Aku blajar numpak sepédah

Saka Wikisumber
[ 4 ]
AKU BLAJAR NUMPAK SEPÉDAH
[ 5 ]  Dongé aku tutup sepuluh taun aku ditukokké sepédah karo bapakku, nanging aku durung bisa numpak déwé.
[ 7 ]  Kancaku sing wis bisa numpak sepédah pada teka samben soré nang nggonku. Aku terus diblajari. Let seminggu aku bisa setitik-setitik.   Kancaku ngomong: “Saiki kowé blajar déwé ya. Inter ora inter kowé kudu blajar numpak déwé. Ora wedi ta?” Aku semaur: “Ora! Kana kowé mulih waé!”
[ 9 ]  Aku terus blajar déwé. Nèk aku tiba, aku celuk-celuk mbahku tak 'kon nangèkké sepédahé. Mbahku tak 'kon nyekeli sepédahé nèk aku arep nggenjod.
[ 11 ]  Sangking aku kesenengen lih blajar, aku sampèk lali mangan lan adus. Kadung aku wis inter numpak déwé setikik-setikik, aku jan bungah tenan. Aku celuk-celuk mbahku tak 'kon ndelok aku lih nglakokké sepédahé. Kadung aku minger ndeloké mbahku...
[ 13 ]  ... aku ora weruh nèk ènèng cagak listrik nang pinggir dalan, terus mak dwèng .. . natap cagaké.
[ 15 ]  Aku tiba, sampèk bunyak kabèh dengkulé. Sepédahé béngkong, sadelé mérot lan gelasé lampu pecah.
[ 17 ]  Adikku pada nggeguyu aku. Aku ya isin ya krasa lara, mulané aku terus nangis.
[ 19 ]  Mbah wédok melas karo aku. Aku digéndong digawa mulih. Sepédahé terus didandani karo bapakku.
[ 21 ]  Kadung sepédahé wis dadi, aku terus numpak menèh. Dengkulku durung mari, nanging aku ora wedi nèk tiba menèh. Pakku terus ngomong: “Nèk wis inter tenan, sepédahé entuk digawa sekolah, nanging adiké diboncèng.”
[ 23 ]  Aku saiki tenan wis inter numpak déwé, mulané adikku ya tak boncèng sekolah.
꧋ꦲꦏꦸ​ꦲꦗꦂ​ꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦱꦼꦥꦺꦢ꧉​​​​
​ꦲꦏꦸ​ꦱꦼꦩꦲꦸꦂ ꧊ꦲꦺꦴꦫ​​ꦏꦤ​ꦏꦺꦴꦮꦺ​ꦩꦸꦭꦶꦃ​ꦮꦲꦺ​!꧊

꧋ꦲꦏꦸ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦲꦗꦂ​ꦢꦺꦮꦺ꧉​​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦏꦸ​ꦠꦶꦧ꧈​​ꦲꦏꦸ​ꦕꦼꦭꦸꦏ꧀ꦕꦼꦭꦸꦏ꧀​ꦩ꧀ꦧꦃꦏꦸ​ꦠꦏ꧀ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦔꦺꦏ꧀ꦏꦺ​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ꧉​​ꦩ꧀ꦧꦃꦏꦸ​ꦠꦏ꧀ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦚꦼꦏꦼꦭ꧀ꦭꦶ​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦏꦸ​ꦲꦉꦥ꧀​ꦔ꧀ꦒꦼꦚ꧀ꦗꦺꦴꦢ꧀꧈

꧋ꦱꦏꦶꦁ​​ꦲꦏꦸ​ꦏꦼꦱꦼꦤꦼꦁ​ꦔꦼꦤ꧀ꦭꦶꦃ​ꦲꦗꦂ꧈​​ꦲꦏꦸ​ꦱꦩ꧀ꦥꦺꦏ꧀ꦭꦭꦶ​ꦩꦔꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦲꦢꦸꦱ꧀꧈ ꦏꦢꦸꦁ​​ꦲꦏꦸ​ꦮꦶꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂ​ꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦢꦺꦮꦺ​ꦱꦼꦠꦶꦠꦶꦏ꧀ꦱꦼꦠꦶꦠꦶꦏ꧀ ꦲꦏꦸ​ꦗꦤ꧀ꦧꦸꦔꦃ​ꦠꦼꦤꦤ꧀꧈ ꦲꦏꦸ​ꦕꦼꦭꦸꦏ꧀ꦕꦼꦭꦸꦏ꧀​ꦩ꧀ꦧꦃꦏꦸ​ꦠꦏ꧀ꦏꦺꦴꦤ꧀​ꦤ꧀ꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏꦸ​ꦭꦶꦃ​ ꦔ꧀ꦭꦏꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏꦺ​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ꧉​​ꦏꦢꦸꦁ​​ꦲꦏꦸ​ꦩꦶꦔꦼꦂ​ꦤ꧀ꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀ꦲꦺ​ꦩ꧀ꦧꦃꦏꦸ...​​

...​​ꦲꦏꦸ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦮꦼꦫꦸꦃ​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦺꦤꦺꦁ​​ꦕꦒꦏ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀ꦤꦁ​​ꦥꦶꦁ​ꦒꦶꦂ​ꦢꦭꦤ꧀ ​​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀​ꦩꦏ꧀​ꦢ꧀ꦮꦺꦁ...​​ꦤꦠꦥ꧀ꦕꦒꦏ꧀ꦲꦺ꧉​​

꧋ꦲꦏꦸ​ꦠꦶꦧ꧈​​ꦱꦩ꧀ꦥꦺꦏ​ꦧꦸꦚꦏ꧀ꦏꦧꦺꦃ​ꦢꦼꦁ​ꦏꦸꦭ꧀ꦭꦺ꧉​​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ​ꦧꦺꦁ​ꦏꦺꦴꦁ​꧈​​ꦱꦢꦼꦭ꧀ꦭꦺ​ꦩꦺꦫꦺꦴꦠ꧀ꦭꦤ꧀ꦒꦼꦭꦱ꧀ꦱꦺ​ꦭꦩ꧀ꦥꦸ​ꦥꦼꦕꦃ꧉​​

꧋ꦲꦢꦶꦏ꧀ꦏꦸ​ꦥꦢꦲꦁ​ꦒꦼꦒꦸꦪꦸ​ꦲꦏꦸ꧉​​ꦲꦏꦸ​ꦪ​ꦲꦶꦱꦶꦤ꧀ꦪ​ꦏꦿꦱ​ꦭꦫ꧈​​ꦩꦸꦭꦤꦺ​ꦲꦏꦸ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦤꦔꦶꦱ꧀꧈

꧋ꦩ꧀ꦧꦃ​ꦮꦺꦢꦺꦴꦏ꧀ꦩꦼꦭꦱ꧀ꦏꦫꦺꦴ​ꦲꦏꦸ꧉​​ꦲꦏꦸ​ꦢꦶꦒꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦁ​​ꦢꦶꦒꦮ​ꦩꦸꦭꦶꦃ꧉​​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦢꦶꦢꦤ꧀ꦢꦤꦶ​ꦏꦫꦺꦴ​ꦧꦥꦏ꧀ꦏꦸ꧉​​

꧋ꦏꦢꦸꦁ​​ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ​ꦮꦶꦱ꧀ꦢꦢꦶ꧈​​ꦲꦏꦸ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦩꦼꦤꦺꦃ꧉​​ꦢꦼꦁ​ꦏꦸꦭ꧀ꦏꦸ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​​ꦩꦫꦶ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​​ꦲꦏꦸ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦮꦼꦢꦶ​ꦤꦺꦏ꧀ꦠꦶꦧ​ꦩꦼꦤꦺꦃ꧉​​ꦥꦏ꧀ꦏꦸ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦔꦺꦴꦩꦺꦴꦁ​ ꧊ꦤꦺꦏ꧀ꦮꦶꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂ​ꦠꦼꦤꦤ꧀ ꦱꦼꦥꦺꦢꦤꦺ​ꦲꦺꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦢꦶꦒꦮ​ꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​​ꦲꦢꦶꦏ꧀ꦲꦺ​ꦢꦶꦧꦺꦴꦚ꧀ꦕꦺꦁ​꧉​꧊

꧋ꦲꦏꦸ​ꦱꦲꦶꦏꦶ​ꦠꦼꦤꦤ꧀ꦮꦶꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂ​ꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦢꦺꦮꦺ꧈​​ꦩꦸꦭꦤꦺ​ꦲꦢꦶꦏ꧀ꦏꦸ​ꦪ​ꦠꦏ꧀ꦧꦺꦴꦚ꧀ꦕꦺꦁꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ꧉