Kaca:Sumunar.pdf/69

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Iya, Nimas.”

Paraga loro kuwi sangsaya lungguhe lan mepet pindha ginggang sarambut antara jalu lan wanita, Ngubel kapikut talining asmara. Tan kocapa, panggung Nari muri lan misuh-misuh.

ditumpangake ana pupune Mas Har, Blis iblis, malah kebayak wae dibledhehakel Apa men kopeke dingerteni bojoku, pa? Ooo, dhasar wedhus oleh ramban ijo?” Nami ngunek-unekake Ratmi nganti entek kurang golek. Dheweke ora kuwat nyawang bojone pentas ngungrum Ratmi kang dadi Cempluk. Saking kemropoke Nami, kudune pepasihane Raden Subroto dina Wa ah aaa beken aga KL AE kakah

Sakala gamelan srepeg tandha tengara menawa Warok Sura Menggala kudu enggal metu ing panggung. f Warok. Sutradhara utawa dhalang nyuwara bareng karo matune kang dadi jare teka durung rampung rembuge kasmarane Raden Sulroto karo Cempluk, kok wis ana keprak muni?”

“Adhuh-adhuh amit sewu, Ngger, Kula ...,” kandhane Warok Sura

“Bapa, kula ingkang nyuwun aksama,”

“Hemm, Pluk! Wedange bapak endi? Lho ana tamu agung barang kok Ora diaturi unjukan bara-bara karo nyamikan?” repot. asah

“Gusti, kepareng kula badhe nyawisaken unjukan sarta lampiranipun. Kepareng, nggih?” kad

“Ooo iya-iya, Nimas.”

“A... aa. amit Bapa, Kula kumawani jamah putri Bapa. Ning kula dhadha kula pancen tresna.”

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, 60