Guling

Saka Wikisumber
Sumunar

[ 19 ]GULING

Ris Hartini

Unine jam sing tumemplek ing tembok ruwangan tengah daleme Bu Hadi muni kaping sanga. Mratandhani yen Dodi, putra pambarepe Bu ladi, lan adhine sing jenenge Andi, kudu wis mapan turu. Kanthi pangajab, esuke kekarone ora kawanan anggone mangkat sekolah Ewadene Bu Hadi lenggahan ana ing ruwangan tengah, Kanggo cegah wungon, Bu Hadi sinambi dondom-dondom kaya kang katindakake ing rikalane sala,

nganggo guling, Gulinge dienggo Mas Dodi dhewe,” ujare Andi marang ibune karo prembik-prembik arep nangis, Sikile pedruk-pedruk karo ngruketibune.

“Ora dhing, Bu. Dodi mung nyilih sedhela wae kok, Mengko yen Dodi wis bubuk genten kareben dienggo Andi,”

mbengok, “Yen ngono aku emoh. Andi dhisik sing nganggo gulinge. Ben cepet bubuk mengko lapi genten Mas Dodi sing nganggo. Pokoke Andi emooooh ... Kudu Andi dhisik sing nganggo gulinge” f

udur rebutan guling, Bu Hadi rada judheg weruh anake padha rebutan guling, Kepriye anggone arep nengahi? Pancen, bocah loro iku anggone turu dadi sadhipan, Diyasani bantal loro, Nanging bengi kuwi Bu Hadi menehi puling siji, Karepe Bu Hadi, guling iku mung, kanggo let wae supaya Dodi lan Andi anggone turu padha ora tumbukan kaya adat sebene. Nanging, jebul guling iku mau malah ndadekake memala. Padha kanggo rebutan! Sing gedhe kepengin turu karo nyikep guling. Dene adhine uga kepengin turu karo nyikep guling,

saiki kowe nrimaa dhisik. Rasah padha rebutan guling. Yen saiki kowe padha ih ling sii-sii, dakkandhani 7

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 19 [ 20 ]Dodi dan Andi kepengin ngerti kepriye carane supaya kekarone bisa nyikep guling dhewe-dhewe. Kamangka gulinge mi

Banjur bantalmu Andi, bisa kok sikep kanggo gantine guling. Semono uga kowé Dodi, bantalmu uga bisa kok sikep dhewe, ora perlu rebutan. Wis kana, saiki padha mlebua kamar, Coba dijajal, bener apa ora ngendikane Ibu iki.”

“Andi lan Dodi anggone ngrungokake kanthi temenan. Mak brabat, bocah loro banjur padha mlayu mlebu kamar, gedheg, Ing batin Bu Hadi ngudarasa, “Apamaneh kowe, Le, bocah lagi wingi sorê. Wong sing, jenenge patra pejabat, abdining nepara, sing kudune menehi patuladhan wae, ora beda karo kowe, bocah cilik sing durung ilang pupuk bawange. Para pejabat sing kandhane abdi nepara, ya padha regejegan rebutan kusi utawa rebutan kedhudhukan. Malah nganti direwangi toh pati, ilanging WANA En 6 apan mik kadong ming ara ea gaya maang ah

Dodi lan Andi ageape kepengin mraktekake ngendikane Ibune. Guling dijupuk dening Dodi, banjur diseleh ing sisih ndhuwur supaya kena kanggo bantalan bocah koro, Dene bantal sing siji diwenehake adhine, sing siji maneh kanggo awake dhewe. Bocah loro dadi padha bisa nyikep bantal siji-siji minangka gantine guling, A anaa Dhik? Awake dhewe bisa bantalan senajan

nganggo guling. Lan ya bisa nyikep guling senajan gulinge iki sejatine bantal, Wah. ibu dd pacen pinten anan ya DEH

Bocah loro rumangsa marem lan bisa turu kanti bantalan puting lan gik ian besan ban pa NGA DS Yan

Ora nganti sejam, Andi wis turu ngleses, Atine rumangsa seneng lan

marem dene wis bisa turu kanthi nyikep guling. Nanging seje karo Dodi, dheweke Wisikan, Ngenteni adhine anggone turu angler. Bareng ngerti yen adhine wis turu angler, alon-alon Dodi tangi. Guling sing ana ngisor sirahe adhine dilorot alon, Dene bantal sing mame disikep Dodi, diseleh ana ing, ndhuwur, ing sangisore sirahe,

Karo mapan turu, guling disikep dhewe. Ing batin Dodi mesem.

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, 209