Pengalamané tikus cilik

Saka Wikisumber
Pengalamané tikus cilik

[ 4 ]

Pengalamané Tikus Cilik
[ 6 ]

Ènèng sakwijiné tikus anakan kepéngin ngerti nang alamdonya iki ènèng apa waé. Mulané dèkné terus pamit maké budal dolan. Ora let suwi dèkné wis tekan omah menèh. [ 7 ] [ 8 ]

Tikus cilik terus ndongèng karo maké: “Mak, kowé saiki arêp tak dongèngi, aku mau ngalami apa waé, Dongé aku lunga dolan, aku mlebu ing sakwijiné gedong gwedé magrong-magrong. Omahé awaké déwé iki nèk dijèjèrké menawa ora kétok blas. Aku nang kono terus kepetuk karo sakwijiné kéwan. Dongé aku weruh kéwan iku, aku kok krasa mrinding déwé, awit rupané lan lakuné jan nggilani tenan. Ndasé kéwan iku abang semlorot rupané lan kukuné sikil landepé ngungkuli sekèrmès. [ 9 ] [ 10 ]

Dèkné uga nduwé swiwi; lah nèk dongé swiwiné diobat-abitké kaé rasané kaya alamdonya arep ambleg. Nèk dong dèkné mbengok: “Kukurukuuk!!!” banteré ngungkuli gluduk sampèk kupingku budek. Iku mesti kéwan sing nyamari tenan ya mak?

Sakbaré iku aku uga weruh kéwan liyané menèh, nanging tak pikir dèkné ora medèni kaya kéwan sing ndisik mau. Awit kéwan iku kétoké sumèh lan mripaté melok-melok, semlorot kaya lintang. Nèk mlaku jan alon-alon, ora krungu swarané blas. Nèk njagong dèkné seneng karo ngelus-elus awaké. [ 11 ] [ 12 ]

Dong-dongan ndilati sikilé terus kukur-kukur rainé. Aku mau sakjané arep mara lan omong-omongan karo kéwan iku. Nèk kéwan sing seneng bengak-bengok mau ora nang kono, menawa aku saiki wis nduwé kanca. Sangking wediné karo kéwan sing bengak-bengok mau aku terus gelis-gelis mulih.” [ 13 ] [ 14 ]

Maké Tikus Cilik saiki terus semaur: “Kolku gedé tenan, kowé terus mulih. Awit kéwan sing mbok elem jaréné grapyak lan ngganteng mau malah mungsuhé awaké déwé sing gedé.

Lah kéwan sing liyané, sing jaréné rupané medèni lan sing seneng bengak-bengok, iku malah ora bakal ngapak-apaké kowé.”

Mengkono kuwi Tikus Cilik nampa piwulang, kudu sing ati-ati aja namung nyawang rupa, awit barang sing kétoké apik durung mesti nèk apik tenan

ꦥꦼꦔꦭꦩꦤꦺꦠꦶꦏꦸꦱ꧀ꦕꦶꦭꦶꦏ꧀[besut]

꧋ꦲꦺꦤꦺꦁ​ꦱꦏ꧀ꦮꦶꦗꦶꦤꦺꦠꦶꦏꦸꦱ꧀ꦲꦤꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦔꦶꦤ꧀ꦔꦼꦂꦠꦶ​ꦤꦁ​ꦲꦭꦩ꧀ꦢꦺꦴꦚ​ꦲꦶꦏꦶ​ꦲꦺꦤꦺꦁ​ꦲꦥ​ꦮꦲꦺ꧉​ ꦩꦸꦭꦤꦺꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦥꦩꦶꦠ꧀ꦩꦏ꧀ꦏꦺꦧꦸꦢꦭ꧀ꦢꦺꦴꦭꦤ꧀꧈ ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦊꦠ꧀ꦱꦸꦮꦶ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦮꦶꦱ꧀ꦠꦼꦏꦤ꧀ꦲꦺꦴꦩꦃ​ꦩꦼꦤꦺꦃ꧉​

ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁꦱꦼꦤꦼꦁꦧꦼꦔꦏ꧀ꦧꦼꦔꦺꦴꦏ꧀

꧋ꦠꦶꦏꦸꦱ꧀ꦕꦶꦭꦶꦏ꧀ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦲꦤ꧀ꦢꦺꦴꦔꦺꦁ​ꦏꦫꦺꦴ​ꦩꦏ꧀ꦏꦺ꧇​ “ꦩꦏ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦮꦺꦱꦲꦶꦏꦶ​ꦲꦉꦥ꧀ꦠꦏ꧀ꦢꦺꦴꦔꦺꦁ​ꦔꦶ꧈​ꦲꦏꦸ​ꦩꦲꦸ​ꦔꦭꦩꦶ​ꦲꦥ​ꦮꦲꦺ꧉​ ꦢꦺꦴꦁ​ꦔꦺꦲꦏꦸ​ꦭꦸꦔ​ꦢꦺꦴꦭꦤ꧀​ꦲꦏꦸ​ꦩ꧀ꦭꦼꦧꦸ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦏ꧀ꦮꦶꦗꦶꦤꦺꦒꦼꦢꦺꦴꦁ​ꦒꦼꦢꦺꦩꦒꦿꦺꦴꦁ​​ꦩꦒꦿꦺꦴꦁ​꧉​ ꦲꦺꦴꦩꦃꦲꦺꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺꦢꦺꦮꦺꦲꦶꦏꦶ​ꦤꦺꦏ꧀ꦢꦶꦗꦺꦗꦺꦂꦏꦺꦩꦼꦤꦮ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦏꦺꦠꦺꦴꦏ꧀​ꦧ꧀ꦭꦱ꧀꧈​ ꦲꦏꦸ​ꦤꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦏꦼꦥꦼꦠꦸꦏ꧀ꦏꦫꦺꦴ​ꦱꦏ꧀ꦮꦶꦗꦶꦤꦺꦏꦺꦮꦤ꧀꧈​ ꦢꦺꦴꦁ​ꦔꦺꦲꦏꦸ​ꦮꦼꦫꦸꦃ​ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦲꦶꦏꦸ꧈​ꦲꦏꦸ​ꦏꦺꦴꦏ꧀ꦏꦿꦱ​ꦩꦿꦶꦤ꧀ꦢꦶꦁ​ꦢꦺꦮꦺ꧈​ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦫꦸꦥꦤꦺꦭꦤ꧀ꦭꦏꦸꦤꦺꦗꦤ꧀ꦲꦔ꧀ꦒꦶꦭꦤꦶ​ꦠꦼꦤꦤ꧀꧉ ​ꦤ꧀ꦢꦱꦺꦏꦺꦮꦤ꧀ꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦧꦁ​ꦱꦼꦩ꧀ꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦠ꧀ꦫꦸꦥꦤꦺꦭꦤ꧀ꦏꦸꦏꦸꦤꦺꦱꦶꦏꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦼꦥ꧀ꦥꦺꦔꦸꦁ​ꦏꦸꦭꦶ​ꦱꦼꦏꦺꦂꦩꦺꦱ꧀꧉​

꧋ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦲꦸꦒ​ꦤ꧀ꦢꦸꦮꦺꦱ꧀ꦮꦶꦮꦶ꧉ ꦭꦃ​ꦤꦺꦏ꧀ꦢꦺꦴꦁ​ꦔꦺꦱ꧀ꦮꦶꦮꦶꦤꦺꦢꦶꦪꦺꦴꦧꦠ꧀​ꦲꦧꦶꦠ꧀ꦏꦺꦏꦲꦺ꧈ꦫꦱꦤꦺꦏꦪ​ꦲꦭꦩ꧀ꦢꦺꦴꦚ​ꦲꦉꦥ꧀ꦲꦩ꧀​ꦧ꧀ꦧ꧀ꦭꦼꦒ꧀꧈​ ꦤꦺꦏ꧀ꦢꦺꦴꦁ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦩ꧀ꦧꦼꦔꦺꦴꦏ꧀꧇​“ꦏꦸꦏꦸꦫꦸꦏꦹꦏ꧀​​​” ꦧꦤ꧀ꦠꦼꦂꦫꦺꦔꦸꦁ​ꦏꦸꦭꦶ​ꦒ꧀ꦭꦸꦢꦸꦏ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦺꦏ꧀ꦏꦸꦥꦶꦁ​ꦏꦸ​ꦧꦸꦢꦼꦏ꧀꧈​ ꦲꦶꦏꦸ​ꦩꦼꦱ꧀ꦠꦶ​ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦚꦩꦂꦫꦶ​ꦠꦼꦤꦤ꧀ꦪ​ꦩꦏ꧀​?

ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁꦱꦼꦤꦼꦁ​ꦔꦼꦭꦸꦱ꧀ꦲꦼꦭꦸꦱ꧀ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺ

꧋ꦱꦏ꧀ꦧꦂꦫꦺꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦏꦸ​ꦲꦸꦒ​ꦮꦼꦫꦸꦃ​ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦭꦶꦪꦤꦺꦩꦼꦤꦺꦃ꧈​ꦤꦔꦶꦁ​ꦠꦏ꧀ꦥꦶꦏꦶꦂ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦲꦺꦴꦫ​ꦩꦼꦢꦺꦤꦶ​ꦏꦪ​ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦤ꧀ꦢꦶꦱꦶꦏ꧀ꦩꦲꦸ꧉​ ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦲꦶꦏꦸ​ꦏꦺꦠꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦱꦸꦩꦺꦃ​ꦭꦤ꧀ꦩꦿꦶꦥꦠ꧀ꦠꦺꦩꦼꦭꦺꦴꦏ꧀​ꦩꦼꦭꦺꦴꦏ꧀꧈​ꦱꦼꦩ꧀ꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦠ꧀ꦏꦪ​ꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁ​꧉​ ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦩ꧀ꦭꦏꦸ​ꦗꦤ꧀ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀​ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀꧈​ꦲꦺꦴꦫ​ꦏꦿꦸꦔꦸ​ꦱ꧀ꦮꦫꦤꦺꦧ꧀ꦭꦱ꧀꧈​ ​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦚ꧀ꦗꦒꦺꦴꦁ​ꦢꦺꦏ꧀ꦤꦺꦱꦼꦤꦼꦁ​ꦏꦫꦺꦴ​ꦔꦼꦭꦸꦱ꧀​ꦲꦺꦭꦸꦱ꧀ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺ꧉​

꧋ꦩꦏ꧀ꦏꦺꦠꦶꦏꦸꦱ꧀ꦕꦶꦭꦶꦏ꧀ꦱꦲꦶꦏꦶ​ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦱꦼꦩꦲꦸꦂ꧇​ “ꦏꦺꦴꦭ꧀ꦏꦸ​ꦒꦼꦢꦺꦠꦼꦤꦤ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦮꦺꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ꦩꦸꦭꦶꦃ꧉ ​ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦲꦺꦊꦩ꧀ꦗꦫꦺꦤꦺꦒꦿꦥꦾꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦲꦔ꧀ꦒꦤ꧀ꦠꦼꦁ​ꦩꦲꦸ​ꦩꦭꦃ​ꦩꦸꦁ​ꦱꦸꦃꦲꦺꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺꦢꦺꦮꦺꦱꦶꦁ​ꦒꦼꦢꦺ꧉​ ꦭꦃ​ꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦭꦶꦪꦤꦺ꧈​ꦱꦶꦁ​ꦗꦫꦺꦤꦺꦫꦸꦥꦤꦺꦩꦼꦢꦺꦤꦶ​ꦭꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦱꦼꦤꦼꦁ​ꦧꦼꦔꦏ꧀​ꦧꦼꦔꦺꦴꦏ꧀꧈​ꦲꦶꦏꦸ​ꦩꦭꦃ​ꦲꦺꦴꦫ​ꦧꦏꦭ꧀ꦔꦥꦏ꧀​ꦲꦥꦏ꧀ꦏꦺꦏꦺꦴꦮꦺ꧉​”

ꦩꦼꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦏꦸꦮꦶ​ꦠꦶꦏꦸꦱ꧀ꦕꦶꦭꦶꦏ꧀ꦤꦩ꧀ꦥ​ꦥꦶꦮꦸꦭꦁ​꧈​ꦏꦸꦢꦸ​ꦱꦶꦁ​ꦲꦠꦶ​ꦲꦠꦶ​ꦲꦗ​ꦤꦩꦸꦁ​ꦚꦮꦁ​ꦫꦸꦥ꧈​ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦧꦫꦁ​ꦱꦶꦁ​ꦏꦺꦠꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦲꦥꦶꦏ꧀ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦩꦼꦱ꧀ꦠꦶ​ꦤꦺꦏ꧀ꦲꦥꦶꦏ꧀ꦠꦼꦤꦤ꧀꧈​