤ
b. an wwang śakti sahāyaning mĕjahanêkang śatru petĕn tĕka ​ꦲꦤ꧀ꦮꦁꦯꦏ꧀ꦠꦶꦱꦲꦴꦪꦤꦶꦁꦩꦼꦗꦲꦥꦺꦏꦁꦯꦠꦿꦸꦥꦼꦠꦼꦤ꧀ꦠꦼꦏ
c. sang Pārtha pwa hañar karĕngwan atapâsādhyâjayā ring raņa ꦱꦁꦥꦴꦂꦛꦥ꧀ꦮꦲꦚꦂꦏꦉꦔ꧀ꦮꦤ꧀ꦲꦠꦥꦱꦴꦝꦗꦪꦴꦫꦶꦁꦫꦟ
d. yan polih wara hundangĕn lĕwu matêwĕhning kŗtānugraha ​ꦪꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦃꦮꦫꦲꦸꦤ꧀ꦢꦔꦼꦤ꧀ꦊꦮꦸꦩꦠꦼꦮꦼꦃꦤꦶꦁꦏꦽꦠꦴꦤꦸꦒꦿꦲ
5.
a. wyarthêkang japa mantra yan kasalimur dening rajah mwang tamah ꦮꦾꦂꦛꦼꦏꦁꦗꦥꦩꦤ꧀ꦠꦿꦪꦤ꧀ꦏꦱꦭꦶꦩꦸꦂꦢꦺꦤꦶꦁꦫꦗꦃꦩ꧀ꦮꦁꦠꦩꦃ
b. nghing yan langgĕng ikang śiwasmṛti dhatang śraddha bhaṭārêswara ꦔ꧀ꦲꦶꦁꦪꦤ꧀ꦭꦁꦒꦼꦁꦲꦶꦏꦁꦯꦶꦮꦱ꧀ꦩꦼꦂꦠꦶꦝꦠꦁꦯꦿꦢ꧀ꦝꦨꦛꦴꦉꦱ꧀ꦮꦫ
c. ambĕk nirwisayâlilang huwa huwā lwirnya n sukhâdhyātmikā ​ꦲꦩ꧀ꦧꦼꦏ꧀ꦤꦶꦂꦮꦶꦱꦪꦭꦶꦭꦁꦲꦸꦮꦲꦸꦮꦴꦭ꧀ꦮꦶꦂꦚꦤ꧀ꦱꦸꦑꦝꦠ꧀ꦩꦶꦏꦴ
d. singhit mātra juga prabhedanika lāwan prih kayogīśwaran ꦱꦶꦔ꧀ꦲꦶꦠ꧀ꦩꦴꦠꦿꦗꦸꦒꦥꦿꦨꦺꦢꦤꦶꦏꦭꦴꦮꦤ꧀ꦥꦿꦶꦃꦏꦪꦺꦴꦒꦷꦯ꧀ꦮꦫꦤ꧀
6.
a. yângde sangśayani hyang indra tumahā sang pārtha tan dhārakā ꦪꦁꦢꦺꦱꦁꦯꦪꦤꦶꦲꦾꦁꦲꦶꦤ꧀ꦢꦿꦠꦸꦩꦲꦴꦱꦁꦥꦴꦂꦛꦠꦤ꧀ꦝꦴꦫꦏꦴ
b. hetunyan magawe ta bañcana panonê cipta sang Phalguna ​ꦲꦺꦠꦸꦚꦤ꧀ꦩꦒꦮꦼꦠꦧꦚ꧀ꦕꦤꦥꦤꦺꦴꦤꦼꦕꦶꦥ꧀ꦠꦱꦁꦦꦭ꧀ꦒꦸꦤ
c. yan hīnā mara tan harĕp-harĕp amet metâśraya len sira ꦪꦤ꧀ꦲꦷꦤꦴꦩꦫꦠꦤ꧀ꦲꦉꦥ꧀ꦲꦉꦥ꧀ꦲꦩꦺꦠ꧀ꦩꦼꦠꦯꦿꦪꦊꦤ꧀ꦱꦶꦫ
d. yapwan tan kawĕnang binañcana mara n manggĕh palinggihnira ​ꦪꦥ꧀ꦮꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦏꦮꦼꦤꦁꦧꦶꦤꦚ꧀ꦕꦤꦩꦫꦤ꧀ꦩꦁꦒꦼꦃꦥꦭꦶꦁꦒꦶꦃꦤꦶꦫ
7.
a. lakşmining suraloka sampun ayaśā ngṛñcĕm tapa mwang brata ꦭꦏ꧀ꦰꦩꦶꦤꦶꦁꦱꦸꦫꦭꦺꦴꦏꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦪꦯꦴꦔꦼꦂꦚ꧀ꦕꦼꦩ꧀ꦠꦥꦩ꧀ꦮꦁꦧꦿꦠ
b. akweh sang pinilih pitung siki tikang hantukning okir mulat ​ꦲꦏ꧀ꦮꦺꦃꦱꦁꦥꦶꦤꦶꦭꦶꦃꦥꦶꦠꦸꦁꦱꦶꦏꦶꦠꦶꦏꦁꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦤꦶꦁꦲꦺꦴꦏꦶꦂꦩꦸꦭꦠ꧀
c. rwêkang ādi Tilottamā pamĕkas ing kôcap lawan Suprabhā ꦫ꧀ꦮꦼꦏꦁāꦢꦶꦠꦶꦭꦺꦴꦠ꧀ꦠꦩꦴꦥꦩꦼꦏꦱ꧀ꦲꦶꦁꦏꦕꦥ꧀ꦭꦮꦤ꧀ꦱꦸꦥꦿꦨꦴ
d. yêka marma tuhun lĕhĕng-lĕhĕnga sangkêng rūpa sang hyang Ratih ​ꦪꦼꦏꦩꦂꦩꦠꦸꦲꦸꦤ꧀ꦊꦲꦼꦁ​ꦊꦲꦼꦔꦱꦁꦏꦼꦁꦫꦹꦥꦱꦁꦲꦾꦁꦫꦠꦶꦃ
8.
a. tambenya liningir tĕkêngkin inamĕr dening watĕk dewata ꦠꦩ꧀ꦧꦺꦚꦭꦶꦤꦶꦔꦶꦂꦠꦼꦏꦼꦁꦏꦶꦤ꧀ꦲꦶꦤꦩꦼꦂꦢꦼꦤꦶꦁꦮꦠꦼꦏ꧀ꦢꦼꦮꦠ
b. sampūrņa pwa ya mapradakṣiṇa ta yâmujâmidĕr ping tiga ꦱꦩ꧀ꦥꦹꦂꦟꦥ꧀ꦮꦪꦩꦥꦿꦢꦏ꧀ꦰꦶꦟꦠꦪꦩꦸꦗꦩꦶꦢꦼꦂꦥꦶꦁꦠꦶꦒ
c. hyang Brāhmā dumadak caturmukha bhāṭārêndrâmahâkweh mata ​ꦲꦾꦁꦧꦿꦴꦃꦩꦴꦢꦸꦩꦢꦏ꧀ꦕꦠꦸꦂꦩꦸꦑꦨꦴꦛꦴꦉꦤ꧀ꦢꦿꦩꦲꦏ꧀ꦮꦺꦃꦩꦠ
d. erang minggĕka kociwâmbĕkira yan kālanya n unggwing wukir ​ꦲꦺꦫꦁꦩꦶꦁꦒꦼꦏꦏꦺꦴꦕꦶꦮꦮꦩ꧀ꦧꦼꦏꦶꦫꦪꦤ꧀ꦏꦴꦭꦚꦤꦸꦁꦒ꧀ꦮꦶꦁꦮꦸꦏꦶꦂ
9.
a. yêkā rakwa kinon hyang indra sĕdhĕng amwit kapwa yâmurṣita ꦪꦼꦏꦴꦫꦏ꧀ꦮꦏꦶꦤꦺꦴꦤ꧀ꦲꦾꦁꦲꦶꦤ꧀ꦢꦿꦱꦼꦝꦼꦁꦲꦩ꧀ꦮꦶꦠ꧀ꦏꦥ꧀ꦮꦪꦩꦸꦂꦰꦶꦠ
b. oṃ putrī silihĕnkwa rūmta sakarĕng waswās manahny arjuna ꦲꦺꦴꦩ꧀ꦥꦸꦠꦿꦷꦱꦶꦭꦶꦲꦼꦤ꧀ꦏ꧀ꦮꦫꦹꦩ꧀ꦠꦱꦏꦉꦁꦮꦱ꧀ꦮꦴꦱ꧀ꦩꦤꦃꦚ꧀ꦲꦂꦗꦸꦤ
c. strīnyêkang inucap manohara subhadrā mwang si ratnôlupuy ​ꦱ꧀ꦠꦿꦷꦚꦼꦏꦁꦲꦶꦤꦸꦕꦥ꧀ꦩꦤꦺꦴꦲꦫꦱꦸꦨꦢꦿꦴꦩ꧀ꦮꦁꦱꦶꦫꦠ꧀ꦤꦭꦸꦥꦸꦪ꧀
d. tan sora pwa tĕkapnikā daśaguṇan rūpanya dentânaku ꦠꦤ꧀ꦱꦺꦴꦫꦥ꧀ꦮꦠꦼꦏꦥ꧀ꦤꦶꦏꦴꦢꦯꦒꦸꦟꦤ꧀ꦫꦹꦥꦚꦢꦺꦤ꧀ꦠꦤꦏꦸ
10.
a. yan tan poliha rūm sĕkarning asanânungsung rarabning rĕrĕb ꦪꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦲꦫꦹꦩ꧀ꦱꦼꦏꦂꦤꦶꦁꦲꦱꦤꦤꦸꦁꦱꦸꦁꦫꦫꦧ꧀ꦤꦶꦁꦉꦉꦧ꧀
b. tan pandeya raras liring ni luruning lek lwir wulatning langit ​ꦠꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦢꦺꦪꦫꦫꦱ꧀ꦭꦶꦫꦶꦁꦤꦶꦭꦸꦫꦸꦤꦶꦁꦊꦏ꧀ꦭ꧀ꦮꦶꦂꦮꦸꦭꦠ꧀ꦤꦶꦁꦭꦔꦶꦠ꧀
c. mwang yan kelikana ng gaḍung wahu mure mambĕt gĕlung kesisan ꦩ꧀ꦮꦁꦪꦤ꧀ꦏꦺꦭꦶꦏꦤꦁꦒꦝꦸꦁꦮꦲꦸꦩꦸꦉꦩꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀ꦒꦼꦭꦸꦁꦏꦼꦱꦶꦱꦤ꧀
d. t-antuk têbu huwus hayunta kabalik hyang Kāma yan mangkana ​ꦠ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦠꦼꦧꦸꦲꦸꦮꦸꦱ꧀ꦲꦪꦸꦤ꧀ꦠꦏꦧꦭꦶꦏ꧀ꦲꦾꦁꦏꦴꦩꦪꦤ꧀ꦩꦁꦏꦤ
11.
a. ling hyang śakra nahan sinambahakĕn ing widyādhārī mūr tĕhĕr ꦭꦶꦁꦲꦾꦁꦯꦏꦿꦤꦲꦤ꧀ꦱꦶꦤꦩ꧀ꦧꦲꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦮꦶꦢꦾꦴꦝꦴꦫꦷꦩꦹꦂꦠꦼꦲꦼꦂ
b. wĕrnyâlon kadi mandamāruta yayan menggal ḍatang ring paran ​ꦮꦼꦂꦚꦭꦺꦴꦤ꧀ꦏꦢꦶꦩꦤ꧀ꦢꦩꦴꦫꦸꦠꦪꦪꦤ꧀ꦩꦺꦁꦒꦭ꧀ꦝꦠꦁꦫꦶꦁꦥꦫꦤ꧀
c. akweh tâpsari ceṭika milu tuhun kapwângiring doh kabeh ꦲꦏ꧀ꦮꦺꦃꦠꦥ꧀ꦱꦫꦶꦕꦼꦛꦶꦏꦩꦶꦭꦸꦠꦸꦲꦸꦤ꧀ꦏꦥ꧀ꦮꦔꦶꦫꦶꦁꦢꦺꦴꦃꦏꦧꦼꦃ
d. ton têkang wukir Indrakīla maparĕk mangkin tumampak ta ya ​ꦠꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦏꦁꦮꦸꦏꦶꦂꦆꦤ꧀ꦢꦿꦏꦷꦭꦩꦥꦉꦏ꧀ꦩꦁꦏꦶꦤ꧀ꦠꦸꦩꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦠꦪ
12.
a. eñjing kāla nika-n ḍatang wijah-wijah wahwâḍarat ring hĕnu ꦲꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁꦏꦴꦭꦤꦶꦏ​ꦤ꧀ꦝꦠꦁꦮꦶꦗꦃ​ꦮꦶꦗꦃꦮꦃꦲ꧀ꦮꦝꦫꦠ꧀ꦫꦶꦁꦲꦼꦤꦸ
b. osik camara ring gĕgĕr ḍara-ḍaran lwirnya-n manon apsari ꦲꦺꦴꦱꦶꦏ꧀ꦕꦩꦫꦫꦶꦁꦒꦼꦒꦼꦂꦝꦫ​ꦝꦫꦤ꧀ꦭ꧀ꦮꦶꦂꦚ​ꦤ꧀ꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦲꦥ꧀ꦱꦫꦶ
c. masyang-syang pakatonan ing kayu manis sinwamnya manggĕh miguh ​ꦩꦱꦾꦁ​ꦱꦾꦁꦥꦏꦠꦺꦴꦤꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦪꦸꦩꦤꦶꦱ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦮꦩ꧀ꦚꦩꦁꦒꦼꦃꦩꦶꦒꦸꦃ
d. kadyânangtang ibangnikang susu lawan lambe marūm-rūmana ꦏꦢꦾꦤꦁꦠꦁꦲꦶꦧꦁꦤꦶꦏꦁꦱꦸꦱꦸꦭꦮꦤ꧀ꦭꦩ꧀ꦧꦺꦩꦫꦹꦩ꧀​ꦫꦹꦩꦤ
13.
a. tingkahning wanawṛkṣa mogha tinĕngĕt ramyanya de ning hima ꦠꦶꦁꦏꦃꦤꦶꦁꦮꦤꦮ꧀ṛꦏ꧀ꦰꦩꦺꦴꦓꦠꦶꦤꦼꦔꦼꦠ꧀ꦫꦩꦾꦚꦢꦺꦤꦶꦁꦲꦶꦩ
b. rĕm tan waspada sāparĕk juga katon mūr ng wwang muwah yâhawuk ꦉꦩ꧀ꦠꦤ꧀ꦮꦱ꧀ꦥꦢꦱꦴꦥꦉꦏ꧀ꦗꦸꦒꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦩꦹꦂꦔ꧀ꦮ꧀ꦮꦁꦩꦸꦮꦃꦪꦲꦮꦸꦏ꧀
c. sinwam kapwa sĕkar kuningnya dinĕlö kumbang humung tan katon ​ꦱꦶꦤ꧀ꦮꦩ꧀ꦏꦥ꧀ꦮꦱꦼꦏꦂꦏꦸꦤꦶꦁꦚꦢꦶꦤꦼꦭꦼꦴꦏꦸꦩ꧀ꦧꦁꦲꦸꦩꦸꦁꦠꦤ꧀ꦏꦠꦺꦴꦤ꧀
d. dwīning mrak rumarab kasampir i ragasning candanâpāyunan ꦢ꧀ꦮꦷꦤꦶꦁꦩꦿꦏ꧀ꦫꦸꦩꦫꦧ꧀ꦏꦱꦩ꧀ꦥꦶꦂꦲꦶꦫꦒꦱ꧀ꦤꦶꦁꦕꦤ꧀ꦢꦤꦥꦴꦪꦸꦤꦤ꧀
14.
a. ābhāning patapan gihā watu putih lwirnya-n panungsung guyu ꦲꦴꦨꦴꦤꦶꦁꦥꦠꦥꦤ꧀ꦒꦶꦲꦴꦮꦠꦸꦥꦸꦠꦶꦃꦭ꧀ꦮꦶꦂꦚ​ꦤ꧀ꦥꦤꦸꦁꦱꦸꦁꦒꦸꦪꦸ
b. tut himbang magirang-girang winulatan ramyanya de sang ḍatang ꦠꦸꦠ꧀ꦲꦶꦩ꧀ꦧꦁꦩꦒꦶꦫꦁ​ꦒꦶꦫꦁꦮꦶꦤꦸꦭꦠꦤ꧀ꦫꦩꦾꦚꦢꦺꦱꦁꦝꦠꦁ
c. gĕngning prihnya kunang nimittaning unang moghârarĕm ng wwang mulat ​ꦒꦼꦁꦤꦶꦁꦥꦿꦶꦃꦚꦏꦸꦤꦁꦤꦶꦩꦶꦠ꧀ꦠꦤꦶꦁꦲꦸꦤꦁꦩꦺꦴꦓꦫꦉꦩ꧀ꦔ꧀ꦮ꧀ꦮꦁꦩꦸꦭꦠ꧀
d. angde kung makuwung-kuwung langit ika truh-truh sinĕnwan rawi ​ꦲꦁꦢꦺꦏꦸꦁꦩꦏꦸꦮꦸꦁ​ꦏꦸꦮꦸꦁꦭꦔꦶꦠ꧀ꦲꦶꦏꦠꦿꦸꦃ​ꦠꦿꦸꦃꦱꦶꦤꦼꦤ꧀ꦮꦤ꧀ꦫꦮꦶ
15.
a. tunghāning parangan mangungkuli jurang pātāla tulyâdalĕm ꦠꦸꦁꦲꦴꦤꦶꦁꦥꦫꦔꦤ꧀ꦩꦔꦸꦁꦏꦸꦭꦶꦗꦸꦫꦁꦥꦴꦠꦴꦭꦠꦸꦭꦾꦢꦊꦩ꧀
b. er tambang malabuh jurang kapalĕyĕ ngkānêng lĕngisning paras ꦲꦺꦂꦠꦩ꧀ꦧꦁꦩꦭꦧꦸꦃꦗꦸꦫꦁꦏꦥꦊꦪꦼꦁꦏꦴꦤꦼꦁꦊꦔꦶꦱ꧀ꦤꦶꦁꦥꦫꦱ꧀
c. rĕsrĕsnya-n hana ring tawang parĕng awūr anghrit tikang sundari ​ꦉꦱꦽꦱ꧀ꦚ​ꦤ꧀ꦲꦤꦫꦶꦁꦠꦮꦁꦥꦉꦁꦲꦮꦹꦂꦲꦁꦲꦿꦶꦠ꧀ꦠꦶꦏꦁꦱꦸꦤ꧀ꦢꦫꦶ
d. kaywan wruh mangungang katon wĕlas-arĕpnyâlung sumambyângawe ​ꦏꦪ꧀ꦮꦤ꧀ꦮꦿꦸꦃꦩꦔꦸꦔꦁꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦮꦼꦭꦱ꧀​ꦲꦉꦥ꧀ꦚꦭꦸꦁꦱꦸꦩꦩ꧀ꦧꦾꦔꦮꦺ