Kaca:Babad Saka Kitab Sutji.pdf/83

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

84

PASEMON WONG SAMARIA KANG WELASAN

paramarta mau dadi pralambangé Gusti Allah; lan para abdi kang pada duwé utang iku masemoni manusa kabèh sing pada kanggonan dosa. Sing akèh utangé, pauku- mané ija abot. Malah ing salawasé uripé, manusa ora bakal bisa mbudidaja murih luwaré saka paukuman, Nanging Gusti Allah iku maha mirma lan asipat welas, Allah kepa- reng ngapura .... Mulané manusa apa pada ora kuwadjiban apura-ingapura mungguh ing kaluputané pepadané, kaluputan sing mung sepélé, jèn katanding karo kaluputané manusa ana ing ngarsané Allah?

 Wis naté Gusti Jésus paring piwulang bab pandonga; lan pandonga mau ana kang surasané mengkéné; ,, Duh Ramal ,,.,Tuwan mugi ngapunten sakatahipun kalepatan kawu- la, kadosdéné kawula inggih sami ngapunten ing tetijang ingkang kelepatan dateng kawu- la.” Ngapura sadulur! Ora mung ping pitu, nanging malah nganti ping pitung puluh tikel pitu! Ora kendat-kendat ing salawas-lawasé, Kaja mengkono kersané Gusti!

PASEMON WONG SAMARIA KANG WELASAN

ING sawidjining dina ana wong ahli Torèt sowan ing ngarsané Gusti Jésus- sumedya njoba marang Pandjenengané. Gagasané wong mau kira-kira mengkéné: ,,Guru anjaran iki daktjobané, apa bisa mangsuli pitakonku apa ora. Dakdadaré kawruhé bab angger- angger, apa bisa ngimbangi kawruhku apa ora. Jèn nganti mlèsèt wangsulané, mesti tjilaka awaké, djalaran akèh wong sing bakal ngrungu, temahan bakal konangan jèn eng- goné dadi guru iku mung apus-apusan baé, dudu guru sedjati kajadéné para ulama, ahli Torèt lan wong Farisi, sing wis mesti luwih pinter lan luwih mursid,” .....

 Undjuké wong ahli Torèt mau: ,,Guru, srana pandamel punapa kula badé angsal warisan gesang langgeng?” Gusti Jêsus ningali wong mau, lan ija wis mirsa apa sing dadi gémbolaning_atiné, éwadéné Ora "bandjur duka. Wangsulané Gusti Jésus awudjud pan- dangu mengkéné: ,,Kang katulisan ing Torèt apa? Pamatjamu keprijé?”

 Tumrapé wong ahli Torèt pandangu meng- kono iku dudu apa-apa, mulané énggal njaosi wangsulan: ,,Kowé tresnaa marang Pangéran Allahmu diklawan gumolong atimu, lan gumolong njawamu, sarta klawan sakaku- watanmu, apadéné klawan gumolong budimu. Lan marang sapepadamu dikaja marang awak- mu déwé,” Pangandikané Gusti Jésus: ,, Bener wangsulanmu. Ija iku lakonana, temah kowé bakal urip.”

 Wong ahli Torèt,panunggalané djamhur-djamhur Jahudi, ketjélik lan kisinan,djalaran ora olèh gawé enggonė njoba Gusti Jėsus. Malah saiki wong akėh bakal pada ngertu jèn Gusti Jésus ngungkuli wong ahli Torèt dala-san ing bab angger-angger.

 Éwadéné wong mau durung entèk akalé. Sarèhné arep mbetjikaké awaké déwé, mundjuk pitakon manèh mengkéné; ,,Sinten ta ingkang dados sesami kula?.. Wong karepé arep mratélakaké, jèn wis nre pepadané, jaiku seduluré, sanak-kadan bangsané. Apa iku isih kurang? ,,Sinten ta ingkang dados sesami kula?”

ING kono Gusti Jésus bandjur maringi wang- sulan ngagem pasemon, pangandikané; Ana wong lumaku medun saka ing Jerusa- lèm menjang ing Jericho. Dalané rumpil tur sepi, lan mutawatiri . ,.. Satekané ing pang- gonan sing singub, wong mau ketiwasan katempuh ing bégal, diblèdjèdi barang ge- gawané tekan sandangané, sarta awaké diwa- suh nganti setengah mati, lan wekasané di- tinggal gumlinting ing pinggir dalan dikira jèn wis mati. Sawisé iku bégal lan kantjané kabèh bandjur énggal sumingkir.

 Wong sing dibégal mau kari gumlêtak ana ing dalan tanpa daja, awaké sakodjur gubras getih, rasané ndjarem lan pegel ora karuwan, wuwuh-wuwuh kebrongot déning panasing tengangé; jèn ora bisa olèh pitulungan wong mau mesti bakal mati ngenggon ....

NALIKA semono kapinudjon ana wong liwat, “mangka sing liwat iku imam. Imam iku abdining Allah, mestiné sugih kawe- lasan lan katresnan. Nanging ana daulaté, ora ana begdjané! Bareng weruh ana wong gumlétak_ing pinggir dalan, imam mau liwaté bandjur njimpangi, asengadi ora weruh wong mau. Ing batiné wis olèh pawadan mengkéné: ,,Wong kaé mestiné wis ora kena ditulungi; upama ditulungana, ora wurung mesti mati. Mangka jèn bégalé bali manèh nempuh marang aku, gèk keprijé polahku? Luwih betjik aku énggal ngontjati panggonan iki, supaja ....!”, Lakuné bandjur digelak, daja-daja bisaa sumingkir saka ing panggo- nané bilai!

 0, pantjèn wis nasibé wong sing dibégal mau, arep olèh pitulungan baé kok nganti wurung!

NANGING ora antara suwé keprungu ana gedebegé wong mlaku; saiki sing liwat kalebu golongané wong Lèwi, dadi ija kago- long abdiné Allah, pagawéané ana ing pada- leman sutji ngladèni para imam jèn pinudju saos Kurban,... Wong iki. mestiné kena diarep-areppitulungané, Nanging bareng weruh