Kaca:Sumunar.pdf/51

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Maaf, ini dari siapa, Bu?” “Bu Prapto,” wangsulane Bu Prapto cekak. “Ooo, Bu Prapto, Bapak dereng rawuh. Lha, kala wau tindakipun ga ppun sauntawis wellal Nggih mpun, Pak. Malur nuwun Prapto njenger. Dheleg-dhelep kaya munyuk ketulup, Bojone Siarung mlebu kantor? Cek nang endi? Pikirane Bu Prapto dadi bruwet Ah, 4 indak kator, plr Bi Prape. bojoku. Muga-muga Tangane lincah menceti nomer tilpune Pak Marsudi, kanca rakete “Halo, menapa menika leres dalemipun Pak Marsudi?” pitakone Bu f ank wangsulane swara wanita kanthi grapyak, “menika “Bu Prapto. Saged pinanggih kaliyan Pak Marsudi, Bu?” “O, inggih, saged. Sekedhap nggih, Bu?” Ora let suwe, keprungu swara kang antep ing cedhak kupinge Bu

Na Gae menapa, Ba Prapto?”

Tuwon pangapunten, Marsudi, Menapa Bapak mangertos, “Pak Prapto? Wadhuh, kula kok boten ngertos nggih, Bu, Lha menika

kados pundi kok Bapak saged ical?” pitakone Pak Marsudi sajak ngajak guyon. “Makaten, Pak” wangsolane Bu Prapto, Sabanjure kanthi prembik-

Peneto? nyuwun tulung dhateng Bapak saged ngarih-arih

“Inggih, mangke kula cobi ngarih-arih Pak Prapip, Ba,” wangsulane Tal Mandi. Gagang telpon banjur diselehake Bu Prapto, Dheweke katon rada Ayem. jadi di Marsudi, bojone mesthi rada nurut. Apa maneh Pak

Jam sewelas theli Bu Prapto tipun ing kantore bojone, Kapinujon sing nampa tipun Pak Prapto sing atine lagi goreh sawise dikuliyahi dening Pak

“Halo, Kantor Perindustrian di sini, Ada bisa kami bantu?”

“Maaf bisa bicara dengan Pak Prapto?” >

“Ya, saya sendiri. Ini dari siapa?”

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 42