Menyang kontèn

Buku klér-kléran

Saka Wikisumber

[ 5 ]Robby nyurung grobag ès arep budal dodol. Stropé werna-werna. Nèk panas banter mangan ès jan seger tenan rasané. [ 6 ] [ 7 ]

Penganggo nurut kabudayané bangsa Inggi. [ 8 ] [ 9 ]

Nang alas okèh kéwané. Botyah Inggi lora arep onti nggolèk lawuh. [ 10 ] [ 11 ]

Bocah lanang loro iki pada mancing. Pakané ya iwak. [ 12 ] [ 13 ]

Wong Ireng nang Binnenland pada jogèdan. [ 14 ] [ 15 ]

Nang Binnenland nèk masak karo geni kayu. Tanggané teka ndelok, kepéngin ngerti nggawé panganan apa kok ambuné énak tenan. [ 16 ] [ 17 ]Ing dina Emansipasi wong Ireng-ireng wédok pada nganggo kotomisi, penganggo miturut kabudayané. Sing siji payungan, liyané ngemut gagangé godong jeruk pecel. [ 18 ] [ 19 ]

Dodolané wong Ireng. Pinter tenan nggawé panganan asèn. Lodongé ènèng sing isiné pencit, ènèng sing isiné timun, uga ènèng sing isiné olèf. Enèng cermihné mbarang, kabèh diasèn. [ 20 ] [ 21 ]

Ing wayah vakansi bocah-bocah pada ngaburké layangan. Layangané apik-apik lan gedé-gedé. [ 22 ] [ 23 ]

Sari penganggoné wong Hindustan wédok. [ 24 ] [ 25 ]

Tenimbang nganggur mancing nggolèk lawuh. Nang kebonan nèk macing ora usah adoh-adoh, nang ngarep omah waé. “Wis éntuk Yu,” adiké lanang takon. [ 26 ] [ 27 ]

Bocah-bocah bal-balan nang pinggir laut. [ 28 ] [ 29 ]

Jogèdan lan pacakan nurut kabudayan Jawa. [ 30 ] [ 31 ]

Maké ijik nggorèng cips karo geni kayu. Anaké wédok arep ngicipi. Asuné mangani sing pada tiba nang lemah. [ 32 ] [ 33 ]

Mampir mangan nang warung. Enèng panganan Jawa werna- werna: bakmi, pecel, gedang-gorèng, téla, nasi-gorèng, saoto lan liya-liyané. Enèng sing tuku dipangan nang kono, uga ènèng sing tuku digawa mulih. [ 34 ] [ 35 ]

Lèrèn mangan petat karo ngombé sap. Nang dalan ènèng bus liwat. Nang pinggir dalan ènèng wong loro njagong nang bromfiets pada omong-omongan. Enèng bocah njagong nang motorfiets omong-omongan karo bocah wédok. [ 36 ] [ 37 ]

Wayahé ramé-ramé Wandelmars. Pirang-pirang grup pada mèlu mlaku saben soré tekan wengi, patang dina suwéné. Sing dodol ès laris tenan. [ 38 ]

[ 5 ]
Buku klér-kléran nomer telu
Katerangan

Tujuané buku iki ora namung kanggo ngeklér, nanging uga kanggo nggambarké enpgoné werna-werna bangsa ing negara Suriname pada urip bebarengan. Awaké déwé sing saiki dadi bangsa Suriname iki mbiyèn-mbiyèné tekané sangka liya-liya negara. Ing buku iki kowé bakal kenalan karo uripé bangsa Suriname sing werna-werna, kaya déné wong Jawa, wong Hindustan, wong Ireng, wong Inggi lan wong Tyina. Senajan awaké déwé iki séjé-séjé penganggoné lan masakané, nanging awaké déwé kudu ngerti nèk saiki awaké déwé wis dadi tunggal bangsa, ya kuwi bangsa Suriname. [ 6 ]


Taun anyar. Bocah-bocah pada mbrondong mercon lan nyumet bombel. Enèng sing nyumet kembang api mbarang. [ 7 ]

Mampir mangan nang warung. Enèng panganan Jawa werna-werna: bakmi, pecel, gedang-gorèng, téla, nasi-gorèng, saoto lan liya-liyané. Enèng sing tuku dipangan nang kono, uga ènèng sing tuku digawa mulih. [ 8 ]

Sari penganggoné wong Hindustan wédok. [ 9 ]

Maké ijik nggorèng cips karo geni kayu. Anaké wédok arep ngicipi. Asuné mangani sing pada tiba nang lemah. [ 10 ]

Dodolané wong Ireng. Pinter tenan nggawé panganan asèn. Lodongé ènèng sing isiné pencit, ènèng sing isiné timun, uga ènèng sing isiné olèf, Enèng cermihné mbarang, kabèh diasèn. [ 11 ]

Wong Saramakan nang Binnenland nèk masak karo geni kayu. Tanggané teka ndelok, kepéngin ngerti nggawé panganan apa kok ambuné énak tenan. [ 12 ]

Wong Wayanah nggawé kasripo. Wong sing njagong nang kayu kuwi meres télané sing wis diparut. Sing dienggo meres kuwi jenengé matapi. [ 13 ]

Penganggoné mantèn wédok nurut kabudayan Jawa. [ 14 ]

Wong Aukan nang binnenland soré-soré ngrungoké radio. Gedèké ngarep digambar-gambar apik. [ 15 ]

Nèk butuh janganan kudu nang pasar. Mai dodol térong, tomatis lan banah. ”Mai, tomatisé regané pira?” [ 16 ]

Simbah wédok dadèn geni areng nang angklo. Putuné lanang sing njikuké areng. [ 17 ]

Mang Dono, bojo lan anaké pada pritil kacang brol nang kampu. [ 18 ]

Wong wédok-wédok Saramakan pada maculi keboné. [ 19 ]

Simbah lanang ijik ngeplug sawahé, iki wanciné arep nandur pari. [ 20 ]

Iki penganggoné wong Wayanah nèk wayahé ènèng ramé-ramé. [ 21 ]

Kawinané wong Hindustan. Sing ngawinké pandité. [ 22 ]

Penggangoné nurut bangsa Karib nèk nduwèni suka-suka. Kudungé sing digawé nèk dong wulu manuk flamingo.