Kakawin Sumanasāntaka

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

awighnam astu

Pupuh 1, Jagaddhita[besut]

1 sang hyang-hyang pinakādidewa ni karas para kawi makatattwa ng akṣara
sang sangkan paran ing palambang atidurlabha kahanan ira n kawīśwara
sang sūkṣmê* kukus ing tanah kinikir ing kuku ri sĕḍĕng ing angrĕgĕp langö
māyākāra winimba nitya sinamādhi* manurunana caṇḍi pustaka
2 sambandhanya k angarcanê pada nirâhyun ajar-ajara milwa ring kawi
yekī kāraṇa ni nghulun praṇata bhakti ri sira magawe namaskṛti
lunggah ning kalangön sapunggĕl asĕkar kakawin inuparĕnggan ing langö
puṣpāñjalya ri jöng nira n Sumanasāntaka caritakĕnâstu sanmatan

3 pūrwaprastuti ning kathā hana sira dwija taruṇa suśīla subrata
śiṣyâgastya* sira prakāśa karĕngö kasutapan ira nora tan wruha
khyātîng rāt Tṛṇawindu nāma pinakesi ning ujar-ujar ing kadewatan
sakweh ning hyang anangśayê hyuna nirângadĕha ri pangadĕg Surādhipa
4 ndan sang hyang Suranātha mukhya pinakādi ning awĕdi manangśayê hati
lwir tan duhkha sira ndan i* twas awiweka ring angĕnana de ning olaha
gūḍhākāra nira n wikalpa kadi tan hana panaha-nahā nirâlaha
prāyê sang suyaśa n tĕka ng bhaya sakêng musuh awĕdi kaciryanâwĕdi
5 wwantĕn rakwa warāpsarī linĕwih ing sa-Haripada wagĕd wicakṣaṇa
prajña dyah Hariṇī*ngaranya tuwi wangśaja wĕka-wĕka dewaputrikā
sākṣāt hrū nikang indracāpa subhagêngid-ingidan i hayunya dug singī
anghing sāra hiḍĕp hyang Indra śaraṇāśraya pangalaha śakti ning tapa
6 yekī rakwa kinon hyang Indra marĕkângucap-ucapa rahasya ring taman
śīghrânĕmbah acum wulat nika sinungsung ing ujar amanis priyambada
om putrī sang anĕmwa kāṣṭaguṇan anghilangakĕna kaśaktin ing tapa
anghing māsku sinambhawâsiha pangöbana ning aśaraṇêng kadewatan
7 wwantĕn brāhmaṇa siddhiśakti magawe tapa katĕka-tĕkêng surālaya
mangde sangśaya ni nghulun ndan alĕmĕh katĕngĕra ri wikalpa ning hati
sangkṣepanya lumampahânaku mamañcana mangĕnĕsa tan parowanga
eñjing māsku lumakwa wörakĕna ring hima sumiliba tan hana wruha

8 nāhan de nira mojar asru pangutus nira lumarisa tan wruh ing bhaya
kepwan dyah Hariṇī* katon gĕgĕh i sungsut ira yadin apakṣa langghana
rĕs lāwan pagĕh ing kabhaktin ika kāraṇa niki n ubhaya n lumampaha
panggil panghwata janma lingnya sĕḍĕnganya karahatana ring pamañcanan
9 mantuk dyah Hariṇī manĕmbah i* Surendra ri wijila nikā madandana*
eñjing mangkat akañcugâdarupa bhūṣaṇa nika pinasangnya tūt hĕnū
tan kwâmbĕknya lumampa-lampah* angĕlih kasusu laku nikânghade-hade
denyâdharma ri de nirângutus amighnanana tapa tatan hanângrwangi
10 ngūni n pamwit i jöng Surendra mamĕgĕng tangis inimur-imur kinölakĕn
mangke n sampun adoh* lakunya wĕnang anglĕpasakĕna tangisnya ring hawan
lagy ânambatakĕn laranya kasihan pati sĕsĕl anĕsĕl purākṛta
tūt mārgāmbara luhnya tan papĕgatan drawa kadi titis ing maṇik bañu
11 kāngĕn denya katuhwan ing giṇa mamighnani tapa wipathâgawe hala
yadyastun kawaśā pira ng sukha tĕmun yan amuhara hala ndya don ikā
mwang yan tan kawaśā katon tĕtĕp i śāpa nira pangawaśanya tan wurung
kodāsīnan irêka ta pwa pinalar-palar ika siha sang hyang Īśwara
12 mampĕh mātra laranya luhnya pinakembuh i manis i matanya yan wulat
lungsur-lungsur ikang tapih pinakatambĕh i raras i tĕngah nikâlaris
hrĕknyâlwan ya samar-samar tuna-tunâmuwuhi manis i de nikângucap
aśrī warṇa nikângĕlih wĕnĕs ikânghalĕpi kadi wĕnĕs ning abrata
13 lunghā lampah ikânĕlat ri hirĕng ing gagana hanan awās hanan samar
rĕp mukṣânusup ing rĕmĕng kadi wulan lumaku kasaputan lamad-lamad
lwir wintang sumurup katonan ika ring wĕkasan asĕmu marmakê kapö
rĕm ning megha tinūtakĕnya manicip-nicipi jawuh awarṇa cātaka

14 ramyanya n pamĕgat langit lĕpas adoh tĕka ri sadawatā nikang limut
agyā de ni panas hyang arka karaṇanya n alisuh atawĕng-tawĕng hima
prāpta ng truh sumaput prabhāwa ni lakunya wahu mari huyangnya kānginan
tūt Ganggâhawan indracāpa tumurun lari nika sukha mampir ing wukir
15 watw ânunggul amarwatâhrit aguhâtupis atiba-tiban latāngkura
ngkā teka n dumunung lukar ni darupanya pinahayu lugas siningsĕtan*
tistis tan hana tīrthayātra wiku śakty atapa katĕmu śūnya kewala
anghing handiwa-handiwâgarawalan katĕmu marĕk anungsung ing guyu
16 pringgâtyanta ruhurnya mānuṣa paran wĕnanga mara ri dohnya durgama
nghing sang paṇḍita sang huwus tumĕmu ng aṣṭaguṇa sira wĕnang marêrika
hetu dyah Hariṇī wĕnang mara kajanman ika saphala dewakanyakā
lĕr denya n tumurun sawang garagatī tumurun ahawan antih-antihan
17 tinghalnyâbayangan mamet i patapan sang atapa parananya bañcanan*
ring Windhyācala* rîndrakīla salĕbak wukir ika pinaran katungkulan
mwang ring Rewatakāgra Gandhamadanādri masamun apa tan hanâtapa
hetunya n bhramitâpĕgâkulilingan kadi pakalangan ing niśākara
18 lambung ning Himawān kidul hana ta parwata śuci patapan hañar katon
tumrang* teja nika prabhāwa nira sang sutapa tilaka ning jitendriya
anglīlângililan pahoman ira söh kukus ika mangadĕg nirantara
lwīr ongkāra mawindunāda kadi hĕnwa nira hĕlĕm anĕmwa śūnyatā
19 buddhi dyah Hariṇī tuminghal irikang patapan asĕmu harṣa niścaya
byaktâwās Tṛṇawindu ta pwa makapājaran iki ling ikânĕhĕr marĕk
līlângambah i hambal ing jalada sangsaya samar asamun hibĕk jawuh
mingsor lwīr ahawan turun-turunan ing gupura sukha hanan kadînulur

20 prāptêng parwata śūnya kaywan ika pakṣa wukir asĕgĕh ing hañar ḍatĕng
haryan mwang hujungan sakêng* pisang alasnya rumarasah amet kalālatā
sakweh ning wulakan sumanggraha bañunya walahar ika pakṣa sāgara
janggângambĕki pakṣa kasturi wanginya hinaturakĕn ing drĕs ing barat
21 wahw âron anak ing pakis haji katon sukĕt i pasusupanya durgama
sakweh ning kayu nora tan pagati de ning anila tĕka ring tṛṇāngkura
ndan trāsâsĕpi tan paron kapanasan paḍa ragas amalar-malar jawuh
wangkal sengwan alīt-alīt batang agönga hĕlĕm i pangadĕgnya ring jurang
22 lwir tan pahyang ikāng alas hana girangnya wahu linawad ing warāpsarī
tapwan marma dahat panungsung ika kewala kusuma yayā maweh sukha
lumrâkweh* tumibêng gĕlung kadi tinap sawang angit-angitan sĕkar taji
kady ângĕmbang akon angantya pakamanggala nika tanĕmĕn ya dewatī
23 lĕnglĕng ning talagânamar tasik anak tuna-tuna kawi nora manglĕngĕng
panggang wwadnya kakumbah ing bañu sulurnya wahu mĕtu satungtung ing
tanah
i grong-grong i pasir-pasirnya mawatu dyan aniru-niru piṇḍa ning karas
līlânganti darā putihnya kadi śangkha madulur angurambat ing hĕnī
24 ngkā ta dyah Hariṇī marâdyus amĕḍar tĕngah abungah amawwahan gaḍing
mālih ṣaṭpada ning saroruha maliwran i wĕtis ika kesisan tapih
romanyâwilĕtan marê susu nikâniru-niru rakĕt ing lumut-lumut
kĕmbang ning kumudânglilir kadi tinanghi winulatan ikângdadak mĕkar

Pupuh 2, Jagadnātha[besut]

1 ri sampun ika mĕntas angliga-ligā kadi taman aśarīra dewatī
titis-titis ikang wĕhang satitis ing bañu wulakan anumbĕr ing paras

 • lumöng amiluluk* gaḍing kahudanan susu nika kasarambahan bañu

sirat ni bañu ning gĕlung kinirab anghiribi kukus i sāri ning puḍak
2 titis ni madhu ning madhubrata bangun lĕnga wangi humaḍang hanêng śilā
pawitra hana tīrtha nirmala sumanggraha ri harĕp awarṇa pahyasan
hrĕbuk-hrĕbuk i kĕmbang ing sarasijâsĕmu hawu-hawu munggu ring cupu
hirĕng ni kucup ing trikañcu sumĕlat kadi sipat awawan puḍak-puḍak
3 lumampah angĕlih kangelan apa tan tahu mahas-ahas ing wanāśrama
sĕkar ning asanâmayung* kuning apiṇḍa mamayungana kāla ning panas
paḍângrĕs atatā ng* wuluh kadi harĕp tĕkĕnakĕna tan intar anghaḍang
gaḍung kadi kamāsihĕn paḍa lumung bangun aharĕp anuntunêng hĕnū
4 huwus tĕka ring āśramângingĕt-ingĕt ry ulaha nika mĕne n panĕmbaha
nĕhĕr lumaku munggah ing gupura sangśaya manaha-nahā marê dalĕm
alungguh irikang bukur pangaranganya nĕhĕr asidĕhângure gĕlung
cĕcĕk masahuran sakê wuri pinakpak ika pinakadūta ning hala

Pupuh 3, Nawaharṣa[besut]

1 bhagawān Tṛṇawindu sĕḍĕng ajapa nitya Śiwasmaraṇa
asamādhi kumöl katĕmu hĕning i buddhi nira n humĕnĕng
dwija śukla suśīla sira pinakadarśana ring patapan
kadi Waiṣṇawawimba pawulatan ira n pamutĕr guduha

2 i rare nira ngūni hati nira hibĕk sukĕt angrahabi
inĕnö ni rajah tamah ira karaṇanya n aron asĕwö
atuha pwa sira wruh angaji guṇa ning guru nora kari
hana sattwaguṇâmangani sukĕt i buddhi nira n patapa
3 wijayêng patapan dwijawara makasādhana yoga nira
anukūla ri jöng nira sahana ning indriya nora wani
aṇimā laghimādi kakaratala de ni samādhi nira
kamumukṣuhan anghaḍa marĕk akĕlir swaśarīra nira
4 ri huwus ni samādhi nira linĕsu rakwa harĕp mijila
anĕlat rarab ing rĕrĕb angurangi tan panĕlĕs harĕpan
larap ing kilat ing gagana kadi dinĕmwan aganti lumöng
pangapö ni gĕrĕhnya kadi mamisiki n hana wāhu ḍatĕng

Pupuh 4, Jagadnātha[besut]

1 mijil muniwarâhawan hĕning i buddhi nira laku nirânghade-hade
pijĕr mulat i posik ing jaladhi ramya tĕpi nika katungku-tungkulan
ri tinghal ira ring bukur sang araras winulatan ira mangligā-ligā
ya kāraṇa nira n parâgarawalan sang ahayu tumuluy madan tapih
2 sang ugratapa nirwikāra tamuyan wĕkas ing ahayu ring kadewatan
salah sĕmu manis-manis nira bangun manis ing anĕmu mitra ring hĕnū
dudū sukha nira n mulat paḍa lawan sukha ning atamuyan* kadang-kadang
ikang turida rāga sampun amatĕh milu-milu mamiratyakĕn manah
3 aningsĕti hĕning ni buddhi nira śuddha ni basahan ira n siningsĕtan
subaddha daluwang singī pinakabaddha nira pamadha* ring rajah tamah
samar tura-turah ni bhasma nira panggĕsĕng ira wiṣayâtĕmah hawu*
jamang kadi mahā tarangtangĕn i sampĕt ira huwus anampĕtîndriya

4 marĕk sira sulakṣaṇâdara mangakṣama* kamĕna nira n palungguha
katon upaśamâtalangkup angagĕm kayu kanaka supattralepana
tamuy nira masewa dharma pakatonan i manah ika bhakti kewala
prasiddha guru śiṣya rūpa nira kālih i papupul irêrikang bukur
5 anĕmbah ikang apsarī mĕtu rarasnya tan asarag angambĕk-ambĕki
lĕmĕs ni lungayanya kālih ajajar kadi pĕpĕsa kahambĕng ing susu
laris ni jarijinya sampun atalangkup inayat inamĕr marêng mukha
amatyakĕn i raśmi-raśmi ni liringnya n api mingay angīrakĕn wulat
6 lanângingĕt-ingĕt dwijeśwara tumon hayu nika winiweka ring hati
tulis kanaka wahw inungkaban angāśraya ri bungah ika n pabhūṣaṇa
ahadyan ahĕnĕng nĕhĕr masidĕhâsĕmu taruban i kāla ning gawe
yadin haliwatêng sabhā tan alarang halĕpakĕna maḍampa mās tatur
7 sinangśaya nirâlumâluñuta madhya nika kulayĕn ing pasanggaman
susunya winaling nirêmwa gamĕlĕn ri kahiḍĕpan ikôṇḍuh-onḍuhan
wĕtisnya kadi marwi manggarita pangkwakĕna kahiḍĕpanya de nira
mukhanya gumawang ya rakwa tinahâlwanga hilanga ri kāla ning tilĕm
8 hyang ing nagara kālasan pawulatanya n anuruni rikang wanāśrama
madhubrata bangun pinañjingan ikângidĕri salaga mĕtta ring sĕkar
puḍak kadi panĕmpa-nĕmpahan ikâsĕmu maniliha lambay ing ṭikā
amānuṣa hayunya kenaka nikâmulangunakĕna ring jitendriya

9 kayogyan ing apiṇḍa ratna liningir saparana nika ta pwa hĕmbanĕn
hade kumĕḍapa n wulat yan angadĕg tĕhĕr angadĕga tan palungguha
yadin lukara kenya tan wruh amahaywa kahalĕp ika denya n angligā
sawang-sawang ing anghĕmū guyu kapantĕs ika pamapaganya ring wulat

Pupuh 5, Basantatilaka[besut]

1 āścarya buddhi bhagawān Tṛṇawindu denya
ndātan hana hyun ira mātra sumönga ring twas
kewalya susthira manah nira tan prapañca
maswāgatâmanis ujar nira sārjawâtwang
2 rakryan kṣamākĕna kamîbu paran kitâri
strī tan wruh ing bhaya ri durgama ning wanādri
anghing katon kita wĕnang mara nirwikāra
prāptângĕnĕs maniluman bangun indrajāla
3 āsĕngka ni nghulun i māsku tĕkanta mangko
strī ning wiśeṣapuruṣa prabhu cakrawarti
tan sah kinuṇḍang i sĕḍĕng ning aburwa-burwan
ndā ngke n katĕmwa samayanta lawan priyanta
4 strī tan padharma ta kunang kita kāri śoka
swāminta tan pahamĕngan kawi tan pawastha*
ambĕkta wikwa manusup-nusupêng alas göng
sambin hiḍĕpta wulikĕn palarĕn katĕmwa
5 anwam kunang kita katunghapan ing bapebu
munggw ing kadang mangupapīra* maweh larâmbĕk
mārganta lampus angusir wanadeśa śūnya
ahyun* lumakwa wiku kilya rarā wiratya
6 hyang-hyang ning āśrama kunang kita diwyacakṣuh
wruh ring jitendriya sadābrata tan kĕnêng strī
buddhinta mogha mawĕlas mulat ing daridra
prāptânurun paran ikā panganugrahanta*

7 rakryan hiḍĕpku ri hayunta sakêng wanādri
ambĕt ni sinwam ing aśoka marê tĕngahta
molah* kadînĕluk-ĕluk lung ikang gaḍung mrik
tan sah katon i lungayanta lĕmĕs-lĕmĕsnya
8 amrang bang ing katirah arja hanê laṭinta
tuñjung birū mĕkar alurw akusū sugandha
mālih lurunya mamanis kawawê matanta
mimbâmarāśraya tikĕlnya hanê halista
9 polah nikang kusumasāri hanê wiwalta
manggiṣṭa wāhu rinĕmĕk tumibê kĕcapta
panghrĕng nikang bhramara munggw i tangis-tangista
hīs* ning tusāra rumarab makajanma luhta
10 sandeha buddhi mami de ni halĕpta māsku
dūra n manuṣya kita kewala dewaputrī
de ning manarka ri ḍatĕngta mahāprabhāwa
sangkê hyang Indra mapa donta warah kamîbu
11 nāhan panarka nira marma dahat rasanya
mambö tilam kadi huwus wruh i rumrum ing strī
śṛnggāra dewaduhitā kawĕlad hatinya
manggĕh ri buddhi bhagawān kĕna bañcananya

Pupuh 6, a kind of Akṛti[besut]

1 suraputrikā sumahur ādara mulat awirang tumungkul anangis
bhagawān rĕngön pawarah i nghulun angusir angāśrayê kadi kita
taha tan sakê Surapati n ḍatĕng angĕnĕs amet pradeśa wĕgilĕn
mwang asambhawa n hyanga ning āśrama panaha-nahā dwijeśwara hade

2 tuwi tan manuṣya maniwi prabhu madulur aburwa-burwa ring alas
hayu ni nghulun taha tan antuk ing angalap-alap sakêng giriwana
ring apa n rarâharĕpa wikwa manusupa manĕmbahêng* wiku talun
pisaningw ajalwa kawi mūrchita layat alangö manambang anadin
3 bhagawān manĕhta huningan humulunakĕn awaknya tan patĕbusan
tuwi hetu ning mara ri jöng dwija taruṇa bhaṭāra Dharma mangutus
i ratĕng nikang brata samādhi kakawaśa tĕkapta sampun amatĕh
mĕtu tan pasangkan inucap wulatana tariman nghulun phala nika
4 hyangĕn i nghulun ri pada sang dwija taruṇa kaśuddhyanôtus-utusĕn
pisanīngw anĕnggaha mĕne n pasuruhana sĕkar lawan bañu damu
marĕkêng paturwan angisapwakĕna suku munīndra ring pakasutan
tan asambhawa n hulun ananghuluna yan apuyĕng dwijarṣi majapa
5 arĕnah tĕkapnya n angucap kama ring ujar amighnani brata tapa
mata mesi luh saha tangis winulatakĕn ikā wineh amanisa
ajajar pasanggraha nikā susu wangi ni pipinya lāgi sumaji
kadi pādapânglih alaris tĕngah ika pasĕnāha ri dwijawara
6 umĕnĕng* dwijarṣi rumase wacana nika tĕkā waśânghamu-hamu
smaradūta kewala manisnya n angucap atangis lanâmĕlas-arĕp
wĕkasan dwijendra wihikan ry abhimata nika yan pamighnani tapa
mĕtu kadwijātyan ira nora kawĕdi nira sāhasânapathani

Pupuh 7, Jagadnātha[besut]

1 aḍā wipatha ko pakojar iku dhūrta tan aharĕp i haywa ning tapa
huwus wruh aku yan pakona Suranātha karaṇamu ḍatĕng mamañcana
ikang hala gawemu tan wurung amangsulana malĕsanêri ko mĕne
manuṣya tĕmahamwa tan waluya ring surapada wĕkasamwa dewatī
2 yadin śatasahasrabhāgan i sukhangku n ataki-taki niṣparigraha
tathāpi kapana n samangkana sukhangkwa k angusira sukhêng surālaya
hana pwa sukha ning manuṣya masamāgama mapa ta gawe nikâdhama
lĕhĕng juga ng anĕmwa pātaka sakêng katuduhana kabañcanâtapa
3 nahan ling ira sāhasângḍawuhi śāpa nĕhĕr anudingî kiwângdĕlö
prapañca surakanyakā kahilangan hurip apĕga ri tan sih ing Widhi
ri doṣa nika rāga-rāga n angusir sutapa pisaningūn kabañcana
alum kadi gaḍung pinunggĕl angayuh sĕkar ing asana tan wurung pĕjah
4 tumungkul i harĕp dwijarṣi makacāmana rarab i lĕbū ni jöng nira
hanan kadi waśângdĕlö nĕhĕr aminta winaluyakĕn ing surālaya
mĕhāh salahasâtĕpak jaja manĕmbah aḍĕkuh amalar kasanmata*
apan harĕp ing antaśāpa karaṇanya n angucap amanis mangañjali
5 dwijarṣi huripĕn nghulun titisanâmṛta waluyakĕnêng kadewatan
ĕmās* maṇik anekawastu kĕta ng enaka panĕbusa ni nghulun hurip
nghulun pwa kasihan muwah syapa pametana pirak i rikang tapowana
matangnya k anangis panĕmbaha ri jöngta panĕbusa ri jīwa ni nghulun
6 tuhanku bhagawānku hāh sipi lalista wulatana manĕhta kāsy-asih
harĕp muliha tan wĕnang mulih angantya ri kita kita melik i nghulun
unĕng ning abapebu tinghalana denta mapa karika hetu ning hĕnĕng
kĕdö harĕp anona māti kĕna śāpa karika kita tan wruh ing wĕlas

7 ahā mpu wihikan nghulun ri wuyunganta* kalalarana śuddha ning tapa
kṣamākĕna manĕhta tan tugĕtananta sakasalah i śīla ni nghulun
prasiddha kita paṇḍitânumata ring wiguṇa wipatha tan wruh ing krama
si sĕmbah ika jampya ning kadi kita n lumĕkasa wuyung ing kadi nghulun
8 kucup ning asanâluru ndan amalar karirisana ri tanggal ing kapat
gaḍung lumay angolakĕn tawang alunglungan amalar anĕmwa rambatan
hĕlang midĕr anambayang saha tangis kapanasan amalar drĕs ing jawuh
nghulun pwa kalaran matangnya k amalar turunana wara de dwijeśwara
9 ahā pahalawö ta kong awakana ng kapalang-alang i demu n apsarī
kadang-kadanga de bapebu pĕkulĕmwa paḍa kari sirêng kadewatan
pĕjah ngaran iki syapêka ta tangis-tangisana mulatâsihêri ko
wĕlasku ri hayunya sis mapa tikī hamĕngana niki yan pĕjah mĕne
10 bhaṭāra Suranātha tinghalana de nṛpati kasih-arĕp patik haji
huwus kalĕmahan śināpa kapana n maluya muwah i pāda sang prabhu
hilang manĕ-manĕh Surādhipati tan wurunga pĕjaha ring pamañcanan
ring āśrama wĕkas ni jīwita patik haji wiphala pakon Surādhipa
11 prabhu prabhu rĕngön tangis ni Hariṇī kapĕgan aputĕk anghiḍĕp lara
pĕjah pinatiwar kinonakĕn i tan kawĕnang ika gawe dinohakĕn
ikang gati śināpa sis ya katahā ya katĕmu tulungĕn patik haji
pati pwa balik ing hurip lara lalis pwa balika ni wĕlas Surādhipa
12 wijil sahana sang hyang ing kusuma wāhu sumalaga nihan lawad* nghulun
hurip gĕlisa ni nghulun ya palakunta ri yatiwara haywa tâsuwe
kunang yan agĕgĕh dwijarṣi palalun sawuyung* ira sadenya sangkulĕn
tuhun kita lumĕṇḍwa-lĕṇḍwa ri śawangku gĕsĕngĕn i pañaṇḍi ning wungū

13 manis ni mata ni nghulun labuhĕn ing jaladhi luh irikang tasik madhu
raras ni waja ni nghulun hañutĕn ing śrigaḍing i pucak ing gunung gula
lĕmĕs ni lĕngĕn i nghulun lĕpasĕn ing gaḍung angĕlih angolakĕn tawang
laris ni wĕtis i nghulun kĕkĕsananta kĕmitana ni dewa ning puḍak
14 kĕlab ni tapih i nghulun suji ya teki pupulakĕn i posik ing sĕkar
patangkis i giringsing i nghulun angantya ri lĕngĕng i kiriñcing ing bañu
pĕnĕd ni laku ni nghulun tan asarag waluyakĕna ri lampah ing liman
pĕpö ni panangisku tan kahuningā* ḍawuhakĕna ri śabda ning cucur
15 ameta mangunĕng galuh kita pamorana ni kusut i roma ni nghulun
ri mimba ni taman ta panglĕpasananta ri rĕngu ni halisku yan tikĕl
gĕmuh ni susu ni nghulun wahu mijil tuhañangakĕna ring pucang gaḍing
wĕnĕs ni mukha ni nghulun hañutĕn ing wulan inĕmukan ing lamad-lamad
16 pamādapa* ni madhya ni nghulun aros kirimakĕn ing aśokapādapa
ĕbun* hana ri tungtung ing tṛṇalatāngkura patuwawanê luh i nghulun
lawan pañurigênunus ni pangawakku rakĕtakĕna denta ring tulis
lungid ni kuku ni nghulun turung anganya ri jaja-jajar ing sĕkar taji
17 nahan śruti ni de nikânangis atungtung ucapan amĕlas-mĕlas-harĕp
samasta para dewa sūkṣma humĕnĕng tinangisan ika tan hanânglawad
arĕs hawa-hawākĕnâwĕdi kumöl wruh i gĕgĕh i wuyung* dwijeśwara
paḍângrĕs anangis-nangis tangis ikā piniturun ika munggu ring waneh
18 tangis-tangis i dewa ning kusuma sūkṣma tinangisakĕn ing madhubrata
tangis ning amarāśrayêng wulan awā tinangisakĕn i śabda ning cucur
tangis-tangis i dewa ning jalada cātaka* manangisakĕn hanêng tawang
tangis-tangis i dewa ning masa kapat tinangisakĕn i gĕntĕr ing patĕr
19 muwah dyah anu mojar asrĕt ucapanya tuna-tuna sinambangan tangis
mpu ḍang hyang apa tāh inanti ni manĕhta panguṣadha ri duhkha ni nghulun
yatan hana hiner manĕh dwijawarâsiha humuripana ng huwus* pĕjah
kṣamākĕna magöng nghulun mpu warahĕn duga-duga mara tan harĕp-harĕp

20 nahan rasa ni de nikânangis aminta winaluyakĕn ing kadewatan
udhāni bhagawān pangawruhana de nira mulat amanis wawang lipur
apuy siniram ing jawuh paḍa ni sungsut ira tan agĕgĕh wawang paḍĕm
sĕrĕh wangi lawan duh ing wwah aramĕs ri waja paḍa ni de nirângucap
21 paran karika tan sihangkwa ri kitânaku kita karikâpan uttama
manuṣya tuwi sāwakanya yan atön mara-mara hiniḍĕp kadang-kadang
kunang sang agawe laranta paramārtha nira sira bhaṭāra Śangkara
lukat ni kapalang nikang sukṛta mārga ni kapalang i denta dewatī
22 priyanta ring anādijanma dadi mānuṣa lituhayu sūryawangśaja
narendra Raghu rakwa mānak aniru prakaśita subhagêng purāntara
apañjy Aja dhanurdharânwam isi ning Raghunagara turung smarātura
tuhun kita dine bhaṭāra yugalanya muwah akurĕnâsihê kita
23 kunang pwa siha ni nghulun ri kita tan kalawasana dadinta mānuṣa
angālihana kaprabhun kita lawan sang Aja sukha sarājya tunggalĕn
tuhun pamĕkasanta wīja sawijîrika kita maluyêng kadewatan
sĕkar sumanasântakanta ya tikâmĕgatakĕna ri śāpa ni nghulun
24 huwus pwa kita mantuk ing surapadânaku katĕka-tĕkêng wwalung tahun
samangkana narendra sang kawĕkas ing nagara muliha ring kadewatan
apanggiha muwah lawan kita tumĕmwakĕna phala nikang kadigjayan
matangnya pahayun manahta sukhamārga matĕmahana rājaputrikā
25 nahan rasa ni de nirâmĕgati śāpa nira tĕhĕr ajar satorasih
ri mūla ni dadinya len tĕmahananya tinalatah irâgalar tangan
kunang pwa wĕkasan hiḍĕpnya ri kaśāpa nika kadi wineh anugraha
unĕngnya matĕmah luh adrĕs i kapö lara turida nikâtĕmah tangis

Pupuh 8, Jagaddhita[besut]

1 hāh sang mukṣa ri luhku tan pahamĕngan namu-namu pĕjah ing pasanggaman
mangke pwâmbĕka ning prahāsana bisânghari-harih ing arĕs pinangkwakĕn
ngūni n hyang kita ring surālaya manĕhta milu matĕmahan warāpsarī
mangke pwângdadi rājaputra kita her nghulun atĕmaha rājaputrikā
2 hāh swāmingku dudut nghulun ri jurang ing lĕpihan alal angölakĕn langö
hĕmban ring wwat aśokapādapa tĕngahku pagamĕlana lunggah ing gaḍung
sungsung ring mangunĕng galuh lulut unĕngku ri kita kaka tan wĕnang kinas
ring paṇḍan haḍangĕn nghulun lumaku śoka laku-laku ṭikâhawan puḍak
3 nāhan ngrĕs-ngrĕs i samba-sambat ika kāsihan alal apasah lawan priya
tan sih ning Widhi mogha tan patulungan karaṇa nika manĕmwakĕn lara
de ning gyānya tumĕmwa janma sang aninggalakĕn iriya ring kadewatan
amwit matya manĕmbah ing dwijawarânĕhĕr angusapi luhnya ring sabuk

Pupuh 9, Jagadnātha[besut]

1 huwus praṇata bhakti tan paśaraṇāśraya mati lumah ing pamañcanan
humung tangis i sundarī nikang alas hinariwuwu ni śabda ning gagung
rĕrĕb kusumasāri tan papĕgatan kĕtug i tĕḍun ing ertalîng jurang
lung ing gaḍung angindracāpa humaḍang hawana nika madadya mānuṣa
2 hyang Agni hana ring śarīra mijil anggĕsĕngi śawa nikâgilang-gilang
kasiddhyan ira sang dwijarṣi gumawe dilah ika karaṇanya n ujwala
bukur pamiḍaran ndatan* milu gĕsĕng kadi jalada* rinĕnggan ing kilat
samantaji paḍĕm tuhun hana kukusnya kari sakukus ing damar pĕjah
3 hayunya milu bhasmibhūta tĕka ring gĕlung ahawuk amiṇḍa ring kukus
lumöng wa nikang asthi mātra kadi śeṣa ni luru ni matanya yan wulat
bangun tura-turah nikang sipat ikang latu-latu tumibā paḍâhirĕng
hilang sinirir ing samīraṇa hawunya tumuluy anarīra ring hrĕbuk

Pupuh 10, Jagaddhita[besut]

1 sang hyang ning suraloka tan pahamĕngan namu-namu pĕjah ing pamañcanan
sūkṣmângjanma marêng Widarbhanagarī sira ta pinakasāri ning sarāt
putrī śrī Krathakeśikeśwara nĕhĕr hayu nira kadi ngūni n apsarī
khyāti śrîndumatī pananggah i sira n pamukha kadi śaśangka pūrṇama
2 *lwīr ing swapna wijil nirâdbhuta karĕngwan i wali nira ring kadewatan
rĕmrĕm tang daśadeśa de ni sahab ing jaladakusuma* munggu ring tawang
lĕnglĕng de ni gĕrĕhnya ṣaṭpada maliwran apupul irikang limut hrĕbuk
sumyuk tang madhupuṣpawarṣa madulur jaya-jaya ri jayā nṛpātmajā
3 ngūni n tunggal anak nareśwara lawö manah ira ri wijil nṛpātmajā
ndātan pembuh ikang sukhê sira bangun bañu humidĕng anganti ring ranu
mangke n pembuh anak nirâhayu sinambhawa mangadĕha lakṣmi ning purī
embuh göng kadi sāgara rwab amĕpĕk sukha nira ri wijil nṛpātmajā
4 rakryan sang pinakeña rakwa kulawangśa wĕka-wĕka kadang-kadang haji
aśrī warṇa nirâraras kadi saroja kinĕlabakĕn ing ryak ing bañu
de ning mĕñcuh angambĕk-ambĕki sabhāwa nira tĕka hirĕng kineringan
suswan bāhwan agasyak anghalĕpakĕn wruh ing anginakanê tuhan-tuhan
5 lāwan towi nirâhalĕp marĕka hadyana kunang asawang priyambada
ndan parnah kaka de nirêña nira karwa sira paḍa suśīla wīryawan
kālih-kālih irângharis-haris anuswani rahina wĕngî suputrikā
sangkêng swarga hulun tuhânggĕh ira ngūni ri hana nira ring kadewatan

6 wwang ri jro juru ning mĕngĕs pinarĕk ing wagĕd amirit i hatwik ing manis
sakwan selwan atūt manahnya kalawan kabayan ing arĕjêng kaguṇḍikan
tunggal ring katĕkāsihan lawan ikang pinuji pinakagusti ring* raras
rūm rakryan nṛpaputrikā mawa hayunya tuhu ratu ni raśmi ning prajā
7 strī māwak caturangga sabhya tan athāni panagara tĕkâhawan ratha
prāyâpāmbĕkan aśwasañcari lakunya wagĕd aniru *lampah ing liman
nistanya n wiparīta rūpa nika tan kasah i pada narendraputrikā
himpĕr peka minantryakĕn huwus abhūṣaṇa hinalĕpakĕn yayâhala
8 rakryan rājasutânwam enggal atuhângingĕt-ingĕtakĕn angdĕlö tawang
anglingling kinaharṣan ing kaka- *kakâmwangi sira rinĕbut pinangkwakĕn
kahyun-hyun kumurĕb-kurĕb kumĕdal asring aniru-niru putra ning pĕñu
wahw âhuntw aputih katon sĕḍĕng irâsĕmu guyu bangun anghĕmū mĕnur
9 solah bhāwa nirâmangun sih angĕwah* bapa bapa juga de nirângucap
yan pangjangkah angangguh-angguhi gumoh lumaris asĕmu lĕmbu kanyakā
mogâhyang sira yan malungguh ararĕm tumiru-tiru palungguh ing gaṇa
yan sore mulat ing wulan wruh awawā wulan anuduhi wimba ning wulan
10 endah buddhi nikang waneh mamitangis-mitangis i sira harṣa ring tangis
enggal mary anangis pinakpak amanis wulat ira sinawe pinangkwakĕn
len tekang harĕp* ing halâhala-halan mamalaku hala hāsyakāraṇa
mangkin tībra raras narendratanayâhayu ri huwus ira n paweh ala
11 anwam tapwan apâsarik hayu nirân inangĕtan apupuk ri wunbunan
tan pangde hala tambĕh ing hayu bajang-bajang ira mata ning lawak bulu
pantĕs yan pagĕlang lawe wĕnang i kāla nira kapĕjahan rare bajang
tambā ning sĕgu tungtung ing sĕrĕh angimbuhi manis ira yan hanê rahi

12 ndi nyū* danta paḍā mĕne n lĕwiha yan marĕk i sira sĕḍĕng pinangkwakĕn
lāwan ketaka dūra n anghiriba nista nika n inuparĕnggan ing ṭikā
sakweh ning kusumâwĕnĕs pinakataṇḍing ira wawang alum sakêng tangan
manggĕh de ning anuswanî sira dudū lawan anak-anakan sinuswakĕn
13 enggal wruh tinitah bisâtaratayan wĕgig angadĕg-adĕg wawang tibā
guywan* wruh makukuk bayan tinañakĕn kahanan ira bisâtukup mata
sorêsuk malĕbū-lĕbū cala kinon ahuwusana ya sangkan ing tangis
harṣânon gigirĕn sirânggyat anĕpak bisu-bisu nĕhĕr anggigir-gigir
14 dudw angkĕn wĕngi de nira n wruh angucap mari bisu-bisu sangsayâbĕnĕr
sampun rakwa sirâpupak pinakapūrwaka nira n angajî munīśwara
prajña wruh ri kalīnga ning pada* kadi wruh alawas anulus wicakṣaṇa
enggal pathya ri kaprayogan i rusit ning aji kadi tĕmah Saraswatī
15 umwat śīghra tuwuh nirâhayu sawang salaga ning asanângrĕngö gĕrĕh
tapwan wruh ring irang dahat kalukaran tapih awuda-wudâgĕlang *-gĕlang
tan pendah lĕngĕng ing wuluh gaḍing i kāla ni pamilĕt i lunggah ing gaḍung
mambĕt madhya nirâwĕlū bungah i warṇa nika kadi giling-giling kuñit
16 nirwā tan paguṇa ng pupur pinakapahyas ira tĕwas aweh kram* ing mukha
dūrânghaywana tan padon sipat irânglĕtuhi* ri hĕning ing matâbiru
lāwan tang pangĕluk lĕngĕn wiphala yeka karaṇa ni halis nira n tikĕl
wyarthâng tūlahanânukĕr-nukĕri tan wurung amangunakĕn srĕt ing susu
17 sumrang-srang mata wahw atön ri lĕngĕng ing gĕrĕh angirim-irim lawan riris
anglūd ry ambĕk ira n rimang tangis ikang bhramara kalilipĕn saḍĕk hrĕbuk
yan sore ri huwus nirâhawu-hawu wruh amawa kalangön irêng natar
anghĕmban* karas esi bhāṣa pinakānak-anakan ira tan sah ing tanah

18 piṇḍa dwādaśawarṣa kāla ni wijil nira rumara-rara n hanê dalĕm
yan panghyas-hyasi mogha tan kawanĕhan tiniru-tiru sade nirânghyasi
sotan ta ng hyang ing Indraloka kapana n tan apĕnĕda tĕmahnya mānuṣa
lakṣmī ning nagarâhulap mulat i rūpa nira n ahayu katwang ing tulis
19 mingkil tapwan agöng payodhara nirânglĕwihi bungah i tungtung ing gaḍing
hyang hing* tāman angiṇḍarat sĕmu ni rūpa nira n ahayu munggu ring taman
tistis lālana tan hanângiringakĕn laku nira kadi tan tuhan-tuhan
molah sumping irâsanâlum awĕnĕs bangun awĕdi ri luñcip ing mata
20 pangrāt ning kalangön tinurwakĕn irêng watu karang angilo wway ing ranu
tan śobhā* humiring lumah makakarang-hulu lĕngĕn ira mūrchitângligā
paṇḍan rangkang angöbi tan panisi mātra ri sira n apulang lawan hrĕbuk
amrĕm karwa karas lĕngĕng kadi ṭikā piniturun inamĕr sakêng puḍak
21 mangkin marma narendra māsih anĕkāni samanginakanê manah nira

 • buddhi śrī parameśwarī sukha makānak* i sira samanah nirênarih

mangke n tan hana wahw atakwan ahiḍĕp nṛpati tĕka sirânghĕmū guyu
manggĕh buddhi nirâjajar lawan anak nira bangun angabehi jīwita
22 *sang Bhojânak irâtuhâpagĕh ikang guṇa ri sira pangawruh ing ratu
sākṣāt prāṇawa īśwara nrĕpati kāsih ira sira suśīla nītimān
anghing rakwa pakö nareśwara ri bhūmi nira sira sadā janapriya
manggĕh rowang irângadĕg ri hiḍĕp ing mulat i sukha nira n paḍâpagĕh
23 ndan gring sang prabhu sangsayâbwat atĕlĕb manginak-inaki tan tulus waras
tĕngrān ing hurip ing śarīra paḍa rūkṣa mawarah i tĕkā nikang pati
yekā hetu nirângutus marĕka ring dwijawara ṛṣi śaiwa sogata
mwang mantrī winĕkas-wĕkas nira n anak nira sumiliha ratwa haywa len

24 sakweh sang winĕkas-wĕkas paḍa tĕñuh twas ira kahĕnĕngan mulat juga
de ning duhkha tumon i kāsy-asih i sang kawĕkas ira dumeh sirâsiha
mojar mātra pĕgat-pĕgat wĕkasan amrih asayut amĕlas-mĕlas-harĕp
luh lāwan sĕkĕl ing tangis dulur i de nira sumahur i śabda sang prabhu
25 he nāthangku huwus kapangku wacana nrĕpati rasa nirâwĕkas-wĕkas
an sang Bhoja gumantya ratwakĕna yadyapi pĕjaha mĕne nareśwara
ndan lwir wyartha ḍawuh ni śabda naranātha ri sama-marĕk anglawad-lawad
āpan nghing sira kengĕ-kengĕt* alawas kumalilirana kaprabhun haji
26 śaktin de naranātha haywa lĕsu sang prabhu tahapana wedya kinkinĕn
śrī dewîndumatī katoliha katon uwuh-uwuha nira n katinggala

 • mwang sang Bhoja sirânwam ardha kapalang wĕkasakĕna narendra ring prajā

ndān amrih-mriha sang prabhu syapa parāśrayana sama-marĕk mĕne n kari
27 nāhan ling sama manglawad-lawad i sang prabhu lara nira membuh anglare
wahw ânglumpuhi sangsayâmangĕti roga nira wawang alum sirâwĕnĕs
tan polah sira tan kĕḍap nguni-nguni n pangucapa sira kewalâturū
nghing mangguh kalawan mingĕl sahur ira n tinaña-tañan i de nirâlara
28 satya śrī parameśwarī tan awĕdîng pati tumuta ri līna sang prabhu
ndan dewîndumatī tinolih ira kāsy-asiha nira mĕne n katinggala
mwang sang Bhoja paḍânwam-anwam anangis paḍa wihikan i tībra sang prabhu
kālih-kālih irâpupul tinangisan pinĕkul ira nĕhĕr sinungkĕman
29 ai Bhojangku wĕkangku haywa tan asih kita bapa riy arinta kāsihan
putrīngkw Indumatīngku bhaktya ri kakanta kita sarika sambhawâsiha
anwam kāri tuhanku* dengku kawĕkas ring iña lawan uwâmalar tuha
himpĕr hantiga ning manuk taḍahasih sy anaku tinuwawākĕn ing waneh

30 wungsw amwīta bibinta matya tumutê kapati sang ahulun nghulun tuhan
lwâmbĕk māsku sang aprihêng* bhuwana sĕmbahĕn ing amawa rāt kitânaku
ai putrîndumatīngku māsku t ahurup tapih alah ibu kenku kenakĕn
songsongangkwa tapihta karwana lawan haji lĕpasa mamukṣa-mukṣana
31 sĕmbah ni nghulun alpadharma ri padadwaya paramawiśeṣapaṇḍita
pun dewîndumatī kayatnakĕna de wiwudhapati bapebwa māsiha
mwang sang Bhoja muwah wuruk-wurukĕn ing nagara palar anirwa sang prabhu
warṣājñāna parâdhipaṇḍita dumadyakĕna kawijayanya ring prajā
32 nāhan ling parameśwarī tucapa sang prabhu kasih-arĕp anghiḍĕp lara
sang hyang jīwa hanê gulū nira lawan kĕtĕ-kĕtĕg ira sangsayâsamun
sampun kāku pasāra-sāra ni warah yatiwara rinĕgĕp nareśwara
tan simpang kadi de nirângayatakĕn panah angĕnani de nirânghiḍĕp
33 tṛṣṇābandhana* ring śarīra pinĕgat nira manah ira kewalâhĕning
sadyotkranti linakṣyakĕn patangananya tumutupana simpang ing hĕnū
lāwan mantra nikā ndatan dwa sira sang prabhu wibhu ring awak wawang mĕsat
kewalyâśraya sūkṣma māri kahiḍĕp mamarĕngi Śiwamārga dug mĕngā
34 sampun māti nareśwarâtri sakaḍatwan anangisi pĕjah nirâlara
śrī dewîndumatī muwah tinangisan kapati lumay awak nirâwĕnĕs
mādan śrī parameśwarī marĕk anĕmbah i śawa haji satya sādara
mājar yan sira milwa matya pawarah nira karaṇa ni luh ning angrĕngö
35 he nāthangku nihan nghulun praṇata bhakti tumuta saparanta tan saha
yadyastun kita dewatâthawa manuṣya huluna pakĕnangkwa de haji
putrī putra rarā sĕḍĕng mĕrĕ-mĕrĕh kathamapi tan ikā katoliha
patrĕmta prabhu yeki haṇḍĕmana ni nghulun amah aku sungsung ing hĕnū
36 nā ling śrī parameśwarī nĕhĕr apatrĕm amĕkasi hurip sirâsĕgu
himpĕr warṣa tibā nikang luh i Widarbhanagara humilī mawah-wahan
sambat-sambat ikang sarājya gumĕrĕh kadi kĕtĕr i gĕrĕh ning ampuhan
tawwan ring kusumângjrah ing masa kapat paḍa ni tangis ikā n* rinĕngwakĕn

37 prāpta ng truh kadi sĕmbu-sĕmbur i jajângawara ri gĕmuh ing payodhara
warṇākāra nikang kuwung-kuwung apiṇḍa pupuk i rahi kenggutan halis
polah ning kilat ing tawang kadi kĕḍap ning asamaya kapanggihêng taman
his-hīs ning bañu munggu ring tarĕtĕpan kadi luh ing anangis pinangkwakĕn
38 munggw ing maṇḍyusa kāli-kālih ira mogha kadi kinasut ing pasanggaman
kengĕr mātra gulū narendramahiṣī kadi cala-cala tan panūt kinol
pinggir ning kanin ing jajâsĕmu mirah kadi karagĕt i tungtung ing kuku
rāhĕn siñjang ira n lume mingay awarṇa wahu kawawa de nareśwara
39 śrī dewîndumatī lĕwĕs lara nira n panangis asidĕhângure gĕlung
mambĕt madhya nirânggalunggang araras tĕngah ira sumawe ri sang pĕjah
tan kewran lukar ing tapih wijil i luh nira tan inusapan hanê mukha
sambat-sambat irângrĕmĕk* hati rasanya karaṇa ni tangis ning angrĕngö

Pupuh 11, Jagadnātha[besut]

1 ahā bibi haji ndi sihta winalingku ta kita tulusâsihê nghulun
muwah bapa haji ndi sihta palakunkwa* tulusa ni wĕlasta ri nghulun
ujarta kita ngūni kāsihana ning* jagat anaku sadā pakāśrayan
jagat karika māsihêry aku kita pwa paḍa tan awĕlas mangaryakĕn
2 prabhungku kita kālih ĕndi parananta pawungu sakarĕng warah nghulun
yan ing Śiwapadâthawêng Haripadâthawa lĕpasa kunang sakêrikā
nghulun tumuturâpa don ing ahurip wiphala yan apasah lawan kita
patingku hawanangkwa mungsir i padanta bapa tañakĕnêng kadewatan
3 pulahta humĕnĕng dingaryan asagar ndi kari culu-culuhta ri nghulun
nihan nghulun anakta pangkwakĕn aḍâtiśaya bapa kita n huwus pĕjah
prayojana ni dengkw asambat akusā baribinana kita n paḍâturū
palar-palar awungwa de ni panangisku nĕhĕr ajara māsku cĕp tuhan

4 nihan tĕtĕlakĕn hatingku bibi munggah akĕsĕl ahĕnĕk tĕkê jaja
muwah prih i matangku tīsana rahup-rahupana bibi bawwa-bawwana
pilī *-pilingan i nghulun dumadak anghĕlu pupukana tulya-tulyana
gulungku kadi meh kahötana rasanya n anangis i patinta sĕmburĕn
5 ri kāla ni huripta ngūni bibi sāhasa kita sahasângabĕt nghulun
hasih bapa hajî* nghulun tĕka sirânulung angusapi luh mamangkwakĕn
matang ya bibi mah palu nghulun alah pawungu sakaharĕp nghulun habĕt
ndya sī yan anulung muwah bapa hajî nghulun atĕhĕr atangguhê kita
6 syapêka śaraṇāśrayangkwa ri pĕjahta bapa haji nihan dudut nghulun
apan kaka turung wĕnang śaraṇa ni nghulun apituwin anwam ing wayah
kadang-kadang adoh sirâsih alĕbâmihutanganana sī kadi nghulun
matang yan anakanta ring suruwayan nghulun alah alapĕn maran pĕjah
7 aḍā hyang aparan ta kong Widhi ngaranmu tan awĕlas adĕngky anon sukha
bapangku sira māti demu mapa doṣa nira huwus akīrti ring jagat
lawan bibi tumūt prasiddha tika ko muwah amĕjahi tan pakāraṇa
matang ya wĕtu ko rwa sānak aku patyani saha bala demu hĕntyakĕn

Pupuh 12, Jagaddhita[besut]

1 nāhan sambat irânangis kaḍĕḍĕtan* lara hati nira tan wĕnang kinöl
simsim wāhu hilang maṇiknya kalĕbū paḍa-paḍa nira niṣprabhâkucĕm*
dady âteja katonan ing rahina tan parawi wĕngi tininggal ing wulan
sangkê rūpa nirâsawang karĕbahan gunung alara ri līna sang prabhu
2 pangde ning widhi tan wĕnang winadha tinghalana kasih-arĕp suputrikā
kāry anwam ri pĕjah nareśwara samaṇḍyusa sira kalawan nareśwarī
de ning duhkha kĕdö sirâmalaku milwa mangatigana maṇḍyusê dalĕm*
patrĕm wahw* inunus nirênayatakĕn ri jaja kaka-kakâkrak angrĕbut

3 mangkin ghūrṇita śabda ning wwang anangis wĕdi kaluputanêng* nṛpātmajā
āpan buddhi nirânghuwus-huwus apakṣa pĕjaha tumutê nareśwara
göng tṛṣṇâsih arāma-rena kapĕgan kapati-pati sirâlarânangis
drāk siddhânĕmu duhkha ning dadi manuṣya pangawaśa ni śāpa sang ṛṣi
4 sang Bhoja prihati n tumon kasih-arĕp ny awak ira kari de nareśwara
kady agring sira de ni duhkha nira tan sah anangis i dagan narādhipa
āśābhūta marambĕhan wĕtu ni luh nira mulat i narendrakanyakā
marmâmangku pĕgat-pĕgat sapitutur* nira tuna-tuna de nikang tangis
5 rakryan haywa wirangrwang indung ĕnĕbĕn ta pamanas i laranta tīsakĕn
ring swargastha narendra sampun atuhâpituwi* huwus akīrti ring jagat
pakṣa kṣatriya rāka rakryan apagĕh wĕnanga śaraṇa rakryan ing hayu
nghing yan māti kakanta mamrih ing ayun kita pĕjaha tumūta ri nghulun
6 haywâśâlara duhkha yan bapa haji mwang ibu haji pĕjah sirâdulur
yāwat janma ngaranya tan hana tuwuh watu kaluputa sangka ring* pati
tan pendah kadi cakra ning ratha tĕka ng dadi niyata midĕr purih nika
sangkêng mṛtyu tĕka ng hurip kunĕng ikang pati niyata mijil sakêng hurip
7 māyākāra hanêng crĕmin paḍa nikang dadi sahana-hananya tan sthiti
himpĕr pādapa tan wurung manirarâmĕkasi tuha tuwuhnya tan lanā
tingkah ning hurip ing manuṣya juti tattwa nika tan alawas wawang hilang
kintw îkang pati jāti tattwa nika tan kṣaṇika pinakadharma ning dadi
8 eman ngwang lumĕkas mamet pati sakêng* lumĕkasa ri kapetan ing hurip
pöngpöngĕn ta huripta yogya dadahanta makahuluna de munīśwara
āpan yan wruh i bheda sang rwa kalawan wruha ri pasamudāya ning tiga
icchā nora kasangśayêng hala lawan hayu niyata luput sakêrika

Pupuh 13, Wisarjita[besut]

1 kumwa kunang linga rakryan apa hayu nikang hayu yan gawayĕn
ri wruh i sang rwa bhineda lawan i sira sang tri tinunggalakĕn
kumwa kunang linga rakryan apa hala nikang hala yan gawayĕn
ri wruh i sang rwa bhineda lawan i sira sang tri tinunggalakĕn

2 singgih ujarta ri sang kṛtasamaya wiśeṣa pangawruh ira
kweh nira ring nagarêng acala paḍa tikā* pinakonggwan ira
ndin rakĕta ng sukhaduhkha ri sira satatâbrata tan palabuh
lokaparāśraya kāraṇa nira magawe hayu tan wipatha
3 sang wruh i sang wĕkas ing samaya winuni de paramādiguru
kewala śuddha manah nira linĕtu-lĕtuh kapanâlĕtuha
wāhyaśarīra pinuccha nira ri tĕka ning pati tan ginĕgö
jñāna wiśeṣa śarīra nira taya śarīra nirêng wĕkasan
4 wwang magawe hayu yan wruh i sira sang amukti gawenya hayu
tan dadi tan luput ing hayu hayu ni gawe nika tan wiphala
wwang* magawe hala yan wruh i sira sang amukti gawenya hala
tan dadi tan luput ing hala hala ni gawe nika tan wiphala
5 wwang magawe hayu tan* wruh i sira sang amukti gawenya hayu
tan dadi tan tumĕmu ng hayu hayu ni gawenya tumūt mangiring
wwang magawe hala tan wruh i sira sang amukti gawenya hala
tan dadi tan tumĕmu ng hala hala ni gawenya tumūt mangiring
6 sang wiku gūḍha nihan wulatana mamangan tĕḍa ring pahĕhan
tan tĕḍa tan śuci ta pwa sahana-hana ning pinangan ling ira
hetu nirâmbĕk alokika winulatan ajrĕm apiṇḍa kasop
śuddha nikang pratipatti makalarapan uttama ning samaya
7 māsku matangnyan ikang hayu gawayakĕnanta sĕḍĕng mahurip
paṇḍita towi yayā sira mangulahakĕn brata tan kaluṣa
buddhy ahĕning brata yoga tapa taki-takinta maran kawaśa
gĕgwana rakryan anĕmwakĕna wara-warah paramādiguru

Pupuh 14, Girisa[besut]

1 anĕmu-nĕmu kĕtêkā sang sampun kṛtasamaya
wihikan i rasa sang hyang tattwajñāna kalĕpasĕn
tan ulih-ulih ing angdoh sangkêng pāda muniwara
ulih ing asangu tasyan bhaktîng paṇḍita matuha

2 anginak-inaka tang wwang yāwat* jñāna pinakadon
syapa ta sira mamanggih tattwajñāna dudu gawe
hana satata masewā tan byaktanya pinihanan
sukṛta juga manginte lāwan duṣkṛta mangiring
3 hana sira guruputrânak ning paṇḍita nagara
sahana nira ta rakwâdṛwya ng jñāna pakagurun
taha tan ika paniddhan wet ning paṇḍita matuha
amilihi juga sang hyang tattwêng unggwana rahayu
4 anak ing apirak akweh ngūnî nwamnya paḍa sukha
sahana nika ta rakwânirw akweh apirak ika
taha tan ika paniddhan wet ning śreṣṭha panariman
amilihi juga sang hyang Śrī tan sing kahanan ira
5 kita yayi sĕḍĕng anwam prih sang hyang rasa kawikun
pira karika musuh ning wikw anghing nĕm ikang akas
alahakĕn i dalĕm twas pet sing songgwan ika rarah*
alaha pĕjaha rakryan yêki swarga ngaran ika

Pupuh 15, Basantatilaka[besut]

1 nā de nirâwara-warah ri narendraputrī
tapwan tĕtĕs tinuna sandhi nikang prayoga
anwam suśīla guṇamanta kṛtopadeśa
sangkê pangajyan ira kawruh irâdhiguhya
2 śrī putrikā kapĕnĕtan humĕnĕng tumungkul
sampun bhinasmi śawa sang prabhu de munīndra
munggw î taman sira cinaṇḍi lawan sudewī
sampūrṇa bapra nira ratna mahāprabhāwa

3 sang Bhoja sampun angadĕg ri Widarbharājya
swasthā sabhūmi nira bhakty anukūla sādhu
mawwat paḍâmarahakĕn ri sukhanya rakwa
anwam muwah nṛpati lingnya muwah manĕmbah
4 sampun sirâyugala ratna wiśeṣaputrī
rājāngkurâwilĕt ikang pakurĕn sawandhu
solur lulut sahati lĕnglĕng alunglungan kung
saśrī* sakĕmbang alangö sakurā sawīja
5 kaywan ragas paḍa nikang nagarî Widarbha
ring wṛddharūpa haji dewata lahru sākṣāt
mangke n prasiddha kadi kaywan aron akĕmbang
śrī Bhoja mangdani sirânwam apiṇḍa rĕngrĕng
6 wet ning kṛtā ri pangadĕg haji nora duṣṭa
ramya ng hĕnū tĕgal ayun tĕka ring wanādri
wāni ng wwang anghaliwatîriya tungga-tunggal
anghing gaḍung lung ika manghabĕt asring olih
7 mantrī nirâtuha-tuha dwija śaiwa boddha
kāsih* kaparcaya narendra wĕnang marê jro
prajñênggitajña ginulang halu ring wiweka
sojar ning āgama tinūt nira tan wimārga
8 söh śāla dharma kuṭi kīrti narendra ring rāt
wwang śreṣṭhi dharma ginawe nira sāri-sāri
wwang duṣṭa mogha kapitūt milu dharmabuddhi
solah swabhāwa haji tan dadi tan tinūtnya
9 śrī Bhoja sampun apagĕh siniwîng kaḍatwan
okĕr tuminghal i sang Indumatī hanê* jro
āpan samāsa ning akarma wayah nirâgöng
anghing swayĕmbarakĕnêngĕt-ingĕt narendra

10 nā de nirângingĕt-ingĕt kalawan sudewī
sampun wināhyakĕn irê kulawandhu ri jro
ring sarwasiddhi tuwin amrĕtayoga tĕmbe
höman hajînarahakĕn para taṇḍa mantrī

Pupuh 16, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 eñjing śrîndumatī kinon marĕka kālih sang Sunandângiring
lāgy âmūrṇama mopawāsa ya ta mangde sungkawā ning hati
tistis meh tumibā ng ḍawuh wwalu lumampah tan kwa de ning harip
mukṣa lwīr amarāśrayê mukha nira śrī ning wulan tan lumöng
2 sampun prāpta sirê dalĕm praṇata marmâtwang ri jöng sang prabhu
lāwan śrī parameśwarī sira sinambah māsih angling rĕsĕp
om rakryan pada Nīlakaṇṭha kinabhaktyantâstu dīrghāyuṣa
swasthā tunggalĕn ing manunggali jagat māskw îbu nā ling nira
3 mojar sang prabhu māsku tan tugĕta ning twastân inundang mami
rākanta prihati n harĕp mamituhê māsku ndan ewĕh juga
sang ratw âsiha len sasambhawa muwah yekī pinet ni nghulun
kady amrat-mrati mās juga ngwang amagantākĕn purih ning dadi
4 yāwat dharma ngaranya ring dadi manuṣyâwās hiwĕh yan pinet
lwir sūkṣmā maganal bhaṭāra gumawe tingkahnya yan mangkana
yadyastun jalu-jalw ameta sawawanyêng janma haywâsali
byaktêwĕh niki kimpunah kita yan ing strī-strī n mameta priya
5 sangkṣepanya kita swayĕmbarakĕnangkwânugrahangkwê kita
sakweh sang ratu hundangĕn pilihanantâsing sayogyê hati
yadyan hyang palakunta māsku yugalantâmrih-mrihangkwânghyanga
anghing yan hyang Anangga kahyuna hade tan pāwak ewĕh pinet
6 nâjñā sang prabhu yogya pangkwakĕna de sang mās maṇik ning purī
āpan māsa nira n prapañca saputĕn ring rāga de hyang Smara
tan wruh ring sahurâwirang mata sira* n pangyogyanê sang prabhu
tan mangguh sira tan mingĕl kadi lingir mās arca panghyang-hyangan

7 tan sangkêng awalepa kāraṇa nira n lwir tuhwa monabrata
kepwan buddhi nirâtĕgĕg mangucap agyā-gyān harĕp mantuka
wahw âdandan anĕmbahê nṛpati mojar sang Sunandângjawil
om yan om huwusĕn huwus linga ni māskw âlah tuhan mājara
8 tan kewö* pituturnya de nṛpasutā mantuk sirêng pamrĕman
strī-strī mājar-ajar gumanti humatur prāptêñjing akweh marĕk
molih tīrtha binungbungan winalun ing handong sakêng parwata
mangde śuddha ri buddhi sang prabhu sukhā sampun sirâcāmana

Pupuh 17, Puṣpacāpa[besut]

1 prāsāda sphaṭikâlangö ri tĕngah ing nūsâraras pañcuranya
strī-stry âmangku puḍak winimba makaranya lwir lĕngĕng de ni kungnya
kady ahyunn* amahaywa lungsur i tapihnya n mangligā yan hana wwang
lāgy ânangga susunya sangka ri pacur ning wwai ya tângde ngĕlihnya
2 ri prāsāda hanârca ratna ri dalĕm ndān ardhanārīśwarâhyang
wimba śrī naranātha dewata lawan dewī nirârok śarīra
ngkā sang Bhoja mangarcana pratidinângabhyāsa ri swastha ning rāt
kady âmakpak angastwakĕn ri jayaśatrwa* śrī narendra n pamūjā
3 sang Bhoja wruh i tattwa ning japasamādhi n dhāraṇa-dhyānapūrwa
mwang tingkah ning adehaśuddhi pinakānuṣṭhāna yan recakādi
sampun kālap ulah dwijeśwara mamūjā pathya ring Brahmamantra
sang hyang kūṭarahasyamantra jinapākĕn de nirâtūt gaṇitri
4 tatkāla nrĕpati n panguccaraṇakĕn mantra stutî sang hyang arca
tan polah wiṣayânghiḍĕp ri sira sangyogānta ring yogya yogan
manggā tan lĕpara ng japastawa sĕḍĕng ning jñāna n enak tĕtĕpnya
simpang ning hati yeki kāraṇa nirânanghāra sang hyang Śiwātma

Pupuh 18, Girisa[besut]

1 ri huwus ira mamūjā līlā śuddha manah ira
angusapi mukha saśrī de ning candana karakĕt
mijil anginang angicchā ring wwai ning ranu mangilo
nĕhĕr anisigi dantê tungtung ning gagang inapi
2 tucapa ta para mantrī śaiwa brāhmaṇa sugata
parĕng apupul asewa ngkānê jro paḍa humatur
nṛpati sira malungguh ring singhāsana kanaka
angingĕt-ingĕt i siddhā ning kārya n gawayakĕna

Pupuh 19, Jagaddhita[besut]

1 ndin kāryêwĕha ring wicakṣaṇa sujanma lituhayu kawi priyambada
bhaktîng hyang prabhu śakti dhairya saha wāndhawa saha bala-kośawāhana
yadyan sāgara tambakĕn satakĕnâthawa wukir alihĕn ratākĕna
byaktâwās kawaśanya de nira sang uttamapuruṣa wiśeṣa ring jagat
2 śrī Bhoja pwa sira n prasiddha guṇamanta saphala sira bhūmipālaka
prajñā* śāstrawit inggita wruh ing apālapan anginaki buddhi ning marĕk
akweh dṛwya nirâprameya kadi sāgara papupulan ing wway ing nadī
wany ânindita ring parākrama yan ing naya kadi bhagawān Wṛhaspati
3 mangke pwa n hana rājakārya gawayĕn kakaratala tĕkap nareśwara
śrī dewîndumatī swayĕmbarakĕnâmiliha * ratu sasambhawê sira
sampun sang prabhu motusan maminangê para ratu samayogya hundangĕn
lāwan sang Haja* milwa winwitakĕn ing nṛpati Raghu katon tĕkā nira
4 sampun höman irêrikā ta para taṇḍa sama-sama samângharĕp * gawe
sorêsuk gumĕrĕh makakrĕtug abaṇḍung asahuran aganti lor kidul
len tang wwang mangusung lakar-lakar ikā winaca wuhaya de nikang mulat
akweh wwang ka gĕrāh arĕp mulata wāhu mĕtu sinurakan mulih pacĕh

5 abwat-hajyan* ikang humung saha garantung atabĕ-tabĕhan paḍâsĕlur
agyā lagy anguhuh sirê harĕp alah laku-laku ling ikang hanê wuri*
tunggul pangharĕp osik akrĕp asinang kumuliling anamar kuwung-kuwung
lwir guntur kamarĕkrĕkĕn kayu pĕtung pring asalĕsĕk agĕṇṭah ing lĕbuh
6 ewĕr nora lĕgâng apaṇḍay anulis para lukis asipĕt mwang angjahit
sakweh ning ginĕlar wruhânganam-anam wruh i suruhan ikā silih tulung
solah ning tama tan hanâtaña ngaranya huwus adu kabeh dinadyakĕn
paprāsan winangun paḍâcarita parwa piniturun atunggalan kathā

Pupuh 20, Widyutkara[besut]

1 embuh bhūṣaṇa ning tĕkĕn wuwung apūrwa karacanan ikā tĕkêng pamanisan
lāwan tingkah ikang pangastryanan aparpat* ahalĕp akilā paḍâhayu-hayu
de ning mās pinakopacāra sinisik pĕñu pinakawuwungnya kumram asinang
lwir digdāha ring astaparwata sĕnö nika murub apadĕlwan ing kṣititala
2 aśrī ramya ni de nirâmahayu rājya kaliliran apūrwa kādbhuta dahat
minggar bapra nikê dalĕm watu hitĕm kuṭa nikang i* yawā lumangkung ahirĕng
kulwan wetan agopurâtiśaya lor kidul agupura piṇḍa marpat aruhur
kṛṣṇākāra paḍânglunang kadi gunung kumukus i sĕḍĕng ing darâwrĕg aputih

Pupuh 21, Jagaddhita[besut]

1 lunghā ng wṛtta ri kārya sang prabhu paḍâdbhuta sahana nikang wwang
angrĕngö
wwang-wwang pora ḍusun-ḍusun paḍa harĕp wihikana mulatêng swayambara
tan samwas raray anghwan ing tĕgal atakwan i tĕka ni gawe nareśwara
salwir ning baṇijêng pĕkĕn talinga-lintah anaḍah ucapan gawe nika*

2 sampun prāpta samotusan humatur ing nṛpati sĕḍĕng irân hanêng sabhā
enak buddhi narendra de ni panuwal para ratu rasa tan wurung tĕkā
lumrā ng wṛtta tĕkê dalĕm ri ḍatĕngârya Raghusuta marêng swayambara
twas ning strī sakaḍatwan angdadak alung turida paḍa rumūpakê sira
3 strī-strī harṣa pinöm pinañjingakĕn ing nagara ri pamihangnya ring* yayah
tan harṣêng kawi rakwa rena nika monaguṇa pisaningūn tuminghala
ndan rakwêki hinurnya matya saka ring tuluyakĕna susatya ring priya
lingnya n kewala tan hinanti ni papanggiha nika pĕjahêng panambangan
4 tapwan māri tangis-tangisnya n inalap hinaturakĕn i jöng suputrikā
wrā ning roma mangekadeśa ri piling-pilingan ika bangun pamer i luh
enak ring wĕkasan manahnya mamalar-malar i pada narendraputrikā
āpan swāmi nikā karĕngwan i parĕknya ri sang Aja tĕwĕk nikâpasah
5 antuk sang priya mangdawākĕn inalĕm para kawi sumĕnāha ring kajang
yeki n rakwa kinonya kady angucapâmah aku tuhan alap waca nghulun
mogha nyan ya kinonakĕn wacan ikā ri pamaca nika mangdadak lumuh
swāminyâdadi pustakânuturakĕn hiḍĕp ika pinapagnya ring tangis
6 ngūnî kāla nika n turung marĕk i jöng nira ngaran ika ken Madhūdakā
sang mambang Madhusūdana priya nikā kawi taruṇa marĕk ri jöng haji
widhy âmidhyani kāraṇanya wirahênalapan alara luhnya tan pĕgat
ndah rakryan Jayawaspa teki wĕkasan ngaran ika satĕwĕk nikā marĕk

Pupuh 22, a kind of Abhikṛti[besut]

1 para prabhu kaḍanghanan turida rāga nira sinaput ing smarâmulanguni
huwus katĕka kung nirâhawan ujar tuhun amĕlas-arĕp riniptakĕn ira
lawan punagi kesy anambaha ri jöng nṛpawaraduhitā hana hyuna nira
akingking* angalap kasor paḍa tan aprabhu sahana nirârĕbut kahulunan
2 wawang nṛpatiputrikā rinĕbut ing hiḍĕp inangĕn-angĕn raras-raras ira
hanan kahiḍĕp ing madhubrata rĕngih-rĕngiha nira n arĕs kapangkwa harasĕn
lĕyĕp hayu nira n linangwakĕn amūrti kakawin inapus wineh amanisa
hanê hati kinubdha kady apĕga kāraṇa nira mijil ing puḍak dadi ṭikā
3 adandan asĕnāha sañjata para prabhu ḍatĕnga marê* Widarbhanagara
lanângingĕt-ingĕt ri pahyasan irânginakana ri manah narendratanayā
hanângdadak anat śarīra manahap-nahap aharĕp alantasa n winulatan
paḍângalap-alap sipat jĕnu mĕnung hawu karaṇa suputrikā n aharĕpa*
4 muwah sang Aja sampun arpat akire lumarisa makamanggala dwijawara
sahasraśatakoṭi wīra winidhi nrĕpati tumuta śakti sampun ayaśa
pĕnuh sahana ning lĕbuh tĕkap i sañjata nika kumalung pinañjĕr angadĕg
ikang nagara denya kady akalangan wihaga sang Aja moliha prabhusutā

5 mijil sira śinangkhapāṇyan i karang ni patiga ning aśoka wahw asalaga
ikang bhramara harṣa ring kusuma munggw i tangan ira marângisĕp tan
awĕling*
laki-stry aliwĕran hañar-hañar apanggih adulur akarang-karang sĕkar arūm
katampwan i kucur nikang wway atawing-tawing i lawĕ-lawö nikang sarasija
6 i sampun i kaśangkhapāṇyan ira mañjing i dalĕm adulur lawan dwijawara
anambah* angusap ri jöng nṛpati mamwit i ḍatĕnga nirêng Widarbhanagara
sinungsung ing ujar prahāsana nĕhĕr jumaya-jaya* jayā nirê paran ira
aum hanaku sang pakolihĕn i tinghal ing ahayu dumĕlwa jalwa rasika
7 kunang pawĕkasangkwa haywa ta bapangku tan apĕnĕd ing ambĕk ing paraparan
rare mara kita ndatan raraya de ning amawa manah atwangêng wwang atuha
inuttama dhanurdharânaku tathāpi tan ika pangayāya ring kadi kita
ikang guṇa ya tan parangkĕpana maryada rahayu lawö hananya kapalang
8 ikang sakahawan ri bhūmi ni bapangku pahayu kita rakṣakânganumata
sapawwat ika hantusākĕna sasambhawa haturakĕnanya māsku tariman
ujarku pituhunta haywa kita sāhasa mangalapa wastu mūlya tinĕngĕt
prasiddha kadang ing jagat kita dumadyakĕna sukha nikā matangnya pahayu
9 pamitran alawas rĕsĕp karaṇa ning wĕnang angalapa wastu tan pamalaku
yan ing wiṣayarāmajātaka purihnya karaṇa ning anĕmwa mās pirak ika
karāsikaguṇan ya kāraṇa ning oliha raras i manah ning adyah araras
kaśaktin abhimāna kāraṇa ning angrarah angalapa rājya ning ripukula
10 sirat-sirat i de narendra Raghu mojar amanis amadharmakĕn ri sang Aja
minuṣṭi pinakādidewa hiniḍĕp rasa nika kinayogyakĕn pinituhu
putus ning adhamā tan ahyuna rumĕngwakĕna ri pitutur nirâhayu dahat
ya kāraṇa narendraputra makacāmana rarab i lĕbū ni jöng narapati

11 ri sampun ira mamwit ing nṛpati sarwi laku nira marê narendramahiṣī
hanânghaḍang aweh sĕrĕh saha tangis* wagĕd ahayu hinĕmban ing kaka-kaka
katanggamang aweh sĕpah nṛpatiputra nĕhĕr amuhun amrih anghari-hari*
tapih sang araras pininta nira mūlya basahan ira raṇḍi panghurup ira
12 byatīta ri huwus nirângucap-ucap tĕka sira ri taman narendramahiṣī*
lĕngĕng kadi kadewatan halĕp ikâpan ajurang awukir mapājar-ajaran
maertali pinañcuran jinalatuṇḍa tinalaga ri sornya kādbhuta dahat
ikang kaka-kakânwam adyus anĕngah lawan anak-anakanya ketaka minging

Pupuh 23, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 kalpadruma taruwara pārijāta winangun bwat asana sakapat
abhrâsinang asĕmu sakêng kadewatan ululnya kanaka pinahat
jinringjring ing anak-anakan maṇik cinaturangga lumarap amirah
mās jangga katirah awilĕt pralĕmba nika ring tarĕtĕpan alangö
2 ngkānā nṛpatisuta marĕk ri rena nira sādara satiru-tirun
amwit lumarisa ḍatĕngêng Widarbhanagarī bibi nira wihikan
marmâsih awĕlas asĕgĕh mamakpak amapag ring ucapan amanis
nirwighna kita bapa jayêng swayambara sadângalahakĕna ratu
3 rakryān anginanga* tanayangku māsku mapa hetu ning awak akuru
agring karika kita lawan waneh brata kunang karaṇa ning awĕnĕs
haywânaku kaluṣa kitâhyun ing kajayaśatrwan* anuta ri harĕp
akweh phala nika kaki sarwawighna niyatanya hilang alaradan
4 ndan rakwa kadamĕlan ikang swayambara kahop ring anakĕbi rara
sakweh para ratu pininang ya teka pilihĕn sakaharĕp alapĕn
de ni nghulun ahiḍĕp i buddhi sang rara kapan harĕpa ring atuha
nghing kahyuna nika ratu cakrawartitanayâguṇa kawi taruṇa

5 rakryan pwa saphala wĕka cakrawarti tuwi śakti wihikan angaji*
singhākṛti tuhu-tuhu singhaputra wĕnang ungsirĕn ing aśaraṇa
byaktânaku mamĕnanga ring swayambarasabhângalahakĕna ratu
tan sĕnggahĕn angalĕm anak syapêka kadi māsku lituhayu wani

Pupuh 24, Jagaddhita[besut]

1 tatkālê pangucap narendramahiṣī tucapa ta para ratnakanyakā
osik tan pakawanwan agyang i ḍatĕng sang Aja kadi hañar-hañar mulat
tan pātmā kamatĕnggĕngĕn kalukaran gĕlung asidĕha tan hanângucap
kady âhöm turidanya n osah akĕcap lwir anicipi manis nṛpātmaja
2 wwantĕn lwir śaśiwimba wāhu mijil angḍaḍari hayu nikânwam ing wayah
anggöng mabrata śuklapakṣa nika panglwang i manah ika tan wĕnang licin
rāganya n dadakan tumanggal i ḍatĕng nṛpasuta kadi tambwang ing wulan
kṛṣṇākāra tĕngahnya de ni tapak ing suh asĕmu *-sĕmu Rāhw añumbana
3 len tang lwir pranitâdagang kira-kiranya sumikĕpa wĕkas nṛpātmaja
kaprang rwêpu kataṇḍĕgan turida tan patahĕnan angagĕm pralāpita
toh toh nyân ing agĕgwan ambĕk apagĕh mapa tiki n alah anggĕgö smara
anglampwângusirê padadwaya nirân panikĕlakĕna tur humaṇḍĕma
4 strī sangsāra sarāga mohita sawang wana gahana kalahrwan* ing kapat
trāsa twasnya kakingkingan ginĕsĕngan pinarawaśa tinunwan ing smara
norânīsi manahnya kewala panasbaran alisuh angölakĕn lara
mangke pwa n karĕngö gĕrĕh sang Aja mañjing alung asĕmi kung nikâsĕwö

5 endah buddhi nikang waneh tĕkap ikâmawa turida luput linakṣaṇan
mungkur tan huningê ḍatĕng sang Aja mañjing asila ri harĕp nareśwarī
ndan denyâhyas apahyasan dudu-dudū hinirangakĕn ikê nṛpātmaja
sūkṣmākāra ni raśmi-raśmi ni wulatnya n araras apadĕlwan ing crĕmin*
6 kanyā rwang siki ramya kālih angisapwakĕn anak-anakanya ketaka
tunggal mājar i putra-putran ika māsku sang Aja sira rakwa mangkata
ndan haywâkilayū tuhanku niyata nghulun inucap ujar nikâkalib
marmanyâpasah ambĕk enggal apadudwan anguwahi pamitran angdadak
7 strī-strī suksĕka wahw agātra turidanya mijil i wijil ing payodhara
tan sah ring salukat gawe nṛpatiputra sinalukatakĕnya tan humung
ramyârūm karĕngö manisnya sinameni pamawan ika ringrang ing hati*
tan samwas ginarut-garutnya hiniḍĕpnya sang Aja sahasângisapwakĕn
8 sakweh ning kumĕmit prapañca ni hatinya kumĕkĕsi tangisnya ring karas
āpan buddhi narendraputra kadi tan tulusa duga-dugânghalimbanga*
bhakty ânĕmbah i jöng ni rena nira mĕnggĕp amanis agawe wulat maling
lunghā tan pracurânĕhĕr-nĕhĕrakĕn manah ing ahayu kāri suksĕka

Pupuh 25, a kind of Abhikṛti[besut]

1 mijil sang Aja kādbhutâbhinawa rūpa sang angiring apan paḍâhyang* ahalĕp
ikang gaja rathâśwa sañjata sabhūṣaṇa nika dumilah kasĕnwan aruṇa
sumanggraha humerakĕn widhi nira n lumarisa kumisik pasanggha ning ujar
bangun jalada tan pakāla gumĕrĕh ri taya ning angin angḍapur saha kilat

2 *payung -payungan ing lĕbuh kadi sĕkar sinawung apan anekawarṇa sumĕkar
ikang pangungangan huwus winalunan wĕḍihan inuparĕngga ring tulis ĕmās
rarânwam inĕgĕh parĕng mijil amanggung asĕmu-sĕmu lakṣmi ning masa kapat
paḍâlal asĕnāha tinghal amanis wulatakĕna ri raśmi-raśmi sang Aja
3 hanêng gupura tan wawang sira lumampah ataña ri gĕnĕp ni sañjata nira
samâsila hanêng lĕmah muni manuk marahakĕn i wijilnya tan hana kari
sirêng palukayan kinon ira kumona ri para juru yan lumakwa rumuhun
samangkana sira n lumampah aḍarat harĕp ing ulah awās yayanyan ahalĕp
4 ri lampah ira ghūrṇita ng paḍahi pangharĕp ira kumisik mangertali tibā
saru swara nikâbarung binarungan tabĕ-tabĕhan agĕnturan kadi gĕrĕh
humandaru* tibā gubar kumĕtug asring aniru kĕtug ing hudan wahu ḍawuh
arūm uni ni ghaṇṭa ning liman angungkang asahuran i panghrik ing kuda bisir
5 dwijāti ṛṣi śaiwa boddha śuci sojar ira mangabhiwāda munggu ri harĕp
yathākrama paḍâdarâhalĕp agöng i wĕtĕng ira lawan huwan* ring atuha
lumampah alaris malah ya tan arampaka ri sadawatā nikang lĕbuh agöng
humung tĕkap ira n panguccaraṇa mantra kadi madhukarângisis humaliwat
6 kĕling wani-wanîng usāna pamarakṣa nira mamawa bhindiwāla palaga
bangun rinawisan wĕhangnya kalawan ḍaḍa nika paḍa wok tĕkêng suku wulun
hibĕk tatu rujit-rujit kadi tinambalan awak ika warṇa bĕntar inawĕt
agöng paḍa kabhīma-bhīma kadi dānawa mukha-mukha daitya piṇḍa cawiri

7 ikang marĕk i jöng narendratanayânwam aguṇa paḍa darśanīya taruṇa
titik nagara nora tan wruha n anak wĕsi haji tuwi mūlya kawwangan ika
watĕk Madana mangdadi wwang ujar ing mulat i lituhayunya n ahyang araras
kunang sang Aja Kāmadewa sakalânurun ucapan ikang kapūhan i sira
8 samangkana nikang* wwang ing pangungangan hangu-hangun arĕbut mulat ri
sang Aja
hanan kadi harĕp silih galaha ring susu manĕwĕka ring nakhâkas alungid
paḍâkira-kirâkĕkĕs mata maling-maling angiringi kāladeśa sumilib
katon kadi silih prangêng halis arĕngw inayat-ayatakĕnya mangkin araras
9 ikāng amawa pawwahan* lituhayu prakaśita kawi mambang uttama rare
hañar tĕka sakêng Widarbhanagarī layat inalapan anghañang-hañangakĕn
rarānya kawĕkas pinañjingakĕn ing nagara marĕk i jöng narendratanayā
ya kāraṇa ni luhnya mantĕn amalar-malar i sang Aja molihê sira hĕlĕm
10 manis ni kakawinya mūla ni papanggih ika lawan ikang rinuddha winalat
pinet pĕjahanâsĕnötan i kadangnya winuni karaṇanya yan lĕpas adoh
paḍâpalarasan lawan jaruman amrih angalih ahawan wĕngîng awa wulan
tinūt i pangaran-ngaranya Kawidoṣa wĕkasan i ḍatĕngnya ring nṛpasuta
11 ya tīka tan adoh ginĕgwan ira bāhu nika winisikan tinakwanan ira
syapêka paḍa sang swayĕmbarakĕna prakaśita pinakādi ning wwang ahayu
ikang wwang angungang bwat indrawanitâhyas ika pahawasĕn ta ya n sama hirib
kĕcapnya n angĕsah mingĕl ya pawarahnya ri sang Aja wawang rĕmĕk hati nira

12 hanângungang anungga *-nunggal angisapwakĕn anak-anakanya ketaka minging
mahângjĕlagakĕn hayunya makapanghaḍa bungah i mukhanya tan patalutuh
ri kāla sang Ajânginang winulatanya ri wulat ira lör matanya lumiring
bangun hañar anūt harĕp sĕpah awĕdy angucapa tumiling minge kadi cala
13 rarânwam akire wulat dudu-dudū sang angĕsah i kisapwan ing kaka-kaka
tupis-tupis i de nirângĕnahakĕn manah ira tumibê narendratanaya
wagĕd-wagĕd anirwa-nirwakĕn i de nira gamĕl inamĕr nirê tangan ira
tĕkāsih atabĕh sĕrĕh saha pucang nika dalihan irângawe ri sang Aja
14 i sor ning asanâsĕkar hana sirângungang araras aliṇḍungan kaka-kaka
ngĕlih-ngĕlih ing ekacitta ri narendrasuta ngĕlih irâhuyang pinĕpĕtan
sawang-sawang i denirâmawa wulat-wulat ing asamayâwĕdi n katĕngĕra
mulat pwa sang Ajângdadak sira minge sĕmu ning awarahê katĕmwana nira
15 muwah wwaya* sirâhalĕp rara sujanma pinawulangakĕn hanêng* pangungangan
gaḍing pinakaputra-putran ira tan sah inarĕk-arĕkan sakê nṛpasuta
ya teka tumurun hinĕmban ing iñâmawa sĕrĕh arĕnah marĕk ri sang Aja
bapânginanga rakwa ling ra bibi ling nikang angujarakĕn waśâsĕmu guyu
16 pratāpa naranāthaputra kumutug pracalita kadi parwatâgni dumilah
ikang wwang angungang bangun kusuma sālas anĕḍĕng ika kāri tan papĕgatan
manahnya ginĕsĕng tĕkêng turida rāga nika paḍa hilang syuh angdadi hawu
ya teka hinañutnya ring nṛpatiputra sakala sira pöh ning arṇawa madhu

17 manis ning ucapan kaka dyah ari lingnya sinĕpuhan i raśmi ning wulat arūm
ya teka kinabehan ing wwang angungang mṛdu lalita rasanya rāgakaraṇa
raras-raras i denya minggĕk angĕnāni n* angucap api tan wruhĕn hana mulat
halisnya minahānya molah amangun gĕt* unĕng arĕngu manglare ri sang Aja

Pupuh 26, Indrabajra[besut]

1 strī-stry ângucap sojar ikā yinuktyan
lingnyê narendrātmaja mūḍhabuddhi
akweh sira ngke nagarī ry Ayodhyā
sāmantaputrī paḍa yogya-yogyan.
2 yadyan tĕkā dlāha sirê Widarbha
tan sungsungĕn ring kakawin wilāpa
tan kewwa ring rāga tĕkap suputrī
bhagnapratijñā mulihêrang-erang
3 nāhan wuwusnyê naranāthaputra
ndan rakwa parnah jaruman gatinya
wwantĕn suputrī pangadunya yogya
marmanya duhkhê sang Aja n tan ahyun
4 parnah kakanyâsrak atungga yôjar
antĕn hade denta tĕkôjar apyak
putrī paran tan harĕpê tuhanku
hyang ning purī towi yayā sirâhyun
5 mangko n marê śrī naranātha Bhoja
ambĕk nira śrîndumatī pakādin
ghārâpan atyanta wiśeṣaputrī
sāmantaputrī sira tā mangadyah
6 nāhan sahurnyê pangucap ny arinya
bhāwanya minggĕk tumikĕl halisnya
kong angdĕlö solah ikā n asĕnghit
göng krodha sojar nika karṇaśūla

7 wwantĕn kili wrĕddha sahur nirâtwang
sajñêbu ni ngwang kṣama ta nghulun dyah
buddhinta kewalya sumorakĕn sang
sāmantaputrîndumatī wiśeṣa
8 tan sor sirêng janma karājaputryan
ring wīrya singgih sira tan paḍâḍah*
ndan yogya ghārâpa hiwang nirêbu
mūlya n minūlyan krama ning dadi wwang
9 nāhan sahur sang wiku wṛddharūpa
mĕnggĕp pratuhw âsĕmu pakṣapāta
milw âhadenî sira yan lumampah
rowang nirâgoṣṭhi wulatnya hewa

Pupuh 27, Nawaharṣa[besut]

1 tucapa ng* wwang i panggung ika kadi wayang jinajar kinudang
sakunang-kunang ing talinga larap i hintĕn* ika n kumĕñar
hana tângadĕg an hayu nika kahiḍĕp kadi modahita
i kasingkab i kenya hana kadi gibah winulung sinurat
2 paḍa tan humĕnĕng sahana ning angungang mawagĕd-wagĕdan
amanis-manisan mata nĕhĕr arangin-ranginan pangawak
arupit-rupitan susu nĕhĕr alĕmĕs-lĕmĕsan lungayan
sira sang sinajinya sang Aja juga nora muwah kinire
3 nṛpaputra sĕḍĕng sapawulatan aweh lĕngĕngêng* angungang
tadanantara meh lĕpasa laku nira wĕkas ing nagara
amanis kadi tan pĕgata wulat irê salawang-salawang
amalar hana ning wwang ahalingana kori mĕngā sasisih
4 araras rinasan patĕmu nira wulat rasa tan lĕpara
kalawan sang akūng alawas i sira kady awarĕg-warĕgan
apatūtan unĕng kasih-arĕp inatīta tininggalakĕn
i layat nira kāri sang ahayu wulatnya tinambang ira

5 nda* atīta sira n kajĕnĕkan akurĕn wulat esy akadi
asalin wiṣaya n lĕpas i mukha nikang lĕbuh ing nagara
kuṭi śāla lumangkung i tĕpi ning ayun tirisanya pĕnuh
panĕḍĕng ni wungūnya mamituturi rāga nirêng angungang
6 kadi wah Surasindhu bala sang Aja kātatakut gumuruh
ratha rĕngga padāti kadi parahu söh adulur humilī
gajah anggala ghūrṇita pirang iwu kady asibū gumulung
sagĕḍang kahilī gaḍing ika tulalenya lumintah awās*
7 paḍa bhakti hĕnū nira sakalihatan paḍa tan humĕnĕng
walaharnya lawan pahatan asaji mīna sayub cumaḍang
amapag wangi ning kusuma winawa ning pawana mrik arūm
bhramarâsĕmu manghaturakĕn i gawenya kidung ri sira
8 kadi maṇḍala ramya ni papupul ikang kayu-kayw asĕkar
wangunanya wungū sĕḍĕng asinang añaṇḍi minerw aruhur
humilī* wulakanya paḍa calunganêka katon humaḍang
hulu kĕmbang ikang gaḍung anĕpĕrakĕn ri narendrasuta
9 patapan kĕna rāga kayu manis ikā sinĕpĕr-sĕpĕran
amapag mata jāti ni mata ni wuluh nika tan wring irang
aḍahĕm haḍawanya rumara-rara harṣaja denya mulat
pajajar ni pabañwan ika kapahiring milu kady angarang

Pupuh 28, Girisa[besut]

1 sang Aja sira kangelan munggah ring ratha wĕkasan
sang agajah aturanggânunggang sabhya ciha-ciha
mwang agilingan arampak wwang sāmānya tan ahalĕp
sang aḍarat alarêrang kagrĕk-grĕk magarawalan

2 nṛpasuta lĕpas enggal prāptêng thāni kuluwutan
satĕka-tĕka ni lampah ning wadwânamun adulur
i harĕp i wuri* lumrânĕngkw âyun manasa-nasar
hawan arupĕk inambah membuh lwā kadi tinĕpa
3 wukir ajajar ahaṇḍap-haṇḍap śūnya mangililan
kadi kukusan amuñjung puñcaknyârnĕb inululan
hana talaga ring agra ndan wwainyâhangĕt ahasin
pinara-paran ing adyus baryan landĕp awukiran
4 suku-suku nika durgâtyantêwĕh nika pinaran
pinĕga tinĕpa de ning molah ngūni ring alawas
sahaja maliwat i jro ngkân līlâmĕkasi parab
dadali nika laki-strī prāptânambĕr asahuran
5 lura-lurah aparĕk lwah gunggung wwainya* ḍinawuhan
papupulan ikang anghwan ramyâḍöm angaring-aring
paḍa marĕk adum unggwan yan wwang* śreṣṭhi humaliwat
asila-sila ri pinggir ning mārgâmalaku sĕrĕh
6 umah atiśaya denyâporang mĕnggĕp angililan
wwang ika paḍa humöt ring buddhy âlumbung alit-alit
tĕka ri sapi nikâlit norâkral-kral amĕḍusi
talaga nika jugâlwânglanghuy-langhuyakĕn agöng
7 hana ta bangun amet wwang doṣa n krūra lĕkas ikā
amawa tali lawan kris pamrang-mrangnya habalangan
sapi nika sinikĕpnyângrĕñcal manglawan agalak
ri huwus ika katalyan keṇḍit dinwal ing angulang
8 nṛpatisuta kalunghâdoh śīghra n saha śakaṭa
karaṇa nira n araryan mwang sakweh ni bala nira
amarĕki pĕkĕn alwā thāny âgöng pakulĕmana
pira ta puluh i dūwanyâkweh söh paḍa winĕgil

9 sang Aja kadi hanê jro rājyâpan sira kinĕmit
sahana-hana nikang sarwāstra lwir pinakapagĕr
ratha turaga tiningkah baprângrakṣa* sana-sini
makagupura halĕp ning mātanggâruhur ajajar
10 tucapa para kadūwan tuṣṭa n panghinĕpan ira
sahana-hana ri deśanyâneka ng paḍa pamapag
nṛpasuta sira mungguh* munggw ing* bwat halu tĕpi lor
sama humatur angantî sor ning wāṇḍira magĕlar
11 wiku haji jĕnĕk angher ing śūnyâlawas amarāt
wruh angaji sira santoṣângdo-dohi narapati
nĕhĕr amarahi sampun wṛddhânggöng ulah alangö
atuha-tuha kadi brĕm santĕn kāku manis ira
12 sira ta marĕk alungguh milw ing dāyaka humatur
kinasĕgĕhan apan wruh ngūnîng rājya sira kabeh
apituwi paḍa rowang-rowang ning mangikĕt-ikĕt
mukha ning angucap aśrī de ning mojar akakawin
13 kṣamakĕna bapa pawwat ning grāmyâdhama kaluṣa
padapa hima lawan* centĕn mepâlpa lihatana*
sama duwĕga ri rakryan yan twak haywa hali-halin
pinakabañu-bañu ngke nghing yan len juga yan ikā
14 wulatana kakudeśanyâthānî* gĕgĕr asĕpi
ya tuna-tuna sĕrĕh wwah tĕkwan tan hana dinadak
palapat alas agaryang-garyang tan sawĕgilana
linĕngĕngakĕn ing ambĕk marmanya n rĕsĕp alangö
15 aluru wahu kalahrwan* kaywanya n śrawaṇamasa
asĕpa humurang awyang rurwan ronya kapawanan
analukati tĕlā wwad ning sarwatrĕṇa ring ayun
pĕjah amĕkasi kingking lung ning jangga kapanasan

16 tĕwĕk i ragas i kaywanya n karwâraras alangö
tĕngah i tal ika mambĕt-mambĕt kānginan angĕlih*
manis i lahang ikânghing panrang-nrang wulat amanis
tiniru-tiru ning ahyas ronyârjâpatah akiris
17 sĕḍĕng ing asujimāsâtyantêng kaṣṭa gatarasa
karikil ika kumĕṇḍĕng tūt mārgâmacĕki suku
saha panas i hĕnunyâdoh wwe nora pinalaku
tuhun amuhara ramyā sakweh ning wwang ika jĕnĕk
18 jalada kadi pĕtĕng yan tĕmbe ning kapat alangö
jawuh amĕkasakĕn rĕm ring kaywan hañar asĕmi
wahu mari panangis ning kālangkyang sukha sumayab
asiga kadi tinambang wahw înantukan agirang
19 tṛṇa taru paḍa mĕltik wījanya n masa kalima
wawang aluru kapingrĕs tūt mārgângĕlih alume
linaran i kĕñar ing wai yan lunghā ng* rĕmĕng anisih
kadi pamanas i kung ning kanyā dūra n atĕlĕba
20 hañar abañu tĕgalnya n kānĕm tapwan acarĕcĕh
kadi sinipatan aprih mārganyâracĕk abĕnĕr
turah i wĕrĕh ikang warṣâsat kāri kasarakat
asĕmu pupur areh tūt pinggir ning halis inamĕr
21 brata nika ri sĕḍĕng ning* māghâdyus rahina wĕngi
jawuh angapitu tan pāntyâdrĕs mangkin akĕcĕhan
angura-ngurangi teja hyang candrârka kaginĕman
sukha salabuh ikang lunglūngan māri kapingĕlih
22 lĕbug i palĕmahanyâjro ring* phālguna puraci
patuna-tunahan ing lĕmbw âsangsing tahi papungĕn
dwijawara sira baryan rĕngrĕng mogha humaliwat
sumĕpĕr anasi pöhan marmanya n śuci wĕkasan
23 masa kasanga tĕka trang ndan mātrânĕlani jawuh
ya karaṇa ni latĕknyâtinggar wahw asat anisih
sapapikatana göngĕn tĕmbe ning manuk agalak
tuhun asĕpi hĕnūnya lwīr agring paḍa cacingĕn

24 kusuma sahana māywan yan waiśākha paḍa wijah
sĕkar ing asana kantun kady ahyun kalarakĕna
pangirim-irim ikang warṣâher weh ayu ḍumawuh
kadi jaruman anginte rāgânīs amawa tangis
25 muwah asĕkar alasnya jyeṣṭhâmingrwani sahapit
tuhun angurangi rurwan de ning warṣa wahu mulih
tura-turah i gĕrĕhnyâgupyan meh amĕkasana
tuna-tuna kadi pamwit ning harṣâmĕkasi tangis
26 analahasa langönyêng āṣādhânglarani kawi
paḍa gumigil anginkin tinghalnyânilingi tawang
kamaḍiḍingĕn angepw î roganyânggĕgĕs angĕsah
kadi kahapit angunngun munggw ing śūnya kakilatan
27 nahan ucapan ira mpungkw angde harṣa ri sang Aja
wĕngi mara sakamantyan prāptâneka taḍah ira
dwijawara sira mālih munggw ing bwat halu tĕpi lor
para wiku juga kāry âgoṣṭhi mwang nṛpatanaya
28 paḍahi marĕk agupyan śabdanyâmanis inamĕr
kadi pangucap-ucap ning munggw i jro jinĕm akule
apituwi sinamenîng gīta śrī nṛpatanaya
rasa nika winiwekâneka ng pālapan amanis
29 tucapa bala nirâkweh bhāwanya n panginum-inum
angigĕl angidung asrang twaknyâkweh kadi humilī
paḍahi nika gumĕntĕr sinrang ning tabĕ-tabĕhan
kadi baribina sang hyang ring swargâtukupa kapö

Pupuh 29, Jagaddhita[besut]

1 lunghā ng māsa pilih tĕngah wĕngi tiḍĕm sahana ning anginum paḍâturū
tistis nora mumik tuhun sang Aja tan mrĕm amangu-mangu tan kĕnêng turū
anghing ramya rinĕngwakĕn panalimur-nalimur ira ri kingking ing hati
gĕṇḍing walyan arūm swaranya karĕngö sawĕngi kinidungan kidung buwun
2 lor wetan pamalantĕnan kaparĕk ing lwah adalĕm asamīpa pangdyunan
wwangnyâwungw amasang damar wruh i masanya n amalu-malu meh tibā ng
ĕnĕm
tan paśrī swara ning palu dyun asarag tĕwas amaribini ng* wwang angrĕngö
endah mwang palu wastra ramya kadi de ning amalu daluwang rinĕngwakĕn
3 angdyun* karwa rabinya tan padiwasâwiḍingan awurahan silih cacad
nitya ng śabda paḍênggal asrak amalĕs hinalan* ulih ikâgawe ghaṭa
strīnyâmet parihāra tan wĕdi kadūṣana n ahala gawe nikā paṭa
kahyun-hyun kadi śaiwa sogata mapangghaṭapaṭa juga hetu ning humung
4 sakweh ning baṇijêng tĕpas paḍa sumambutakĕn i sagawe nikâlawas
norâpĕk paḍa lobha lābha kaharĕpnya n akuṭa-kaṭikan paḍâdamar
sangkĕp dwalnya huwus ratĕng paḍa sumanggraha wijila niki n marêng pĕkĕn
asyang-syang karĕngö humung sanga-sanganya sĕmu ning aharĕp katumbasa
5 eñjing wāhu huwus ḍawuh pitu muni ng* paḍahi bangun akon adandana
sakweh ning prajurit paḍâmungu ri panghawin ika kamĕnanya mangkata
ardhêñjing pwa hiḍĕpnya tĕkwan apuyĕng ya ta karaṇa nikâturū muwah
nghing mangkat sang Ajâkĕmul-kĕmul alañcingan angarahakĕn sakêng ratha

6 sang mambang Kawidoṣa tan wĕnang adoh ri sira marĕk amangku pawwahan
prajñā tan kasilib ri tingkah ing asewaka manginakanêng tuhan-tuhan
wruh ring yogya kahĕnwa de nira tinūt sapawarah ika ramya tūt gĕgĕr
yekā rakwa hĕnūnya ngūni n angalih saha jaruman ikâmĕgat gunung
7 śūnyâporang ikang gĕgĕr hana guhā rĕbah adalĕm arĕs twas ing mulat
tan pātmā ng angungang hanan kadi hanângduhungakĕna tĕkā sakêng wuri
tistis nora marânglĕngĕng ri pataninya paḍa kadi sinanggan ing kawi
nghing rangrö gumĕrĕh tinūb ning angin adrĕs aniru gĕrĕh ing labuh kapat
8 ngkānê lĕmbah* ikâlangö pamaḍĕkan wwang ika wija-wijah paḍângayar
lumrâkweh aputih wuyahnya kasawur sumarasah anamar wway ing* jawuh
awrā tampĕr* ikâgĕlar kasarakat-sarakat asĕmu sāri ning puḍak
harṣâmbĕk sang Aja n tĕkâwuya-wuyah mata tuwin aharip kadînusap
9 tambak-tambak akaṇḍa lor kidul i pomahan ika kadi piṇḍa ning sawah
wwangnyârampak amet wĕlut kadi pucang-pucangan ing angurit katinghalan
pakṣinyâgĕng-agĕng humung kadi kĕbo pangulah awurahan silih buru
yan kawrĕg paḍa mör* gumĕntĕr anamar gĕrĕh ing adurugan paḍâwĕrö
10 abhrā lwir sĕkar ing langit braja katon pamĕwĕh i supit ing sahing-sahing
angjrah tan kahanan lĕwas pasung ikâsira-sira kadi kĕmbang* ing karang
lwir lung ning katirah mirah ni sungut ing hurang angaring-aring marêng* lumut
tūt mārgâharĕmis pĕjah kadi mĕnur saka salawĕ-lawö sumamburat

Pupuh 30, Basantatilaka[besut]

1 sampun lĕpas ratha narendrasutâpan adrĕs
sang brāhmaṇê wuri lawan rĕṣi śaiwa boddha
agyā paḍânututi tan hana kāry araryan
munggw ing* gajâśwa ratha masrang alumba-lumba
2 lwah Narmadā katĕmu de naranāthaputra
sang brāhmaṇâsabha-sabhā ri ya sāri-sāri
atyanta* nirmala pangawruhanê śucinya
marmanya n uttama wijilnya sakêng śaśāngka
3 söh puṣpa laywan ing atīrtha hanê hĕnīnya
kuntul paḍângadĕg-adĕg ri pacar-pacarnya
līlā ḍarā ri kalakānya wijah paḍâdyus
akweh mayūra mangigĕl ri pasir-pasirnya
4 ngkāna n pararyan arahup naranāthaputra
munggw ing aśoka sira tan mari śokacitta
nyū danta* medi ri manah nira kengin-engin
kānggĕk sirânĕmu puḍak manguḍoḍa ring wwai
5 *nya ng cakrawāka paḍa ramya mahimya-himyan
ngkānê saroruha wĕkasnya lawan priyanya
manda swaranya karĕngö nira tan sphuṭârūm
winrĕg nirâpa ta kalīnga ni de nirâmrĕg
6 hangśâputih ri tĕngah adyus angumbang-umbang
kombak tinūb ing angin adrĕs anginggĕk-inggĕk
mogâraras-raras arūm karĕngö swaranya
kady âwarah yan alangö ri hananya ring wwai
7 wadwā nirâdulur i pinggir aḍanta-ḍanta
akweh lĕpas paḍa kahañjur adoh lakunya
mangsul muwah saha padāti tinuṇḍa pājar
āpan kinonakĕn angantya makuwwa *-kuwwa

8 śīghrâgawe gṛhalatā mrik arūm sĕkarnya
norâkawö paḍa wicakṣaṇa ring kalangwan
andul wungū mwang asanângjrah i pinggir ing lwah
ramyâlangö pinarĕkanya hanan pamanggung
9 ndah ring samantaji hanâdbhuta mūrti ning hyang
mātanggarūpa pinakārgaḍa ring wanādri
singhângḍapur wĕdi manambah arĕs* tumon ya
Airāwaṇânurun ujar ning anarka-narka
10 ri lwah sabhānya sĕḍĕng adyus ahilya-hilyan
nora ng bhayêriya putus wuhayâlungânglwang*
anglanghuy adrĕs anamar gajamīna* mĕtta
himpĕr karang liman i kāla nikângalimpung
11 ambö ni meda ni gajah naranāthaputra
sākṣāt inambung ika hetu nika bhramanta
abyūran ing lwah alĕtuh kakĕbur bañunya
wit ning saroja kadahut kalawan sĕkarnya
12 mĕntas pwa yângadĕg angunggul i tīra ning lwah
ganggĕng lawan sarasijânghibĕki ry awaknya
mĕttâwĕrö nĕhĕr asumping aghaṇṭa kambang
abhrā katinghalan ikā kadi* nāgapuṣpa
13 meww-îwu sangkhya ni gajah naranāthaputra
ndātan pamarpati ri göngnya lawan guṇanya
awrĕg sakê tangan alah ḍyam api n rinukrak
āpan swabhāwa ning alit juga ta n tinanggĕl
14 strī-strī paḍânghili lawan raray anwam-anwam
adrĕs lakunya karikil kawĕdinya ngūni
mangke n tĕkêng bhaya sukĕt rwi* yayān inambah
wet ning takut pati susup-susupîng alas göng

15 akweh marêng tahĕn anungtung amet upāya
watw înulurnya sagĕnuk sawaluh salumpang
tĕṇḍas nikang liman awās tinujunya tan len
tog tor ndatan dwa katibān dan ikang śilā syuh
16 krodha ng* liman mata nikângdrĕng* anon wwang akweh
ring kāywan* anghabalang ing kayu-kayw aganti
yeka n tumandang angayuh pang agöng katungkul
syāk* pok rĕbah ri walakangnya bangun rinĕnggan
17 wadwā nṛpātmaja masĕnghit asinghanāda
sārâkusāra śaraṇāśraya wāni ring prang
krūrâkihal-kihal agöng karawalya timbul
śūrabratâsira-siran paḍa tan dadi jrih
18 yekânglawan paḍa marĕk pinupul sĕmutnya
kwehnyâpramāṇa satasik ya ta panghaḍanya
ambĕk nikang gaja mamatyana nora wāni
göngnyâprameya sagunung ya ta panggajahnya
19 māsö* hanêng ratha narendrasutângagĕm hrū
langkap hanê kiwa huwus pinasang talinya
sampun minantran inayat saha hastiśikṣā
sar cĕb tibângĕnani kumbha nikang gajendra
20 sampun kĕnâmrih angusī pulihan tumandang
ndan sarwasandhi* ni śarīra nikâgrah angrĕs
yeka n pangohan angadĕg mati tan pasāra
gor bhoh tibā kadi śilādri rĕbah kaliṇḍwan
21 wangkenya sakṣaṇa hananya kadîng pangipyan
teja prakīrṇa dumilah tĕka tan pasangkan
widyādharâhalĕp adĕṇḍa hanê tĕngahnya
utpatti* ning dwirada māti mahāprabhāwa

22 kalpadruma mrik inalapnya pamurṣitanya
lwir puṣpawarṣa tumibê naranāthaputra
āścarya buddhi nira sādara* de nirângling
hyang hyang paran kari kita syapa tā ngaranta

Pupuh 31, Wangśastha[besut]

1 kĕnoh patakwanta ri tingkah i nghulun
nghulun kasangkhya n mangaran Priyambada
swaputra sang Citraratha prakāśita
sirâdigandharwapatî kadewatan
2 nghulun sakêng swarga wiśāta lālana
anungga-nunggal mahas ing wanāntara
tĕkêng pasir tan hana tan kalanglangan
langö ning ambĕk saparan tinūtakĕn

Pupuh 32, Basantatilaka[besut]

1 ngke Narmadā nghulun acangkrama sāri-sāri
kañcit kapanggih angadĕg bhagawān Patangga
pakṣâdyusâpatĕlĕsan tumuluy marêng lwah
mogha nghulun tumurun angruhurî sirâdyus
2 göng krodha wākcala sira n panibāni* śāpa
oyuh gajah tĕmahanamwa maran mari hyang
ngke tônggwanamwa tan adoh ya sakêriking lwah
nāhan wĕkas ni pangucap nira karṇaśūla
3 tan mithya ri nghulun ikang gajamĕttarūpa
byaktân asaṇḍuta ng ujar yan anĕnggah alwā
sangkêng amanggih* i wuyung bhagawān Patangga
tapwan śināpa tumuluy matĕmah gajendra

4 an mangkana bwat i wuyung bhagawān Patangga
kāruṇya buddhi nira ring wĕkasan sirâsih
āpan nghulun marĕk anĕmbah apinta*-kāsih
manghyang ry anugraha nirê rikang antaśāpa
5 mojar sirâsĕmu manis tĕkap ing tuminghal
om haywa sangśaya ri siddha ning antaśāpa
tan lupta yan tĕka hĕlĕm sang Ajâhawan ngke
tungtung ni sañjata nikā hawananta mantuk
6 sampun sirâmĕkasakĕn wacanântaśāpa
lunghā sira nghulun anganti humer* tĕkanta
sowenta* tan tĕka ya kāraṇa ning* bhramanta
mĕttâwĕrö pira-pirang tahunĕn byamoha
7 mangke n ḍatĕng kita sahâśwa sahasra sangkhya
ngke Narmadâwija-wijah sawatĕk-watĕkta
mātĕngga paprang angiring paḍa sāra śūra
mawrĕg rĕbah binuru ni nghulun ing paḍöman
8 anghing kitâmanah anungsung ing astra tīkṣṇa
syuh kumbha ni nghulun ikā tinut ing paratra
ndātan paniṣphala wawang maluyâdadi hyang
sākṣāt kitâmṛta wijil nikang antaśāpa
9 atyanta göng ni hutang i nghulun apramāṇa
sangmohana ng pamalĕsê kita diwyaśastra
gandharwaśastra pinajöng hyang asañjatêka
jñānanta manglĕpasakĕn saha mantra siddhi
10 atyanta yogya yan ajinta ya kawruhanta
kārādhananya saha mantra sahêndikanya
pöngpöng nghulun wruh i wĕkas ni rusit-rusitnya
śaktinya kawruhan anambĕhanê guṇanta
11 ndātan pamatyani guṇanya yadin guṇanta
śatrw âdhamâpituwi tan mati denya mūrcha
moghâturū sahana ning ripu tan wri rātnya
nistanya mangkana yayā kita yan jayêng prang

12 he sang Priyambada kita n pangutus pangajya*
moghâwirang hulun apan gumawe laranta
ngūnî sĕḍĕngta matĕmah gajamattarūpa
tan len nghulun kangaranan karaṇanta māti
13 hā hāh hade sang Aja denta mananggah erang
an sāhasâmĕjahi ri nghulunĕn gajendra
āpan prasiddha kita manghwatakĕn kajanman
atyanta göng i hutang i nghulunĕn maluy hyang
14 yadyan sabhūr-bhuwah ikang guṇa kawruhanta
tātan sadoṣa yan atambĕha wīrya saswah
ndā mangkanā kita n angajya wimohanāstra
tanggap nihan hila-hila ng tumulak paweweh
15 an sang Priyambada kĕdö mangutus mangajya
mary âwirang sang Aja sampun atingkah unggwan
lor sang Priyambada kidul sang Ajâtalangkup
sangmohanênaji nirênggal apan widagdha
16 sandhinya kāku saha śakti ni dewatanya
sangyoga ning śarawara mwang ikā tujunya
sampun tama stuti nikā saha kūṭamantra
sanghāramantra paḍa kawruh ira prabheda
17 wruh sang Priyambada ri harṣa narendraputra
an pembuh astra śara sūkṣma mahāprabhāwa
tingkah ning aprang inucap nira mogha jambat
amwit sirâsĕmu manis baśa de ning ojar
18 he mitra mantuka kakanta lumarya mangke
siddhā ng prayojana kita n ḍatĕngêng Widarbha
nāhan wuwus nira nĕhĕr* mangagĕm sĕrĕh wwah
lunghâhawan gagana mĕltuk apan sira hyang

Pupuh 33, Jagaddhita[besut]

1 sampun prāpta sirêng surālaya Wicitraratha paḍa sukha n tumon sira
ndan sang kāri kamānuṣan hĕla-hĕlângucap-ucap i sĕḍĕng nirâpupul
nistanya n tama de nirângaji tathāpi salahasa ri sang Priyambada
yan tĕnghā kadi tan tumungkula sawet ni karakĕtan irângdĕlö tawang
2 sandhyākāla pasang damar nṛpatiputra manaḍah i huwus nirâjapa
eñjing pūrwaka sang Priyambada ginoṣṭhi nira mahuwusan tĕngah wĕngi
wahw amrĕm tumuluy tinanghi sira mangkat asalĕsĕk i tīra ning nadī
gĕntĕr ni grit ikang rathâmĕkarakĕn kucup ing asana ramya tūt hĕnū
3 eñjing kāla nira n tĕkêng pasir alasnya pĕtĕng asĕmu śeṣa ning wĕngi
lwir harṣā gaganâsĕgĕh pawulatanya gĕrĕh ika kadi priyambada
moghâśrī kumĕḍap kilatnya nĕhĕr angluru-luru kadi medi mangdu-lor
kady ânĕmbahakĕn* sĕkar ning asanânisi huyang i riris nikângdadak
4 mambö sāgara ramya ning langit awarṇa tali hurut-urutnya tan pĕgat
kālangkyangnya bangun jukung ning amayang lĕyĕp i lari nikâmaḍĕm ḍarat
kuntul mör kadi tuṇḍan ing banawa kāri tan ilu kajahat lanâlayar
sang hyang candra bangun bahitra ḍatĕng ing kulĕm amawa śaśā marê Jawa
5 megha lwir karang ing langit kadi wĕrĕh limut ika ri sare nikâputih
wahw âmīt i kuwung-kuwungnya sawaneh karĕrĕban akucĕm pĕgat-pĕgat
gĕntĕrnyâwurahan humung kadi katunwan i larap i kilat nikā murub
runtuh pinggir ikâtĕmah jawuh anūtakĕn angin* alangö tibânisih

6 ramya lwir siluman karang ri mukha ning muhara paḍa-paḍânghapit bañu
alwā tingkah i mekhalanya ri tĕngah pangadĕg-adĕgan ing marânglĕngĕng
karwânunggul apāntaran sapanguhuh kadi gupura siwak sakêng adoh
lwir hambal sphaṭikâng alun turunan ing kawi pĕjah atuhânghañut* langö
7 pringgâhrit tĕpi ning samudra kadi panghinĕpan* i lĕngĕng ing labuh kapat
lwir prāsāda* pukah karang ni paranganya hana kadi silunglung ing kawi
airtambangnya bangun wwit ing truh asĕwö kilat awilĕt alūng awangkawa
lumrâwarṇa rĕngit kukusnya sinawat-sawat inidĕran ing guruṇḍaya
8 minggut piṇḍa nikang karang liman anungkuli* parangan i pinggir ing tasik
lwir molah tulale nikâmijilakĕn bañu kadi panganak ning ertali
kahyun-hyun kumucur parĕng rwa tumĕḍun lĕngĕng angĕnani tinghas ing
karang
rĕmpū* syuh amĕnir-mĕnir kadi tinapyan ing angin aputih sumamburat
9 paṇḍan māti lĕngĕng sumuṇḍay akarang-hulu karang i sare nikang pasir
sakweh ning bhramarânangis paḍa sumungkĕm angarĕki sĕkar huwus lĕwas
dinyūs ing truh i sanghub ing jaladhi sangsaya lĕngĕng arurub-rurub limut
hemanyânwam* arūm puḍak nika tumūt pĕjah i turung ikâtulis ṭikā

Pupuh 34, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 nyū dantâsĕpi tungga-tunggal angadĕg munggw î rĕngat ning trĕbis
lĕnglĕngnya n hana ring pasir silih awe lāwan ryak ing sāgara
tan wruh yan tinulis parab sahana ning wwahnyâkĕmul nīrada
de ning langw anaput katungkul i langö ning nūsa mukṣa n rĕrĕb

Pupuh 35, Śikhariṇī[besut]

1 mahantĕn sāk riñcung lĕngĕng i tĕpi ning sāgara lĕyĕp
palambangnyâkweh nora wĕnanga wacan śīrṇa lamukĕn
tulisnyânunggal wikw acĕpuh atalangkup katuruhan
tumungkul bhāwanyâḍĕku-ḍĕkuh apiṇḍânasi hatĕp
2 ikang prāsāda syuh karahan apa tekâmarikala
tibê pinggir ning sāgara kasih-arĕp hyang Gaṇapati
katampwan* de ning ryak mata nira kumĕmbĕng kadi lumuh
mulat kady ahyun wungwakĕna sira yan kāla hasila
3 karang sawwang* munggw ing jaladhi mapa mūlanya ta kunang
wilĕt ning megha ry âwak ika sagibah tan pinahuwus
winaswās kady ânabranga sĕmu nikânglanghwiy anĕngah
bangun bhrāntâmanggih pasir aharĕp anglimbanga langö

Pupuh 36, Girisa[besut]

1 banawa kajahat ing lod bingkas de ning alun agöng
tihang ika gumalanggang munggw ing tuṇḍan ika marĕk*
kadi ta pamĕkulanya n māsih tan wĕnang apasah
sapati sahuripa ngwang līnganya n wruh angucapa
2 wukir anak anĕlat ring wwai* ning sāgara ri tĕngah
kadi sakadanga lāwan wwang* mūrchā kawi pasisi
sĕmu-sĕmu nika sānak lāwan ryak jĕnĕk aharas
pili-pilih abapendung truh-truh mārga nika lĕngĕng
3 layar ing amayang akweh ngkānê sornya humaliwat
karahan aburu marmanya n kedĕr nĕhĕr awĕlah
dhwatala rayung ikânrang lumrā söh panganan ika*
bañak angidĕri nūsā kārangnya n midĕr alangö

4 patani kadi jamur syung* rūpanyâmanis atulis
kalimutan i siluk ning grong-grong ing parangan arĕs
kakawin ika palambang ring lambang cinacahakĕn
cĕcĕk ika hana tan sah muny asring bangun amaca

Pupuh 37, Jagaddhita[besut]

1 māry âmet lĕngĕng ing pasir nṛpatiputra lumaris ahawan gunung-gunung
ambö ning pakis ĕṇḍah ing walahar anglĕwihi wangi ni gandha ning pupur
moghârūm sirarā nikang kayu ragas kadi hulĕs apulang lawan burat
sakweh ning kahalintangan rumimang ambĕk ira winulatan paḍâlangö
2 paṇḍan suṇḍay asong latāngkura paranti para kawi mahas lanâpikat
pang ning campaka śuddhi guṇḍik angilo ri harĕp ika mangungkul-ungkuli
lunglūnganya tikĕl-tikĕl katitihan papikatan agĕnĕt hibĕk hĕlar
tan śobha ng kitiran jarah pili-pilih luput alara kasambĕt ing habĕt
3 wwantĕn ramya kadewagurwan angungang jaladhi kadi kalangwan ing tulis
sang munggw îriya tan wĕnang lumaganîndriya nira kawĕnang binañcana
panglinggāna sawang-sawang ni hayu nîdĕman ira sĕmu ning warāpsarī
kady ânganti ri sampunanya n apatūtan aniliba marêng surālaya
4 ngkānêng bwat halu sāk durenya kahanan nṛpatanaya tuminghal ing tulis
heman* warṇa nikâsamun katuruhan lutur asamun inambah ing cĕcĕk
nghing dewī kawĕkas lawan kili paḍângadĕg-adĕg abĕbĕd-bĕbĕd hati
kady âminta tumūta rūpa nika buddhi sang Aja hiḍĕpan kamānuṣan

5 ngkānê rĕmbangan ing jurang mpu tapa ramya mamuluku katungku-tungkulan
wungkal kedĕran angjĕlag sadĕdĕg ing sapi kaparĕk i pinggir ing galĕng
lĕmbunyân ahĕle hĕli n palayanan pawulatan ika de nikang watu
asrak wangsulan ing kiyâtrĕt alangö lĕngĕng araras anirwa-nirwakĕn
6 nyāsa lwir minahā gunung pinakapājaran angadĕg i madhya ning jurang
lwīr apwī kumukus mirah ni kayu teja nika kasaputan himâputih
wwai sangkêng* parangan ya kadrĕsan angin kadi siniramakĕn sumamburat
sang wṛddharṣi katon ing agra sawang arca lamukĕn alangö kasanghuban
7 singgih kottaman ing wanāśrama sabhā sang ataki-taki niṣparigraha
kaywanyâwruh acandanâprih atĕngö jawa huwi kusumângjrah ing talun
kālangkyangnya lĕyĕp wiśāta bangun ahyun atapa ring angin huwus lĕpas
sang hyang lek sumĕnö prakāśa śuci śukla pinakasuluh ing hanêng wukir
8 tan sah ring daluwang kukap nika subaddha sĕkar ikang ulur paḍâjaṭā
wrenyângalwang ikang warāha wana tan parabi sukha manambi ring tahĕn
mwang sarpâtapa-tāpan abrata lanângaluṣa puyuh ikâkipū-kipū
nirdhūma ng balĕman lumöng barĕbĕk ing kayu pinangan ika n hanêng alas

Pupuh 38, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 buddhi nrĕpatisuta jĕnĕk ya kāraṇa nirângrĕwĕng alas akulĕm
sakweh nira sang ajar-ajar marĕk saha kilang hinaturakĕn ira
ramyângucap i sakaharĕp nirêng phala nikang tapa ginawayakĕn
eñjing sira tumurun atūt alas wahu tinor pinakapatalĕsan

2 deśâsĕpi hawan ira kālasan sipi kaniṣṭha nika gatarasa
angluh wwang ika pinanasan ḍinaṇḍa sinipat layat apalarasan
akweh pahutangan i sawah gaganya paḍa tan hana manginak-inak
lumbungnya kasih-arĕp aninya ya n* milu katungkĕb alawas angaring
3 akweh wray anusup anukĕt-nukĕt bangun amet* kayu parĕng adulur
ḍangḍangnya lumĕkas angatĕr sĕsĕh kangĕlihan sawang angipil-ipil
pakṣinya palatuk* amadung-madung kahiḍĕpanya n amahayu* kuwung
wwah ning kamalagi tumating katon kadi caluk ning anutu-nutuhi
4 kācāryan* alawas inatīta śīrṇa pamicāran ika katuruhan
riñcung saka nika sasisih silih jaga murantak angĕmuki parab
norâkṣara kakawin i panglarinya paḍa tan hana katĕmu lĕbur
nghing candana kasirat agātra mātra ri tawingnya kari kadi* panu
5 jöng ning giri gahana kadewagurwan ahalĕp lura-lurah arĕnĕb
strī-strī dwijakula śuci śuddha sang pinakamanggala ning anaruka
tūs ning wulakan angali mekalanya śatapattra nika mĕkar arūm
sakweh ning amangan i lumutnya rakwa cinacad puru-puru katalu

Pupuh 39, Śikhariṇī[besut]

1 byatītan meh prāptêng nagara sang Ajângel bala nira
araryan ngkānê jro kuṭi katĕmu sakweh para wiku
tinamwī-tamwī ring sĕḍĕngan amanis de nira mulat
apan* prāya ng* wastw alpa manginaki yan ring sĕḍĕng angel

2 wiwakṣan sakweh sang para ratu hinundang paḍa tĕka
paḍâkuṇḍang gĕṇḍing gumĕrĕh asĕlur tan papĕgatan
tuwin panghrik ning tunggangan asahuran lāgi karĕngö
ikang sattwâlöng śabda nika bangun asyang-syang anguhuh
3 kaḍatwan sang Bhojâtiśaya mara göngnyâparamita
yayâhöt mangke* kārya nira ri ḍatĕng sang para ratu
pĕnuh tamwī-tamwî sahana para taṇḍâlana ngiwö
tĕkêng mārgâgöng nora pinakapahidwan paḍa hibĕk
4 ikang rājya lwir sāgara kahibĕkan wwang kadi bañu
karang mātanggâkāra ni liman ikâneka majajar
bangun ryak polah ning dhwaja kagurilap kadrĕsan angin
curik wahwas patrĕm lumarap asĕmu prang-prang agalak
5 sanistanya n tan waspada wiṣaya ning śabda karĕngö
tĕkap ning gĕṇḍing mwang grĕbĕg i laku ning wwang mapapagan
yayâtah wṛtta śrī Raghusuta karĕngw an sira tĕka
wulat herĕn tang wwang sanagara paḍâlah rĕngĕ-rĕngön
6 lumampah sang Bhojâmapag i sang Ajâpan sira tĕka
kasungsung ring mārgângucap-ucap alungguh paḍa sukha
parĕng mangkat ramyâdulur iniring ing wwang sanagara
ikang rājya lwir bĕntara mukha nikân ardha marupĕk
7 umah ning taṇḍâgöng pinakapasĕnāhê nṛpasuta
kulĕm sang hyang sandhyā diwasa ning amūjâjapa-japa
tĕka ng pamyāpārê sira wijil ikang sāgara wukir
ndatan warṇan tingkah ni panaḍah irâkweh cinarita

Pupuh 40, Jagaddhita[besut]

1 tingkah śrîndumatī n kaping tiga nira n piniḍuḍuk i dalĕm kathākĕna
akweh pañcabale ri wingkingan ikang pamiḍuḍukan i sor huwus hibĕk
de ning strī paḍa hinyasan cumurigênunus awak ika warṇa sañjata
byaktâkūnga kalĕnggakêng panulisan puḍak ikang anulad raras nika
2 twas ning megha dinadyakĕn wangunan uttama pinahuwus ing labuh kapat
tumpang pitw aruhur sinaptabhuwanâparimita kalangönya ring tawang
truh-truh mwang larap ing kilat hatĕp ikā karaṇa nika lanâkuwung-kuwung
gĕntĕrnyângdadi kumbang edran anangis hana lĕngĕng angurambat ing tĕtö
3 ryak ning tīrtha sinṛṣṭi wastra tinulis pinakatiba-tibān linangwakĕn
tustus ning maṇi sūryakānta dumilah rahina wĕngi dinadyakĕn damar
kĕmbang ning cirapattra kalpatarupuṣpa sadĕdĕg angadĕg tigang siki
māyā ning wulan ing samudra madhu śuddha saphala ginawe langit-langit
4 byaktâbyakta nikang tulis wuwuh i kādbhuta nika tulis ing huwus tama
yan kĕmbang kadi mambwa rūmnya kadi molaha winilĕt i lunggah ing gaḍung
mwang yan wwang-wwangan arja kady angucapâsĕmu-sĕmu guyu de nikā mulat
wimba hyang Smara śuddhi de ning anulis lwir amanaha manah nṛpātmajā
5 ngkā tônggwan nṛpatiputrikā piniḍuḍuk tuhu-tuhu sira janma dewatī
tan sāmānya mahāprabhāwa tĕka ring kaka-kaka kadi dewakanyakā
aśrī pahyas ira bwat Indrawanitâmuwuhi halĕp ira n hanêng sabhā
ḍang sangghâguñĕpan bhaṭāra karikângrakĕt ujar ira yan tumon sira

6 sakweh-kweh nira sang kadang haji huwus kili marĕk atatā paḍâtuha
mambö parwata pājaran halĕp i de nira humalĕpakĕn suputrikā
endah mwang sira sang rare* hañar atangkil ahayu-hayu wahw amekhala
mambö maṇḍala ring sabhā panguparĕngga ni halĕp ira ring nṛpātmajā
7 strī-strī wāhu cumampakâsĕmu hijo pamulu nika pinantĕs ing sabhā
sampirnyêng jaja tan paniṣphala hananya muwuhi halĕp ing wulang tatur
tunggal denya mawâmbĕk abwat atuhan ri parĕk ika ri jöng nṛpātmajā
lwir dewī humatur sakêng surapadânrahakĕna halĕp ing surālaya

Pupuh 41, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 prah-prah nṛpawaraduhitā ri guṇḍik ira len i kaka-kaka nira
yan wruh-wruh agamĕl angidung lawan wruh angawat ya linĕngĕnan ira
embuh pwa guṇa nika sininghĕlan kinalungan ya kinalĕwihakĕn
sampun pwa ya kawi paḍa kāku sing guṇa samangkana ya kinarahan
2 sakwehnya paḍa marĕk anaṇḍang anwam araras rara rahayu wagĕd
sabhyâmanis angucap ikāng asinghĕl akalung wahu kawi kakawin
ndan rwang puluh ikang* akarah jitākṣara wicakṣaṇa naṭakagiṇa
nghing dyah Jayaluh ikang inuttamâsisik ĕmās maṇi nĕhĕr amawa

Pupuh 42, Jagaddhita[besut]

1 prāpta ng rātri yayan katon hayu ni warṇa nira ri wijil ing niśākara
hyang-hyang ning madhumāsa rūpa nira yan kasanga kasapuluh tininghalan
mangke n māsa kapat hyang ing masa kapat kahiḍĕpan ira de nikang mulat
cañco strī linga ning tumon sira mĕne n huwus atĕmu lawan nṛpātmaja

2 lumrâmintang ahöm ri bāhu lumarap jĕnu nira kanakânghulap-hulap
embuh söng ni tutup gĕlung nira murub maṇik ika kadi motar-otaran
de ning kostubha nīla kādbhuta sĕkar taji nira sumĕnö kapañjutan*
ūrṇā śuddha huwus hanêng rahi nirâsĕmu pangawaka tĕngran ing hurip
3 ndin nggānya ng wwang anĕmwa rūpa kadi rūpa* nira n ahayu rājaputrikā
wwang ring rājya yayan kapūhan angalĕm ri sira kadi hañar-hañar mulat
aśrī warṇa nira n tuhan saphala yogya n adĕgakĕna ratwa ning tulis
tan samwas lawang ing kaḍatwan inucap milu-milu kawĕngān tininghalan
4 pangkun mesya ṭikā kayogyan i wĕtis nira damarana teja ning wulan
pantĕs yan makasumpingĕn kikirĕn ing kuku-kuku nira kosapêng laṭi
rekhan ring kakawin wilāpa kahalĕp ni susu nira parantya ning parab
tan sāhêng ratu śakti kenaka ni soca nira yan ikĕtĕn sĕkar taji
5 ekĕl roma nirâraras kadi katona rumaraba sakêng gĕlung lukar
akweh mahyun anguḍwa de nira yan ahyas anisigi wajânghĕmū guyu
yogyâsangkan angin dumadyakĕna polah i tikĕl i halis nira n cala
byaktâgatgat atanghya-tanghya manah ing mulat i mukha nira n pasang damar
6 ndin putry âhayu -hayw* amangpanga hayunya ri hayu nira n ahyas angḍiri
sakweh ning wwang ahadyan akryan asawang hinayu marĕk i jöng nirâlawas
pahyas ning para pora manghiribi pahyas ira hinayu cihna ning manūt
ekacchattra raras-raras nira pangöban ing ahayu sujanmakanyakā
7 sakweh sang ratu tan wĕnang sahasa kewala humĕnĕng angantyakĕn parih
anglampū sumĕsĕl śarīra nira tan wĕnang anĕkani senakê hati
mogânanggĕl arĕs rumĕngwakĕn i kādbhuta ni hayu narendraputrikā
mawwat rāga wilāpa cihna ning akūng alah alĕh akirim-kirim ṭikā

8 akweh pahyas irârĕbut kahulunan kahiḍĕpan ira de nikang marĕk
rorw ang campaka ramya māyun-ayunan ri jaja nira n amangya-mangyani
lāwan pādapa tan wĕnang sah i sirâmĕpĕti gaway ika n sĕh ing gĕlung
tañjung munggw i kapö nira n mrik inangit marĕk araras anulya-nulyani
9 prāptôlih kalangön ikāng asana ramya pinakakalasā nirâturū
mwang roṇḍonya tinap rinūpaka tilam sinalinan i sĕḍĕng nikâluñut
manggā sĕmpalĕn angkĕn eñjing alapĕn humatura śayanā nira n rimang
swarga n māti kakingkingan huwus akīrty amihutangi langö ri jöng nira
10 molih warṣa sipat nirârahat i solah ika tĕka hirĕng hanê mata
kālanya n kahĕmū sĕpah nira bangun pinakaliḍah ira n hanê tutuk
kāsih-kāsih irâlawas karika puṇḍutan ira kasĕlap hanê hati
nghing kĕṇḍit nira mās tumūt i parahasyan ira wahu marĕk sinanmata
11 tambe rakwa sira n swayambarakĕnâmiliha sakaharĕp nira prabhu
ndān ambĕk nira kewalâwirang i līnga ning umulat anĕnggahâhangan
āpan tan hana ngūni kewala sirâmungari pinakakabwatan hañar
yekā hetu nirâwiweka kalawan kaka-kaka wihikan ring inggita
12 ndātan karkaśa de nirângucap-ucap ri pasĕlur ing ujar sirângucap
ndi ng parwa ndi kitângrĕngö n* hana kadi nghulun amiliha jalwa ring sabhā
yadyastun hana mangkanā niyata ta pwa wirang ika kadîrang i nghulun
sangkṣepanya huwus katon widhi nareśwara dinulur i tan sih ing Widhi
13 āpan kenaka ning kadi nghulun anganti ri kaka haji yan sirâsiha
her-herĕn palarĕn hanâsiha bhaṭāra tumĕkakĕna dharma ni nghulun
prāptânomaha yogya ling nṛpati sambhawa kaharĕpa ni nghulun muwah
yadyastun layata nghulun pi tawanĕn ry ubhaya haji paran kasangśaya

14 lāwan yan hana ratw anomaha marā ta sira humaturê nareśwara
ndātan kahyuna ni nghulun sira tuhun kaka haji sira kewalâharĕp
haywâmidhyani ta pwa sih-siha nirâmawarĕngĕha ri buddhya ni nghulun
ndak ton duhkha nikang kinĕdwakĕn apanggiha wiphala yan tan paḍâharĕp
15 yan kāngĕn sukha ning licin dumadak ahyun adaluwanga harṣa ring jamang
denya n kilya rarā makāśraya* nareśwara kumĕmita kāla ning rare
yan wṛddhâjara dharma ring giriwanâmagĕhakĕna ri dharma sang wiku
ramya ng wang guru loka sarwa tĕka yan lumaku-laku rinampak ing kili
16 mangke pwa n ḍumawuh widhi nrĕpati tan pamawarĕngĕh i buddhi ni nghulun
ngwang dūra n wĕnangâjñalangghana tuhun rasa pĕjaha tibêng palungguhan
ewĕh tan kahiḍĕp kalīnga ni manah nira yan aharĕp ing swayambara
manggângdadya* limut nghulun ri wirang i nghulun amiliha jalwa ring sabhā

Pupuh 43, Nawaharṣa[besut]

1 tuhan i nghulun akṣamakĕna pangucap ni manĕhta rĕngön
widhi sang prabhu sambhawa kĕkĕsakĕnê hati yogya dahat
dumadak pwa hade n katĕkana rinasan ri manahta tuhan*
pira haywa nikângucapa n ahala yan hiniḍĕp mahala
2 pituhun widhi sang prabhu tuhan anipis kawirangta hade
paḍa wāhu ḍatĕng sahana-hana* nikang pariwāra marĕk
amahur-hurakĕn ri para ratu pinetnya sirêng wĕgilĕn
sira sang kinabehan inalĕm ika rĕngwakĕnanta tuhan

Pupuh 44, Jagaddhita[besut]

1 sang nāthêng Magadha prabhāwa nira tan patĕpi kadi langit mangambara
lwir widyādhara darśanīya pakatonan i bala nira śūra dug singī
ahyang solah irâmanis kawadi de nira lituhayu tan pasingsingan
sākṣāt Indra sakêng surālaya kaweni tumuta mijilêng swayambara

2 krūrākāra sang Angganātha sanirukti sira yan aruhur sulakṣaṇa
sabhyâmbĕk nira tan rinakwa sira yan prabhu lituhayu sādarângucap
śakty ânindya mahāprabhāwa kumutug bala nira paḍa śūra suśrama
tan pendah kadi sang hyang Agni mijil amralayakĕna rumampaka ng jagat
3 singhâmbĕk sang Awantinātha kadi sang Yama guṇa nira lokapālaka
norâdharma ngaranya rakwa yan i bhūmi nira paḍa sukhâgawe hayu*
söh wadwā nira piṇḍa kingkarabalâmawa curiga gadāyudhâpupul
sākṣāt mṛtyu curik nirâkas alungid bangun angayam-ayam parāngmukha
4 tan pendah Baruṇânurun sang Anupādhipati suyaśa bhūmipālaka
himpĕr sāgara kānginan bala nirângrwabi* nagara hibĕk tĕkê dalĕm
tĕkwan lwir nira ring rangin dhwaja wĕlang-wĕlang aputih arok lawan hirĕng
Rāhu mwang śaśiwimba rūpa nika kāraṇa ni musuh irâtabĕh titir

Pupuh 45, Sragdhara[besut]

1 sing solah sang Susenā pracalita kadi sang Bāyu ring buddhi madrĕs
wadwā-wadwā ring ambĕk lituhayu katĕngĕr yan prawīrâprih ing prang
himpĕr seḍung karĕsrĕs bala nira kumisik lwir gĕlap holih asring
byakta* syūha ng musuh de nira n asĕmu hudan sañjatâwor halisyus
2 *nghing sang Hemānggadâtyanta sugih ira hibĕk mās maṇik rājayogya*
līlâcum somya sang Waiśrawana paḍa nira n ghorarūpâdawâgöng
norânaṇḍang yatan mās bala nira satĕgal kāla ning hanyan angjrah
sakweh ning śatru śīrṇâkuninga wulat ikā de nirâpan wah ing mās

3 aśrī sang Pāṇḍya śuddhākṛti nira satirun paṇḍitânwam widagdha
tan kāsy-asih tuhun tan harĕp ing ulah agasyak yayan sopacāra
sang hyāng Īśāna sākṣāt paḍa nira n ahalĕp ring sabhā nora tan wruh
atyantêng yoga kawruh nira karaṇa nira n katwang ing śatru śakti
4 wwantĕn sangkêry Ayodhyā lituhayu dahatĕn rājaputrâdwitīya
ndan rakwânak mahārāja Raghu sang Aja sangjñā* nirêng rāt prakāśa
sang saptādhikrĕtâtyanta halĕp ira kabeh sor kagöngan pratāpa*
himpĕr candrâkucĕm tan wani mulat i narendrātmaja lwir hyang arka
5 sang hyang Brahmâgawe rūpa nira kadi paran ring raras mār manisnya
yadyan gandharwa widyādhara niyata nikâsora ring rūpa kālih
anghing hyang Kāma sang sambhawa mapaga raras rūm nirêng martyaloka
sampun pwângāśrayê citta nira masuruhan rāga kung don irângher
6 ndān ambĕk ni nghulun nghing sira juga kadĕlö n kāptya rakryan suputrī
anwam pūrṇêng pangawruh lituhayu taruṇâpālapan kṣatriyāngśa
janggângungsir kapat ramya nira winulatan dlāha yadyan patĕmwa
āpan tunggal sirêng rūm kadi wulan angilo wimba ning candrakānta*

Pupuh 46, Wisarjita[besut]

1 nāhan ujarnya paḍâsĕlur awara-warah kinatunggalakĕn
söng i manahnya katon sĕmu-semu ning akung ri narendrasuta
nghing kakĕna* prih ikā sira wiṣaya ni goṣṭhi nika n pangucap
rūpa nira sthiti ri twas ika sinamudāya lawan turida
2 śrîndumatī sukha mār hati nira rumĕngö ry ucapanya rĕsĕp
yan tan awĕdya sirêng wwang atuha hana buddhi nirâmĕpĕra
rāga nirê sang Ajâwĕtu tangis inamĕr wĕdi kawruhana
ling nira mogha lumuh yan aharip araras parihāra nira
3 mojar ikang rinahasyan ira wacana lingnya rĕngön ta tuhan
sang ratu tan hana tan lituhayu kadi dewata rakwa sira
ndan paḍa sor sira de sang Aja saphala putra narendra Raghu
hīngan ira n sira yogya kaharĕpana digjaya rūpa nira

4 śrîndumatī kĕna rāga tuhun api hade kadi tan malara
de nira mojar apet silib amarani lokika buddhi nira
haywa wawang pinisinggih ujar ika tuhun hiḍĕpĕn sakarĕng
āpan ikang dadi janma sakaharĕp ikā kaka mogha dudū
5 nista nikân apadudwan ibu kaharĕp ing dadi janma kabeh
yan kinatunggalakĕn ndya tika hala nikā tuhanĕn pituhun
māsku matangnya kakūngana sang Aja tuwin wwang anakta sira
haywa kĕdö ling ira ndan asĕmu-sĕmu harṣa nĕhĕr gumuyu
6 ndah paḍa bindar ikang marĕk i sira kapengin ajalwa muwah
mogha girahyasĕn ambĕk ika katanĕhan turidânglarani
asyang i rowang ikângucap-ucapa kinonya marĕk-marĕka
lingnya nihan sanu sang ratu pili-pilihan dumĕn i ngwang ari
7 wwang-wwang ahadwan agatgat anagu-nagu mĕnggĕp atĕngw ahĕning
bhāwa nika n kĕna rāga hanan asidĕhâlupa tan panginang
wyartha sĕrĕhnya hanê tangan inagĕm-agĕm tuhu-tuhw alangö
bhrānta rumūpaka sang sungana sĕrĕh asūnga sĕpah ri waja
8 len tang* agoṣṭhi ri gīta sang Aja ginawenya hañar katĕka
dudw angalĕm ri palambang ira mamaranî manis ing pangikĕt
śrîndumatī kawĕlad hati nira rumĕngö ri rasanya lĕngĕng
lwir jaruman sang Ajâmisiki hiḍĕp irâsring akon mijila
9 sang wwang inuttama sampun adaluwang adoh sira ring wiṣaya
milw atuhâmbĕk irârarĕm arĕja suśīla lanâsiḍakĕp
tan rĕngu tan lumiring duga-duga pakatonan i tinghal ira
yan pangucap sira tan pangucap-ucapa len saka ring kawikun
10 strī sĕḍĕng ing wiṣayânwam ahangan apasabrangan ambĕk ika
mwang sira sang wiku wṛddha marĕk angipi nāga milĕt ri sira
yan wulat angdu matanya dinulur i halisnya tikĕl minahā
marma manisnya paḍângucapakĕn i kaharṣa nikā karĕngö

Pupuh 47, Nawaharṣa[besut]

1 wiku rājya kawi wruh angaji kaharĕpku siwingkwa sanu
kakawinya palar piguṇana ri parĕknya ri jöng nṛpati
ulah ing paḍa kāsy-asih angapi langö hiḍĕpĕngkwa sukha
kĕmulangkwa jajanya tangan ika saput-saputangkwa susu
2 agaḍuh kawi kāpti mami sanu wĕnang pasabhā pawukir
wijil ing pihutang pawadal inani rowang ikânukhani
kalawan kalangönya wĕnang anigakĕn manah ing prihatin
yadin anglĕngĕngâdulura mangusirê trĕbis ing parangan
3 atitih kaharĕp mami sanu wĕka ning pihutang-hutangan
wruha têng kakawin kidung ulah-ulah ing wahu-wāhu kawi
saparanya pamangkwakĕna* lĕpihan amrih ameta langö
sumĕpĕr-sĕpĕrêng papihutangan i saṇḍing ikang pasisi
4 kaharĕpkw alawas* nghing abasana wicakṣaṇa ring kalangön
niyatârarasĕn marĕk anigi-nigî pamabarnya tapih
pangapusnya hatingku laris i pangawaknya katon adadar
prawalanya marêng papasangan ika ta n kaharĕpku sanu
5 puhawang wahu-wahw amṛti-mṛti katönku* siwingku sanu
turidangku kaḍaṇḍa n alawas aharĕp wwatĕn ing banawa
aputĕk hati ning kasarapung alangö mulat ing pasisi
kaputĕr hati ni nghulun alal aharĕp tumutêng alayar
6 anak ing prajurit mĕtu pajurit* ikang kaharĕpku* sanu
lĕwu ramya niki n katĕkana lurugan ri huwuskw atĕmu
hawinĕngkwa curiknya saha rangin ikā payungangkwa tumūt
tan arĕs yak umilwa sĕḍĕnga nika keṇḍita ring palagan

Pupuh 48, Girisa[besut]

1 ya ta tĕmahana tinglur denya n śaiwa sira siwin
ikang apalaran anwam wruh têng śāstra wiku haji
lilu tumakula lampūn dan yan paṇḍita nagara
atuha-tuha bagañjing byaktânghöbi yan inusir
2 kunang amuhara kingking yan bot swan sipi mararas
wiku mirah aguṇâśrī manggĕh wikwa narapati
sira ta siwin aharyan santoṣâmalara dĕmak
palumutana yan anwam yan wṛddhâpuput anadi
3 taha* sanu yan i rantĕntânghing tyāga juga siwin
sipi raras ing ataṇḍang deśâdoh mahas alangö
lĕwu sukha ning akarwan songsong yan jamang anipis
pakararas ika pangkun gantin mwang palu daluwang
4 tuhu marika wuwusta ndan son mogha salah ile
tĕka turida kĕna prih de sang brāhmaṇa siniwi
mulat ing awĕka mambang prajñā prāya jitasabhā
nghing amuhara wirangrong heman dhūrta cala nika
5 kunang amuwuhi* rāgī ring twas ni nghulun alawas
wĕka-wĕka capang aprih ring prang wāni panagara
angawayuha saling-lingnya n sampun ngwang apatutan
ikang ujar ibu rakryan kadi asyang mangingin-ingin
6 nahan ucapan ikang strī tĕmbenyânĕmu turida
tan awuni ri manahnya n bhrāntâkung managu-nagu
hana ta titir anambut wehan milw angucap-ucap
mawara-warah i rumrūm ning sāminya* tan awirang

Pupuh 49, Jagadnātha[besut]

1 rare mĕrĕ-mĕrĕh pajātyan agĕlo winara-warahan ing pasanggaman
mapang* kumĕtĕr anggamĕl susu tanganya saha kĕtĕ-kĕtĕg sumamburat
ulih ning amuruk-muruk tinanganan ri patanganan i sandhi ning prĕman
huwus pwa ya tamâharĕp wayuha tan rĕṇa kadi manah ing tamêng aji
2 dudū sanu lawan huwus pracacah asring arabi siniwi priyambada
huwus tama karāsikanya kadi wah madhu rasa nika ring giṇâmanis
amakpak angucap tuhan tinikĕlan halis i sĕḍĕng ikânggamĕl tapih
bangun pĕjaha ring karang hulu tangan ngwang i pangamĕr ikângalap hati
3 ikang kawi ñamut langönya rinasan saha kakawin araśmi ring tilam
ikang jariji mogha kelu ginamĕlnya kinuku hiniḍĕp-hiḍĕp tanah
lanânipati pet manis kawawa kelu kadi lĕkas ikânulis karas
kidungnya panurū-nurūnya sahajânggamĕli susu nĕhĕr kinangsyakĕn
4 prawīra siniwi priyambada tuhun kawatĕk ulah ika n wanîng raṇa
añumbu kadi de nika n pangalawang rangin i sĕḍĕng ika n pangolakĕn
anangtang amapag wulat nĕhĕr aminta linawanan anūt mamangkwakĕn
marêng susu tanganya mogha hiniḍĕp nika ḍuka-ḍuka ning curik singī
5 lawan-lawanan i nghulun wiku mirah lituhayu pinakesi ning kuṭi
manisnya kadi poh apādapa tiki n mamaragi gula gaṇṭi dug singī
liringnya pinarantyan i nghulun ing ambyan ing umah i sĕḍĕng nikânasi
dudū swara nikê karinya karĕngö panamaya nika yan parê nghulun

Pupuh 50, Jagaddhita[besut]

1 nāhan de nika goṣṭhi senak i manahnya panalimur ikâharip mata
tan tunggal rumĕngö ry ujarnya hana hewa hana sĕmu pacĕh mĕngĕn-mĕngĕn
strī kryan-kryan paḍa mūla-mūla rabi ning kawi muwah angucap samangkana
tan doṣâsing ujarnya mogha minanis-manisan ika tinungtungan langö
2 rakryan kenaka ning manuṣya sararā wĕrĕ-wĕrĕha yayan papanggiha
ambĕk nāgarika* wruhângikĕta bhāṣa sakurasa sawīja ring langö
yan pāywan kakawin mangarwana wilah kakawin ika palambang ing yaśa
yekā Kāma Ratī ngaranya n araras paḍa kawi sawawânak ing mangö
3 lunghângdoha marêng pasir kahalĕpanya n amarĕngana māsa kārttika
sakwan selwan ahimya-himyana manumpaka ri walakang ing karang liman
ramyâtuntunanêng hĕnī ri surud ing rwab i tĕpi-tĕpi sangsayâḍake
līlâmeta hurang tanah nĕhĕr asumping asangu-sangu sangwa ning mangö
4 ndak ton harṣa nika n parambakana ring bañu tuna-tuna mombak-ombakan
kālih-kālih ikâdulur paḍa girahyasĕn anĕmu langö lĕyĕp dahat
strīnyâmingkasakĕn tapih jĕnĕk amet uwur-uwur agĕlar marêng tĕpi
byaktâlūma kaköma ring bañu hasin wĕtis ika panahā nikang mulat
5 rūpanya n mahasêng* pasir kadi katona mahasa ri samudra ning tulis
āpan de ni lĕyĕp-lĕyĕp ni patĕmunya kadi tasik awor lawan langit
yadyastun yan angumbangêng* jaladhi kawruhan i pamilĕt ing kuwung-kuwung
sākṣāt dewata dewatī mahas-ahas lĕngĕng aṭika-ṭikan sakêng tawang
6 buddhinya n wahu-wahw acangkrama marêng pasisi wahu mahas lawan priya
manggā n* tan muliha n panon padulur ing layar asĕmu matuntunan tangan
solihnya n pakarang-karang winawanan tangan ulah-ulah ing hañar-hañar
apwī ning hiliran ya sādhana nikâkĕla-kĕlana ri pinggir ing tasik

7 pinggir ning parangan gihā watu sumong pinakapasaji ring marânglĕngĕng*
pringgârĕs tinatar hĕnū nika sumĕngka tumurun atupis rĕngat-rĕngat
parnah lor mangungang tasik mukha nikā dunungan i kĕñar ing niśākara
ngkāna n panghinĕpâmaḍang-wulana yadyan aharipa sukha n paḍâmrĕma
8 tĕkwan pwêki n anak wĕsi nrĕpati kawwangan ika wĕka ning* sinanmata
yadyastun kilalan tĕkap sang ahulun pawĕkasakĕna ring marêng pasir
byakta n mantuka molih-olih alangö haturakĕna ri jöng nareśwara
cihnanya n kawi karwa kāsih ika wāhu wihikan asabhā-sabhâmasir*
9 nāhan wastu ni denya mojar api doh ndan abhimata nikê suputrikā
śrī dewîndumatī huwus wruh ing apa n kasiliba ring ujar samangkana

 • kālap buddhi nirêniring winawa ring* lĕngĕng amasir ahimya-himyana

ndan mogâpi hade sahur nira pangawruhana panalimur manah rimang
10 singgih nggānya wuwusta ramya ng akurĕn sarara wĕrĕ-wĕrĕh paḍâraras
lunghâsangwa karas tanahnya mahasêng pasir adulur ahimya-himyana
tan wang mātra kasingya mātra manah i nghulun irikang ulah samangkana
ndak ton kewran ikang giṇâniwi tangeh mamaḍana raras ing wujang-wujang
11 tĕkwan tan hana harṣa ni nghulun ataṇḍanga pasisi huwus tama nghulun
pora wwang nika tan wruh ing puruṣabheda hiliran amukĕt* hanâmayang
moghêrang ngwang* isin mangambila karang-karangan i pasurak ning ampuhan
anghing ryaknya mangangkul-angkul ajajar bangun asĕgĕh anĕmbah ing mangö
12 ambĕk ni nghulun ing wukir tĕka rĕsĕp mwang angalĕwihakĕn sakêng pasir
de ning kweh nira paṇḍitâtapa ri parśwa nika kumuliling tĕkê ruhur
yadyastun ngwang atinggalêng nagara wikwa rara mangusirê munīśwara
ramya ng pakṣa wukir yayan ku n angungang ry abhimata sang apakṣa sāgara

13 wöngîng māsa kapat nghulun milu ri jöng nṛpati mahas-ahas maring wukir
sang hyang lek i surup hyang arka mijil angḍaḍari kadi mangumbang* ing pasir
tūban mwang gĕrĕh ing patĕr tan asarag dhwani nika lalitânurū-nurū
eñjing meh tumibā ng ḍawuh pitu samangkana mawungu tinanghi ning cucur
14 abhrā kaywan ikang wukir wijah arūm kadi pinisalinan sĕkar minging
len tang sarwalatâwilĕt samar arok bangun ahurupa lunggu-lungguhan
sakweh ning kayu mās lawan kayu puring paḍa-paḍa masungut wĕlas-harĕp

 • ngkānê pinggir ikang jurang pĕtung ikā paḍa kadi pinitungtungan limut

15 sore ry ampĕh ikang jawuh kari gĕrĕhnya muni pinakaramya ning wukir
lāwan megha marantayan tura-turahnya sinirir ing angin pĕgat-pĕgat
mingsor miṇḍuhur anglayang kadi dinĕmwan añawĕli kukus carik-carik
himpĕr siñjang ing apsarī kasarakat ri laris ika sakê pamañcanan
16 sangkṣepanya katon kasor i lĕngĕng ing pasisi tĕkap i ramya ning wukir
tĕkwan wighna ning anglĕngĕng mahasa ring pasisi tarahan anghaḍang-haḍang
śuddha ng parwata nityaśâsĕmu kadewatan i hana sang ugrapaṇḍita
ndak gañjar kita yan kitântuka tasik mamaḍana kapawitran ing wukir

Pupuh 51, Śikhariṇī[besut]

1 taham rakryan di ng parwata lĕwiha sangkêng jalanidhi
anūsâpaṇḍan rangkang apasir asanghub saha kilat
muwah tan pāntyāntyâmpuhan ika bangun kārttika sadā
manuknyâliwran yan wahu mari jawuh lwir laru*-laru
2 kumĕmbang tuñjung kānginan uwur-uwurnyângjrah aputih
layar ning baṇyāgânutakĕn angin angdoh kadi limut
lĕngĕng ryaknya n sandhyâmirah asĕmu meghânisik iwak
langit sungsang lwirnya n maśaśadharamāyā makalangan
3 bhaṭārī Śrī pöh ning jaladhi pinutĕr lāwan amṛta
muwah catrâśwâtyanta ring anguparĕnggê halĕp ira
tuwin hyang Wiṣṇu swāmi nira jĕnĕk i jro* jalanidhi
matangnyan mūlya ng sāgara karaṇa ning parwata sinor

4 tuhan putrī tan kemĕngan ing ucapan yogya sahura
huwus wruh rakwê* tingkah ing acala len kṣīrajaladhi
apan yan mūḍhā buddhi nira pisaningw ânĕmu sahur
kunang pwâpan prajñā sira sumahur apyak saha guyu
5 ndatan moli n hyang Śrī winijilakĕn ing kṣīrajaladhi
parĕng lāwan catrāśwa kapat ira tekîkang amṛta
apanggih mwang hyang Wiṣṇu hana ring Anantāsana sadā
ya hetunya n sor lingta ng* acala tĕkap ning jalanidhi
6 kaka ndi n sora ng parwata tĕkap i rūm ning jalanidhi
apan lwir wruh ring swarga ng angahasi puñcak ning acala
paran sangkan sang hyang Rawi gati ning astodayagiri
Umādewī sākṣāt mara sira sinangguh Girisutā
7 sirâtekā Durgā ngaran ira kasangkhyêng tribhuwana
wĕkas ning strī siddhi syapa ta sira dewī kadi sira
huwus limpad ring kāṣṭaguṇan atidurga n tiru-tirun
kunang tâpan ring bimba ya sira n awās kottaman* ira
8 bhaṭāra hyang Rudra pwa siniwi nirâtūt silih asih
apanggih ngkānêng* Meru sira paḍa siddhaprabhu wibhu*
matangnyan nora hyang kadi sira mahāsiddhi dahatĕn
anādi n ring Linggodbhawacarita pamyaktana kaka
9 sirâtekā tūtĕnkwa lumĕwihakĕn ring mahidhara
sakê sakweh ning sāgara mapa ta sī madwa karika
sahur haywâsowe kaka rasa-rasâpan kita bisa
tuhankw ibw amwītâlaha tuhu wuwustâhayu dahat

Pupuh 52, Jagaddhita[besut]

1 nāhan de nira goṣṭhi ramya tadanantara rahina huwus ḍawuh pitu
sakweh ning paricārikângiringa sampun anarima dadar paḍâsalin
lāwan sang wwang inuttamâhayu sujanma paḍa sira marĕk sumanggraha
śrī dewîndumatī sirângadĕg awarṇa ratu ni lĕngĕng ing ṭikângarang
2 strī-stry ânekawiśeṣa pakṣa ḍatĕngêng pangungangan adulur hanêng lĕbuh
ahyang warṇa nika n hinĕmban araras pinayungan iniring bhinūṣaṇan
sakweh ning kapapag lumingsir awĕdîng* wwang ahalĕp akĕmul ya ring wĕngi
pañ̈ñjut sañjata len garantung i harĕp* prakaṭa bangun akon suminggaha
3 eñjing ramya tininghalan sahana ning pangungangan atatâkatap-katap
de ning pañjut awarṇa wintang anular wĕdi karahinanânusup-nusup
mrik gandhanya huwus kinasturi minging rinacana tinulis linangwakĕn
wwangnyâpiṇḍa surāpsarī saha wimāna wahu tĕka sakêng surālaya
4 wastrâbhrā pinakapralamba hana ring walikuwang anamar kuwung-kuwung
kram ning cawli kukus bangun truh anisih pinakapanguparĕngga ning hatĕp
himpĕr nīrada citramegha nika ring haḍa pinakatawing-tawing marar*
lungsir bang pinakolur-olur i pucak-pucak ika kadi lunggah ing kilat

5 saśrī warṇa nikang payung-payungan akrĕp asĕmu-sĕmu pangjrah ing jamur
akweh warṇa nikā hanan dadu hanan prĕcik* asira-siran paḍângadĕg
de ning kweh nira sang wĕnang paḍa katon kawĕnang ira mijil samangkana
len tang biryan amet sĕkar ning asanâniru-niru halĕp ing payung kuning
6 sang hyang sūrya mijil kamantyan abungah pawulatan i sabhā nikang kuwu
wwangnya lwir jaladâkĕmul kilat asong hima sahana-hananya ring lĕbuh
de ning kwehnya lawan prabhā ni sasinaṇḍang ika lumarap anghulap-hulap
śangkha mwang tarayan mṛdangga kumisik mamaji talinga ning wwang
angrĕngö
7 wwang-wwang thāni paḍâdulur wahu tĕkângibĕki nagara len hanêng hĕnū
tĕkwan ring sakurĕn hanânak ika pat lima marĕk amilĕt-milĕt laku
strīnyângĕmban anuntun āmĕtĕng apan mangĕlih ika manamby anuswani
aprakprākan apan hilang sasiki lūd kakutil awurahan silih dalih
8 len têkang kaki-kaky amet putu nikā hilang i sĕḍĕng ikā silih sĕḍĕk
ling ning strīnya mahâkas ī kita harĕp mulata kita nininya ring waneh
āpan de ni uninta* lāgi ta kitâmupuh i sĕḍĕng ikângucap kaki
ih dūrânangisâku yan kita midoṣana pĕjahana sĕnggahĕn bahud
9 strī-strī wṛddha huwus tĕkêng kabuyutan milu-milu mulat ing swayĕmbara*
anghĕmban* raray anwam akrak anangis winaling ika putunya rakwa ya
mojar swāmi nikā nini syapiku hāpa ya kaki* taha tan putunta ya
hā hāh tinggalakĕn hade nini tĕwas kita kabṛkĕkĕ duhkha kabwatan

10 nāhan ling nika hāsyakāraṇa sapolah ika tucapa sang para prabhu
ginyākĕn ḍatĕngêrikang pagĕlaran paḍa mijila kabeh sirêng lĕbuh
wīrya-wīryan amĕtwakĕn hati nirêrikang anginakanê wwang ing sabhā
muntab lwir ni halĕp nirângarab-arab sama-sama kadi bahni kānginan
11 mangkat śrī Magadheśwarâtri gumuruh paḍahi nira karĕngw agĕnturan
sakweh ning mangungang kapūhan i halĕp nira paḍa mapipit-pipit mukha
kady ângarwani sumping endah araras pinatihakĕn ika n paḍângungang
tunggal warṇa nikâbungah kadi wulan sasiki pinarawĕñca ning smara
12 aśrī warṇa sang Angganātha sawatĕk-watĕk ira mapupul paḍâhalĕp

 • himpĕr sāgara lakwa-lakwan ira ramya tan asĕpi kaping rwa ning laku

tĕkwan rūpa nirâsĕḍĕp tan ahañang huwus amuyahi ri twas ing rimang
tan tunggal stry angarang tumon sira manahnya kalara-lara karwaban langö
13 lwir guntur sang Awantinātha tĕka gumrĕbĕg ahalĕp anunggang ing ratha
himpĕr truh sumaput lĕbū nira mĕlĕk pĕtĕng alimunan anghudan hawu
sakweh ning mangungang paḍa mrĕm apĕpĕt mĕpĕti mukha ri tungtung ing
sabuk
agrah rūpa nikang kaḍatwan i kĕtug ni paḍahi nira mapratidhwani

Pupuh 53, Sragdhara[besut]

1 liṇḍū lwir sang Hanūpādhipati manah ikang strī mulat bhrāntacitta
minggut-minggut halisnyârĕngu-rĕngu kadi tan wwangnya kewalya mūrchā
katrag santĕnya kegū hati nika kagiwang sāri-sāri prapañca
kady ânumbak jajanya n pasidĕha tĕka riñcung tĕngahnyânggalunggang

2 wānîng prang sang Susenā laku nira lumurug kesyan ambĕk* nirâkras
wadwā-wadwān dĕlit ning tahu rinĕbut i rūm ning mulat ring paniñjon
singhākārêng sabhā yogya wulatana kasangkhya n dhanurwedaśāstra
sakweh ning stry âmapag tinghal ira paḍa kĕnêng rāga tībra byamoha
3 nghing sang Hemānggadâkweh asĕmu gunung mās katrangan kāla sandhyā
de ning singhĕl kalung mwang karah atip apipit* pangharĕp ning lumampah
tan pendah puṣpa sālas dadar i bala nirârūm apan sarwawastra
gĕṇḍing tan karkaśâlwan bhramara kahiḍĕpanyângisĕp sarwasāri
4 sang Pāṇḍyâpiṇḍa dewâlaku-laku tuwi sang pangruhun paṇḍitâkweh
tātan pendah sakêng Buddhapada* sahana sang boddhapakṣâmpak-ampak
śaiwarṣy âwarṇa sangkêng Śiwapada* paḍa sampun pĕnuh ring pangawruh
sakweh sang brāhmaṇâpūrwa pawulatan ira lwir sakêng Brahmaloka

Pupuh 54, Jagaddhita[besut]

1 mangkat śrī naranāthaputra kadi kārttika wahu tĕka de nira n laku
luh ning strī kĕna rāga ring pangungangan kadi riris inusap sakê mukha
tinghalnyâdu bangun kilat lumarap angluru-luru ri huwus nikang jawuh
sambat-sambat ikā ginūḍha kadi mĕtwa marĕngana kalangwan ing patĕr
2 lingnyê twasnya bhaṭāra Manmatha manĕhta kawĕlas-arĕp anghiḍĕp lara
kingking rāga tĕkânaput prihati mār pinuhara nika tan wĕnang kinas
mangke kāla nikang swayambara tĕkâmarupuhi sahasângrĕmĕk hati
anggyat lwir hudan adrĕs ing katiga tan pakakaraṇa karĕngwan ing gĕrĕh

3 t asy-âsih siha sang hyang i nghulun alah sĕpĕrakĕna nareśwarātmaja
syūhĕn denta manah nirêng lulut unĕng kĕtĕrakĕna nĕhĕr tĕkākĕna
āpan tan hana len sakê sira pakāśrayan awĕlasa ring gring i nghulun
tambā rāga siroṣadha prihati jampi turida pinakāmṛtêng rimang
4 yadyan langghana tan panūta manah i nghulun i sĕḍĕng ira n pamangkwakĕn
ndak ton kĕdwa nirânukūlakĕna tan kawaśa hinudanan wulat maling
āpan singha sirêng rahasya niyatârĕp-arĕpan i tan olya kaprĕma
byaktângrampasa ken dunung susu kayuh tĕngah anĕkani senakê hati

Pupuh 55, a kind of Abhikṛti[besut]

1 nahan ling ika ri twas epu wihikan ri manah ika yatan sakāra dahatĕn
ya kāraṇa nikâwuyung ri talinganya tĕka rĕngĕ-rĕngön i wṛtta sang Aja
halisnya pinisitnya tan duga-duga n pangujiwat i sĕḍĕng nira n umaliwat
matanya dinalihnya durjana hĕnū nira mara ri hatinya tan pamali luh

Pupuh 56, Jagadnātha[besut]

1 tangeh yan ucapĕn laranya tali ning carita waluyanôcapĕn muwah
para prabhu huwus tĕkêng* pagĕlaran mapupul asĕmu hetwa ning laya
apan gumuruh apratidhwani surak ni bala nira ya tâmangun bhaya
bangun hana katona digjaya katona* pĕjaha rĕbutĕn salah siki
2 atunggalan umah bwat Indranagarâjajar asĕmu kaḍatwan ing tawang
para prabhu mahāprabhāwa sawang arca maṇik inululan hanêng sabhā
paḍâsira-siran pratāpa kadi tan hana lĕwiha sakê halĕp nira
tĕka pwa sang Ajâkucĕm sira bangun śaśadhara matĕmah kunang-kunang

3 syapêka tan awĕdya ring kadi sirâguṇa wĕka ning amĕdyakĕn ratu
awarṇa madhumāsa kārttika piniṇḍa piniturun adadya mānuṣa
ikang wwang aharĕp wruhê sira humung sahana-hana nikang wwang ing sabhā
katon pwa sira denya rĕp wĕdi kumĕl humĕnĕng asĕmu sinyukan bañu
4 rare sang Aja śakti pustaka lĕngĕn Raghuwĕka wani kawy anunggali
ikang guṇa hanê sirâgaṇita ring kapana kawaśa tarka ning mulat
prasiddha sira sūtra ning karawiwangśan amagĕhakĕn āgamêng prajā
rusit ning aji ta pwa rūpa nira tan hana ratu wĕnang angdĕlö-dĕlö

Pupuh 57, Jagaddhita[besut]

1 sampun prāpta sirêng* sabhā pinakamanggala ni halĕp ikang swayambara
śrī dewîndumatī sirênarahakĕn mijila wahu huwus bhinūṣaṇan
munggw ing ḍampa sirâpĕgângĕnĕb-ĕnĕb kĕtĕ-kĕtĕg ira mār sumamburat
saśry âwarṇa tulis ḍinampan awĕnĕs-wĕnĕs asĕmu rakĕt kapañjutan
2 endah ḍampa nirâpĕnĕd kinajangan kusumaśara tinap linangwakĕn
ronyêndrāyudha puṣpacāpa pikulanya mamukha-mukha nāga campaka
mās tunggal nika puṣpalingga ning angarcana ri* pada bhaṭāra Manmatha
nāgākāra surat-suratnya tinĕtĕs ni luh ing akung amangkwakĕn ṭikā
3 ācārī kalawan karaṇḍan ira sang pinituhu ri tatā samângiring
sampun munggw i harĕp sirâhalĕp* acum nĕhĕr angarahakĕn lumampaha
kĕṇḍang gong muni t angkat-angkat atĕrĕh dhwani nika karĕngö sakê yawa
sakweh ning mangungang paḍângĕnĕb-ĕnĕb raras i hati nika n tuminghala

4 mangkat śrīndumatī garantung ira muny asĕmu gula ghināṣa ring waja
rūm ning panglima munggu ring śrigaḍing ing masa kalima tinū hanêng kapö
anglangwākĕn awarṇa kārttika pamatnya gumuruh araras rinĕngwakĕn
lwir tūban kumusuh karĕngwan i panĕmpuh ika kadi panĕmpuh ing jawuh

Pupuh 58, Sragdhara[besut]

1 rakryan putrī mijil kābhinawa halĕp irâpūrwa sangkêng kaḍatwan
anglīlâwās katon bhūṣaṇa nira kumĕñar lwir panolih hyang* arka
angher ring gopurângrĕgrĕg i pasalĕsĕk ing pangharĕp söh marampak
sākṣāt sang hyang wulan wāhu mĕtu ring udayādrîniring ning grahâkweh
2 mogâhyang de nirâmet hayu mamulangunî buddhi ning wwang tuminghal
hyang* Śrī lingnyê sirângiṇḍarat aharĕp ametâśrayêng martyaloka
len tekang wwang sumĕnggah Ratih i sira sakêng swarga lāwan surastrī
bhrantânĕnggah dwicandrâdulur i payung irâtyanta śuddha rwa sādĕg

Pupuh 59, Jagaddhita[besut]

1 menmen rwang siki wāhu rāgawaśa munggw i harĕp ira marĕk manimbangi
hyang ning gīta tĕkânurun kahiḍĕpanya ḍatĕng iniring ing tabang-tabang
singhĕlnyârja lawan sawitnya katirah wĕlas-arĕp awilĕt lawan gaḍung
tan pendah kadi nāgapāśa pamanah ning Atanu karaṇanya lĕnglĕnga
2 nyū dantâkuning anghapit gula-gula lwir ikang amawa pawwahan* gaḍing
tapwan wāla dahat rwa sādĕg abĕbĕd niyata kahirisan twas ing mulat
tĕnggĕknyâlung apiṇḍa kānginana polah ika n asĕmu bungkah ing pupus*
anghing dyah Jayawaspa *panghulu manisnya n anilihi mamangku pawwahan

3 tan hawwan gati sang rarâhawu*-hawu wwang ahayu tinuras raras nika
lūd bhasmāngkura laṇḍa rakwa sira sang tuha-tuha nika yan sakêng bibi
solah sengĕr ikâhangan gĕsĕng i pāmbĕkan ika tĕkap ing smarānala
yogyā kuṇḍanga ning manunwani paminggir amĕnĕma kaḍatwan ing musuh
4 mopih wahw amayang-mayang ri hati ning mulat anĕku-nĕku pralāpita
tapwan rañca hatinya kewala walĕlwan amagĕhakĕn ing kakanyakān
kāsĕngkanya pilih pucang-pucangan ing smara rumimanga buddhi ning kawi
yogya n rangkulĕn ing wanîng raṇa tĕngahnya pasungakĕna sĕmba-sĕmbahan
5 tapwan wṛddha dahat sirêña nira lāwan uwa nira paḍâkurug mirah
ekĕl roma nirâsĕlat huwan ikang hayu tumalawungan turung lĕwas
luñcip ning kuku pantĕs anggrĕmusa lagy angulung-ulungi rāga ning mulat
edran tinghal irêng sabhā bangun anambĕra hinayamakĕn titik mangö
6 putrī ning kryan anak wĕsi nrĕpati rakwa kaka-kaka nirânwam ing wayah
pantĕs tan pamikārakĕn hayu rĕngunya muwuhi raras ing matâmanis
lwir hyang-hyang tĕka tan hinundang anurun sahana nika paḍâwulang tatur
kram ning sampir i bāhu mās inapi molah asĕmu hĕlaranya n anglayang

Pupuh 60, Jagadnātha[besut]

1 ikang mamawa* kaṇḍi-kaṇḍi rara wahw agĕlung ahayu poṣadhan lulut
lumut -lumut ikang payodhara wĕnang panguwata sĕḍĕng ing jajâhĕnĕk
pupur nika wĕnang pangoṣadha pilĕg ning irung apan arūm sakêng kapur
lukar karika kenya mukhya pinakādi panguwata ri rāga ning rimang

2 wagĕd-wagĕd ikāng añāmarani warga* pasisi salĕmah lawan wukir
sawarga kalawan wulan mukha nikā kalĕngĕngan ika mitra ning cucur
tĕngahnya wahu wanwa ring jring angĕlih wahu waśa ring aśokapādapa
sasīma kalawan mayūra gĕlunganya wĕka ning asanâkadang patĕr
3 kunang sang apahidwan engas ahangan pawulatan i manahnya ring sabhā
sĕkar nika pinintakāsihakĕn ing kawi huwus angikĕt hañar tĕka
kisapwakĕna ring prawīra kahalĕp nika sungana sĕpah sakê waja
kayogyan i laṭinya yan kadi duh ing wwah ika sĕsĕpĕn ing priyâtalĕh
4 anak wĕsi narendra rakwa rasikā sang amawa curigâraras dahat
aroma mangunĕng galuh kahiḍĕpanya n apangawaka patrĕm uttama
ikang wwang arangin wineh curiga kadga sinĕpuhan apan wagĕd waśi
wajanya mamirah* tĕkê gusi-gusinya halis ika tĕkâmrang ing mulat
5 ikang wwang angagĕm curik pinakapangruhun adulur arĕs twas ing mulat
asinghĕl akalung kṛtārtha ring ayun pinakapangisi ning wanîng raṇa
surakṣaka kabhīnna-bhīnna bangun antaka mapupul ahöm angiṇḍarat
winaswas asipattra sālas asĕwö kṛtala curiga tomarâlungid

Pupuh 61, Jagaddhita[besut]

1 wwang-wwang kasturi sāri ning kusuma rūpa sang angiring inuttamâhayu
meww-iww âtap awarṇa kuntul angusī* pasisi kakilatan hanêng tawang
yadyastun tulisĕn samangkana pirâwig-awiga nika yan hanêng yaśa
nghing ganya* n drawanĕn manisnya niyatanya tumuluy atĕmah tasik madhu

2 laslāsan wruh ing inggitânginakanêng mulat ahayu puji n pakawwangan
yan tinghal kadi tinghal ing cala-calârĕngu-rĕngu sahajâpuput guyu
nistanya n kadi pāwak ing madhu manisnya raras ika kadi ngrĕs ing hati
tan panggintir i rūm nirâsĕmu jamur hapa-hapa marĕk ing jamur wulan
3 denyânglangkahakĕn sukunya kadi tan lĕpasa tĕkap i lon ikang laku
mĕñcuh-mĕñcuh angambĕk-ambĕki pupūnya hana bĕnĕr* adĕgnya pet ulah
kahyun-hyun laris ing* wĕtis tan alaris laku nika minahā hinerakĕn
angjingjing sasisih mĕluk tur ika mātra wagĕd aniru lampah ing tulis
4 strī-strī sabhya wicakṣaṇânagara nora kakurang ika pantĕs ing sabhā
kady ânaṇḍungakĕn rwi de nika lumampah arĕngu sahajânghĕmu guyu
eñjuh prāya nika n wulat ring angungang tan ahulap atawĕng-tawĕng tangan
tan pendah salukat jajar gĕlung ikā lukar i jaja tinumbakan susu
5 kady angrakṣa hayunya rūpa nika de ni galak i pamatanya* yan wulat
hrū nîrungnya* lanā katon amatitis pamarayang i halisnya lot mayat
warṇākāra nikang wajâkrĕp asinang gusi-gusi nika kesisan laṭi
ahrit wit ni susunya tĕkwan alungid paḍa-paḍa kadi sungga ning jaja

Pupuh 62, Suwangśapattra[besut]

1 tucapa tikang wwang ing pangungangan wagĕd angucap-ucap
ling ika suputrikā pinakaratna winuni ri dalĕm
sang Aja sujanma mās kinĕmit ing nagara wahu tĕka
saphala sira n humambanakĕnê narapatiduhitā
2 nṛpatanayā katon wĕdi nira n mulat i para ratu
yadin alupa ng śarīra sira mūrchita lumaya kawĕs
hulĕsana tan bawang-jasunanê sĕḍĕng ira kapati
niyata sirânglilir sang Aja saṇḍingakĕna ri jaja

3 narapatiputrikā n gĕlunga ning wwang anangis i ṭikā
sang Aja pangisya mon sira wirāga sadaka pasaji
athawa yadin padadyana sipat narapatitanayā
nṛpasuta de nira n gaganga mon pusuh usapa mata
4 sĕkara ning anghiḍĕp smara kunang narapatitanaya
saphala n apallawâmbĕt i tĕngah narapatiduhitā
nṛpawaraputrikā n sĕkara de nira kumuda-paḍa
sang Aja niśākarā nira maran patĕmu paḍa lĕngĕng
5 para ratu tan padon pisaningū sira kaharĕpana*
tuhu sira śakti wāni paḍa tan hana kakurang ira
ndan atiśaya prabhāwa sang Ajâdbhuta kagiri-giri
asana* lawan wungū paḍa nira ndya ta hurĕn* i rika
6 nahan ucapanya yan dinuluran rĕngu* saha kujiwat
waja nika tan wĕnang winuni kengis amuhara raras
wĕkasan anagwa-nagwakĕn i rowang ika ri sang Aja
cinalukakĕn mahâpicala harṣa ring ujar ajuwĕt
7 hana ta muwah sira kryan apupul-pupul ahayu raras
walu-walu sang lumah ry anu patibrata lumaku wiku
pangawaśa ning nwam ing wayah agatgat asalaha jamang
hana sĕmu ning manah maru-marun mulat i nṛpasuta
8 hana wahu-wahw anūt karakĕtan silih asih akurĕn
nṛpaduhitā kahewa nika mĕnggĕp angalĕm angupĕt
tuhu-tuhu yan latā paḍa ni buddhi nika kadi nadī
cumulu-culuh priyanya pamawanya lulut i sang Aja
9 rara ri Widarbharājya makamukhya nṛpatitanayā
paḍa kĕna rāga-rāga nika tībra lumung angalayan
humañutakĕn lulut-lulut unĕngnya mara ri sang Aja
bisa sira tan tĕñuh rinĕbut* ing turida sanagara

Pupuh 63, Jagaddhita[besut]

1 osik buddhi nikang wwang ing pangungangan tucapa sira narendrakanyakā
sampun prāpta ri madhya ning pagĕlaran para ratu kĕna rāga de nira
akweh bhāwa nira n wimūrchita hanan manguwahi makuṭa ndatan tulus
dudw âbhāwaka kady aweh sĕpah abhāwaka kadi tinĕwĕk minge midĕm
2 len tang tībra lulut nirê nṛpasutā humiḍĕp awak irângisapwakĕn
de ning rāgawaśâmarājaya tĕkâmulanguni ya tinūtnya yan rimang
nghing kāmīrasa lot ginoṣṭhi nira ramya lawan ikang amangku pawwahan
mogângde tutur ing gula drawa karĕngwan i wacana nirânamar juruh
3 ambĕk ni nghulun ing rarâhayu lawan lituhayu sawawân apanggiha
ndan marmanya n atĕmwa dūta lĕpihan pirĕsĕpakĕna ring pralāpita
āpan tan hana raśmi ning winarang ing wwang atuha tuna de nikâlangö
nghing gandharwawiwāha ramya katigâmawa sĕrĕh amisāta ring pasir*
4 lunghâhĕmbana putra-putran ika gantin arĕk-arĕkanêng pararyanan
linglīngĕn kisapun kudang *-kudangĕn ing kakawin ulih ing angdadak-dadak
yadyan māliha ring wukir sipi langönya winulatan awikwa-wikwana
anghing gīta panĕmba-nĕmbaha nika n huwus inubhaya mantukêng bibi

Pupuh 64, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 nāhan ling nira n anglipur-lipurakĕn kingking nirê twas nira
kāsih-kāsih irânglawan-lawani goṣṭhy âpan huwus wruh kawi
wwang śṛnggāra wicakṣaṇângrahati sojarnyân asih sang prabhu
pet-pet harṣa sahurnya rāgakaraṇa wruh ring kasöngan smara

2 yan kanyā ri hiḍĕp patik haji hade kahyūnanâpan raray
tonĕn de nṛpati ndya tang madhukarā hānê kucup ning sĕkar
lāwan yan lĕwasa ng rarâpa pakĕnanyâpan lĕwas ring raras
panglingganya sĕkar lĕwas pisaningū kumbang marângambunga
3 sangkṣepanya sĕḍĕng rarā bwatana kingking hundangĕn ring ṭikā
manggĕh de ning angolakĕn tĕngah ikā* sampun pinangkw ângliga
kady anggān i sĕkar nikāng asana yan mĕmbang katampwan riris
ngkāna ng ṣaṭpada miwya yan bhramara sangjñānya n jĕnĕk tan midĕr
4 nāhan denya n apet sahur mĕtu rarasnya n pāwak ing rāsika
tambā ning rimang anglawang-lawangi kung pet rāga denyângucap
lwir truh ning madhumāsa kāraṇa ni kingking śrī narendrâsĕwö
mambö ken lukar ing tilam sahur irâtungtung rum ing sanggama

Pupuh 65, Jagaddhita[besut]

1 kanyā lingta hade kaharṣana paḍanya salaga kapana n kakūngana
kung janggângalayan tathāpi kapana n pamilĕta raras ing rara n lĕwas*
dṛṣṭāntanya sĕkar lĕwas ring apa rakwa wulatana mĕne n kasumpinga
kingking tībra yan ing sĕḍĕng rara rarasnya paḍa-paḍa lawan jrah ing sĕkar
2 yêkā têka hade pangawruhana campaka salaga nika n kinahyunan
yadyan sumpinga ning mangālihi hulĕs lĕwu raras ika yan pagantyana
mambö rūmnya hanêng karang hulu tangan turah ika rumĕsĕp tĕkê hati
haryan tan hana harṣa ni ngwang i sĕkarnya puru-puru rĕmĕk katiṇḍihan*
3 yan laywan pakasumpingĕn hana rarasnya tuhun asĕpi solah ing lĕwas
tĕkwan rakwa phalanya mogha pinalaywan asing amupu lungsuran sĕkar
denya n mantĕna rūmnya yan pakirim ing wwang ahayu panuwal nikā ṭikā
ambönya n huwus angharas* pipi ya târĕk-arĕkana wanginya kuṇḍangĕn

4 mwang yan strī hucapĕn rarasnya paḍa ta pwa* kaharĕpana tan tayākĕna
rūmrūm ning rara kanyakā kadi saroruha kumuḍu mijil sakêng bañu
himpĕr pangkaja karyakan wahu mĕkar pamĕwĕh i raras ing sĕḍĕng rara
tan pendah śatapattra wāhu lĕwas ing talaga hayu nikang rara n lĕwas
5 kanyā ta pwa wiśeṣa ring pawarangan raras ika marumah lawan riris
antuk ning mangalap kasor karaṇa ning tinarima marĕkângaras pipi
ring pangkwan winarah ring akṣara manah wahu tama wahu wanwa koluyan
āng ah wus* kaka lingnya mogha kawatĕk ri sĕḍĕng ika kinewalânukĕr
6 yadyan rowanga ning mangarwani hĕnū rumasa-rasana ramya ning kapat
byaktâlona lakunya sotan ika tan tahu mahas-ahas angrĕngö gĕrĕh
tapwan wanwa dahat tuhun rĕngu nikâmarahakĕn i harĕpnya hĕmbanĕn
suṇḍang-suṇḍangĕn ing tĕgal payunganâsana hari-harin ing pararyanan
7 tan gyā-gyākĕna de nikā lumaku mon karirisana ri madhya ning tĕgal
yan pangdöla paran kunang wĕnang akona pituhun ika yan lumampaha
solahnyêringanâpa tan wurunga luhnya patulaka nikā yadin kĕdön
nghing gānya nya lumampaha n hana gĕrĕh mangarahakĕna kāla* ning rĕmĕng
8 ndan yan ramya nikang sĕḍĕng rara kaping rwa ning arabi rĕsĕp twas ing mulat
kas-kas pādapa kānginan kas i tĕngahnya kinayuh angĕlih wawang tumūt
mwang twasnyângasanângrĕngö patĕr adan mĕkara hinudanan karāsikan
kady amrĕm kalawan puḍak ngwang angisapwakĕn arisi kanin ragĕt-ragĕt
9 yadyan rowanga ning lumampah anukū sapara-paran ing angrarah musuh
śodhâta pwa hayunya nora kakurangnya mata waja nikā* paḍânulus
mambö wīra raras-rarasnya tĕkap ing hañang angiring akālihan tapih
pantĕs-pantĕs anunggangêng śakaṭa pamrĕgakĕna kahalĕpnya ring hĕnu

10 aśrī raśmi nikang rarā tuha kaping tiga ning arabi mon kaping pata
prāyâsih wilaja n kinolakĕn ananggap i waja nika yan wineh sĕpah
dūrângrĕngwana yan kisapwakĕna ring śayana pisaningūn apanggila
enggal wanwa wisik pisan kadi sadoṣa ginupi tumuluy katanggama
11 yogya n* rowanga ning licin wanawasânusupa ri pasamūha ning sĕkar
kuṇḍang-kuṇḍanga ning mahas-mahas atīrtha ring acala mahārakā gaḍung
līlânaṇḍanga walkalâjar-ajarânalawaha jawuh ing labuh kapat
śrī rājādayitā pi yogya ngaranya n adulur anusup lawan ratu
12 nāhan de nira nātha* mojar apadudwan ulah-ulah ira n paḍâlulut
buddhi śrī naranāthaputra milu rañca ri wulat ira ring nṛpātmajā
mūrchâpan wahu-wahw anon rakĕt angiṇḍarat anĕmu ṭikā tĕkâlulut
pang ning kūng asĕwö wilāpa kakawin tinama-tama nirê dalĕm hati
13 rakryan ngke kahananku māsku mapa hetu ning asĕmu wiwal salah wulat
ahyun sungsungĕn i nghulun karika māsku karaṇa ning arĕngwa pet ulah
om om haywa minge nihan nghulun amangkwakĕna ri kita milw aḍampana
tanggap māsku sĕpahku sampun amirah rumĕsĕpakĕna rāga ni nghulun
14 dyah sang sāgara katruhan luh apasir panĕpi sang ahĕnī-hĕnī pupur
munggw î jro hati kungta māsku kapana n rwaba sumapatanê kung i nghulun
ambĕk ni nghulun amrih anglayari tan wĕdi kajahata kombakan halis
swargâku n karĕmêng tĕngahta sukha kaprĕma kapaguta ring karang susu
15 rakryan sang madhu ning kaḍatwan ulih ing hyang amituruni sāri ning sĕkar
lwir tawwan pakatonan ing kaka-kakângrubung ahayu paḍângisis wĕtis
de ning hyunku tumon manista n agĕlang gupura* maṇi duwĕg pakolihĕn
ndak lampū pĕtĕng ing mulat sakahananta ri dalĕm ibu rohĕn i nghulun

Pupuh 66, Sragdhara[besut]

1 ndah nāhan ling narendrātmaja ri hati nirâpan sira bhrāntacitta
rakryan putrī marê śrī Magadhapati pĕnuh wwang manonton marê jro
awrĕg de sang Sunandā kadi lanang angusī sāhasânĕmbung ing hwī
ramyâwelā katon ring wĕkasan angililan śrī suputrī tinonton

Pupuh 67, Jagaddhita[besut]

1 mojar śrī Magadhādhipê nṛpasutā nihan ibu marĕkâkisapwana
socangkw îbu lawan matanta sakadang paḍa-paḍa dadi ning gula drawa
atyantêbu hayunta tan patatalan tuhu-tuhu n awatāra ning Ratih
heman māsku yatan papanggiha lawan nghulun apan awatāra ning Smara
2 wruh ku n tan hana sanmatanta hana duṣṭa marĕki ri kitâmadohakĕn
tonton denta matanta mĕnggĕp amanis dumadak arĕngu yan tumon nghulun
pangron wimba nikung halista n abĕnĕr kuṭila milu ri tungtung ing hiḍĕp
tan sangkêng hana doṣa kimburu manahta tĕka wiwal apeda ri nghulun
3 rakryan janma ni janma ni nghulun adadyana ratu tumutêng swayambara
ndan rakryan ta muwah swayambarakĕnâmiliha ratu ri madhya ning sabhā
denya n tan kinasanmatanta palalun sinalahasa ri tan sih ing Widhi
ramya ngwang pinagantakĕn tulusa tan tulusa tuwi yayâpuput raras
4 nāhan de Magadheśwarângucap arūm amalar i sahura nrĕpātmajā
śrī dewîndumatī tan engĕh apa tan hana manah ira kengĕrê sira
marma śrī naranātha mantĕn angucap tĕhĕr amaḍĕm* ikang smarê hati
wruh ri wyartha ni kung nirê nṛpasutā n kadi wiphala ning ahyun ing tulis

Pupuh 68, Sragdhara[besut]

1 ndah mojar sang Sunandā ri narapatisutā lingnya tinghal tuhanku
nāhan ta śrī mahārāja Magadhapati sang yogya petĕn siwinta
yadyastun siddha rakryan sasisihana hulĕs dlāha lāwan narendra
sakweh ning strī hanê jro nagara niyata tan sāha sangkê padanta

Pupuh 69, Jagaddhita[besut]

1 sugyan tan wruha māsku yan śrī Magadheśwara sira mangaran Parantapa
sampun śīrṇa musuh nirâwrĕg i kaḍatwan ika* mati ri madhya ning raṇa
anghing pat lima śeṣa ning karahatan paḍa kawĕkas anūt marê sira
sangkṣepanya yathārta* māsku sira yan prakaśita mangaran Parantapa
2 yan ring wīrya lawan guṇa syapa sirânglĕwihana sira yan paḍa prabhu
wah* ring mās maṇik uttama ndya ng adagang lumĕwihana sira n dhaneśwara
sampun pūrṇa kadānaśūran ira kaprakaśita tĕka ring purāntara
nghing putrī kakurang ni ghāra nira hetu ning angadu ri māskw angĕdwakĕn
3 wwantĕn* deśa lĕngĕng ri Puṣpapura bhūmi nṛpati pasamūhan ing kawi
luh ning strī kĕna rāga rakwa talaganya pinarigi ri laywan ing gĕlung
sambatnya n panangis ya tângdadi madhubrata hana dadi cātakêng tawang
mambö rūm ni mukhanya sampun atĕmah kumuda mĕkar i tambwang ing
wulan
4 ngkā têndung parananta māmĕng-amĕng an huwus atĕmu lawan nareśwara
bhuktin sih nira denta ramya ning atuntunan adulur akālihan payung
yêkā wīrya ngaranya ring kadi kitâhayu pinuji yan amrih ing priya
ramyângarwana ḍampa ring para-paran sipi wanĕh ing akālihan tilam

Pupuh 70, Sragdhara[besut]

1 nāhan ling sang Sunandâmanis araras arūm de nikâkon atĕmwa
sampun kājar pratāpa nrĕpati lawan ikang wīrya sampun tiningkah
ndātan mlecchā* suputrī n inucapan angucap len sakê sang narendra
mogâsungsut mĕne n ahyuna kinĕdĕ-kĕdö kewalâdoh ring ambĕk

Pupuh 71, Jagaddhita[besut]

1 śrī dewîndumatī katon sĕmu ni buddhi nira n alalisê nareśwara
āpan* tan hana raśmi-raśmi ni wulat nira pinarĕkakĕn wawang minge
yêkā hetu nira n kinon angalihâmwita rumuhun anĕmbahê sira
mambĕt madhya nirânggalunggang i panĕmbah ira kadi panĕmbah ing tulis

2 ry angkat śrī nṛpaputrikā śrī Magadheśwara kawĕlas-arĕp kamānuṣan
mary âteja sĕpah nirâsĕpa sigit-sigitan ira tibâkusêng lĕmah
tan śobhâkilayū wulat nira sĕkar nira mangaway-awe hanêng kapö
tṛṣṇā kūng ira tan katolih inatīta nĕhĕr inilagan yayan tumūt

Pupuh 72, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 śrī dewîndumatī lumampah angĕlih prāptê sang Anggādhipa
ndātan wany asabhâhaling-halingan ing ceṭī paḍâkweh marĕk
tan sah dyah Jayawaspa lot linihangan bāhunya karwâwiḍang
āpan kāsih irâlawas tuwin arūm tan sor dahat ring hayu

Pupuh 73, Jagaddhita[besut]

1 agyā ng buddhi sang Angganātha ri ḍatĕng nṛpawaraduhitā marê sira
mojar tan panahânĕkākĕn i lulut-lulut ira ri nareśwarātmajā
ngke rakryan mapa hetu ning kadi wiwal mulat ariris apakṣa mangsula
hāh wālingku tĕkâkisapwana kita n tĕka dumadak adoh tĕka ng tamuy
2 antĕnku n tuna kapwa sihta winalingku tumuta saparanku tan saha
māskw indung ndi wĕkas ni kungta palakungkwa hurupĕn i lara prih i nghulun
rāganta mwang unĕngku denya n ahurup tali panguwata kingking i nghulun
wet ning tan hana sanmatanta palarĕngkwa karika karaṇanta tan sahur
3 dyah sang harṣa piniṇḍa ratnawanitângaranga karaṇa ning lanā lulut
sang kingking ginawe rarâhayu sujanma karaṇa ning akung tumon kita
sang rāgānala mangdadi wwang amanas-manasi hati kita n kinonĕngan
sang rĕs mangdadi janma rājaduhitâmuhara wĕdi ning ahyunê kita

4 nāhan de nira mojar angrĕsi hatîningĕt-ingĕt apa tan kinahyunan
heman wīrya nira mwang uttama ni kaprabhun ira suyaśâdbhutêng jagat
ring rūpâsĕmu rūpa ning Smara sawarga lawan asana ring labuh kapat
tan kewö* wiphalaprayāsa hana tan pinakadi kadi kambang ing caru

Pupuh 74, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 mantĕn śrī naranātha mojar irikā ta dyah Sunandângucap
lingnya dyahku harĕp kita wruha ri pāwak ning gĕrĕh ning kapat
nāhan māsku sang Angganātha pahawās gĕntĕr madadyan ratu
yogyâtĕmwa lawan kitā kita tĕmah ning cātakâmet jawuh
2 ngkānê rājya sang Angganātha wĕkas ing ramyê huwus ning laga
ry antuk sang prabhu manglurug saha bala lwir wah sakêng parwata
gĕntĕr ning grit ikang rathânĕmahakĕn kung ni wwang ing kārttika
luh ning strī kahañang ri līna ni ratunyângde paḍĕt ning lĕbū
3 ndan heman tuna rājalakṣmi satĕwĕknya n rājya nirdewatī
hetu śrī naranātha tan sthiti pijĕr lunghā madewāśraya
de ning hyūn ira* n anghyanga ng nagara mogha n kewĕhan tan hana
nghing rakryan pakarājalakṣmi nira marma de nirângundanga
4 rakryan yan hana sanmatanta ri sirânambāna kingking nira
ndak pinta nya sĕkar tajinta pamahugya mwang sĕrĕh ring kajang
tanggap denta mĕne sĕpah nira katon heman yatan sungsungĕn
nya ng singhāsana karwananta pakisapwan māskw i pangkwan haji
5 nāhan denya n angĕdwakĕn nṛpasutâhyun waspadê sang prabhu
mogâcūm ararĕm wulat nira sinungsung ring wulat lör* minge
ndan dūrâhyuna kewalâwĕdi kumöl ambĕk nirângdoh arĕs
yan tinghal kadi tinghal ing mulat ing arcângher ing unggwan bhaya
6 mālih śrîndumatī riningring inarih de sang Sunandâmawa
āśābhūta sang Angganātha ri layad* dewī nĕhĕr tan waluy
de ning bhrānta nirângikĕt rasa palambang panglipur luh pinöm
ngkānê watwan ikang salö panulisan marmā rasanyâmanis

7 rakryan sang maling ing matâmatik i rūpangkw ângĕḍap yan wulat
kālap denta manahku mĕnggĕp amanis rūpanta duṣṭêng hati
mukṣa twaskw i sĕḍĕngta mūr syapa ta len sangkê kitângambila
eman māsku tuhan-tuhan maling atimpuh duryaśakṣatriya
8 rakryan haywa kita pramāda ri surup ning lek mĕne ring wĕngi
prāptâmora kakanta haywa kita tan yatnā ry awaktêng jinĕm
sāk ning ken awanangkwa mañjing i parāhasyanta ring pamrĕman
manggā matya matâku pökana kukungku n pangguhā ring pupū

Pupuh 75, Jagadnātha[besut]

1 nahan rasa ni de nirâhyun amaling-malingana ri raras suputrikā
agöng sukha nira n tibā manah i sang katuduh arusita pwa ring manah
ri kāpusan ikang smarâpunagi yan waluyana sira de nṛpātmajā
lumakwa mapasang-pasang wuyaha yan mulih iring-iringĕn marê dalĕm
2 atīta sira sang narendra mangarang tucapa sira narendrakanyakā
sinuṇḍang inamĕr kininkin angĕlih rasa tumayunga kabwatan raras
tuwin manah ira n prapañca kumĕtĕr hati nira mulat ing wwang ing sabhā
bangun lumaku ri wwat ewĕh alĕyö mangamĕr-amĕr i de nira n laku
3 saharṣa sang Awantinātha ri ḍatĕng sang ahayu pinakahyang ing sabhā
hanan pasiḍakĕp hanan pasidĕhângurah-arih ulah ing girahyasĕn
wah ing kapitu tan pahī wĕtu ni rāga nira ri naranāthaputrikā
pĕnuh mangarape tĕkêng kaka-kakânwam atuha sinarambahan lulut
4 i mangkana ni de nira n karakĕtan turida sinaput ing manobhawa
tan enak anginang tan enak angucap humĕnĕng apĕga ta n sayâwĕnĕs
sawet i* pamanas nikang madanabahni ri hati nira mangkin anglare
ya kāraṇa nirângucap tan awirang sumĕgĕ-sĕgĕh i sang nṛpātmajā

Pupuh 76, Jagaddhita[besut]

1 rakryan bhāgya kita n ḍatĕng nihan alungguha yayi ri kisapwan i nghulun
mās lāwan maṇik uttamârja humaḍang pakĕna nika panumbasê kita
yadyan kaprabhun i nghulun sungakĕnangkwa ri kita yayi yan kitâharĕp
yan prang yan kakawin panĕkwa ni kakanta ri kita yayi yann apanggiha
2 yan ring kārttikamāsa ramya masa ni nghulun amĕng-amĕng ing pasir wukir
kuṇḍang-kuṇḍangĕn i nghulun kita mulat-mulata ri kakawinku ring yaśa
yan māsâsujimāsa ramya masa ni nghulun amĕnĕm i rājya ning musuh
kuṇḍang-kuṇḍanga ni nghulun kita mulat-mulata ri kawaninku ring raṇa

Pupuh 77, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 nāhan de naranātha mojar araras mambö langö ning jinĕm
singgih yan pracacah karas waśa ri tungtung ning tanah ring kapö
sing songkab ni tutuk nirâwĕtu langö kāmīrasâpet manis
pöh ning harṣa pinöm atūt guru-laghunyârjângĕnoh lambanga
2 sang katwang ning awarṇa campaka tuminghal sakṣaṇê sang prabhu
ceṣṭākāra nirênarih winulatan de sang Sunandâtaña
māskw indung mapa buddhi rakryan i narendra n swāmya rakryan sira
yogyâpan kadi mūla tunggal apasah mangke n tĕmah mānuṣa

Pupuh 78, Upendrabajra[besut]

1 yadin kitâtĕmwa lawan narendra
ry Awantideśâtiśayêng subhikṣa
wwang uttama wwangnya kawînggitajña
pacangkramānanta pasir wukirnya
2 gunung Mahākāla ngaranya ramya
kapunpunan de sang Awantinātha
i pārśwa-pārśwanya patīrtha-tīrthan
pĕnuh dwijarṣy âjar-ajar tan imbā

3 sabhā bhaṭārêśwara nityakāla
śiwāmbha sakweh ni bañunya śuddha
kulĕm pwa sang hyang tuwi kṛṣṇapakṣa
yayâpaḍang de nikang ardhacandra
4 paran tatan ramya nikā parāna
pamenanê kāla nikang basanta
ikang larâgöng mala ning śarīra
awās hilang māry angaweśa denya

Pupuh 79, Sragdhara[besut]

1 tāman sang nātha tan popama halĕp ika sampun prakāśâdwitīya
pinggir ning lwah srĕp ātis ny angin ika humaras gandha ning pangkaja mrik
sākṣāt swargātmakâpan sahana-hana nikang kĕmbang angjrah paḍârūm
heman yan lena sangkê kita śaraṇa ni kādewatanya n pinūjā
2 nāhan de sang Sunandâmirĕsĕpakĕn i sang yogya karmā sudewī
ndān ambĕk śrī suputrī mingay atimĕs adoh tan hana ng rāga mātra
sampun wruh sang Sunandā karaṇa nika n akon mungsirê sang Pratīpa
asrĕt lampah nirâlon laku-laku jaladânūtakĕn mārutâlon
3 ndan sang kāry ângarang sis kawĕlas-arĕp irâmeri luh tan tinolih
baryan tinghal ri dewī sira rasa pĕjahâpan rĕmĕk twas nira syuh
limbe-limbe sudewī kadi mangaway akon milwa ri śrī narendra
wet ning bhrāntângikĕt bhāṣa ri sarungan ikang patrĕm angrĕs rasanya

Pupuh 80, Jagadnātha[besut]

1 nghulun yaśana rāga māsku pakadharman ĕnahana raras ning angrĕngih
hayunta makawāṇḍiranya ya pangöbana para-paranangkwa yan rimang
prasĕnta ri dalĕm jinĕm titisananta luh i lukar i kenta ring tilam
susunta pakasādhananta kalawan pipi katiga tĕngah maran lĕpas

Pupuh 81, Sragdhara[besut]

1 nāhan de śrī narendrânĕmahakĕn i lulut kung nirâwak wilāpa
yêkī tan sah ri pangkwan winaca tinilingan kong rinĕngwan winaswās
adrĕs luh śrī narendrângrasani rasa nikâpan katuhwan rasanya
yogyângantyêng mahantĕn wacan ing alaradan kālapan ratnakanyā
2 rakryan putrī huwus mālih asĕmu pangalih ning sĕkar sālas angjrah
kweh ning guṇḍik nira mwang kaka-kaka rumarângasturi mrik wanginya
lagy âtangkis humung hambulungan i tali* kenyânamar* ṣaṭpada strī
harṣâmbĕk sang Pratīpâmapag ing ujar arūm tustus ing langwa-langwan

Pupuh 82, a kind of Kṛti[besut]

1 ibu t asy-asih kita kadang-kadanga ri sĕḍĕng i nghulun rimang
kita yogya mitra kulabandhw amarasana ri rāga ni nghulun
pakawarga ni nghulun i pangkwan asisihana raśmi ning prĕman
arĕnah manahkw angaku sānak iri kita patĕmwan ing jaja
2 pakĕnangkwa yan marĕk i māskw amibikana laṭinta ring waja
lumut ing payodhara huwus kakingan usapanangkwa ring jaja
irung i nghulun panutulangkwa luh i pipi ri pamrih ing sipat
lukar ing tapih salinanangkwa karatala mĕne n pamangkwakĕn

Pupuh 83, Sragdhara[besut]

1 ndah yêki n ling narendrârasa mijila sakêng bhāṣa lāwan palambang
sotan ta ng sāri ning rāga piturun i langö ning kawi bhrāntacitta
tan panggintir manis ning tĕbu sawukir apan tan patungtung manisnya
marmânyuh prāṇa rūmnyâsĕmu pangucapan ing wahw amangkw ângdudut ken

2 rakryan putrī mulat ring nṛpati kadi wulat ning ṭikā ring wilāpa
mojar ta dyah Sunandā wwaya ta sira siwin śakty asangjñā Pratīpa
sākṣāt swargânurun rūpa ni nagara nira ry Ânupa khyāti ring rāt
kumbang kĕmbang papanggihta* kadi patĕmu ning kārttika mwang basanta

Pupuh 84, Jagadnātha[besut]

1 sang Arjuna Sahasrabāhu ring usāna sira siniwi śakti nītimān
prakāśa sira sang Daśānana musuh nira huwus ayaśâmatī musuh
tathāpi kaparājayêng raṇa huwus hinuripan alawas pinañjara
hana pwa sira sang Pratīpa sira rakwa wĕka nira suśīla digjaya
2 paran pwa wĕkas ungsirĕnta paḍa wastu kita wĕka ning uttamaprabhu
para prabhu kapan paḍâsira lawan sira tĕwas amilĕt-milĕt wulat
ameta kita len muwah tĕwas angel midĕr ibu kapana n pamanggiha
matangnya sira sĕnggahĕnta kaka yogya sira manuwalêng ujar* yayi

Pupuh 85, Śikhariṇī[besut]

1 yadin siddhā rakryan sasisihana rūm ning silih asih
awās rakryan glānâhuyang apupul i jro* pakasutan
hana lwah ramyâlwā prakaśita si Rewā ngaran ika
kitâdyusa ngkānêsuh-isuhana lāwan sang ahulun
2 raras ning karwa swāmi paran ika rakwânglĕwihana
marā ring tāman tan hana marĕka līlā ngwang angĕnĕs
yadin madyūsêng lwah talaga wulakan śūnya kasĕnĕt
wĕnang sāmbĕk ning swāmi tariman apan tan hana mulat
3 kalīnganyâlah māsku marĕka nihan dak parĕkakĕn
paran marmantâsungsut arĕngu minge tan pamituhu
pangantî pangkwan sang prabhu hila-hila ng duhkha siwuhĕn
apan māskw âpet-pet hayu pahayu buddhinta ri sira

Pupuh 86, Sragdhara[besut]

1 nāhan ling sang Sunandâmirĕsĕpakĕn i tingkah narārya Pratīpa
pathya wruh sopapattînggita nikang ucap akrĕp kĕna prih narendra
yângde tan sangśayê twas nira ri ḍatĕnga rakryan suputrî kisapwan
kady anghyang motusan wallabha mamagĕhakĕn tan wurung ning swakārya
2 rakryan putrī minge tan wawarĕngĕh apa tan tṛpti rakwê narendra
sang nātha wruh sira n tan kinaharĕpan ikang buddhi mangkin prapañca
āśābhūtânulis ketaka rasa kakawin pöh nikang rāga tībra
tambā ning kerangan tan winadal* i liḍah ing kāma nāhan rasanya

Pupuh 87, Nawaharṣa[besut]

1 ibu tan paphala pwa ng amalar i hayunta sĕḍĕngta rare
syapa māsku kadi nghulun angurati rāga lawan turida
katunan lĕpihan kita kinirimakĕnku karaskw i kita*
tĕka ring kararan pwa kita mapa* tiki n sahajâpi lupa
2 sĕḍĕng ing pabĕlah turida kinĕkĕsanku kitêng lĕpihan
makasādhana kungkw angingĕt-ingĕt i rūmta lanā n pinalar
angadĕg pwa kitêng puḍak araras inastwakĕn ing bhramara
winalingku kitâng linga puji-puji yan ratu ning kusuma
3 sang apiṇḍa wukir nghulun ajar-ajarê kita munggwa sadā
tarukāngkw i hayunta pamiṣayana rāga sĕḍĕngkw alulut
licinêng śayanâkw anusupa ri hulĕsta sugandha minging
sipi māsku sukhangku katuruna ri sor i tĕngahta rari

Pupuh 88, Sragdhara[besut]

1 nāhan de śrī narendrâkakawina mangani twas nirê jro drawângras
ndātan tinghal muwah ring nṛpawaraduhitā kewalêrang tumungkul
māry âśābhūta sampun pinĕgat ira lulut kung nirê śrī suputrī
hetunya n tan wijil luh nira pamaḍĕm irêng rāgabahnî dalĕm twas

2 sampun mālih sudewī kasusu laku nirângĕñcuh-ĕñcuh kangelan
ndan tinghal sang Susenângiringakĕn angamĕr tan wĕnang sāh amaṇḍĕng
kady âdandan kisapwan yan alihan asilâhyūn amangkwê sudewī
harṣâgyā-gyān anungsung ring ujar akakawin lwir katonêng palambang

Pupuh 89, Jagaddhita[besut]

1 rakryan sang pinunagyakĕnku śaraṇāśraya tumulunga kingking i nghulun
anglū māsku kisapwan i nghulun alungguha kita yayi haywa sangśaya
t asy-âsih kita māsihê* kawi guṇangku palar amalĕsêng karāsikan
lambā kaprabhun i nghulun kita rumangkĕpana saphala yogya tunggalĕn
2 mangke n prāpta ni māsku tambay ing anon wwang ahayu kadi dewakanyakā
yan ring śūnya katĕmwananta saha bhūṣaṇa mangĕnĕsa tan parowanga
byaktânĕnggaha dewatī kalĕmahan* nghulun iri kita dūra sangśayā
āpan de ni hayunta yogya kita māsku panadinakĕna n pinangkwakĕn
3 pangkwankw îbu paranti ning wwang anukĕr-nukĕr angĕsah-ĕsah pinangkwakĕn
śīrṇa syuh lĕngĕn i nghulun pinakarantunan i kuku ning epu tan panūt
tan pamwas jaja ni nghulun wahu waras linawad i panĕpak ning angrĕngih
lagy emö pipi ni nghulun sabha-sabhā ni waja ning anulak wineh sĕpah

Pupuh 90, Sragdhara[besut]

1 sojar sang nātha kady ângalapana kasusuk ning kĕnêng rāgapāśa
kady ânambāna kingking ning amalaku suwal kewĕhan kāladeśa
sākṣāt sambat ning onĕng kinirimakĕn apet-pet manis de ni kungnya
mambö rūm ning katurwan winungu ni jarumanyânĕkākĕn wilāpa

2 tatkāla śrī suputrī sapawulatan angantî harĕp sang Susenā
tan kantun sang Sunandā marĕk ataña tĕhĕr sopacārâtalangkup
rakryan sampun kita wruh ri narapati mapâmbĕkta māsku n patĕmwa
āpan sang nātha sākṣāt Madana midĕr amet hyang Ratī ring kaḍatwan
3 yadyastun māsku siddhânghaturakĕna hayuntêng kisapwan narendra
ngkānêng Gĕnggā kitâmena mahas-ahasa ring nūsa śūnyê tĕngahnya
mwang yan rakryan marêng Wṛndawana taman irânopamêng langwa-langwan
akweh bhuktinta ramyâmarĕkana Yamunā lālanâkuwwa-kuwwa*
4 rakryan putrī tan engĕh sira kinĕdĕ-kĕdö yan paniwyê narendra
singgih rakwa n rarā suṇṭi masĕmu lĕnga suṇṭy âkalis de nirâmbĕk
ndan buddhi śrī Susenā kadi pulut atĕguh tan lumer de nirâhyun
sangkṣepanya ndi tan siddha kapalikĕtana śrī suputrî narendra
5 lunghā lampah sudewī narapati kawĕkas kerangan tan tinolih
kady agring nora rakwânginaki langu-langun yan mulat ring sĕrĕh* wwah
rakryan putrī jugânunggayap i hati nirâtyanta ring pringga wiṣṭi
mangkin bhrāntângikĕt bhāṣa panalimur irê tībra ning rāga tikṣṇa

Pupuh 91, Jagaddhita[besut]

1 dyah mah lungsuran i nghulun pasunga ni nghulun* iri kita māsku tanggapĕn
siñjang-siñjanga rakryan ing pangarangan ri huwus ing anulis* pralāpita
göng ny âsihku ri māsku yogya suwalĕn nghulun amalaku lungsuran tapih
donyêbū pinakātmarakṣa n amĕrĕnkw abasahana tĕhĕr pamera* luh
2 rakryan sang hinarĕp-harĕpku śaraṇāśraya mulata ri rāga ni nghulun
tan sênungsir adoh manahta salawasku tĕka ri kita mogha tan lining
nghing gānyā hana kāsihanta ḍatu-ḍatwa kahulunana tan sahê kita
yêkī pañjinganangkwa nitya saparan nghulun angucap-ucap lawan kita

3 nāhan bhāṣa nira n tininggalakĕn ing pangarangan i layat suputrikā
mantĕn duhkha nirâsamun turida rāga ni manah ira tan tinūtakĕn
śrī Hemānggada kabwatan* kung i ḍatĕng nṛpawaraduhitā marê sira
wwāgan mogha gumanty amukti lara rāga niyata sira tan kinahyunan

Pupuh 92, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 śrī dewîndumatī ḍatĕng sira ri sang sampun kaciryan smara
ewĕh tan kahiḍĕp harĕp nira lawan tan hyūn irê sang prabhu
ndān eman wĕkasan katarkan i kalis ny ambĕk nira n tan rimang
anghing ping rwa mulat kaping rwa sahajâtungtung tikĕl ning halis
2 sampun waspada doh i rāga nira tan tunggal panononana
sungsut-sungsut ira n kinon* marĕka len tinghal nirângrĕngwani
ākārênggita ning manah saha wijil ning śabda norâkadi
ahyun kawruhana n tan ahyun* ika kaprajñān irâpet wiwal
3 tan wruh śrī naranātha yan tan aharĕp rakryan suputrî sira
anggĕnggöng kamadan tṛṇāngkura* hiḍĕp sang nātha ring wwang kabeh
hamham parcaya de ni rūpa nira tĕkwan śakti wānîng raṇa
kĕdw âkung makasong larônĕng ira yan pojar waśâkon marā

Pupuh 93, Jagaddhita[besut]

1 sang sākṣāt Smarakanyakā sang anarīra ri hati sang amiṇḍa ring hiḍĕp*
buddhingkw âlal angantyakĕn siha ni māskw ahuyang ajaruman pralāpita
mangke pwā tĕka tan wawang marĕk awarṇa kĕna guṇa minge kitâriris
rakryan haywa kakanta māsku sinaranta kalalah ibu rāga ni nghulun

2 saṇḍang bhakta samotusankw apuyĕng an layat alisuh amet rarâhayu
ndātan polih angel angulwan angawetan angidĕri kaḍatwan ing musuh
mangke pwa n hana māskw arūm pakawayang-wayangĕn amĕrĕn ing pasanggaman
tan pātmā rasa kaprĕman saśayanânĕkĕnakĕna śarīra ni nghulun
3 nāhan de naranātha mojar awuyung sira wĕkasan adoh suputrikā
śrī putrī katibān ujar haji tan engĕh apuji sira yan tuhan-tuhan
ājñālangghana yogya danḍan apa tan hana sahur ira pakṣa māliha
simbantĕn haji molihâmidhi balik sira kawidhi dinaṇḍa ning smara

Pupuh 94, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 sakweh sang marĕk uttamottama wiwal mundur paḍâmid minge*
angheman ri narendra yan sira tan antuk śrī suputrī mulat
mwang strī-strī paricārikā paḍa humung mangyogyanî sang prabhu
ḍyam têkî wĕkasan tuhun hana mulat yan sang Sunandângucap
2 rakryan tinghalanâtpada nrĕpati sākṣāt ṣaṭpadâmet sĕkar
mangher-her i dalĕm taman makapanganty-antyan kucup ning mĕnur
mangke n mūr angalih cumuṇḍuk i Widarbhâpakṣa tan mantuka
āpan marma nira n ḍatĕng kita karĕngw an pangjrah ing campaka
3 śrī Hemānggada langwa-langwan asana ndātan mĕkar kābunan
sangsāra kṣaya sangsayâluru lume de ning Smarākhyâpanas
heman māsku kucup ni buddhi nira yan tan sanmatan kāsihan
nghing gānya n mĕkara n kitânglawada māskw âpan gĕrĕh ning kapat
4 wwantĕn rājya nirê* Kalingga kita yogya hyang-hyanganyâhalĕp
tĕkwan parśwa nikang Mahendragiri hetunya n kadîndrālaya
gĕntĕr ny ampuhan ing mahodadhi karĕngw âgĕnturan tan pĕgat
anghing donya mamungwa sang prabhu lawan māsku n katurwān apöm

5 rakryan tan kasasar hayunta kawawê sang nātha Hemānggada
āpan buddhi nirâbĕnĕr tan arusit wruh ry ambĕk ing dug rimang
hĕnwanta n marĕkê kisapwan ira kewalya nghulun tan saha
yêkī don i manĕhta mājara ri mārganta n sukhâsanggama
6 anghing yogya siwinta tan patatalan trus tuñjung ing kaprabhun
prajñā wany anulus bisângaji dhanurwedâdhika wruh nira
yan ring kīrty aniwārya śuddha hana sor ning candrawimbâkucĕm
tustus ning ratu śakti digjaya sĕkar tajy angkuran kṣatriya
7 nāhan de ning amet* manis ning angucap mambö juruh kābunan
antuk ning mangalap manis ni kakawin sang wṛḍdha wṛddhîng* langö
ndātan panggarit ardha tan rĕsĕp i buddhi śrī narendrātmajā
lunghā wruh tumuluy sira n kinĕḍapan de sang Sunandângalih
8 śrī Hemānggada kāri kerangan akingking tan wĕnang sāhasa
manggâmora makilya-kilyana tumūtê śrī narendrātmajā
sang hyang Manmatha duṣṭa tan rwa tĕlu pat rowang nirâśâlara*
yêkī hetu nirângikĕt rasa wilāpângras rasanyê hati

Pupuh 95, Sragdhara[besut]

1 mangko* pwântĕnku dentâmbĕk atiśaya dahat kewalânggöng* kaputryan
buddhintâpyak madêng harṣa tan akung ing akung sangsayâpy âwalepa
dentâweh rāga tan popama kadi ginawe lĕnglĕngâku n tuminghal
māyā munggw ing crĕmin lwirta ring apa wĕnangangkwângisapwê tuwuhta
2 sang lwīr arcângarang byakta pan ulaha ni māskw i nghulun yan pamangkwa
sang lwir dewî tulis tan wurunga kasarikâku n marê pamrĕmanta
sang lwir wwe ning samudrângarangakĕn i manahku n surud sihta māsku
sang tungtung ni rwi ning ketaka kari kacarik twaskw i lunghānta mangko

Pupuh 96, Basantatilaka[besut]

1 nāhan manis ni pangikĕt nira rāgacihna
śṛnggāra rāsika pinöm atĕmah wilāpa
munggw î dalĕm hati ginūḍha raras-rarasnya
pinrārthanākĕn ira mĕtwa mĕne n papanggih
2 sang lwir hyang ing jalada* kānginan ing basanta
ndātan panis-nisi huyang ni manah ning onĕng
lunghā lawan riris i buddhi nirê narendra
sang nātha kāri tĕlĕs i drĕs i luh nirângdyus
3 byātīta sang prabhu narendrasutā wiwakṣan
dolāyamāna ri turung ni manah nirêsi
lunghâmilih-milih i jalwa nirê narendra
himpĕr sĕkar midĕr amet bhramarê kuwungnya
4 sampun ḍatĕng sira ri sanmukha sang narendra
śrī Pāṇḍya harṣa kadi tan rat ira n tuminghal
runtuh lĕbur manah irâsĕmu rāgabahni
lwir mās hanêng muṣa wawang drawa de ning apwī
5 sang Pāṇḍya singhapuruṣākṛti rāgaśatru
śrī putrikâciri wĕdi n para ring paḍöman
söh buddhi sattwa naranātha paḍâwrĕg awri
keṇḍit manah nira lawan kung irê dalĕm twas
6 sampun pĕtĕng twas ira söh turidângaweśa
anghing hiner silih asih naranāthaputrī
āpan katon mukha nirâsĕmu śītaraśmi
yêkī nimitta nira mojar amanwa-manwa

Pupuh 97, Jagaddhita[besut]

1 ngke singhāsana māskw alungguha paran karaṇa ning angadĕg bangun wiwal
rākantâlawas angrĕngö ri hayu rakryan ika karaṇa ni nghulun ḍatĕng
tĕkwan śrī naranātha Bhoja mangutus ḍatĕnga ri sĕḍĕng* ing swayambara
nāhan tang karas esi bhāṣa pahulangkwa ri kita yayi hantusākĕna

2 wruh ku n tan pangĕnoha kungku ri kitâpan ahayu sakadang lawan Ratih
tunggal rakwa rarasta ring mukha lawan rĕsĕp i raras i māsku ring pupū
rāgangkw îbu hanêng tĕngahta kapipis lara turida kinölwa ring susu
lampūn kaprĕma ring pasanggaman i panghapit i wĕtis i māsku ri nghulun

Pupuh 98, Basantatilaka[besut]

1 sojar* narādhipati tan palawan manisnya
manggiṣṭa śiṣṭa mari śiṣṭa sinorakĕnya
lwir tan madhu ng madhu tinaṇḍingakĕn yayān sor
lambā manis-manis ikang gula tan panangkĕp
2 śrī putrikā sira mulat ri harĕp narendra
ndātan kapūhan apa tan hana panggaritnya
mogâkalis manah irâsĕmu tan pananggĕl
kady adwa tinghal ira kewala tan papingrwa
3 do-doh i buddhi nira niścaya sang Sunandā
śrī Pāṇḍya tinghal ira kady angutus mangĕdwa
ndan sang kinon ira bisângupacāra śabda
mojar tuhun pali-palin ya tĕkapnya mojar

Pupuh 99, Jagaddhita[besut]

1 nāhan śrī naranātha Pāṇḍya sira yogya pangayatan i māsku ring hayu
heman rūmta yatan pagĕgwan i manis-manis ira n angisapw angolakĕn
anghing sambhawa rakwangöbana huyangta saphala parĕkĕnta ring tilam
sing sojar haji yan rahasya rasan ing śayana kĕmitananta cupwana
2 yadyastun kita māsku n âmĕng-amĕngêng tuha rawa kalawan nareśwara
byaktânangśaya cakrawāka dadi mānuṣa maṭika-ṭikan maring* ḍarat
mwang yan karwa narendra māsku mahasêng pasisi mĕgila ring wwang ing pasir
byaktânĕnggaha dewa ning mithuna-rāśi mĕtu harĕp ahimya-himyana

3 atyantêng kalangön lĕyĕp winulatan patĕmu ni lĕngĕng ing pasir wukir
ndan dūrâmaḍanê langö ni patĕmunta matĕmu kalawan nareśwara
yadyāpin paḍa ring langö pisaningū kadi rarasa ni māskw asanggama
nghing gānyâmaḍanê rarasta raras ing Rati Madana n akālihan hulĕs

Pupuh 100, Mālinī[besut]

1 nahan ucapan ikâpet-pet manis tan pamandi
kadi rĕsĕpa rasanyê buddhi rakryan suputrī
kunang apa tan ikângde harṣa ring harṣa ning len
wiphala kadi manis ning twak yan ing madyasakta
2 narapatitanayânglih tan sahur lwir tulis mās
rĕngu nira pangadeśan yan tan anggâmituhwa
kalalu laku nirângdoh mūr lawan sang Sunandā
nṛpati kawĕkas ākung* śīghra māwak wilāpa

Pupuh 101, Jagaddhita[besut]

1 rakryan sang kĕna rāga tībra kaka* rakryan anguwatana haywa sangśaya
hrū sang hyang Madanê hatinta dahutĕngkwa bĕbĕdĕn i tanganku hĕmbana*
nghing jampyanta karāsikanku n amĕkul garĕgĕtĕn amijĕt-mijĕt susu
romantâjumĕn i nghulun sadakanangkwa n anĕsĕpi laṭinta ring tilam
2 kocap māsku wicakṣaṇôṇḍahagi yogya panagara bisâmangun lulut
ngke ta dyah mata ni nghulun sipatananta pĕnĕdĕn* usapanta ring pusuh*
yan kālanta pinangkwakĕn wwaya jajangku rari siku-sikunta yan cala
kungta mwang turidangku pādwakĕna māsku patitisana luh maran rapĕt

Pupuh 102, Jagadnātha[besut]

1 nahan tĕmahan ing prapañca ni manah nṛpati wahu lipur linangwakĕn
hanâmbĕk ira mantukâmruda tuhun mawaraha rumuhun ri sang prabhu
katon ujara ning mulat ri sira tan pamahayu kadi buddhi ning rare
ya hetu nira tan wawang mulih angantyakĕn i huwusa ning swayambara
2 byatīta ri sĕḍĕng nira n mari rimang tucapa sahana ning wwang ing sabhā
manahnya paḍa pakṣapāta ri narendrasuta tan aharĕp ri sang prabhu
paḍâsrang angucap ry ulih* nṛpasutā wruh i harĕpa nirêri sang Haja
alap ta wus amah nahan ling ikanânggĕtĕm asahuran atry angadwakĕn

Pupuh 103, Jagaddhita[besut]

1 rāga śrī naranāthaputra masĕwö kadi kayu ragas ing labuh kapat
osik buddhi nirê ḍatĕng nṛpasutā winaling ira tĕkâkisapwana
agyâweha sĕpah sakê waja silih suwala guyu panarka ning mulat
bwat śṛnggāra dahat panāntwa nira marma rasa nika rĕsĕp rinĕngwakĕn
2 ngke rakryan pakisapwan onĕng alawas nghulun ibu sang apiṇḍa nīrada
sang sanghub ni lulutku sang patĕr i kungku kilat i pĕtĕng i twas i nghulun
sang rĕm ning turidângalah sih apuput huyang amĕkasakĕn putĕk hati
sang truh-truh ni langöngku mukṣa hiniḍĕp kinisapu sahajâtĕmah riris

3 donkw anglitlita roma rakryan anapak-napaka hayu ni māsku ring tilam
āpan tan hana len pramāṇa ri rarasta n angarang angisapwakĕn puḍak
māskw indung huningan nghulun ri manis ing mata sarasija kābunan madhu
sungsung rāga tĕngah purihta kalawan* pipi taḍaha ni luhta pintanĕn
4 pangkwankw îbu wĕtĕh turung pinakapangrĕngihan ing angĕsah pinangkwakĕn
tapwan kāni* lĕngĕnku de ni kuku ning hinari-hari minge kinolakĕn
mwang tapwan katĕpak jajangku kalawan pipi tĕkap ing arĕs kinewala
nghing rakryan karaṇanya n emwa ragĕta mwang anulunga manĕmbu-nĕmbura

Pupuh 104, Wisarjita[besut]

1 ngke sang apiṇḍa nirātmaka tinĕmahakĕn maṇi rājasutā
tan hana ngūni dĕlāha kadi kita sujanma suśīla wagĕd
sang dadi janma sakêng taya taya kadi rakryan arūm anulus
māsku śaśāngkawimāna karika kita mangdadi marma dahat
2 anggringi* simbali rakryan amarasana mogha tĕkânglarani
dyahku nihan tulungĕn nghulun uwatana kāraṇa ning warasa
gring kĕna rāga larangkw anginak-inaki mĕnggĕp atīs apanas
māsku matang yan akar pipi guliga tĕngah palakun ri kita

Pupuh 105, Jagaddhita[besut]

1 nāhan de sang Ajângucap mĕtu raras ni kataruṇan irânghiḍĕp smara
mambö turwan i pangkwan angharas i panglawad ing ahayu ring pasanggaman
kady angrĕngwa rĕngih lawan pangĕsah ing kinisapu rasa ning wwang angrĕngö
śrī dewîndumatī pwa muṣṭi ning akung kapana sira n angiṣṭya mintara

Pupuh 106, Jagadnātha[besut]

1 ujar sang Aja warṇa warṣa tumibânĕkarakĕn asanângrĕngö gĕrĕh
aśoka ḍinĕḍĕr* sawang nṛpasutā wahu kasiram alūng apādapa
wawang sĕkar irânĕḍĕng bhramara tan hana wani mara kewalâtilar
apan sang Aja rakwa tan wurung angol angarĕkana mĕne n pamangkwakĕn
2 narendratanayâwĕnĕs mulat i rūpa sang Aja wawang agring anglayung
kasambĕt i manis-manis ni lungid ing mata sarasija kenggutan halis
huwus wruh i manis nira n kasarik ing lituhayu subhagêng swayĕmbara
ya kāraṇa nirâharĕp marĕka pangkun uwat-uwatanêng sĕpah sarik*
3 sawet ni pamanas nikang madanabahni ri hati nira mangkin anglare
tinarka nira rājaputra dadi ning Smara sang Aja marêng swayĕmbara*
muwah sang Aja sangsayânaha-nahā mulat i hayu narendraputrikā
Ratih karika sinwayĕmbarakĕn* ing Madananagara ling nirê hati
4 sipat nṛpasutā lutur kadi humer i pangusapa nareśwarātmaja
gĕlung nira bangun harĕp suruyanê jariji nṛpatiputra yan lukar
angrĕs kadi harĕp kadĕmwanana de sang Aja mata nirângdadak lumuh
paningsĕt i tapih nirâsĕmu harĕp lukarana ni tangan* nṛpātmaja
5 waja nrĕpatiputra kātara rarasnya tĕka ta mamusuh yan ing laṭi
alal kĕtĕ-kĕtĕg nirêng jaja lumiṇḍihana jaja narendraputrikā
asanggraha nakhâlungid tangan irâmirah aharĕp adun lawan susu
tĕkêrung ira tan pakāla kumĕsut sĕmu-sĕmu ning asĕnghit ing pipi

Pupuh 107, Jagaddhita[besut]

1 sang mambang Kawidoṣa tan sah i narendrasuta marĕk amangku pawwahan
lāwan dyah Jayawaspa kāsih ika tan sah i pada naranāthaputrikā
ndan rakwênalapan sĕḍĕngnya n ahañang tinut ika mapasah madum tuhan
tĕmbenya n sapatinghalan paḍa lumuh kawĕlas-arĕp alunglungan tangis
2 sang mambang Kawidoṣa mājar i narendratanaya nĕhĕr anghĕmū tangis
rakryan honya manĕhta tinghalana pun marika makangaran Madhūdakā
pun munggw î hiringan marĕk linihangan wagĕd araras amangku pawwahan
anghing pun juga tan wĕnang mulat awarṇa lara mata n angölakĕn tangis
3 yadyastun nṛpaputrikā mara mĕne humaturakĕna rūm nirê kita
rakryan tan wĕnang edihê sira yadin sira tumĕngĕta pun Madhūdakā
dūra n dhāraka ring lara smara manĕhta pinasahakĕn ing tuhan-tuhan
nghing maty ângarangê daganta bapa tan panĕmu kahulunan sadā marĕk
4 mwang yan śrîndumatī tan aptya ri tuhanku muliha sira tan panoliha
sungsut śrī naranātha rakwa ri manĕhta bapa mangulanĕh turung lipur
byaktânggĕgwana sĕmpalĕn bapa manĕhta bapa kita tan awĕlas mangaryakĕn
mātîng* māti kināladeśa kadi kambang ing asana sinĕmpal ing kapat
5 nāhan lingnya nĕhĕr tumungkul anangis tucapa ta panangis Madhūdakā
hāh rakryan kadi ring pangipyan ahurip takari manĕ-manĕhta tinghali
nāhan pun Madhusūdanâmwangi narendrasuta marĕk amangku pawwahan
kĕmbĕng-kĕmbĕng i luh nipun* marahakĕn sih ipun arabi tan wĕnang mulih
6 mangke ry antuk ipun tumūt ri naranāthatanaya bangun anghuwus-huwus
tan lot nggānya pun anghiḍĕp turida rāga kadi wurunga matya monĕnga
yêkā hetu nipun tĕkâhañutan anglalu pĕjahana de nareśwara
anghing luh ni manĕhta kahyuna nipun rurubakĕna lawan ngrĕs ing tangis

7 ājñā śrī naranātha ngūni ḍumawuh ri para panĕpi ring pasir wukir
an pun patyana tūt tlasĕn* haḍangĕn ing hawan i hawan ipun marêng musuh
mangke n tan hana patya-patyana sadoṣa nipun i sĕḍĕng ing swayambara
pun nggānyêka dumeh pun ahyuna mulat-mulata juga sawet ny unĕng nipun*
8 hāh rakryan siha rakryan ing manĕ-manĕh nghulun ibu pituhun nghulun tuhan
nāhan śrī naranāthaputra pakisapwan ibu ri sira haywa tâwihang
āpan yan tuna kūng i māsku ri sirâpa ta hamĕngana ni nghulun mĕne
tan wandhyā mati karwa pun Madhu manĕhta tuhan i huwus ing swayambara
9 marmā de Jayawaspa mojar atangis tĕka hirĕng i narendrakanyakā
pantĕs-pantĕs apolahan marĕk atakwan i manah ira ring nṛpātmajā
sing solahnya wagĕd hanan pamisusal-misusal api calângrĕngih-rĕngih
kĕdw âkon marĕkâkisapwana nĕhĕr mulat arĕngu waśângdĕlö mata

Pupuh 108, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 sampun dyah Jayawaspa mojar irikā ta dyah Sunandângucap
rakryan tinghalananta māsku sang Ajâtyantêng halĕp ring sabhā
putra śrī Raghu potrakê haji Dilīpânghing kadangtâparĕk
śuddhakṣatriya sūryawangśa taruṇânghing śakti mangke n raray
2 waswāsĕnta halĕp nirângdaśaguṇê rūm ning tulis mās tatur
warṇākāra nirâmarājaya ri warṇākāra ning campaka
munggw î pāda nirâlawan mirah i kĕmbang ning tawā kedĕkan
anghing ketaka lot pinangkwakĕn ira n lwirnya n wĕtistâlaris
3 tan sāhêng śarapuṣpa kenaka nirâpan lwir Smarângiṇḍarat
mwang manggĕgwana puṣpacāpa ri kiwa n pangde* raras ning mulat
pantĕs munggwa ri citta ning rara sujanma n sūkṣma tan pāwaka
yogyâmangkwa ri māskw apan paḍa lawan dewī Ratih ring hayu

4 nāhan raśmi nikāng ujar tĕka rĕsĕp ri twas narendrātmajā
sampun waspada kung nirê sang Aja marma dyah Sunandā sukha
ndan mogângjrum apet prahelika langö singgih juga n* strī kawi
denyângjrum rasa guywa-guywan araras ndātan tĕke jro* hati

Pupuh 109, Jagaddhita[besut]

1 rakryan tan sasiwinta māsku sira de ni karakĕtan irângurĕn langö
ring* tāman sira mendung-endungan aśoka mĕkar inarĕkan pinangkwakĕn
angkĕn māsa kapat mahas-mahas adoh sahaja majamahan karas tanah
prang-prang ciṇḍaga ketakī pracacah akṣara salawas irâsih ing ṭikā
2 rakryan mangsula māsku sang ratu kabeh muwah ibu parananta waswasĕn
ping pat ping lima waspadākĕna raras nira waluyana haywa sangśaya
yadyastun sira nora kāptya ni manahta muwah uwahana ng swayambara
ngkā ta dyah t adulur pahur-hurakĕnanta sira lamakananta mantuka
3 nāhan denya n amet prahelika langö rasa kakawin anambyakĕn manis
ndan simbantĕn adoha buddhi nira mangkin arumah apulang lawan smara
tan wruh ry ambĕk irê narendrasuta yan sira winarahakĕn marêng langö
tan pendah lara koluran* turida rāga nira ri sang Ajâwuwuh langö
4 ndān ambĕk sang Ajânahā sira ri buddhya narapatisutā n tan ahyuna
āpan tan huningê halĕp ning asĕkar-taji wĕdi mulatêng ajong kuning
tan hep-hepĕn aniwya ring kadi sirâpi puji sinahuran patik haji
ring singhāsana sang katinggal angarang paḍa lĕngĕng angikĕt pralāpita
5 anglampū sang Ajânahĕn turida māry amalar i harĕpā suputrikā
āpan tan ratu ling nirêry awak ira prabhu tuwi sira tan kinahyunan
enak ring wĕkasan manah nira harĕp-harĕpĕn amĕnangêng swayambara
molah bāhu nirê tĕngĕn marahakĕn ri pamĕnanga nirêng swayambara

6 ngkā n jātismara putrikâtutur i rūpa sang Aja ri sĕḍĕng nirâpsara
ring swarga n pakurĕn lawan sira tuhun kapalang-alang i tan sih ing Widhi
mangke pwa n paḍa janma mānuṣa sirâtutur i silih asih nirâlawas
wruh merang kadi tan priyâpriya ri kāla nira n atĕmu ring surālaya
7 kāla śrîndumatī kapāśa tĕkap ing lara turida ḍinaṇḍan ing smara
rāgângaṇḍĕhi sāhasâmarĕpĕki twas ira rasa kapatya ring sabhā
yekā hetu nira n harĕp marĕka ring nṛpatanaya palar sirâsiha
āpan yogya pakāśrayan saphala panggajaha maḍĕmana ng smarānala
8 ratnânopama candrasūryaja kalung-kalung ira naranāthaputrikā
yêka n pawwat irê narendrasuta rāgapahula sumĕnö marê mukha
embuh teja nikā sĕḍĕngnya kinalung-kalungakĕn ira ring nṛpātmaja*
lwir dewī Ratih anghyasi Smara sira n pangamĕr angĕnakĕn kalung-kalung

Pupuh 110, Jagadnātha[besut]

1 nṛpātmaja mulat ry awak nira sukhâmbĕk ira n amĕnang ing swayambara
paḍângrahati cakṣur ādi nira molih i turida narendraputrikā
tĕkê mukha nirâprih olih inusap haringĕt ira tumus tĕkê jaja
ginañjar ira ring sĕrĕh waja nirâsĕmu-sĕmu guyu sabhya ring sabhā
2 para prabhu sirâlarâlah arĕbut ri turida naranāthaputrikā
paḍânĕsĕl awak nirâlarang anaṇḍang inucap ira duryaśaprabhu
gĕlung nira rusak mure n inalapan makuṭa nira katon paḍâkucĕm
tiḍĕm waja nirâsamun mari lumöng hinilan ira sĕrĕh mĕngĕs-mĕngĕs

Pupuh 111, Girisa[besut]

1 hĕnĕngakĕna narendra śrī putrī sira caritan
mulih angalihi ḍampâwās de ning mulat i sira
paḍa sukha paḍa harṣânĕmwākĕn kaharĕp ira
patĕmu nira winaswās dewī dewa piniturun
2 kaka-kaka nira mantĕn denyâpet wulat amanis
akusikan apĕgâprih yan lampah paḍa balisah
silih usap i mukhâpan rūkṣa glāna haringĕtĕn
wuwuh i hayu nikânghing tinghalnyârĕngu n ahuyang
3 paḍahi paḍa gumĕntĕr muny asrang-srangan i harĕp
grĕbĕg i laku nikang wwang sāmānyângiring adulur
ri harĕp i wuri lumrā sakweh ning para pajurit
saha curiga karĕsrĕs mangrakṣê nṛpatanaya
4 ri tĕka nira malungguh ring paryangka maṇimaya
kaka-kaka para guṇḍik munggw î sor paḍa humarĕp*
kadi talaga patīrthan sakweh ning marĕk apupul
nṛpasuta nṛpaputrī tan pendah kumuda mĕkar
5 tucapa ta para taṇḍa n tan sthity âkuṭa-kaṭikan
pijĕr angarahakĕn wwang sing yogyângatĕr-atĕra
hana sira wiku wṛddhācārī motus atawura
amilihi śubhasangjñā mwang sang wruh-wruh atawura
6 sĕḍĕng atawur ahosan ginyākĕn sira huwusa
curing amarĕngi ghaṇṭârūm lālitya tan asarag
paḍahi ning atawur śabdanyâraśmi puja-pujān
mahuwusan i huwus ning pañcabrahma kinĕnakĕn

7 tĕlas ika ginuwantĕn śuddha ng mūla patawuran
śarawa kalaśa lāwan śrāntimrĕt paḍa sumaji
ghaṭa kanaka wawan tīrthâtingkah marĕk atatā
paḍa hana pinalangkan salwir ning saji humaḍang
8 huwus asaji pari rwang sangghârpat* saha pipisan
pasikĕpan ika tan sah songgwan mwang hapit ajajar
sang Aja sira malungguh ngkāna mwang nṛpaduhitā
sĕmu ni manah irêrang yan tungkul bangun angurit
9 widhi nṛpati pangajyan dewī mangdyusa ri sira
nṛpatanaya lawan śrī dewī śuddha manah ira
ndan i huwus ira dinyus-dyus pahyas nira kumĕñar
kadi salaga kalahrwan mĕmbang wāhu kajawuhan
10 nṛpawaraduhitâdan siñjang wāhu sinalinan
tapih ira katutungkul mangde tungkula sang Aja
dumadak amuharâśrī sing dodot nṛpatanaya
silih asiha nirânghing don ing wastra silih asih
11 atha ri huwus irâhyas prāpta mpungkw angarahakĕn
sira tumuluy adandan sakweh ning marĕk angiring
i lari nira cumuṇḍuk ring dewagrĕha madulur
dwijawara sira masyang tan sāhê hiringan ira
12 huwus ajajar alungguh tapwan wanwa silih asih
siniwikaraṇa de sang paṇḍya brāhmaṇa matuha
sang amawa kuśapāśânggyākĕn mādĕga ri sira
kadi mĕbĕda sira n tan sāhâtĕmwa silih asih
13 ri sĕḍĕng ira tinuntun de sang brāhmaṇa ri harĕp
kumulilingi bhaṭārâgni mwang kāsih ira tumūt
dwijawara paḍa saśrī masrang weda nira humung
abhinawa kadi kumbang molih kĕmbang ing asana
14 hyang Anala sukha harṣa n ton sang rwângidĕri sira
dilah ira pangadeśan tan suṇḍe malad angadĕg
nṛpawaraduhitâgyang mogânolih i sang Aja
sĕmu ni wulat irâjar yan ping sapta sira midĕr

15 muwah ajajar alungguh kālih-kālih ira marĕk
kĕtĕr i tangan ira n wahw âpāṇigraha* rumaras
paḍa parĕng anibākĕn pūrṇāhūti* saha samit
Śiwa sakala bhaṭārâgni n sākṣī ning awiwaha

Pupuh 112, Wangśastha[besut]

1 huwus mamūjā ri bhaṭāra Pāwaka
parĕng sirânĕmbah inastwakĕn jaya
lawan sawīja n siniwi n jayêng raṇa
muwah pratiṣṭhênabhiwāda śāśwata
2 śinangkhapāṇyan sira de mahādwija
muwah mahāpaṇḍita śaiwa sogata
maśangkhapāṇî* sira len mahāguru
huwus wineh uttamadāna* de haji
3 mijil suputrī kalawan nṛpātmaja
paḍâpatĕmwan wulat esi manmatha
harĕp gumuywa nrĕpaputrikâwirang
tumungku-tungkul matukup-tukup tutuk
4 marĕk wruh ī tingkah ikang pasanggrahan
hatĕp nikang ḍampa wineh suminghita
narendraputrânggĕnĕngî suputrikā
parĕng manunggang wĕkasan paḍâraras
5 sĕkar taji śrī naranāthaputrikā
tiling kaginggang kalawan tutup gĕlung

 • narendraputrâmahajĕng sakê wuri

anĕmwakĕn leśya sukhângharas pipi
6 alakwa-lakwan paripūrṇa ring halĕp
tabang-tabang ramya karĕngw awangsulan
kidung kinangsyan murawanya tan humung
lalitya tan karkaśa sangsayâraras

7 mṛdangga sampun sumĕneha pangruhun
hanâtĕkap len sinameni ring kidung
ṇḍĕk-ĕṇḍĕkan prāya ni de nikā muni
lĕngĕng karĕngw âsĕmu panggyat ing jawuh
8 payung putih rwarwa manimbangî sira
parĕng lumampah tan adoh paḍângadĕg
pujut lawan jĕnggi rarâmawâhirĕng
bangun graha rwa-rwa paḍânggayar wulan*

Pupuh 113, Girisa[besut]

1 ri huwus ira tĕkêng paprāsan bwat suranagara
sahana-hana nikang wwang bhakty ângañjali ri sira
pasaji ri sira hampyal dantâśrī sira n apupul
kadi Surapati sangkêng swarga mwang Suramahiṣī
2 tucapa halĕp ikang paprāsan dug sira winarang
kadi humarasa wimba hyang candrārka winulatan
tĕka ring alun-alun söh lungsir bang hinatĕpakĕn*
paḍa kadi gunung āpuy* muntab de ning angin adrĕs
3 rasa bubula tĕngah ning rājyâpan paḍa gumĕrĕh
para ratu saha gĕṇḍing gong rojeh tabĕ-tabĕhan
apituwi para taṇḍâsrangsāngan midĕr aritan*
saha paḍahi gumĕntĕr lagy atry âsurak angawat
4 para widu sĕḍĕng aywan sang tangkil hyang acarita
paḍa gumuyu kapūhan sakweh ning widu binisa
hana kawatĕk ujarnya n guyw âwarṇa macarita
uḍuh uḍuh uḍuh āh āh hā hā hāh bisa dahatĕn
5 sahana ning abañol denyângguywākĕna puraci
angigĕl-igĕl agĕng-göngan koṇṭol paḍa mĕtĕtĕng*
wĕlu sakĕbĕh* agasyak ndan mogâwĕdi wĕkasan
kaguyu-guyu kagöman yan prāpta ng wĕlu sabaṭang

6 pirus amirusi* menmen denyâmet pacĕh acĕmĕh
rabi nika bisa pantĕs denyâbhāwaka mangĕyĕh
laki nika mulat angdrĕng kahyun-hyūn angungas*-ungas
kadi wĕḍus anut añjyan yan tĕnghā tĕka muringis
7 ikang amacangah olih guyw aprih paḍa sinurak
tĕkap ika nini-niny elik maswāmi wĕrĕ-wĕrĕh
paḍa bisa ng awayang wwang denyângguywakĕn atarik
pacĕh ika kaki-kaky akrak ginyat mulih akusa
8 sahana nika pinanggung tūt padw âbhinawa katon
paḍa gumuruh awantus sakweh ning guyu gumĕtĕr
bari-bari kapacĕh ning wwang thāni n gumuyu kĕkĕl
patĕmu ni pasurak ning wwang kady ampuhan apagut
9 atali-tali kakulwan lornyârĕnggingan ajajar
rasa ḍawuha tĕkapnya n lumpat-lumpat* api tibā
milu-milu para raṇḍânonton dan* paḍa gigirĕn
paḍa sinurak i lumpatnya n* kālah paḍa kawalik
10 amĕnuhi nagara ng wwang thāny akweh madulu-dulur
winijilakĕn ikâsing saṇḍang-saṇḍangan* ika mās
wijah amĕli ḍaḍang sangging calwan saha kurupuk
anak ika sukha de ning tumpi mwang gaja-gajahan
11 hana sira wiku sangkêng haryāhâlĕpir acĕpuh
kasutapan ira mangde kweh ning śiṣya paḍa marĕk
tuhun ulah ira pĕñcul sing-sing bhāwa nira kiṭung
sing ucapan ira bangsit yêkī śabda nira rĕngön*
12 ra tapa laki kapūhan wahw ânon nagarasabhā
abhinawa mulat ing bhogâtyantâmuhara sukha
kalĕwi-lĕwih ikang kory alwâgöng gupura nikā
nṛpati tĕka salumbung ringgi nggānya tiniwikan

13 nahan ucapan ira wwantĕn têkā titir ataña
paḍa karika ng ujar kĕto mwang kori hayu nipun*
kalawan ujar anĕnggah kāri mwang kari ling ikā
sira sumahur agampil mruh-mruh manghawag angucap
14 kṣamakĕna bapa dentâtakwan yogya tan ahala
tumañakĕn ikanang kori mwang kori paribhaṣa
paḍa bapa wĕnang anggon yan tunggal talinga gajah
kalawan ujar adigra mwang tan padriga rahayu
15 nahan ujar ira bangsit-bangsit tan ya* cala nira
sahana-hana nikang wwang thāny atwang mulati sira
tapa-tapa nira pĕñcul wwang-wwang sākṣara mangucap
milu-milu ta ya bangsit ndan twangnyê sira ling ikā
16 hĕnĕngakĕna sang angdon tontonan sĕḍĕng amĕpĕg
waluyana caritan* śrī putrī mwang nṛpatanaya
ndan i huwus ira pinrasprās mantuk mara ri dalĕm
gĕrĕh ikang arĕbut prasprāsan manggyat adadakan
17 kunang ikang arĕbut penī-penī hana ri ruhur
ulih ika paḍa mūlyâpan wastrâhayu saphala
binĕbĕdakĕn ikâkweh len munggw ing cĕngĕl* i gulū
hilang i cĕngĕl ikê sor mwang dodot nika karĕbut
18 nda tucapa para nāthân sampun* kewwan ira kabeh
paḍa mamaluyakĕn mās lāwan wastra pamisalin
saha manis ing ujar ndan liśya n pawwata pahula
mulih i huwus irâmwit duhkhâsĕnghit i sang Aja
19 muwah ucapakĕna śrī putrī mwang nṛpatanaya
sang amarang i sira strī-strī wṛddhā pitu ng abuyut
tuwi kadang ira tan len ring sajñâhayu* manulus
atuha-tuha tinunggal sakweh ning marĕk i sira

Pupuh 114, Jagaddhita[besut]

1 bwat Kāmeśwara ratna nīla winangun gṛha linarangan ing huwus prabhu
lwir padmâsana singha rūpa ni sakanya kumĕñar abirū paḍâkiris
kasrang de ni sĕnö nikang kanaka panghatĕp apituwi söh madhubrata
sākṣāt rātri winĕtwan ing wulan awā linĕngĕngakĕn i śabda ning cucur
2 ngkā dewī winarang lawan sang Aja mār hati nira rumaras paḍâwĕnĕs
ry antuk sang mamarang-marang ri sira kāri sira kadi madhubratâsana
mangke pwa n tumĕmu ng prayojana ni rāga nira malawas anghiḍĕp smara
kady ângipy angisapwakĕn wulan awâmbĕk ira n angisapu nrĕpātmajā
3 śrī dewîndumatī minge tan anumoda ri palaku ng asih nṛpātmaja
heman luh nira manglĕtuh-lĕtuhi soca nira kadi saroja kābunan
moghanya pwa mayat-mayat halis irârĕngu-rĕngu kaharas wawang tikĕl
tan pātmā kinisapwakĕn twas ira tan pajajamuga rĕmĕk sakê tangan

Pupuh 115, Sragdhara[besut]

1 lĕnglĕng ning lod lĕyĕp ning wukir inayu papanggih nirârok piniṇḍa
kālangkyang mwang rĕrĕb warṇa nira kadi lirang kāmukan sanghub awrā
himpĕr sang hyang śaśī kĕmbar apupul akĕmul truh-truh ing kāla sandhyā
dewī dewârdhanārīśwara patĕmu nira lwir ṭikâkarwa-karwan
2 sang kady Ânangga māry âtanu mijil atĕmah rājaputrâdwitīya
marmâpet sih tan imbâmĕkul angamĕr-amĕr cumbu-cumbw ângalap sor
sotan ta ng wwang riris kānginan apĕnĕd arūm panghilang rāgabahni
pömpöman rāsika lwir nira paliḍah ing elik minge ring kisapwan

3 mambö sub ning smarângde huyang i hati nirâwarsih aprih rasanya
sumyuk tang rāgawarṣângapitu makĕcĕhan lagy awantö raras twas
atruh-truh harṣacittâmarupuhi turidâwah-wahan sanmatâgöng
tṛṣṇângumbang lawan sih manis ing ujar arūm sangsayâdrĕs hilīnya

Pupuh 116, Jagaddhita[besut]

1 sang hyang-hyang ni langöku māwak aśarīra mĕtu ri pangaweśa ning smara
lwir dewī sakalânurun bĕsur i ramya ning amĕng-amĕng ing surālaya
lakṣmī ning nagarī turung matĕmahan karika kita wiśāta lālana
sang sākṣāt pratimângarang hulun anugrahana tariman angharas pipi
2 ngūnî kāla nikang swayambara mijil kita kadi wijil ing niśākara
sakweh sang pininang prabhāwa nira söh murub angabar-abar tĕkêng langit
rākantânwam alĕk tathāpi kita harṣa tan aharĕp i wīrya sang prabhu
göng ning prihku lawan* sih ing hyang angiring ri ḍawuh i turidanta ri nghulun
3 mangke munggah apöm walingku ta katanggamangakĕna pamangku ni nghulun
sengĕrku n dinĕlö ndatan tinarimângusapi haringĕt i wwit ing susu
dentâhyun kadi guywa-guywan ing apa n rĕsĕpa pisaningū tĕkê hati
sing solahku sinikwakĕnta tinĕpak hana tinama rare pinīḍana
4 nāhan de nṛpaputra harṣa mangĕnākĕn ucapan amanis priyambada
anglunglūngi langö hanan pakakawin kakawin angarĕki nrĕpātmajā
mogâtön angusap jajângĕluk-ĕluk lĕngĕn araras amaṭya-maṭyani
pet-pet rāga mamanwa-manwa mamĕpĕr-mĕpĕr ataña ri mūlya ning tapih

Pupuh 117, Wisarjita[besut]

1 śrîndumatī kakĕnan wiṣa ning ujar arūm sumusuk ri hati
ndan kadi tan huningā pawulatan ira mogha mahâpi hade
rwā ng katahā n uduhĕn brituha wilaja hetu nirâpi tulak
rāga nirângulanĕh tuhun awĕdi kawĕs ring ulah kawawa

2 marma nirâwri lanâkiput awĕdi kasingkaba siñjang ira
tan huningan tinañan lara ni wĕtu ni luh nira niṣkaraṇa
nora waneh paran ing manah apĕga kumöl winisik-wisikan
nghing panamantara ri sru sang Aja winiweka nirê twas ira
3 sāma paran* wĕnangânulaka ri pamĕkulnya tan erang amĕl
dāna paran* ta kunang wĕnang anuculanê pangagĕmnya tapih
bheda paran wĕnanganya kumawaśakĕna bwat i rāga nira
daṇḍa jugênaka ling nira nĕhĕr anĕpak jaja sāhasika
4 kāla nira n panĕpak tangan ira kadi pādapa molah alon
mambĕt ikang lungayan kadi lurus ing aśoka tinūb ning angin
tinghal irârĕngu mogha kadi sarasijê tĕka ning bhramara
sungsut irê nṛpaputra hana kadi gula drawa de ning ĕbun

Pupuh 118, Jagaddhita[besut]

1 ai kong bhrānta kasop i luh ning angarang kasarik i laṭi ning wineh sĕpah
lĕnglĕng denta mulat pilih winawa ning turida sinaput ing hyang ing ṭikā
rūm ning śabda mameka sambĕt i gĕlung kari kita pati jumput-jumputi
dentângol midĕr ing tĕngah kapana yan warasa kadi panumpal ing smara
2 singgih bhrānta kakanta māsku mapa don ing angasag inawenta lĕnglĕnga
twaskw aprih binĕbĕdta ring tali gĕlung cinucuk i lungid ing matâluru
mogângde wulangun manista rinasan tuhu-tuhu n agĕlang-gĕlang kuning
nghing yan rakryan angastwa ring luh uwatanya marasana ri rāga ni nghulun
3 pintĕn māsku wuyungta tan hana waneh pinalar asiha sanmatêng akung
cĕp têndung taha tan tangis kaharĕp i nghulun angisapu jöngta sewaka
luhtâdrĕs humilī pasungta karikā taham ibu tan ikā prayojana
anghing prārthana mogha siddha katĕkana silih usapa luh lawan kita

4 intar haywa marĕk paran karika donta paran iku kinārya ning marĕk
tan sih rāga nimitta ning tangis adoh tiki kakĕnana kapriyambadan
lāwan tan sukha hetu ning luh angasapta ri mata tuwi tan gawe-gawe
luh-luh duhkha luh i nghulun tangi-tangis prihati karaṇa ning lanânangis
5 nāhan de nṛpaputrikânulak i sāhasa sang Aja saranta ring prĕman
tan pangde wĕdi ring kĕdö marĕk angol nĕhĕr angarĕki de nirângucap
mangkin harṣa rinĕngwan anglalu kasungsutana sang Aja sangsayâwawuh*
śrī putrī sira kāpĕsan ri panulak nira jaja wĕkasan sirânangis

Pupuh 119, Nawaharṣa[besut]

1 adawa n panukĕr sang ahayu kadi tuhwa nĕhĕr mingaya
anangis kadi tan patĕmahana lulut pwa ri sungsut ira
angĕsah kadi tan silih asiha mĕne ri huwus ning ulah
anulak ri sĕpah nṛpasuta kadi tan pamalakwa hĕlĕm
2 atukup talingâwĕdi katĕkana rūm ning ujar kinire
susu tan winĕḍar-wĕḍar awĕdi kakukwa ragĕt*-ragĕta
akĕmul-kĕmul epu ri pĕpĕsa ni madhya nira n pinĕkul
asaput mukha kady awĕdi hilanga rūm nira kārĕkana
3 nṛpaputra mamaṭyakĕn i manis ira n gula rāga rinok
ratus ing madhuparka sira guliga ning lara harṣa pinöm
rinĕbut pinakesi ni mata ning akung ri dalĕm nagara
papa de nira tan pangarangakĕna tan panibākĕna luh
4 lĕngĕng ing madhumāsakusuma pinakaswaśarīra nira
paḍang ing wulan angrahinakĕn alangö pinakāmbĕk ira
lumĕkas pwa sirânghari-hari* kadi kārttika raśmi nira
mĕtu kady asirat-sirata maṇik ujar nira marma dahat

Pupuh 120, Jagaddhita[besut]

1 māskw indung mapa ramya ning wulatanêng mata mamanis tan pawora luh
tan pangrĕngwa rĕngih lawan pangĕsah ing kinisapu manukĕr tĕkê hati
mwang tan panggilana n pangol sahurana n pangucap ubhayanângharas pipi
byakta n mūra lawan śawangkw ibu yadin kita mulata manungsungêng guyu
2 ndin wanyâku tĕkângisapwakĕna māsku pinangĕmulakĕn tĕpak jaja
epu ngwang mapa teking enaka baśângarĕkana pinamömakĕn waja
rĕskw indung tumĕkākĕnâmbĕk i hayunta pinangagĕmakĕn nakhâlungid
ngĕs-ngösĕn mulatêng matâmati-matî ri pangayat i halista mamranga

Pupuh 121, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 nāhan wĕtu ni turida rāga rakryan Aja māwak ucapan amanis
an sāhasa sira kahanan wĕlas ri panangis nṛpawaraduhitā
om yan humĕnĕnga sakarĕng mangantyakĕna rāga nira sang anukĕr
sang hyang Smara ri manah irângalah pisaningūn wĕnanga pihĕrana
2 sang śrī ning ahayu sakaḍatwan osah angĕlih kawarĕgan anukĕr
wahw âlupa tangan ira ring tapih tur ira karwa lumay akilusū
mwang puṇḍutan ira tumibā lukar tali-talinya paḍa tan iniwö
anglampw anangis angĕsĕsan pangewala narendrasuta tinarima
3 ambĕk sang Aja sukha girahyasĕn marĕk añangkirangi tan inapa
ring swapna hiḍĕp ira ri tan kawādhan i pangol nira n inĕnĕngakĕn*
ongsil tangan ira tumamêrikang kadi manuk wahu kumapu-kapu
mūrchā twas ira kawa-kawân anon kadi tanah sumĕlap i talinga

Pupuh 122, Jagaddhita[besut]

1 utpāta nrĕpaputra ring śayana mogha tĕka ri papupul nirêng jinĕm
liṇḍū gumrit ikang palangka kumĕtug pakĕtĕb ing angĕsah pinangkwakĕn
olah lwir bubula ng tilam pakĕdal ing wĕtis amijilakĕn larap-larap*
wintang sūrya śaśangka nāga kagiwang-giwang i kĕlab ikang langit-langit
2 guntur luh mahawan ri lambung ing irung tumĕḍun amalapar marê kapö
kasrĕg katrag ikang payodhara lanâpipit alara kawantus ing jaja
lambe śīrṇa babak laṭinya hana mātra mirah i tapak ing wajânĕsĕp
minggut śṛngga nikang halis huwus aparwa sana-sini tikĕl mayat-mayat

Pupuh 123, Wīralalita[besut]

1 śrîndumatī huwus kawawa mār gupe kawĕnĕsan
mĕnggah awungw anoliha paran tikāng inusapan
siñjang irâmirah karudhiran tinungkulan ira
kapyuhan angligâsidĕha hewa ring nṛpasuta
2 marma narendraputra mawĕlas lanânghari-harih
liśya nirânggamĕl susu mahângusap luh i jaja
ken winirū-wirū lamakan ing pangol* hiḍĕp ira
cumbu wicakṣaṇâmisiki leśya ning mangarĕki
3 śrîndumatī mangö kadi tulis wineh angaranga
warṇa nirâkucĕm kasirĕman damar mari lumöng
kram-kram i pāmbĕkan sang Aja wahw aghāṣa tumitih
hetu nira n wijil kadi tapĕl turung tinapihan

Pupuh 124, Udgatawisama[besut]

1 dumunung sirêña nira kālih uwa nira kapanggih ing natar
munggw i patiga ning aśoka liman
akĕmit lawan kaka-kakâmajang wulan

2 tumuluy katanggamang anungsung iña nira wawang mamangkwakĕn
mojar uwa nira marĕk manulung
ibu kölakĕn nghing ika de nikânglare*
3 wihikan nghulun ri lara ning gati kawawa tinambay ing priya
sor ibu lara-lara ning kawĕlad
kasahasrabhāga lara ning matâpĕpĕh
4 anulis ṭikā dinudutan puḍak ibu lara ning minangkana
lwir hrĕbuk angalilipi ngrĕs ikā
anginang sĕrĕh lĕgĕ paḍanya ring pĕḍĕs
5 i kaping rwa ning gati wĕnang rinĕngihakĕn ikang larâhangan
yan huwus alawas apöm akule
alilang laranya kadi mukṣa ring tapih
6 tuhan i nghulun muliha rakryan alah ibu waluy parêng jinĕm
tolihĕn alal ira sang kawĕkas
mulat ing lawang mapaga rūmta ring guyu
7 araras wuwus ny uwa nirânglipu-lipur i manah nṛpātmajā
mogha winawa nira ring kalangön
lara ning hañar kawawa ring pasanggaman
8 sira sang kinon maluya tan pangucap arĕngu hewa sungkawa
kāngĕn-angĕn ulah-ulah sang Aja
kamatolihĕn tuhun arĕs kapingrwana
9 wĕkasan hinĕmbanakĕn ing kaka-kaka mara ring pasanggaman
garjita sang Aja sawet ning alal
mĕtu kapriyambadan i de nirângucap

Pupuh 125, Jagaddhita[besut]

1 yak maty âku dĕlönta māsku palalun makahawana hayunta gĕgwana
ūrṇā nūpura bhūṣaṇanta katĕkāna tĕmahana ni janma ni nghulun
mwang rup chattra kalung-kalung saha sĕkar taji mijila lawan tutup gĕlung
anggon denta ri kāla ning piniḍuḍuk mapa rasa-rasa ning sinanmata

2 tan hephepĕn abhūṣaṇâpan anukĕr-nukĕri laku patangkis ing kale
prāyângrup tĕka karṇaśūla niyatâmuhara tuna ni de ning angrĕngö
kaṇṭhângrĕs tĕkap ing kalung-kalung ikang payung angadĕg-adĕg hanêng adoh
ūrṇā wyartha lawan sĕkar taji tutup gĕlung anĕwasakĕn bwat ing mulat

Pupuh 126, Girisa[besut]

1 nahan ujar ira mambö rāgânūta ri sang Aja
lukar i tapih irâsowe kengkab hinĕnĕngakĕn
wahu sumahur anū de mangke yan tinaña-tañan
mari luh ira kumĕmbĕng wahw âweh mangarĕkana*
2 nṛpatanaya kasĕngkwan rāgâmarpĕki* sumaput
amahawas isi ning ken sampun waspada* kaharas
angamĕr-amĕr amakpak wruh ry ambĕk ning angĕsaha
lwir anadaki kĕnêng hrū marmângrehi* tan asarag
3 ri huwus ira* kapingrwan sang śrī ning tulis angarang
lara nira mahĕli prīty âlunglung hyun angalaya
manah ira wahu tūtūt kālap de nṛpatanaya
turida nira kahĕnti mwang sih ning hati kapulut
4 pangusĕng ira ri lambe-lambe tan tĕka ri hati
panĕpak ira huwus mūr mukṣângdohi tangan ira
mari marĕngu tuminghal tungtung ning halis alaris
manis i guyu nirângdyun wruh ginggang wahu kasingī
5 patĕmu nira winaswās kady anwam yumayi-yayi
sang ahayu sira molah manglah-lah kumĕda-kĕdal
sang Aja sira sumungkĕm tan pangle kumuru-kurub*
paḍa kumĕsĕk ing ambĕk tan kewrān awuda-wudā

Pupuh 127, Jagaddhita[besut]

1 ring krāban kalasā mijil sira sumanggraha wali nira pūrṇa tan kurang
sampun kewwan* irânaḍah sira pĕnuh sama-marĕk i sira wwang uttama
ramyâtingkah atūt palungguh ira sang huwus agati wineh akarwana
ācārī kalawan karaṇḍan ira mukhya* pinituhu paḍa wruh ing krama
2 ngkānê sor apupul paḍâruhur ing ambĕk aruhu-ruhuran* paḍângalih
ewĕh tan kawĕnang tiningkah aputĕk sang amahayu makon atingkaha
de ni kwehnya wiwal paḍâwyahata* buddhi nika puji-puji n pakawwangan
sing sor unggwan ikânĕsĕl ri sang aningkah inucap ika tan wruh ing krama

Pupuh 128, Sragdhara[besut]

1 wet-wet ning brāhmaṇâtyanta wĕkas ing aruhur kadwijāngśan ginöngnya
wet ning śaiwarṣy alunggw î nĕhĕr apuji* kabhasmāngkuran mūlya denya
wet ning boddhâdwitīya n rumĕja-rĕja kabuddhāngkuran kāraṇanya
tan tunggal mārga ning kādyan asĕmu hawan ing munggah ing parwatāgra
2 wwang* wruh ring lokikācāra sĕḍĕng ing anaḍah tan kawor-wor manahnya
denyâbuddhy âmanis mĕnggĕp upaśama tinon mewĕh olah tiningkah
angdoh tan sanggrahêng unggwan aruhur alĕmĕh worĕn ing tan kaśuddhi
manggā munggwêng asor ndan yan apupul atatā sabrayârok sahāryan
3 guṇḍik rwarwâpupul tan wĕnang apasah adoh de ni göng ing pamitran
kady âkarwan swarūpanya paḍa-paḍa silih mūla tunggal pinālih
solah sengĕrnya mogânginaki ri panunasnyêng tuhan sāri-sāri
denyâningkah ry awaknyângruhuri rinuhuran ramya sawyāpasawya*

Pupuh 129, Jagadnātha[besut]

1 paḍânaḍah akālihan sama kinon marĕka sukha linawwa-lawwakĕn
sawang hudan atöb tibêng bañu kĕcap ning apupul amangan rinĕngwakĕn
marĕk sahana ning magoṣṭhi humĕnĕng rumasa-rasani pathya ning rasa
tuhun kasĕrĕtĕn jugângucap aminta palungan atĕkĕm jajâsĕgu
2 larih lumari tan pararyan alaris ri katahapan ika n hanâtulak
surâsira-siran rasanya surasârĕbu-rĕbu sumĕḍah kinahyunan
maṇik pinakajangga tan papĕgatan kucur ika kadi pañcuran juruh
kilang brĕm inalap ginanti kadi tīrtha madhu mamulakan sakêng gĕḍah
3 paḍâlap-alapan tahap sama-marĕk wija-wijah awĕrö girahyasĕn
apintiga hanan papingpat angigĕl katĕkan urak aganti tan bĕsur
ikang wwang atĕrĕh manahnya kĕna ring sayub ahangan agasyak ing sabhā
putus mar atĕngö para mpu bini mogha salah ĕluk ulah nirâḍake

Pupuh 130, Jagaddhita[besut]

1 strī ning śaiwa tan erang-erang angigĕl kaguyu-guyu wĕrö-wĕrö* dawā
tan harṣêng swara ning mṛdangga salukat nguni-nguni yan i gīta ning* waneh
hetunya n pangidung wijil ning ajiyah sahuli-hulih ikângrĕngö-rĕngö
sahtote prathamā kidungnya n angawat midĕm angujiwat ambahan tayoh
2 ḍang hadyan* tumurun gumanty angigĕl ongsil angawak akikat rumampayak
nghing kahyunya kidung buwun* ya kinidungnya n angalik-alik endah ing sabhā
ramyârūm sinĕlanya gĕṇḍing i tutuk kaguyu-guyu ginañjar ing larih
gih gih pung ri kipah ḍurang diniwayūh amamati juga de nikâmbahan

3 endah bhāwa nikang waneh saha kidung midĕr angilagakĕn wwang ing sabhā
ndan strī ning widu rakwa mogha kawatĕk sawang acarita de nikângigĕl
dhik hah kaśmala nāhan ambahan ikânggyat anudingi matângjĕjĕk lĕmah
aig lĕs lingnya nĕhĕr mulih matĕlasan mangumik-umik angañjalîng tawang

Pupuh 131, Jagadnātha[besut]

1 samantaji tibā ng ḍawuh pitu mulih nṛpasuta kalawan suputrikā
parĕng mangadĕg ing natar sira kabeh tumut angiringakĕn marê dalĕm
paḍâmwit atatā wineh manginangârarĕm upaśama sādarângucap
dwijāngśa madulur-dulur* mangabhiwāda para wiku marĕk mangañjali
2 gumanti para wālakâmuhun anĕmbah inubhaya sināntwa ring guyu
ikang baṇija lot amangkari panambah ika kawagĕdanya tan hilang
paḍângucap akon ahosana marêng jinĕm agawaya panghawin laras
mulat sang Aja ri priyā nira nĕhĕr gumuyu-guyu midĕm suputrikā
3 alinggih atitih pupū silih usap mukha sira ri huwus nirâdamu
prahāsana narendraputra manĕcĕk-nĕcĕki rahi ri kĕmbang ing hawu*
bangun harĕp aminta pangkwakĕna söng ni pangawaśa ni sih suputrikā
pangawruhana* ken lukar kadi mahângingin-ingin i manah nṛpātmaja

Pupuh 132, Śikhariṇī[besut]

1 sukhâsaṇḍing-saṇḍing samanginakanêng citta ginawe
sĕlang māain pojar sang Aja mawarah ry antuka nira
manah dewī kagyat-gyat asĕkĕl ikang twas kapĕnĕtan
kumĕmbĕng-kĕmbĕng luh nira mijil angertambang asayut
2 sĕnĕng yan yogyê jöngta wawarĕngĕhĕn luhku k anangis
wirangrwang de ning tan wĕnang apasah i śrī narapati
manĕh rakryan ndi n yogya kawĕkasa tan tūta ri kita
matangnya n pangher ngke kahuluna kĕnangkwê kita sadā
3 paran kahyunantê haji pisaningūn tan katĕkana
tuhun buddhyantânghera pakatuhanĕn māsiha siwin
yadin munggwêng singhāsana pakaratun yan kita harĕp
katon tan tṛṣṇā śrī nṛpati palakun kaprabhun ira

Pupuh 133, Wisarjita[besut]

1 yogya wuwusta tuhun nghulun aharĕp angungsira wīrya guṇa
ndātan adoha sakêng ibu parĕkĕn apan sira māsih anak
göng i kabhaktin ing aprabhu mangipulu ri twas akon muliha
nghing kita māsku rumangkĕpana kahulunankw i narārya Raghu
2 yan muliha prihawak nghulun ibu kita kārya ri jöng nṛpati
tinghali kāsihan ing huwus akurĕn asih mara tambangana
yan waluyâku muwah ri kita pira-pirang tahunĕn ḍatĕnga
nghing panangisku lawan kita linalu ri dūra nikang palagan
3 mwang yan anungganga ring ratha lĕpasa madoha* sakêng nagara
brāhmaṇa sogata śaiwa ṛṣi sira ta manggala ning lumaku
söh bala śūra kurang hawan* angiring arampak angambah alas
śūnya hiḍĕpku yatan hana kita mangisapwana* minta sĕpah

Pupuh 134, Girisa[besut]

1 priya kahiḍĕp ujartârūm kady âmṛta kasirat
kunĕng* amuhara kepwan ry ambĕk ni nghulun alawas
ya tan asiha kitânangsārâpujya tinutakĕn
syapa ta tangisanangkwa nghing matyânangisi tawang
2 ya ta karaṇa ning aswī yan rakryan jĕnĕka siwin
iwĕh ing aniwi mangher sih ning hyang ya ta tinahā
atilara* kita lunghâtinggal wanwa n alalisa
nghing anangisana ri śrī Bhoja mwang nṛpamahiṣī
3 taham ibu taha rakryan marmâsih nghulun atuhan
saphala pinakadewī tan wwang len kadang aparĕk
sapati sahuripa ngwang sakwan selwan adulura
kita pinakahuripku n sekaprāṇa silih asih
4 manis i wacana rakryan sampun kagraha ri hati
pinakapanganumānan ry ambĕkta n tulus asiha
sapara-parana rakryan bhaktyâkw ângiringi kita
yadin anadina lampūn matyâśânuku ring awak
5 nghulun ibu wihikan yan buddhyantâwĕlas-asiha
ika karaṇa ning aswī māsku n rowanga muliha
nṛpati Raghu katon gyā-gyā ny ambĕk nira mulata
niyata papagĕn ing strī sāyodhyā n kita ḍatĕnga

Pupuh 135, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 sampun māyu wuwus nṛpātmaja lawan dewī nira n mangkata
ngkānê wwit ning aśoka rambay anaḍah prāpta ng madanggânghaḍĕp
lunghā ng kāla huwus hyang arka sumurup sandhyā masĕngsĕng mirah
mambö kasturi ning paturwan araras kady ângutus mañjinga
2 ambĕk ning paḍa harṣa sampun amatĕh ring rāga solur lulut
tṛṣṇêng sanggama tan kawarsihan apöm māywan* raras ring prĕman
yan līlā mijil ing natar pinanasan de ning smarângras hati
ongsil* tungtung ikang halis jaruman anggyākĕn marā ring tilam

3 sampun munggah anganti ring pasamayan sang hyang-hyang ing pamrĕman
marmâsih paḍa de nirângĕnahi rāga wruh ri tunggal nira
arwa-rwan manaḍah manis ning upadeśâtyanta ring rāsika
nora ng sangśaya ring rahasya winĕḍar kāgĕm rasanyê hati
4 sang raśmînayu ning smarângucap-ucap ring pamrĕman tan bĕsur
sekaprāṇa sapakṣa tan wĕnang adoh māsih sadharmâdulur
prajñêng buddhi silih wikalpa ri rusit ning śabda kady âcĕngil
panglingganya n anak sinādhya nira masw-aswâmibhāwêng tilam

Pupuh 136, Jagadnātha[besut]

1 i sampun ing ulah kapintiga nikang ghaṭita kawalĕsan sirâturū
ikang hulĕs adoh sakê sira lanā kawadal alulunan marêng dagan
hanan pawungu sakṣaṇâlĕh akarang-hulu tangan aharip suputrikā
tapih nira huwus lukar kasarakat kahurup i basahan nṛpātmaja
2 huwus kalalu de nirâmrĕm asuwe paḍa tan umik angel asanggama
ikang manuk ananghi ring ḍawuh ĕnĕm sukha muni manguyūyu ring taman
cucur taḍahasih swaranya kawĕlas-harĕp anangis i panglwang ing wulan
ikang mrak akakab munîng gupura lagy amungu ri sira ring ḍawuh pitu
3 paḍâsrang angajîng kulĕm sahana ning manuk anarawatâguṇêriya
parañjangan anganti ring gagana pathya tumiru-tiru śabda ning pĕking
i sornya hana cangkilung muni laki-stry asĕmu mamarahi ry anak nikā
syapêka ta kunang pangajyan ika manghuwusakĕn ika yan bisângaji
4 awungw ajajar ing surambyan arahup nṛpatanaya lawan suputrikā
anĕnggah atis angharas*-harasakĕn* susu sang ahayu mangrĕngih*-rĕngih
katanggamang angolakĕn sang Aja marma mangĕmuli nĕhĕr mamangkwakĕn
pupū nira kasinggahan hulĕs i polah ira kasuluhan niśākara

5 samangkana ni göng i rāga nira kālih angisapu lawan mamangkwakĕn
tathāpi sinamantaran manis i de nira ngucap araras prahāsana
sang adyah api hewa-hewa tuhun ambĕk ira tumiling ing karāsikan
nṛpātmaja mañumbu-ñumbu mamibik tapih aharĕp* i bungkah ing tĕngah
6 ri lungsur i tapih nirârukĕt ikang lungayan asĕmu lunggah ing gaḍung
ikang gĕlang atangkis ing wĕtis apiṇḍa madhukara marâhyun ing puḍak
payodhara lanâpipit kadi wĕdinya kaharasa ri tungtung ing kuku
ikang mukha sawang wulan marĕk i wimba nira sĕḍĕng ira n sapamrĕman

Pupuh 137, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 mangkin wṛddhi wijil ni rāsika nira n parwarwan ing pamrĕman
nidrâcumbana ta pwa nitya ginawe mangde sukhê twas nira
sör mambö wangi ning sĕkar kadi mahā mañjing mamungw î sira
tan wruh yan rahinâpaḍang paḍa mijil de ning hrĕbuk ning puḍak

Pupuh 138, Jagadnātha[besut]

1 samantaji* mijil hyang arka kadi raktakumuda sumĕkar sakêng bañu
wulan mari lumöng kagöngan ahulap sumirĕp awĕdi tan wĕnang mulat
tĕkêng grahagaṇânusup-nusup arĕs karahinana humöt paḍâkucĕm
ikang wĕngi huwus paḍĕm kadi hilang pinĕjahan ira ring ḍawuh wwalu*
2 ikang bhuwana kālapan wĕngi bangun jaladhi karang asat ḍasar nika
katon awas ikang gunung kadi* timinggila makatihalang paḍângjĕlag
urut saka satal* kumĕṇḍĕng ajajar paḍa-paḍa kadi nāga manglayang
muni ng jalada mangrĕgung sagajamīna kasatan anguling harĕp bañu

Pupuh 139, Puṣpacāpa[besut]

1 ri wwit* ning kayu pārijāta hana tīrthâlantaran wwad kucurnya
tūsanyânalagâjajar watu karangnyâgrong rinong pañcuranya
tampyak-tampyakan ing wĕrĕh pamarigi lwirnya n patap de nikang ryak
wwainyâbhrā kadi sarwawarṇa ri sĕḍĕng ning puṣpamāyā hanê jro

2 ngkā dewī marahup-rahup sira yathālīlânguḍoḍâñawuk wwai
tan sah śrī naranāthaputra mangĕmit lwir kumbang angrakṣa kĕmbang
wruh ring cāmana pītṛtarpaṇa satingkah-tingkah ing tīrthayātra
mādĕg pūrwamukhâjajar parĕng amūjângañjalî sang hyang Arka

Pupuh 140, Śārdūlawikrīḍita[besut]

1 mantuk śīghra marê dalĕm humatur i śrī Bhoja ring pamrĕman
akweh strī haji sambhramê tĕka nirâganty ângucap garjita
marma śrī parameśwarī mulat anungsung cumbu-cumbw ângucap
ī ī śrī maṇik i nghulun sira ḍatĕng kālih nihan ling nira
2 śrī dewîndumatī parĕng sira manĕmbah mwang narāryātmaja
ring lampit hana singhacarma* humaḍang kāna n pratiṣṭhârarĕm
sang nātha wruh i don ira n para wawang śoka drawa twas nira
amwit sādara sopacāra sang Ajânĕmbah ri jöng sang prabhu

Pupuh 141, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 sĕmbah ning aśaraṇa ri jöng narendra huningan parĕk i narapati
amwīta muliha satatângriwĕg-riwĕgi* tan bĕsur amaribini*
tan sĕnggahĕn akalis i pāda sang prabhu pasang kuhira pinahayu
panggil wĕnanga dadaha ring raṇângharĕpa śatrukula yan ing* ayun
2 om wruh nghulun ika mara hetu ning kahĕnĕngan kapĕgan angucapa
māsih nghulun iri kita mogha tan wĕnang asih karaṇa ning asĕkĕl*
mangke n mulat iri kita tan palekan angĕḍap mulih analahasa
wahw âpupul alal alawas tĕka pwa kita sakṣaṇa wawang apasah
3 pintangkw i kita bapa sihanta tan kapalangâmipila ring agati
sangkan raray uwuh-uwuh ūpamānĕn ing ulah kasih-arĕp alawas
mangke n marĕk iri kita sanmatan kawiguṇanya tan ucap-ucapĕn
anghing pakadangan i bapangku tolihĕn i māsku laki pakatalin

4 nwam ny ambĕk ika mĕngĕ-mĕngö kalotakĕna denta kajugulan ikā
tan wruhnya ring anginakanê mulat pipili denta pituturi pingit
sangkṣepa nika kita waśa pramāṇa guṇadoṣa nika wawarĕngöh
yadyastun iwĕng-iwĕnga ring hulun bapa manahnya palu-palu warah
5 atwang sang Aja sumahur apraṇamya rumuhun saha manis ing ujar
ājñā nṛpati rasa nirâwĕkas-wĕkas akon silih asiha sadā
sampun karĕgĕp i hati de patik haji minuṣṭi manginaki hati
nghing gānya* n apasaha ri tan sih ing Widhi harĕp mulata ring alara
6 atyanta hĕla-hĕla ning angrĕngö wacana rakryan anginaki hati
nirwighna kita bapa tĕkêng sinādhya wĕnang ungsirĕn ing aśaraṇa
śānti dwijawara ri bapangku kesyana tumirwa narapati Raghu
swasty astu saha tanaya dāra māsku sang anĕmwa jayaphala sadā
7 mwang yan pawuwuha kita ghāra pat lima sujanma wĕka-wĕka ratu
tan doṣa tumĕkakĕna sāmbĕk ing wĕnang amukti wiṣaya saphala
ndan haywa sira ta bapa kāri denta pakamanggala ning anakbi
yogya n kalĕwihakĕna tan paḍan phala nikângurati kahulunan
8 tĕmbe ng śubhadiwasa bapangku mangkata kakanta mangatĕrakĕna
jyotīṣa paḍa tinañan i nghulun wingi ri kāla nira paḍa marĕk
awyāhata pawarah irâpadohan atukar paḍa kamasĕngĕrĕn*
sang lekan angucap apagĕh tuwin binisa kāraṇa ning amituhu
9 yêkī muwah ucapakĕnê * bapangku sahajâlupa kamituturĕn
dūmĕn sahana-hana ni dṛwya-dṛwya haji dewata tĕka-tĕkanĕn
lāwan sahana-hana nikang rare kawula rakryan angalapa muwah
yadyan jĕnĕka kita bapangku pālihĕn ikang nagara kaliliran
10 nāhan pangucap-ucap ira lwir amrĕta hañar mĕtu siniratakĕn
mangdadyakĕn i sukha narendraputra kalawan nṛpawaraduhitā
kesyan rasa ni manis i de nirângucap arūm asĕmu gula singī
bheda mwang ujar amanis ing pralāpita namun rĕcĕpa rasa nikā

11 kañcit paḍa tĕka madulur sirêng pagaḍuhan marĕk i narapati
sakweh* ni kĕmitan ika mās maṇik pirak ikā ya tinañakĕn* ira
yêka n pamaca padadaran tĕlas pwa ya samangkana winijalakĕn
kasrah satĕngah i* naranāthaputra kalawan nṛpawaraduhitā
12 nantĕn samĕgĕt aniga mukhya sāra ginulang-halu makĕmitana
mwang dṛwya pahula* naranātha sojar i narendra paḍa sinungakĕn
lāwan muwah anĕkakĕnêry Ayodhyanagarī tumuta ri sang Aja
āpan wĕnang akun ing ulah prayatna wĕka sādhu wĕka ning aniga
13 dum-dūman ira pira kunang wilangnya kadi tan kawĕnanga wilangĕn
yadyan banawa saha bahitra dūra wĕnangâmwata niyata sarat
munggw ing ratha pira-pira tang rathêng nagara hĕnti paḍa hinibĕkan
wastrādi pinada-pinadāti pādadara tan wurung apan adadar
14 ndātan caritan ulah irânaḍah ri huwus ing wwalu* wahu ḍumawuh
tan sah uwa nira kalawan sirêña nira mukhya ning angiringakĕn
sampun praṇata sira paḍângadĕg mulih i* pamrĕman ira ri dalĕm
sakweh ni hulun ira kinon madandana paḍâgarawalan ataña
15 dewī sira mangutus aningka-ningkah i sadṛwya nira pinahayu
norâhala-hala kalasā tinon kinajangan winalunan ahalĕp
akweh papiku-pikul irâpupul kawula dāsa kaliliran ira
boṇḍan sajuru lawan ikang pujut sajuru jĕnggi sajuru humaḍang
16 wyāpāra sahana-hana ning wwang ing nagara tan hana manginak-inak
kady âsawungan asipĕt* olah-olah adamar-damar amalaku duh
ceṭī rumara-rara paḍângasū wija-wijah dudu tang amususi
singgoh ya* humung asahuran bangun śakaṭa gumrit amuhara langö
17 guṇḍik kaka-kaka mawiweka pahyas ikang endaha tan awanĕha
lagy âminĕkĕti hayu tunggal ĕmbulana tan hana ning amihanga
nghing raṇḍi dadar ika kabeh kahaywakĕna don ika pinagĕhakĕn
denyâmahayu sipat ināptyakĕn pinakadarśana tiniru-tiru

18 sampun ghaṭita pitu tibā putih timur ikâwawa rahina mijil
ābhā ni pawungu naranāthaputra karĕngö pilih anuculi ken
dewī kadi kahĕnĕkan asring ambĕkan irâsahuran angĕsĕsan
ākāra ni hĕnĕng ira meh tigang panginangâwungu mijil adamu
19 dewī sira pinahayu hinyasan* pinahawās kadi maluya rarā
dūran wĕnanga panganumānanê huwus irâpriya lungayan ira
lāwan mata waja nira tan wĕnang pinakalingga ni pasawi nira
nghing mājar i huwus ira medĕman susu nirê kiwa kani* kakuku

Pupuh 142, Basantatilaka[besut]

1 sampun sirâhyas asalin hima puṣpawarṣa
dodot narendrasuta rakwa kilat rinĕngga
āsĕngka ning mulat i rūpa narendraputrī
putrī sakêng surapadânĕmu rājaputra
2 prāsāda ratnamaya munggw i dalĕm kaḍatwan
ḍang hyang purohita sirêniring ing pamūjā
ghaṇṭâlangö dhwani nikā saha pūja-pūjān
śangkha lwir asyang anguhuh* ri narendraputra
3 sampun ḍatĕng nṛpatiputra lawan suputrī
gandhâkṣatādi humaḍang kalawan niwedya
mañjing sirê dalĕm angarpaṇakĕn pamūjā
amwīt i wimba haji dewata bhakty anĕmbah
4 dewī sirâmĕkul i jöng nira sang hyang arca
arnah manah nira sadângaku rāma rena
glānânangis kasih-arĕp twas ira wyamoha
sambat nirâmuhara luh pamĕlas-harĕpnya
5 ai rāma rena kita sang lumah ing kaḍatwan
ngūni n maṇusya kita karwa bapêbu lingku
mangke dadi hyang inalĕmbana sārdhadeha
hā hāh yayā bapa hajîbu hajîki lingku

6 ndā t angrĕngö bapa hajîbu hajî tangisku
pamwitku tinghali sumambah i* pādukanta
āḍā wĕkasku mulatî kita têki mangke
rakṣan nghulun bapa hajîbu hajî paranku
7 nāhan tangis-tangis irâlara wāhu mantĕn
milw ânangis nṛpatiputra nĕhĕr tumungkul
lāwan hyang arca pakatonan irêpu* winwit
de ning śiwāmbha ri mukhâsĕmu luh drawâdrĕs
8 sampun mijil nṛpatiputra lawan suputrī
prāptê narendra mahiṣī tumuluy sirângling
kĕmbĕng ni luh nira panungsung irê suputrī
de ning sĕkĕl sapangucap nira tan sphuṭâsrĕt
9 māskw îbu haywa kita tan praṇatā subhakti
i swāmi rakryan apan uttamarājaputra
āsing sakahyun ira tūtakĕnanta māsku
yêkā patibrata ngaranya pakabratanta
10 mwang haywa māsku pangayāya karājaputryan
lāwan hayunta wiphala n pakapanghaḍanta*
tan kweh ni māsta makapanggajahanta* māsku
kakṣatriyanta maniwîbu pakātmarakṣa
11 lāwan muwah sang Aja haywa bapangkw atinggal
i śrī narendraduhitā paḍa wastu māsku
ring rūpa sampĕlah awarṇa sĕkar pinālih
prāṇanta tunggalakĕnanta maran tan imbā
12 tan* ketaka ng puḍak adoha ri ṣaṭpadanya
tan ṣaṭpada ng bhramara sāha sakê puḍaknya
tan putrikā sarika yan taya rājaputra
tan rājaputra kita yan taya rājaputrī
13 nā ling narendramahiṣī n panangis sumungkĕm
i śrī narendraduhitā pinĕkul siningsĕt
akweh mulat kapitangis ri narendraputrī
āpan wĕkas nira katon ri Widarbharājya

14 embuh tangis ri patangis-tangisan suputrī
de ning swawandhu nira söh atulung bwat ing* luh
prāptâmalandani pirak maṇi wastu mūlya
len tang sĕrĕh kinajangan saha modakādi

Pupuh 143, Dodhakawṛtta[besut]

1 śrī nṛpaputra lawan* nṛpaputrī
amwit anĕmbah i jöng mahadewī
mary atangis-tangisan paḍa līlā
śeṣa ni luh nira mātra kumĕmbĕng
2 marma dahat pangucap mahadewī
om bapa sang makapunpunana ng* rāt
sora samāpta para prabhu denta
śrī Raghu māsku tirunta jayêng prang
3 śrîndumatîbu huripku kitântĕn
mogha katĕmwa sukhanta dadi strī
rowanga rakryan Ajâsisihan* sih
tunggalĕn apriya ring nṛpaputra
4 sampun ira n pangucap mahadewī
śrîndumatī kalawan nṛpaputra
mādĕg inumbalan ing paricārī*
mangkat awarṇa śaśāngka kameghan
5 kīrṇa tikang pamikul *-pikul akweh*
denya lumampah arampak apaṇṭa
nora jaruh wihikan ri dulurnya
yogya katinghalanâpan atingkah
6 mangkana tang ratha nora kagiṇḍal
meww-iwu* lampah ikâdĕdĕr adrĕs
dṛwya narendrasutā winawanya
mās maṇi len rajatādi suwastra

7 salwir ikang paḍahîng* nagarâsrang
ramya tĕkapnya hanan sinameni
len masarag makapanghaḍa göngnya
lwir kĕtug ing lĕwu denya gumĕntĕr
8 śrîndumatī siwuhĕn sira lunghā
de ni lulut nira ring nṛpadewī
lūh ira tan pĕgat adrĕs awantu
śrī nṛpaputra kangelan ameri
9 munggw irikang kapingan sira kālih
ramya katonan irâpan awelā
lwir kawĕlad twas ikang wwang aniñjo
bhakti mamakpak angañjali māsih
10 marma nira n mari suksĕka rañca
rūm sang Ajânghari-hary angalap sor
mwang Jayawaspa wicakṣaṇa tan sah
māry aputĕk sira rakwa tumon ya
11 strī ri dalĕm nagarârĕja pantĕs
mātus-atus paḍa marma rarasnya
kocap anampikakĕn sĕkar angjrah
milw angiring ri nareśwaraputrī
12 kādbhuta lampah irang nṛpaputrī
de ni halĕp* para guṇḍik atingkah
wastra nikā paḍa raṇḍi sapaṇṭa
lwir kusumânĕḍĕng ing pratimāsa
13 śrī naranātha tumūt saha mantrī
söh angiring paḍa śūra wanîng prang
meww-iwu lakṣa sahasra kumĕṇḍĕng
lwir pangawak nikang antaka sākṣāt
14 śrī naranāthasutā sira śoka
sis* kamatolihĕn ing nṛpadewī
wāhu lipur tumuluy sira monang*
luh nira lāgi kumĕmbĕng asowe

15 sampun ira n lĕpas ing kuṭa wetan
tolih ikang* nagarâsĕpi tistis
kaywan ikā manirângaway asring
kady angutus maluyê sira kālih
16 ramya nikang kahawan sawah alwā
mangdadi bhasma daminya tinunwan
ṣaṭpada munggw i sĕkar ni wurungnya
lwir kawi māsih aghāra daridra
17 ndan sadawā ni hĕnu nira ramya
sontĕn ikang jawuh adrĕs asowe
śīghra pucuk ni tĕkinya tumūwuh
warṇa nikā kadi campaka singsal

Pupuh 144, Wisarjita[besut]

1 kīrṇa katon wijil ing laru-laru kumukus kadi tan lĕwasa
harṣa sirêña nira mwang uwa nira riwönya* katon angĕlih
mwang para guṇḍik amupw awurahan arĕbut paḍa buddhi rare
śrîndumatī marĕk ing nṛpasuta sukha harṣa sirâmawani
2 hyang rawi tumrang ikang walang angaring-aring makamūla ng atis
cumbw i rabinya marĕk nĕhĕr angĕpĕr uninya karĕngw araras
strīnya kumöl inaras-haras anarima solah-ulah ning akung
sang rwa mulat marĕn ahyun angalapa tumon i wilāsa nikā
3 mogha jĕnĕk sira de ni pangaraman ikang bañu wāhu ḍatĕng
katkat aliwran amet walang asira-siran kalawan dadali
anglĕngĕngi twas irêka ta karaṇa nirâsrĕt alon lumaku
lālana lagy anĕpĕr*-nĕpĕri sĕkar arūm kadi mitra kadang
4 lampah irâtut ayun tinutakĕn ing angin saha megha rĕmĕng
lwir makadoṣa* langö nira sahasa manĕmpal aśoka liman
hinrĕt i kĕmbang ikang gaḍung anĕḍĕng analyani buddhi nira
ring wĕkasan dinudut ni karas ira nimitta nira n lumaku

5 lwah larangan kahalintangan asat apirak-pirakan gumĕlar
wah* kayu mās ri tĕpinya salak apupul awwah atöb anĕḍĕng
nista nika n sugih ing kalĕngĕngan atĕngö tuwi tan papaḍa
wwatnya katinggal adoh anĕmu maru* hĕnū pamĕnĕr-mĕnĕran
6 pinggir ikang pagagan harata hara-hara n pamurang-murangan
luñcip ikang rwi kulampis i pagĕr ika warṇa tanah kinikir
wwah ni saganya bangun mata hañar asipat pinuyur-puyuran
dangdangan anggarit ing wĕtis aniru kuriñjĕm umunggw i pipi
7 sīma* kawangśan alas jurang anasarakĕn sinĕpĕr*-sĕpĕran
sangkawilanya mañaṇḍĕt i rusit i hĕnūnya lawan wadara
mĕnggĕp arūm araras gaḍung ika katĕkan tuha milw amilĕt
buddhi nikā wilut angduhungakĕn apituwy aḍaḍap wwang agöng

Pupuh 145, Jagadnātha[besut]

1 tangeh yan ucapĕn kalangwan i hĕnū nira kadi nawanāṭya ning kawi
wimūrcha para guṇḍik angrĕngi-rĕngih para kaka-kaka śoka kanglihan
katuhwan ing apa n tan apriha sukunya wahu lumaku-lakw adoh dahat
sirêña nira len uwā nira paḍâkĕsĕl awak ira munggu ring ratha
2 i tan wĕnang ikā lumampah awĕḍak suku binĕbĕd ikêng kajar-kajar
bangun surawadhū paḍâdarupa kady anapaka gagana n tininghalan
tuhun sukha manahnya ring wĕkasan enggal asĕmu guyu māri sungkawa
ikang magilingan kajātaka paḍâmawa gilingan inājña mamwata
3 tigang wĕngi sirânginĕp nṛpati mamwit i sang Aja lawan nṛpātmajā
i pāntaran ikang wukir hingan irângatĕrakĕn i nareśwarātmajā
maluy sira lawan gajâśwa ratha tan hana hiḍĕp ira wanya wādhakā
narendratanayânangis nṛpatiputra salahasa tumon kamānuṣan

4 muwah nṛpatiputra mangkat angusī pakulĕmana nira wwang ing pasir
karang-karangan endah-endah alangö hinaturakĕn* ikā lawan sayub
paḍânrik anginum twak ing pasisi sang watĕk Aja karuhun nṛpātmaja
bhaṭāra Baruṇângalih nagara rūpa nira wahu mijil sakêng tasik
5 ring eñjing i wijil hyang arka sira mangkat adulur ahawan gunung-gunung
huwus tĕka sirêrikang pĕkĕn agöng sĕḍĕng amĕpĕg ikang wwang ing pĕkĕn
ikang baṇija sangśayânaha-nahā ri patukara nareśwarātmaja
lawan sahana sang watĕk ratu kabeh rumĕbuta ri narendraputrikā
6 mpu rāma humatur marê sang Aja sādara tĕkap ika mojar aprĕgi
tuhanku bapa sugya tan wruha bapangku ri hana nira sang watĕk ratu
ry ulih nira sakêng swayĕmbara* paḍâpupul amarĕki deśa durgama
kunang bapa panarka-narka ni manĕhta kadi rumĕbutê suputrikā
7 putus mara lĕbā nikang tĕgal ayun palapat alas-alas gunung-gunung
tathāpi paḍa söh kinuwwan arupĕk wĕkasan asalĕsĕk tĕkêng jurang
dudū sawĕngi sangsayâwuwuh ikang gaja ratha saha sañjatâsinang
matangnya bapa yatna-yatna tuhan i nghulun apupula haywa wismṛti
8 nahan wuwus ikā nṛpātmaja wawang sumahur asĕmu singha kātara*
mpu rāma tak anāgatâkw iriya yadyan awuwuha muwah samangkana
muwah yadin ameta daitya saha dānawa pakaśaraṇanya ring raṇa
hade Raghusutâku tak sy Aja ngaranya yak atakuta ring samangkana
9 samantaji ḍatĕng hulun nṛpatiputra sahana nikang angruhun-ruhun
kanin rujit awaknya manghaturakĕn śirah apan arujit nĕhĕr murud
ya tâjar i narendraputra saha cihna rĕsĕp i hati de nikângucap*
alap ta wus* amah nahan ling ikanang wani-wani karuhun nṛpātmaja
10 i sampun ira munggah ing ratha tumūt nṛpawaraduhitā hanê wuri
pasanggha ni surak watĕk Raghusutâmaji talinga nikang wwang angrĕngö
linūd i kĕtug ing gubar saha garantung uni nika karĕngw angalw-alö
ikang wwang apĕkĕn-pĕkĕn gumuruh awrĕg inawaran i dūta ning musuh

Pupuh 146, Meghawitānā[besut]

1 tucapa ng kahawan paḍa yatna
wihikan ri manah para nātha
sahasângrĕbutê nṛpaputrī
sang Aja prihĕn ing raṇamadhya
2 juru sāmya ḍatĕng pangatagnya
i samāngjuru len para duhwan*
paḍa sambhrama marma paḍâgya
anabĕh kukulan makapĕṇṭok
3 pamajânwam anaṇḍang agasyak
wahu-wahw akurĕn* paḍa māsih
kamĕnanya lumakwa* masaṇḍing
hana buddhi nikâmwit akārya
4 juru tunggul añumbw i rabinya
ibu puñcawali n pĕjaha ngwang
pĕrangĕn ri jajangku kitântĕn
mila ling ni rabinya tan anggā
5 widu milw* aharĕp tumutâprang
wĕdi-wĕdy angabuk prawalanya
i hilang ni galahnya salah nggwan
tinañākĕn ikê pagaḍaynya
6 sang ibu nya paran di galahku
hana ring paḍangan ya hikā ya
ang usĕn laku t āsah* iri ng lwah
mata mah laku he pira dohe
7 ndi wahosku paran di wahosku
mbruta pet ndi pametana sing sī*
syapa ta wruha takwanakĕn sī
ah ah ah sy apĕnging kadi wāni

8 alupâku paran pwa katinggal
ri sĕḍĕngta silih galah olih
kawĕkas ni wĕtis ni lawanta
si ḍulîka pangenak uwanya
9 atutur wĕkasan sy aku mangke
pañukilku hapū mah asah ñen
mapa yan guruwindakĕnanta
pangupah* tĕlu mās aḍug indung
10 ndi juluk-julukungku dalampat
hana ring lwah anakta si mangdyus*
a dĕlit* ny anak ing wani ring prang
baribin pa ya tan tuhu hāh ñwak
11 ndwa sĕrĕh ndi ta polihanangkwa*
ndi pupuk ni hucu n kinangĕngkwa
mah alap* haḍug ību taluhnya
ndwa kamal ḍiḍikan hibu rakryan
12 laku t angkat amah bĕkĕlanta
ndwa ta sī mapa lingta malīya
ndwa ta sī mapa hāh hapi* tan wruh
ndwa ta sī si putih pisane wus
13 ya tikā pangucap si jarĕmpu
angadĕg ya mangundurakĕn wwang
gumadā wĕsi têki galahnya
pinikulnya nĕhĕr mĕtu aig lĕs
14 para sāmya paḍâprĕgi mangkat
muni gongnya lawan paḍahinya
saha sañjata söh ri tĕgalnya
papupulnya salakṣa sinākĕn

15 tĕka śīghra ri jöng nṛpaputra
sira munggw irikang ratha ratna
i katon ira denya madandan
humatur saha tunggul anĕmbah*
16 sĕmu harṣa sirê para sāmya
kadi wanwa tĕkap nira n angling
ubhayê panunasnya macatwa
paḍa mangdaśamāsa* catunya

Pupuh 147, Sragdhara[besut]

1 śīghrâdandan kinon de sang Aja marĕka lumrā katon sañjatanya
āpan prāpta ng musuh sāhasa waragang ikā krūra tan panggalang twas
sakweh ning śūra-śūra ng watĕk Aja kumutug söng ikang krodhabahni
gut-gūtĕn tan pananggĕl tṛṇa hiḍĕp ira ring sañjatâkrĕp lumangkung
2 sakweh ning strī makādi nrĕpawaraduhitā munggu ring deśa durga
mwang salwir ning rathâmwat pahula haji lawan dṛwya rakryan suputrī
līlânon tan tinon śrī nṛpawaraduhitā de nikang kaywa-kaywan
tĕkwan salwā nikang paprangana kalihatan kongkulan tan pawighna
3 mojar sang mambang ing śrī Raghusuta bapa haywâta tan yatna-yatna
haywêcchâpan musuhtângdaśaguṇa ri wilangtêng mahāpadmasankhya
lor kulwan wetan akweh tumut i panguliling ning gunung söh lumangkung
wadwāntânghing wijilnya n pangayat-ayat i göng ning prabhāwanta ring prang
4 ndā nahan śrī mahārāja Magadhapati kady ânĕngah ring samudra
āpan sāmantarājâkĕmit i sira lawan rājaputra prawīra
ratnâyw-aywan lawan mās ratha nira kumĕñar katrangan de hyang arka
śwetākārâhalĕp chattra nira kadi halĕp ning wulan tan kameghan
5 parnah kulwan sang Anggādhipati kadi kilat ning truh ing kāla sandhyā
de ning sarwāstra munggw î hiringan ira pĕtĕng lwir hudan tan pamegha
lāwan mātangga meww-îwu kadi gunung apuy de ni rĕngganya kumram
anglīlânunggang ing ratnaratha sira hanê wwit nikang pārijāta

6 nāhan tang bāṇa sālas kadi sinaliwah ing campakângjrah sĕkarnya
akweh wīrângrĕrĕb ngkāna saha gaja turanggâwakîww-îwu lakṣa
honyê wwit ning susantĕn ratha kanaka rinĕnggan maṇī hīrabajra
unggwan śry Âwantināthâdbhuta bapa kadi digdāha ning kāla sandhyā
7 ndah nāhan śrī Pratīpângadĕg amawa laras ring rathângdandani hrū
akweh wadwā nirâtumpuk awuwuh i* harĕp mangrĕgĕp sañjatanya
lwir pring sālas galah ning prajurit ira* wahosnyânamar megha mĕṇḍung
mangde rĕs ning tuminghal rangin i bala nira n* lwir gĕlap tan pawarṣa
8 lamban* lor sang Susenā saha bala kadi singhâsigâsinghanāda
salwir ning sañjatâlas nira pinakaguhā rūpa ning hastirĕngga
wyāghrângjurw âpupul tingkah i bala nira munggw î harĕp sāra śūra
buddhinyâsing musuh kewala dĕmakĕn ikā pawwatanyê narendra
9 nā sang Hemānggadâḍĕm sawatĕk ira kabeh ring kĕpuh rambay akrĕp
tan pendah rākṣasa mwang bala nira kadi daityânguhuh sāri-sāri
solahnya n kādbhutâsañjata baḍama lawan laṇḍĕsanya n pamöki
agyâmūkêng musuh sāsinĕsĕb ika turung matya langgan ya* rahnya
10 parnah wetan walū mwang karamayan angurambat marêng singkṣapâgöng
sang Pāṇḍyânghöb karĕsrĕs kagiri-giri bangun rāja bhūtâtirodra
wadwā pekâsĕmu preta hana kadi piśācâlapā rah paḍânghruk
agyā-gyān aprangâgyângrujaka hati nikang śūra sampun pinökan
11 nā ling sang mambang ojar sang Aja mijil ikang buddhi kakṣatriyāngśan
singgih kweh ning musuh lingta kadi jaladhi bahny atrigañcânggaluntang
ndātan wang* mātra wĕdy âku dan* irika kabeh mon patambĕh samāna
singhângantî guhā byūha nika surupi wūk hĕntyakĕn hīnaśakti
12 nāhan ling sang narāryātmaja kadi sinanga* twas nirâsĕnghit aprih
tan sah sang mambang āpan marĕk añamarani mwang kawi ḍaṇḍanīti
singgih yan putra ning śakti sang Aja katĕngĕr* krūrasinghâwamāna
agyâmūkêng musuh duṣṭa kamadan ika śīrṇan marapwan panĕmbah

13 sākṣāt hyang ning dhanurweda sang Aja sakala n pāwak ing dharmayuddha
raktākārâkiris wastra nira kilat i sub ning prang asring larapnya
sangkêng swargânurun cāmara nira kumĕlab roma ning sarwakadga
sanghub ning sañjatâḍĕm pinakapayung irântuk ning angdaṇḍa śatru
14 hyang-hyang ning tunggangan sārathi nira wĕka ning siddhi sāmbĕknya siddha
ratnênādyūta de hyang rawi ratha nira tan manda-manda prabhānya
śuddhākārâputih roma ni kuda nira pöh ning prabhā ning śaśāngka
rwang lakṣa ng sūryabaddhadhwaja nira piturun sang hyang āditya sewu
15 akweh sāmantaputrângiring i sira paḍâtunggalan sargacāpa
pantĕs lwir hyang-hyang ing sañjata tĕka rumaras mār twas ing śatru denya
sewu kwehnyânwam-anwam wruh akuda-kudan ing paprangan wīraputra
jihwā ning mṛtyu sākṣāt dhwaja nira dumilah rājasinghâmarĕmpu
16 wīra prajñā juru dyah nira sama-sama gandharwa denyâmawâmbĕk
ilwêlwanyânwam *-anwam sangang iwu taruṇânaknya mantrī narendra
aprih ring prang sujanmâratha-rathan apupul tan sah ing wangśa sālas
wālārkākāra* sākṣāt lwir ika n aruṇamegha dhwajanya pradīpta
17 sakweh-kweh ning rare jro wani hañar anapuk sañjatâgyâmrihêng* prang
rwang lakṣa kwehnya mĕttânguhuh* angayam-ayam śatru mwang dewa daitya
anwam wruh ring dhanurweda juru nika huwus kāku singhanya ring prang
dewānggâneka tunggulnya sangang iwu kadîndrādi milwâmukêng prang
18 ambĕk ning dāsa śūrâpranga rumuhun apan kāsatan pwa ng* hatinya
mattā wīryânguhuh* göng ni kamanan ika ring prang murub tan pahīngan
mingsor mĕntas maring tunggangan apan ahuyang kwehnya sewwarwudâḍĕm*
mātangganyâpupul mwang dhwaja nika dumilah citrameghâkilat mās
19 sang jurw Âjâbala rwang prayuta pinakasenāpati prāṇa ning prang
kapwâdandan rukuh mās kawaca minaṇikan lwir samudrāgni muntab
wadwângjurw aprameyâratha sayuta gajahnyâtatā sewu lakṣa
lākâneka dhwajanya n pracalita kadi bahnî sĕḍĕng ning yugānta

20 mantrī rwang lakṣa sampun ginĕlar i hiringan bāhudaṇḍânggakāra
len tekang pādarakṣa prakaṭa kadi tasik rwang puluh durga ning prang
arpat munggw î tĕngah śrī nṛpasuta mukha ning singha śārdūla śakti
kady Âgastyânguyup sāgara wunuhan ikang byūha sampun tiningkah

Pupuh 148, Wisarjita[besut]

1 arpat ikang waragang sahasa silih usī paḍa nora wĕdi
sing sakasambut ikang pinakagada-gadānya paḍâmurulu
umban aliwran arok rĕmĕk ing awang-awang kapagut kawaluy
dukduk ikā kadi sarpa pakan angin aneka hanêng gagana
2 wwang bahulâtuha milw ajurit alara tĕṇḍas ikā ginutuk
ai putu lingnya nihan laku walĕsi gutuk buru demu pisuh
ndi n wĕnang anggutukângrahana tan ubhayâku putu prihawak
dwal putu demu palakwan i katigawĕlas tĕngahê laku ta
3 brāhmaṇa wany apulih galah apupul aḍĕm pinurugnya rĕbah*
tan wruh aweda kurang-kurang aji makapanghaḍa timbul ikā
kepwan ikang musuh amranga paḍa wĕdi yan rah ikā mijila
nghing pamĕdinya pulut-pulutan ika ta hetu nikā malayū

Pupuh 149, Basantatilaka[besut]

1 nya ng sogatânwam ajurit kĕna tan dwa bĕntar
mojar kutiknya ḍuh uḍuh pukulun laranya
yêka n mijil para cĕngĕlnya nĕhĕr sinuṇḍang
kadyanggan ing ghaṭa rĕmĕk tika yan panaṇḍĕm*
2 śaiwâpulih kĕna pilis wulangun kajungkĕl
mitrânulung mpu mapa teku manahta mangko
engĕt nghulun ri kita bhāgya tasim yan engĕt
strī ni nghulun kita tulakṣaya ko hadêki

3 nā ling nira mpu tucapa ng prajurit silih prang
ārok rinok awur-awur paḍa tan wri rātnya
teg tog* ḍaḍap nika bubul ginalah tinangkis*
ḍöhak musuhnya sinuḍatnya pĕjah kasoran*
4 gĕntör i śabda ni gubarnya bangun silih prĕp
kady âcakĕp dhwani nikang kukulan karĕsrĕs
kangsinya lāgi manah ambĕk ing ajrih ing prang
mongmongan anggyat* anamar macan asring olih
5 wadwā nṛpātmaja tumampuhakĕn gadānya
rwang lakṣa tan kurang asĕnghit* asinghanāda
akweh tikĕl-tikĕl igā ni lawanya rĕmpuh
angrwang-pulūh ulih* ikā ri patunggalanya
6 wīrânapuk* rangin apiṇḍa sahasra wṛnda
meww-îwu koṭi pagalahnya parĕng tumampuh
gĕk ghor rĕbah wiphala sing kinayuhnya runtuh
sawrĕnda māti ginalah sawaneh pinökan
7 sewwarwudâmana*-manah mwang ikāng agaṇḍi
tandangnya tan dwa kinawĕdyan apan karĕsrĕs
hrūnyânrik ing gagana söh kadi megha mĕṇḍung*
sar cĕb tibângĕnani* sing kĕna tan pasāra
8 wadwā narendra malayū sawatĕk-watĕknya
peka prawīra kĕna tan dwa yaya prang angrok*
kombak linūd awalikan kumĕlab dhwajanya
himpĕr nadī kinĕbur ing gaja sewu lakṣa
9 bhātringśa lakṣa ng apulih kalulun kawangsul
kālah tibā silih idĕk sinĕsĕb pinökan
rĕmpak* tikĕl wiphala salwir i sañjatanya
lwir kaywa-kaywan asipattra rĕbah kaliṇḍwan*

10 wadwā nareśwara inatyan* irêng kasinghan
śakti prawīra parapök i musuh yan ing prang
yêkâpulih tan awĕdî ripubāṇawarṣa
wany ânusup tĕpĕt amūk makasong ḍaḍapnya
11 kagyat balā nṛpatiputra maluy tinangkis
akweh an amriha tawan tiki* tan kagöman
mĕnggĕp kadi jrih* akikib malayū tan adrĕs
mundur yayā bala nareśwara durbalâlwang
12 tan jrih bala nrĕpati dhairya sahâbhimāna
aprang karung paḍa tuminggalakĕn ḍaḍapnya
de ning silih pĕḍĕk arok wĕkasan silih prĕp
bĕk tĕg hĕhĕh kahĕnĕkan jrih ikang lumumpat
13 awrâlayū bala narendrasutâwrĕg awrin
śakti prawīra kapana n kĕna pakṣa-pakṣan
hamham tĕkângamah-amah bala sang narendra
apyak tĕkapnya n angucap tuhu singha ring prang
14 ai kong watĕk Raghusuta prih awakmu mangko
haywâprang undur athawā pangalih para* ngke
āpan ya tan hana sihankwa ri kāsy-asihmu
kāton pĕjahmu pususĕngkwa ri sañjatangku
15 nā ling nikâmutung angĕmbuli tan pananggĕl
kwehnyâprameya kadi sāgara tan papinggir
marmanya wāni sahasâmrang amūk tumiṇḍih

 • dukduk panah kadi hudan ya ta pangharĕpnya

16 angwehi sañjata humung gumuruh suraknya
angrok* atambĕh i harĕp kumucup dhwajanya
akweh pĕjah tan awĕdî pati mangkin embuh
lwir larwa-larwan arĕbut damar alwang embuh

17 krūrâpulih bala narendrasutâmuk amrih
mundur bala nrĕpati śīghra muwah tumampuh
enak silih galah apan paḍa wāni-wāni
söh sāhasânguḍik-uḍik prang ikā silih sob
18 enak marâprang arukĕt paḍa nora mundur
rwang yojana ng pabharatan paḍa söh gajâśwa
sampun rĕbah wukir-anaknya watunya kabwang
akweh jurang mari jurang wĕkasan kahinya*
19 ngkānê ruhur gunung ikang prang arok silih sob
aprang sumĕngka tumurun paḍa rota rodra
rĕp tan katon hanan awās tĕkap ing himâwrā
ramyâtulis prang ika konĕng-unĕng tinonton
20 brahmarṣi śewa* sugatādi* ri sor anonton
mwang wwang jrih ing raṇa huwus katuhan wayahnya
kwehnyâtatânudingi harṣa nĕhĕr tumĕnghā
akrak paḍâtri gumuruh ri pangadwakĕnya
21 rīyūk rĕbah kidul alah rinĕbut sinökan*
rīyūk rĕbah muwah alah kasĕsöh* ikang lor
rīyūk rĕbah muwah ikang kidul alwang akweh
rīyūk rĕbah pinĕgatan wĕdi wök ikang lor
22 āh uh pirang juru muwah saka lor tumandang
rīyūk rĕbah kidul alah binurunya kagyat
kady ânutuh kalapa denya mamöki* tĕṇḍas
nā ling nikā hana ta len angutū kapūhan
23 śīrṇa ng samaṇḍala-samaṇḍala konduran syuh
awrĕg paḍânghili* sira mpu tĕkêng kaninyan
aprakprakan di ta kaki hyang ujar nini hyang
putrī nikā* kaburĕngek-burĕngek tinanggung

24 sampun tĕkê ruhur ing agra muwah paḍâwrĕg
wwang wṛddha-wṛddha guru niny anguhuh sakê sor
pāran pinawrĕgakĕn ā mapa ling kaki hyang
wikw âñaruk wiṣaya rakwa nimitta ning wrĕg
25 lāwan turun patapan ĕmbuli haywa mundur
ambĕk ngwang ing kaguru-ninyan alah padandan
ngwang pwâtuhâlah-alah ĕmpu buyut ta lampah*
nā ling nini mpu kabalik wĕdi wök kaki mpu
26 wīrâprang ing tĕgal ayun paḍa wāni-wāni
kontab mangontabakĕn amrang* amūk añakra
kedĕr paḍâkulilingan gumulung rathanya
lwir nāga molih amĕbĕd gaja matta* sālas
27 enak dahat* prang ika kādbhuta ring triloka
āpan katuhwan atĕwĕk-tĕwĕkan paḍâkris
len tang silih tujah amatrĕm amajra* mangduk
bāhunya runtuh asakit trus angĕmbak-ĕmbak
28 sojarnya kātara nĕhĕr marahup-rahup rah
hāmah śirah hurupa* jīwamu haywa tâjrih
haywâdwa bhoh ndya ta śirah mata mah ndya jīwa
bwat kaprawīran iki tan dadi mithyawāda
29 nā ling nikā tucapa śabda ri de nikâprang
pyak byur kĕpuk kĕtĕlĕbuk* kĕḍĕpĕk kĕtug tog
ceng has tĕhap-tĕhap aḍuh gĕdĕbĕg ḍĕhak syok
carcab lĕbik bĕk aḍu göng gumĕcik gĕlĕmpöng
30 nāhan tang ĕlwan asĕlur karĕngö karĕsrĕs
mangde bhayānaka pasanggha nikā gumĕntĕr
len tang mahātiśaya rodra pangalw-alönya
wīrânggĕtĕm nĕhĕr angohan i mehnya matya

Pupuh 150, Wisarjita[besut]

1 śrī Magadhādhipa sāhasa mijil abhimāna nirêng palagan
nāgamayāstra laras nira sĕḍĕng inayat bhramita ng pṛthiwī
göng swara ning tali de ny angin ika kumusuh mĕtu kātatakut
hrū nika kādbhuta kātara gunung ahĕlar warakadga murub
2 prajwalitāgni cucuknya kagiri-giri dhūma dilahnya murub
sek gumuruh pangawaknya kumisik amĕgat jaladêng gagana
bor kumutug śara bajra sang Aja kumĕtug lĕpas angdwiguṇa
teg tumibā ng wihagācala mati pinanah makĕbĕt-kĕbĕtan

Pupuh 151, Jagaddhita[besut]

1 muntab krodha sang Angganātha kadi bahni mangaraman i puñcak ing wukir
ngkānê kūwara ning rathâmahayu lañcingan ira pinisit siningsĕtan
hrū lāwan laras adwitīya sinamādhy amijilakĕna sarwasañjata
wuntw îkang gaganāntarāla tĕkap ing panah atip atĕtĕl turung tibā
2 dewanyâwurahan tĕkângamah-amah harĕp amususa ring nrĕpātmaja
lwir meghodaya māghamāsa sumaput pĕtĕng alimunan anghudan hawu
sang hyang bāywanala pracaṇḍa pamanah nṛpatanaya dumeh kawangsula
bĕk gĕk tor* cĕrĕcĕb tibêng bala nareśwara makasulayah kawangsulan
3 śaktîng prang sang Awantinātha sira Mṛtyu sakala yan i madhya ning musuh
manggĕh buddhi nirâpulih nĕhĕr angakw amĕjahana nareśwarātmaja
rahasyântya nikang kaśaktin inayat nira mĕtu ng ayudhâgniparwata
bor munggw ing gaganāntarāla paḍa yatna bala sang Aja kebĕkan panas
4 tan kewran sang Ajâpan adbhuta kaśaktin ira tumiru śakti sang Raghu
rĕp mārādhana pañcabāyu mĕtu kātaratara gumĕrĕh magĕnturan
kabwang tang śara parwatâgni kadi handaru sayuta dilahnya ring langit
bhur tog söng prĕkĕtĕk nahan swara nikâmĕkasi hurip i madhya ning tasik

5 mangsö sāhasa tan surud sang Anupādhipati manah ira n wanîng raṇa
panghrik ning kuda len grit ing ratha karĕngw asĕlur i hiringan hanê harĕp
pakrak ning balasanggha manggyat angasut ri bala sang Aja wāni kāmbulan
teg tok* lwir garuḍâḍahĕm kĕtug ikang gubar asahuran apratidhwani
6 sampunya n lumĕpas panah sang Anupādhipa kadi ruga ng aṇḍamaṇḍala
pātālastha samāpta nāga lĕkĕr ing bhuwana rumĕbuti nrĕpātmaja
porot bor dumilah mara ng* wiṣa sinĕmburakĕn ika hanâtĕmah kukus
byur lar lĕs paḍa mukṣa de ni kuku sang garuḍa wahu minuṣṭi ring laras

Pupuh 152, Sragdhara[besut]

1 krodhâmbĕk sang Susenā saha bala sumaput kātarâsinghanāda
harṣa n ton sang narāryātmaja pinakamusuh kewalânungga-nunggal
hrū-hrū śaktîng dangū söh linĕpasakĕn irâtangkis akrak karĕsrĕs
āpan pakṣy âhĕlar sañjata kadi garuḍâneka seww arwudâhöm
2 sumyang sumyak hĕlarnya n kinirigakĕn ikâghāṣa muntab dilahnya
sumyuk tan kāwaran drĕsnya kadi dinukakĕn yan tumandang sakêng doh
kāṇḍĕg katrĕn dinuk de sang Aja linud irêng cakra punggĕl gulūnya
perat sok rahnya sangkêng* ḍaḍa nika kawutah mrĕm tibâdoh gumĕntĕr
3 nghing sang Hemānggadâmrih-mrih apulih i luyuk sang Susenā katampĕk
sampun kempun sinimpĕn bala sang Aja paḍa krūra kedran kawungkus
syuh tan sārā sa-Hemānggada mati tinĕḍak bĕntar alwang salakṣa
kāry anglīlā narendrâmanahakĕn irikang sāgarâtyanta rodra
4 śīghra rwabnyânggaluntang gaganacara lĕpas māmpuhan matrigañca
lĕmboranyânglayang* kābhinawa kadi gunung sewu mālih marampak
sumyūk adrĕs tumĕmpuh ri sang Aja kawaluy de ni göng ning kaśaktin
mawrĕg lunghâstra de hyang Baruṇasuta karĕsnya n hilang tan paśeṣa

5 sang Pāṇḍyâmah gunung sāhasa tĕka rumahab de ni göng ning kamānan
sākṣāt guntur sakêng parwata tumurun atūt lwah jurang durgamâjro
mātangga mwang ratha lwir watu gumulung apan tan pararyan lakunya
krodhâmĕṇṭang* laras sang prabhu mamanahakĕn bahni sangkêng samudra
6 lumrā ring dik widik teja nika saha panasnyânggĕsĕng sarwawṛkṣa
sakweh ning megha mĕṇḍung pinangan ika huwus hĕnti lāwan gĕlapnya
lwir jihwānya ng Mahāmṛtyu dumilata narendrātmajâtyanta rodra
sang hyang Kālāgni munggw î naraca sang Aja marmanya mātîng raṇāngga

Pupuh 153, Basantatilaka[besut]

1 sang Pāṇḍya sor titih alah malayū tinangkis
wadwā nirâlara hilang kahalâwrĕg alwang
āpan silih prang arĕbut hawan ahrit ewĕh
wadwā nṛpātmaja maluy sakarĕng mararyan
2 sang saptarāja sumahab saha bhṛtyamantrī
sampun sirânghabĕtakĕn dhwaja śīghra mangkat
sar sök prawīra gumuruh kadi sāgara rwab
lwir singha sārwuda paḍâkrak asinghanāda
3 wīrâtyan ing wani hinatyan inĕṇḍĕm-ĕṇḍĕm*
agyâprang anggĕtĕm atön mangusap lĕngĕnya
mwang sarwasañjata nikā milu harṣa ring prang
panglingganângingis-ingis kumĕñar wajanya
4 hamham tĕkâmanah añakra bubak sakāmbah
rodrâmupak cĕngĕl amūk arĕbut kasinghan
len tang paḍâpapatihan kuḍuwak paḍâkre
sanghāra kātĕkan i rūpa nika n karĕsrĕs
5 śūrâmĕrĕh* kadi surat tĕkap* ing kaśūran
kontanya kādbhuta sahasra kuwung-kuwungnya
asrang kĕtug ni panutugnya ḍaḍap gumĕntĕr
himpĕr prabhāwa ni musuhnya pĕjah kapökan

6 mundur bala nrĕpatiputra tinūt cinakra
awrā rinampak inirup pinanah ginaṇḍi
ndātan wĕdîng panah atip kadi megha mĕṇḍung*
tahw âhudan-hudan i madhya ning astrawarṣa
7 wadwā narādhipati sāhasa tan pananggĕl
śārdūla śakti pinakāgramukhêng kasinghan
mañjing marêng pakĕkĕs ing wunuhan tĕkâmrang*
tan sāra hĕnti satĕngah rinakut kadi bras
8 kagyat winūk pinĕgatan tinalangkup awrĕg
tinggalnya sañjata rathâśwa sahasra sangkhya
kedĕr gajahnya rinubung dinudut śinūla
lwir wangkay ing walang inīrakĕn ing sĕmut bang
9 sang saptarāja kadi saptasamudra muntab
de ning kamānawibhawan pinakaswabhāwa
mangsö sahâśwa ratha wāhana Meru* tulya
apwī sakêng panah irôjwala mumbul-umbul
10 *meghodayâmaḍĕmi sakṣaṇa tan paśeṣa
sangkê panah nṛpatiputra lawan halisyus
mĕtw âmusus-musus anūb ratharĕngga kabwang
lāwan gĕlap makasulambĕr anambĕr anggyat
11 sang saptarāja saha bhṛtya rĕbah katampĕk
bĕntar winūk saha gajâśwa rathâlah awrĕg
guntur prawīra kumusuh katĕḍun marêng lwah
himpĕr gunung pitung atus rĕbah ing samudra
12 sang saptarāja kabĕlĕt wĕkasan sirâdan
rĕp sy Andakâwak aśarīra liman sawṛnda
sangkê panah nira mijil tĕkap ing kasiddhyan
wuntu ng nabhastala lawan pṛthiwī kasĕngkö
13 śīghrânurumbunuh amūk ri narendraputra
atyadbhutâlimunan ing gaganāntarāla
mĕttânguling kadi gunung kumukūs umaṇḍĕm
sang saptarāja humung atry asurak gumĕntĕr

14 de ning mangadwakĕn* apiṇḍa tĕkap ning aprang*
āh āh mati sy Aja mulat mulingā kangelan
kedran kawungkus i tĕngah kalulun kapĕṇḍĕm
nā ling nirânggĕtĕm atön dan asinghanāda
15 kāla nrĕpātmaja n inambulan ing gajendra
engĕt sirâmanahakĕn śara hastiśikṣā
meww-îwu hĕnti mati śīghra parĕng tumĕmpĕk*
himpĕr namuk tinĕpak alwang atambĕh akweh
16 ring sakṣaṇa nrĕpatiputra kumöl ayoga
sang hyang Smarāntakaśarāgni mijil sakêng hrū
śīrṇa ng gajah ginĕsĕngan paḍa bhasmibhūta
lumrā hawunya kumutug bangun andhakāra
17 krodhângayat śarawarāgni narendraputra
āpan musuh nira sudhīra mahāprabhāwa
mangsö paḍânglĕpasakĕn śara nāgapāśa
tapwan tĕkâpan awilĕt pinĕgat nirêng hrū
18 sang saptarāja paḍa śakti widagdha ring prang
wil krūra daitya pamanah nira sewu lakṣa
krodhâmupul* sĕmut amūk ri narendraputra
himpĕr grahânghibĕki rāt marĕbut śaśāngka
19 singhaprawīra sang Ajângayat astra śakti
ḍangṣṭrā ning Antaka minuṣṭi huwus minantran
dewātmakâmawa gadāyudha mĕtw arampak
mawrĕg pĕjah silih idĕk para daitya mukṣa
20 an mangkana prang ira tan hana sor awantah
mangsö* nṛpātmaja lawan naranātha mangsö
tĕmpuh ni sañjata nirâpagut ātirodra
himpĕr gunung madu gumĕntĕr inadw atĕmpuh

21 liṇḍū bĕlah bhramita bhūmi nikang raṇāngga
mwang saptaparwata kadînayun agrah olah
pātāla sapta kadudut kagiring kaginggang
nya ng saptasāgara katumpĕk arok bañunya
22 kweh ning pĕjah saka salakṣa sahasra wṛnda
len tang paḍâmĕkasi jīwa humūng angohan
meh matya mangrĕgung ikang gajah asring anggro
abyūran ing rudhirasāgara kombakan ryak
23 mātangga len turaga nūsa nikângalimbung*
sarwāstra kaywan ika śīrṇa marok* dhwajâkrĕp
ngkāna ng* prawīra marĕbut phala ning kasinghan
wetnyâlĕyö kasidĕkung-sidĕkung silih prang
24 ngkānê pasir-pasir ikā naranāthaputra
aprang lawan ratu kawīśwara ring palambang
hrū munggw i karṇa nira piṇḍa tanah kasumping
tapwan warĕg prang alangö lagi kombakan rah
25 Rudrāyudhāgni pinasang naranāthaputra
Durgānalâdbhuta* mijil pamanah narendra
trus ring langit dilah ikâsĕmu megha bahni
lumrâwilĕt latu-latunya mahāsurâkrak
26 prodbhūta kātara dahat patĕmunya kālih
mangkin tĕkê ruhur angambara kaprahāran
sang hyang Śiwārka kasuban pan asor sirâgyang
lunghâhawan kuda lumingsir adoh mangulwan
27 widyādharī saha wimāna sumanggrahâkweh
munggw î tawang wruh irikang wani-wāni ring prang
dukduk* hayunya sinahāyan ing ambĕk ahyang
harṣâmapag ri para wīra pĕjah kapökan

28 sāmbĕk* ning onĕng alawas tinĕkan rarasnya
kāmīrasâyam-ayamanya sĕḍĕng bhinukti
tan lot dhumāraṇa panas nikang agnibāṇa
lunghā lawan priya nikā sukha ramya mārga
29 saptarṣi dewagaṇa guhyaka siddha-siddha
anrik* hanêng gagana sārwuda ring sapaṇṭa
göng ning prang adbhuta ya hetu nira n panonton
milw âsurak nĕhĕr angadwakĕn akrak ahyā
30 lunghā muwah kapanasan paḍa tan hanângher
sang Nāradâsyang anguhuh* ri narendraputra
ai putra toh bapa wulat ndak apintakāsih
hrūntâgni śakti paḍĕmĕnta sihanta ri hyang
31 mwang pangrĕngökw* i kita yan pinakāntaśāpa
de sang Priyambada sĕḍĕngnya gajendrarūpa
kāruṇya māsih amalĕs ri waluy nira hyang
sangmohanêkang inajinta kĕnoh parīkṣan
32 an mangkanôjar ira śīghra narendraputra
mārādhanâmṛta sinṛṣṭi ri tungtung ing hrū
sumyuk sakêng awang-awang kadi ring pangipyan
dhwasta ng śarânala paḍĕm paḍa bhasmibhūta
33 sang saptarāja paḍa śakti parĕng tumandang
kapwânghudan-hudani sañjata bāyubajra
atyanta tan pangupamê sang Ajâpan anwam
munggw ing* rathânudingi wākcapalâwalepa
34 ai rājaputra* mapa tângĕn-angĕnmu mangko
āpan huwus wruh aku yan kapalang manahmu
tṛṣṇan purihmu ri huripmw apan anwam awri
nā pādukangku pakacāmana sambahĕmwa*

35 nāhan wuwus nṛpati senaka ri twas apyak
pāruṣyaśabda mada tan wruh i śakti ning len
krodha nrĕpatmaja sumöng i mukha ng kamānan
sabhyângucap sahur irâtĕhĕr angdĕdĕl twas
36 sanwam-nwamangkwa n aku singhakula prawīra
tak* nāgatêng atuha tinghali demu mangko
sakweh ni sañjatamu tan hana panggaritnya
byakta n* pacuṇḍang i bapangku kabeh-kabehmu
37 nā ling narendrasuta śakty angayat warāstra
sangmohana smṛti nirêng kṣaṇa n ekacitta
nidrângaweśa sumaput ri lĕpas nikang hrū
mrĕm sang watĕk ratu huwus kĕna tan pasāra
38 sāmānya* peka rumuhun para taṇḍa mantrī
mātangga matta turagângrĕpa tan wri rātnya
mūrchâturū kadi tasik wwang ikang* raṇāngga
mombak rangin gajah aghaṇṭa karang liman ya
39 sampun jayêng raṇasabhā naranāthaputra
sang saptarāja kadi māti parĕng katurwan
tĕkwan huwus kacuringan rah i tungtung ing hrū
yêkā silunglung ira yan kaparājayêng prang
40 sang hyang sirâjaya-jayêng gaganāntarāla
mwang puṣpawarṣa tumibā kadi kasturi mrik
prīty âdara nrĕpatiputra sinādhukāra
sampun mangañjali saharṣa nĕhĕr tumĕnghā

Pupuh 154, Jagaddhita[besut]

1 sampun byakta kacakrawartyan i nṛpātmaja ri huwus irâmarājaya
nora lwang nira pūrṇa mangkana sasañjata nira kadi ngūni dug singī
sakweh ning bala śūrasanggha humatur paḍa mangarahakĕn lumampaha
mangkat śrîndumatī lawan nṛpatiputra paḍa sukha makālihan ratha

2 tingkah-tingkah i de nirâprang inucap winarahakĕn irê suputrikā
mojar śrîndumatī wagus kita kakâpa hamĕngan ikanang watĕk ratu
rakryan yêki panahkw amungwakĕna tan dadi wiphala lĕpasnya ring musuh
sanghārāstra wimohanākhya pangalah pinakakajayaśatrun* i nghulun
3 nāhan ling nṛpaputra rakwa tadanantara nṛpati parĕng sirâwungu
mwang mantrī saha bhṛtya wāhana turangga warurutĕn angob aringgungan
erang de ni kahīnakāyan ira tuccha kacuringan alah sirêng raṇa
ry antuk sang prabhu tan kathākĕna kunĕng nṛpasuta sira warṇanĕn muwah
4 sampun mintar adoh laku nṛpatiputra manĕmu haraṇān ḍusun-ḍusun
pinggir-pinggir ikang hĕnū pakapasan pakalayaran apaṇṭa tan parok*
ewĕh tan satinūtakĕn rupit ikāng angiwa hana nĕngĕn paḍâgĕnĕt
tan tunggal kasasar humung silih uhuh* kapasah asahuran silih taña
5 dunghus ning palapat kahundul aruhur kabuyutan alawas kinatwangan
pañcârnik winĕlang sakanya pinakolul* ika tawing ikā hibĕk parab
wwangnyâkweh mapupul hanângidungakĕn ri gaway ira nareśwarātmaja
lantung mambw awangînasū nika ginanti saha caru sinanggaran hañar
6 ngkānê sor talagâhĕning hana buyut-buyut iwak arĕbut walang tibā
pinggirnyênasaban paras hawan ikā siniku-siku hinambalan watu
rangrö kaywan ikā lawan kĕpuh agöng jaha wijah asĕkar lawan winöng
akweh sĕñjang ikâjajar hana kawadwan ana kalanangan dinudwakĕn
7 meh-meh rwang puluhang kulĕm lawas irânghinĕp* i huwus irâprang ing hĕnū
prāptêng thāni ḍusun kaḍatwan ing usāna parawaśa rinampak ing musuh
pinggir ning talagâwukir-wukir-anak patani nika manumpak anglĕnang
ngkāna śrī naranāthaputra mangĕnah kakawin ulih irângdadak-dadak

Pupuh 155, a kind of Wikṛti[besut]

1 dinĕlö ku jinarumanan* inggut ing halis i kāla nika wahu* mijil
awuyung mingay anirirakĕn susup-susup ikâsana nĕhĕr* ahidu
irikâkw amĕgati turidangku tan wani mulat muwah i mukha nikā
sahajânghuripakĕn atukup-tukup ri pawahinku kadi kaluputan

Pupuh 156, Jagadnātha[besut]

1 tĕwĕknya n inalap ni rena nika tan tahu katĕmu gĕnĕp tigang tahun
lipur turida ni nghulun mari rimang sinapihan i lawasnya tan katon
kathañcana kapanggih ing yaśa lawan panuluyan iriyângdadak lumuh
pĕpĕt-pĕpĕt ikā ya ta n pinahalingsya* nika ri pangawenya ri nghulun

Pupuh 157, Jagaddhita[besut]

1 nāhan wastu ni de nirângikĕt-ikĕt winĕkasakĕn irêrikang yaśa
prajñā śrîndumatī sirâmaca kapintiga tama tumurun sirâdulur
pawwat ning para pora tan papĕgatan tinĕmu nira sumanggrahêng hawan
secchecchā hanan anghinĕp sira hanan lumaku ri wijil ing niśākara
2 sampun rakwa gĕnĕp salek lawas irêng hawan asukha-sukhan dudū gawe
lok ning mārga pasir wukir tinutakĕn lamakan ira macangkramânglĕngĕng
ry Âyodhyānagarī katon hada-hadā ni dilah i gupuranya mās maṇik
sang hyang sūrya niśākarêng udayaparwata paḍa nira kewalâhalĕp

3 wṛtta śrī naranāthaputra katĕkê nṛpati Raghu lawan nareśwarī
an sampun sira labdhakārya ri Widarbhapura mamĕnang ing swayambara
mwang ry âlah para nātha ring prang aharĕp rumĕbuta naranāthaputrikā
harṣa śrī parameśwarī makamukha nrĕpati tĕhĕr akon anungsunga
4 wwang ri jro paḍa munggah ing pangungangan rumĕngĕ-rĕngĕ hanan silih pĕḍĕk
agyā-gyān hana tan tulus sipat ikânahĕlay apan alah girahyasĕn
len tang strī malajĕng wagĕd-wagĕd anangga susu nika sinaṇḍung ing sakhī
akweh mādĕg adan tapih mirir inir nika nĕhĕr akalung-kalung sabuk
5 strī ry Âyodhyapurī parĕng mijil anungsung ahayu kadi pangjrah ing sĕkar
ndan buddhinya kaḍanghanan raras i denya mulat inuparĕnggan ing guyu
rūm ning strī ri Widarbharājya kadi pālĕman i hayu ni rūpa ning rakĕt
aśrī denya mawâmbĕk abwat atĕrĕh tumiru-tiru manah suputrikā
6 akweh rājasutā ry Ayodhyanagarī mada makapangayāya rūm nikā
manggĕh rūpa nira n panampikakĕnê nṛpawaraduhitā n pinangkwakĕn
mangke n wruh ri halĕp narendratanayā kawĕdi-wĕdi ni rūpa ning Ratih
mrĕm tan löng kadi wintang ing wĕngi katon akucĕm i kĕñar ing niśākara
7 minggut piṇḍa nikang kaḍatwan i sĕḍĕng sang Aja tĕka lawan suputrikā
āpan kādbhuta sing sapolah ira kābhinawa ri haliwat nirêng* lĕbuh
sakweh-kweh para taṇḍa söh parĕng anungsung i sira paḍa harṣa garjita
abyūngan kumisik garantung ira ramya kadi papagut ing ryak ing pasir

8 nghing dewînalĕm ing mulat syapa ta taṇḍinga nira ling ikânulus dahat
yadyan sewu purī pametana* mamarpatana hajĕng ira ndatan hana
strī sāmantasutā paḍâhyang araras ndan arada kapalang tininghalan
byakta śrîndumatī pakaprabhu nirêng śayana pisaningū katampika
9 nā lingnya n pangalĕm katuhwan apa tan hana kadi sira ratnakanyakā
āpan sarwa-sĕkar sugandha makanāyaka pĕnĕd i raras ni rūm nira
lāwan madhya nira pramāṇa ri kĕlab ni lĕmĕs ikang aśokapādapa
śrī śrī ning mukha śuddha pūrṇa gumawang tuhu-tuhu ratu ning niśākara
10 sampun śrī naranāthaputra kalawan nṛpawaraduhitā marê dalĕm
bhakty ânĕmbah i jöng narendra Raghu karwa nṛpatimahiṣī sirâpupul
buddhi śrī parameśwarī makamukha nrĕpati sukha tumon anak nira
prajñā* śāstrawit inggitajña wani śakti lituhayu dumeh sirâsiha
11 śrī dewîndumatī kinon marĕka de nṛpati Raghu kagöngan ing sukha
lāwan śrī parameśwarī sira makon marĕka nĕhĕr angol sirâsĕgĕh
pāman* penan awās marânggĕh ira de sang ahayu paḍa sūryawangśaja
wet ning harṣa lumuh sira n marahakĕn pakadangan ira ring nṛpātmajā
12 sĕmbah śrī naranātha Bhoja ri narendra Raghu winaca marma ring rasa
an dewîndumatī kaśuddhyana pakānak-anaka nira nitya kāsy-asih
rājaswâdbhuta rājayogya maṇirāja pahula nira munggu ring ratha
kesî sĕmbah ira pramāṇa gumĕlar hinaturakĕn irê nareśwara
13 buddhi śrī parameśwarī sukha lawan nṛpati Raghu tumon anak nira
an polih maṇik ing kaḍatwan i Widarbha saphala sira rājakanyakā
tĕkwan kapwanakan paḍâparĕk ikang pakadangan awilĕt karangkĕpan
bonggan rūpa nirâhañar-hañar amantu saparan ira tan kasah tumūt

14 buddhi śrîndumatī rĕsĕp makabapebw i* sira puji-puji n kināsihan
byātītan salawas nira n tĕka paḍâsukha-sukhan adulur macangkrama
mary onĕng ri Widarbharājya tuwi rāka nira sira marĕk manunggayap
ry Âyodhyānagarī jugânginaki de ni sih ira ri nareśwarātmaja
15 sakweh ning makapuṇya rāga nira ring nṛpatisuta paḍânghiḍĕp smara
sampun rakwa sinūkṣma ring pahula mās maṇi rajata suwastra kasturi
angkĕn māsa silib-silib wwang irikang wĕngi pinaran irêng paḍang wulan
wāwang mātra karĕngwan ing tangis arūm winisikan ira māsku cĕp tuhan
16 mālih tan tĕka saprahāra ri huwus ning ulah angalih asring ing tilam
marmângdūmi karāsikan wruh i harĕp-harĕpan ing aharĕp halĕmbangĕn
rakryan sang pinakādipūrwa ning amūrwa kataruṇan irêng pasanggaman
kañcit mogha kapanggih angliga-ligā kinisapu nira sāhasâwuyung

Pupuh 158, Jagadnātha[besut]

1 kakâja winalingku tan wruha kitânglwanga turida ni rāga ni nghulun
hanânak-anakanku ketaka minging sahaja tan inakunta rakwa ya
putih siki kaduryaśaśruti wawang katalu sagalakanta tak wĕdi
manahku wani tan surud pwa ya tat antu kita ya karaṇangku tan rara
2 aum* yayi salingta māsku n awuyung sapangucapan i māsku lampunĕn
nghulun yayi turung wĕnang mangawayuh rumatakĕna wilāpa ni nghulun
ya hetu ni kakanta tan wĕnang asih lĕwu marika sih i nghulun yayi
hĕlĕm nghulun atĕmwa māsku kalawan kita ratakĕna haywa sangśaya
3 paran tiki dumeh kitângucapa mangkana dali-dalihanta kerangan
katon angawatāra denta tan asih pati-pati parihāra* tan padon
tahâkw alara denta yan kadi kadang haji para kulaputra kāsy-asih
kita pwa ta bakal ratu syapa ta tan kapanasana hatinya kinwakĕn

4 walingkw* asisinahwa tan wĕnanga mithya kita ri rasa ni* pralāpita
apan kita sinambhawângadĕga ratw angalilirana kaprabhun haji
ujarta kita tan pangakwa lĕpihanta nĕhĕr aśapathângdilat laṭi
adalka kita tan panampa ri larangkw apuji-puji kita n tuhan-tuhan
5 tuhanku yayi ni nghulun wruh aku yan kita mujarakĕna ng salah kĕna
tuhun palaku ni nghulun siha ni māsku tumutakĕna buddhi ni nghulun
rahasyan ibu polah i ngwang apa tan wurunga kahaturê nareśwara
huwus kaka huwus nahan wuwus ira n winuwusan akĕcap mingĕl-mingĕl
6 tangeh yan ucapĕn paganti sang amālihi prĕman i narendraputrikā
paḍĕm pamanas ing smarānala ri buddhi nira siniram ing karāsikan
nṛpātmaja sirâmrih anglih amĕkul-mĕkul amĕkasi turwan ing tilam
mulih sira bisâpi* sādhu kanin ing jaja kakuku kinampu-kampuhan*

Pupuh 159, Wisarjita[besut]

1 jāti nikang caritênggal angucap adawā n hiḍĕpĕn ri hati
śrī Raghu wṛddha sirânglwasi sukha ni pamukti nirêng nagara
indriya tan wĕnang ing wiṣaya ri sira nir pakĕnanya kabeh
kady asalin rasa tan parasa wirasa salwir ikang wiṣaya
2 hetu nirâsrah i kaprabhun ira ri narāryasutêng pasabhān
kādbhuta de ning angastwakĕn i sira samâhalĕpêng nagara
sang ratu nora parāngmukha sahana nirâwĕdi sampun anūt
śrī Raghu paṇḍita walkaladhara magawe patapan ring alas
3 yāwat alas bhaya durgama pangulilan ing mṛga singha barong
yan sinusuk patapan tĕkap ira paramarṣi sabhā wĕkasan
tonĕn ikang wana śūnya tinaruka sang uttama ning karatun
lwir suraloka tĕkânurun ing acala ramya katon ahalĕp

4 sang hulu kĕmbang anak wĕsi haji sira milw anadin wiṣaya
tan tuna ring paribhāṣa sira dahat alĕp nira yan pangucap
āpan inuttama tuwy apatih atiśayâdbhuta* wīrya nira
tan hana śeṣa ning ambĕk aruhur i huwus ning aḍampa wulung
5 kweh nira sang bhawika prakaśita milu wikw anusup ring alas
bhakti tuwin katĕkan tuha masa ning awalkala nora hiner
gīta lawan kakawin binisa pinakacaṇḍi nirêng* nagara
māywan akīrti palambang amanis alangö hibĕk ing patani
6 wungkuk angambĕkakĕn kawi milu kawilang kawi wikw alawas
sabhya jitākṣara hāsyakaraṇa pinakādi ni kawruh ikā
lumbu waluh hajujöng* rasa ni manis i lambang ikā rinasan
nghing rwa tiwas dumadak lagi winaca-wacângrahatîng* amaca

Pupuh 160, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 wikw âpa ta* ngaran ira sang tamuy pili-pilih wiku nagara sira
akweh marĕk i sira maling-maling rusi-rusit kinahatakĕn ira
dondonan inucap ira ramya-ramya ning angĕṇḍĕki turung inucap
yapwan binuru sinulagah* luput ling ira sor saphala ning alayar*
2 heman wruh angaji sira tan palokika sadā marika wiku haji
prāyâpi lupa kadi lamur sināpa dumadak sira malĕs ataña
kastryan pwa ta marĕk atĕkĕn-tĕkĕn sira nĕhĕr lumaku ginamĕlan

 • de ning hyun ira pinakaśangkhapāṇya tumuhâpi pikun* api lupa

Pupuh 161, Wisarjita[besut]

1 yeki palambang ira mpu tapa tucapa ramya nikang patapan
wāṇḍira sampun agöng pinakasabha-sabhā para śiṣya lanā
campaka tañjung aśoka pinatiga tinumpyatak ing harĕpan
bwat halu* pinggir ikang talaga ri harĕp ing gupurângharĕpi
2 sampun awās paripūrṇa sahana-hana ning wangunan hinĕduk
bapra lumangkung ikang patani jamur alangw angungang pasisi
tal tirisan pinakādi ni tuwu-tuwuhanya* huwus pinahat
sang para śiṣya paḍângigĕl angidung i kāla nikang tutuban
3 wet ni lawas naranātha lumaku wiku munggw irikang patapan
mār kumĕtĕr sahana ny awayawa ni śarīra nirânglĕwasi*
rūkṣa samāpta ni tĕngran ira panganumānan ira n* pĕjaha
kewalatattwa ginĕgwan ira pamariśuddha nira n lĕpasa

Pupuh 162, Sragdhara[besut]

1 sampun swargastha rājarṣi sang Aja winarah mār gupe twas nirângrĕs
dadyângganyâhangan tan sapira lara nira n kantuna śrī sudewī
byakta pwâkālihan maṇḍyuṣa sira sahawan mantuk ing swargaloka
tan pātma śrī narāryâja winidhi pinĕgat sih nirârāma-rena
2 enggal mary âlarâpan wihikan i purih ing janma ring martyaloka
an tan sthitya ng śarīrânut i hala hayu ning karma tan sāh anginte
śaiwarṣy* akweh ḍatĕng manggĕsĕngi śawa maharṣînutus śrī* narendra
byātītan bhasmi rājarṣi inañut* i tĕngah ning tasik śūnya ramya
3 sampun līlā* manah sang prabhu mari siwuhĕn kewalânggöng kapūjān
mānak tunggal prasiddha hyang Atanu maśarīrâtĕmah rājaputra
anwam prajñā sirâpañji Daśaratha huwus kaprakāśêng triloka
wahw ângajy âhiḍĕp wruh ri samaya ni rusit ning dhanurwedaśāstra

Pupuh 163, Jagaddhita[besut]

1 sang mambang Kawidoṣa karwa Jayawaspa sukha manĕmu wīrya de haji
sedĕmpaty adulur marĕk silih asih tumĕmu phala nikâmalar-malar
sojar sang prabhu kewalôjar ika* sing sawacana nika śabda sang prabhu
wet ning sampun anĕmwakĕn kahulunan satirun ing amalar tuhan-tuhan
2 ekacchattra narendra sang para ratu praṇata paḍa wineh anugraha
icchā nora kasangśaya prakaśitêng tribhuwana sira digwidikjaya*
dharma kṣatriyadharma pinrih iniwö nira pamahayu dharma sang wiku
mwang tar kewĕhan ing giṇâmayungi rāt sakala tuhu-tuhu Prajāpati
3 śrī dewîndumatī lawan sang Aja tan bĕsur aṭika-ṭikan sirâlawas
śṛnggārātmaka rāsikângdadi manuṣya sira pinakamanggalê dalĕm
hyang ning sanggama pāwak ing pangĕsah ing śayana sakala janma ning rĕngih
sih-sih jangga wĕlas-harĕp sah ira* sangsaya lumung awilĕt paḍâlangö

Pupuh 164, Jagadnātha[besut]

1 gĕrĕh wruh i masanya ramya sinuluh dulur i raras i gandha ning sĕkar
ya hetu nira lālanâmĕng-amĕng ing taman angĕnĕs akālihan kĕmul*
adoh kahiḍĕpanya de ni pĕluk ing hawan i siluk ikang latāgṛha
hanâmbĕk ira mampirâpan asĕnĕt wulat ira mulingânahā-nahā
2 Smarāśrama tĕkânurun sawang ikang taman aparimitêng giṇâlangö
hĕbun hana ri campakanya tumitis kadi lĕnga wangi rūmnya kānginan
lĕbūnya saḍĕk ing puḍak kahudanan* mrik awangi kumukus turung paḍĕt*
tinumpyatak arurwa-rurwan ing aśoka sinalisir i laywan ing wungū
3 ikang talaga mesi pahyas ing acangkrama mahas-ahasângañut langö
susup-susup aśoka kombak i tĕpinya kasarakat arok lawan wĕrĕh
sare ni kalakānya söh salaga ning mĕnur anuru-nurū sakêng gĕlung
kasanglad i pasir-pasirnya śawa ning puḍak anak-anakan hibĕk parab
4 narendramahiṣī lawan sang Aja madyus akaramas aśokapādapa
paḍêñjuh akase wĕrĕh harĕp ing endah araras awĕḍak-wĕḍak lumut
silih susu-susū tĕka ng* ryak adulur mangupuk*-upuk anawwa-nawwani
hilang halĕp ikang saroja tĕkap ing mukha kadi śaśiwimba ring bañu

5 ri sampun ira mĕntas ahyas asalin jayaphala kadi raṇḍi kābunan
rah ing ripukulâlah ing samara tattwa nika sinuji ning surāngganā
paḍâyugala rūmnya jāti kadi kasturi wangi nika tan gawe-gawe*
amānuṣa halĕpnya mūlya sakaḍatwan ulih ing amarājayêng musuh
6 muwah sira mahas marêng upawanānta ri parangan arĕs gunung-gunung
mahantĕn angungang kaḍatwan alangö dunungan ira sinungsung ing gĕrĕh

 • sĕlā ni pang i cāmaranya hawan ing kukus asĕmu walantagângadĕg

lĕngĕng watu karangnya manda tan awās kadi Gaṇapati kāmukan sĕkar
7 dingaryan asalah ri kāsih ira tan pangisapu pinarĕk pijĕr mangö
palambang inikĕt nirê hati rasanya pinakapamawan putĕk hati
linambangakĕn ing wilah pupugan esi kakawin alawas huwus lĕbur
linolya* rinasan manisnya winiweka winaca-waca de nareśwarī

Pupuh 165, Jagaddhita[besut]

1 rakryan ring lĕpihan tangisku k angarang waca lĕburĕn i luhta yan tama
rĕsku n kawruhana n silih kirim ujar tinĕkakĕn i huwusta medĕman
mangke n prāpta muwah suwalta sipi wiṣṭi nika katĕngĕrâmabak puḍak
yadyastun ngwang apanggihâwaka palambang ibu kadi wurung hana ng bhaya
2 rakryan yan priya rakryan angluruga māsku tumuta kita munggwa ring ratha
tan wismṛtya kitêng tĕgal pacaru luh yat atutur i kasinghan i nghulun
pañjingkw ing kakawin tangis-tangisananta ri hati yak araryan ing yaśa
lambangkw îbu wunin rasanya hiḍĕpĕn* nghulun angisapu mangruwat prĕman

Pupuh 166, Jagadnātha[besut]

1 nahan rasa nikang palambang alabuh sang ahayu sira mogha kasrĕpan
prapañca hiḍĕpan sirê carita ning kakawin inayu rāgawādaka
sumangśaya ri buddhi sang prabhu makolah ing ulah ika hetu ning wiwal
minge musapi luh nirângisĕk-isĕk tinañan api kapĕñcir* ing kuku
2 prahāsana narendra rakwa wihikan ri karaṇa ni wuyung nareśwarī
sumatya* ri langö nira n pangikĕta ry awak ira nĕhĕr angdilat pupur
amangkwakĕn ameri luh tuhu-tuhu n kawi sing ulah ira n tĕkâmanis
raras-raras i kapriyambadan irânghari-hari saha luh mawor tangis
3 yayī mapa panĕmwanangkwa kadi māsku hayu saphala rājaputrikā
yadin susupanêng sahasranagara tribhuwana kapana n* kapanggiha
hyang ing kusuma sūkṣma tan wĕnang angiṇḍarat awĕdi tumon kitêng taman
tulis kanaka tan kĕḍap kadi kapūhan angarang alara n sinorakĕn
4 tĕwĕk ning akurĕn lawan kita kakanta karakĕtan amangkwakĕn langö
hirĕng sing ulah ing karas kapana yan pangalapana rarasta ring prĕman
lulutkw i jarijinta ring kapana yan kawaśa taruhĕn* ing tanah garung*
sĕkar pisaningūn panampikakĕna n hana kita ri kisapwan i nghulun
5 nghulun ratu nirartha* kady usang amak ri papaḍa nika sūryawangśaja
sih ing hyang angiring ri sihta ring anāśraya pinupu ri laywan ing puḍak
manahta kapalang tuhun siha ni māsku pamuhun i kakanta tinghali
unĕngku ri raras-rarasta yayi sangwa ning ajar-ajarêng wanāśrama
6 ujar sang Aja mātra marma rinasan tuna-tuna mamĕlas-mĕlas-harĕp
nimitta ni manah narendramahiṣī wĕdi kaluputanê* nareśwara
hilang tangis irâtĕmah gĕrĕh arūm luh ira sumĕmu ring hudan mulih
aminta sĕpah esi de nira mulat kadi mawarah i hĕnti ning lara

Pupuh 167, Śikhariṇī[besut]

1 lipur sungsut sang lwir śaśadhara lumingsir karĕrĕban
parĕng mantuk hinrĕt ni pakusikan ing cāmara mure
i singgrong-singgrong ning* watu hawan irâlok trĕbis arĕs
silih tuntun ngkānêng jurang arupit awwat wwad alĕyö
2 guhā lambung tistis kalĕngĕngan ikâwarṇa siluman
asĕp ri jro lāwan sarasija pamūjā mrik awangi
kukus lagy amrĕg tawwan aliwĕran ing ketaka mĕkar
bañunyânūt rĕngkā ni mukha nika sumyuk manutupi
3 sudewī līlâpiṇḍa wayang adĕgan munggu ri dalĕm
manah sang swāmi prīti* mangudang-udang santĕn arupit
anāntwânglīlâñumbana kinĕliran wwe kadi jamang
kidung lālityârūm hawan ira mulih ramya tumurun
4 huwus prāptêng kalpadruma pinarigîng ratna kinarang
turung mampĕh sub ning haringĕt angĕbun tūsnya ri jaja
aganty angdĕmwan *-dĕmwani mukha tan imbā silih usap
gĕlung mury âtöb lāgi pinĕpĕkakĕn mwang karatala

Pupuh 168, Jagaddhita[besut]

1 an kāmīrasa sanggamênulahakĕn narapati kalawan nareśwarī
wwantĕn parwata ring pasir tĕpi kidul hinĕmukan* i kukus ning ampuhan
ring Gokarṇa ngaranya ramya kahujung* saray i suku nikâmĕgat harus
ngkā n* līlâmĕng-amĕng bhaṭāra mihat ing timi wijah angalūng* hanêng tasik
2 kāla dyah Hariṇī śināpa ri pamighna nika tapa madadya mānuṣa
mogâsih wĕkasan dwijarṣi Tṛṇawindu ri panangis ikâmangun wĕlas
ndan rakwânta ni* śāpa sang rĕṣi sĕkar sumanasa hawananya mantuka
ndah yêkī ginawe bhaṭāra Paramārtha karaṇa nika don ikêng jagat

3 sang saptarṣi sulakṣaṇâhalĕp asewa satata sira śuśruṣâguru
ndān anghing rĕṣi Nāradânggupit inuttama tuwi kawi gīta suswara
winwītan lalitâmanis tinĕngahan* raras inapi tinungtungan langö
kālap citta bhaṭāra mūrchita saśoka hati nira kalĕswan angrĕngö
4 lwir strī-stry arja kawînggitajña para gīta pawulatan i piṇḍa ning gupit
ngkānê tunggul ikā sĕkar sumanasênikĕt asĕmu sadak hanêng gĕlung
kady ânumpingakĕn tanah ri sĕḍĕng ing tabĕh inĕnah i tambang ing waluh
mwang kady âsidĕhângrĕngih-rĕngih* i pĕs* ni lĕngĕn ika lanā katiṇḍihan
5 sṛṣṭi hyang Madanâtikang sumanasa mrik inalap ing angin huwus lĕwas
kāry âśâlara piṇḍa ning gupit arūm sawang anangis inambilan sĕkar
akweh ṣaṭpada mangrubung milu katūt humung aliwĕran ing nabhastala
sang hyang lek alangö lumöng sĕmu nikang sumanasa ḍumawuh sakêng tawang
6 harṣa śrîndumatī mulat ri sĕkar ing sumanasa kadi tan pamatyana *
āpan de ni langönya kānginan amet ri sira katĕmu ring pasanggaman
ndātan wruh sira yan sinādhya ya ta hetu nira kahĕnĕngan pijĕr mangö
ndah yêkī karaṇanya śīghra tumibā ri jaja nira kasungsang ing susu
7 ndātan wyartha ḍawuhnya māti sira denya tuhu wĕkas i śāpa sang rĕṣi
mrĕm tan sāra tibê kisapwan i wulat sang Aja milu tibā sirâpupul
kālih māti sirêng tilam tuhun udhāni sang Aja wĕkasan sirânglilir
akrak tang sakaḍatwan anggyat adadak tangis ika ri pĕjah nareśwarī
8 göng ning duhkha kabhukti de sang Aja tan papaḍa wĕkas i tībra ning lara
kāla śrîndumatînalap ni sĕkar ing sumanasa mulih ing surālaya
kāry anghol śawa kong* pinakpak inamĕr tinañan ira tĕhĕr pinangkwakĕn
rĕñcĕm twas nira hetu ning luh angasapta kalara-lara de nirânangis

9 rakryan sang lumah ing kisapwan ahurip karika kita mĕne n malih yayi
haywântĕnkw asuwe* pĕjah yayi tutur-tutur ibu pangucap kitê nghulun
heman* māsku śawanta tinggalakĕnanta sĕḍĕng ahayu kāsih i nghulun
mangkin rūkṣa tuhanku tan patulungan dudut aku ta* dulur-dulur pĕjah
10 *prāṇangkw Indumatīngku māsku pawungu ndak amalaku sĕrĕh lawan pucang
anggy-anggī saha pastikêbu palakungkwa muwah i kita haywa tâsuwe
agyâweha sĕpah sakê waja kakanta yayi ri kita māsku panglilir*
sih-sihkw î kita tan pahīngan ibu sugyan asĕbĕla hatinta yan pĕjah
11 mangke n* tan pakakāraṇa ng lara patinta pĕjah i tangan i nghulun kita
t asy-âsih pawarah ri doṣa ni kakanta karaṇa ning atinggal i nghulun
pangher māsku waluy muwah ri śawa rakryan apa hamĕnganangkw inaryakĕn
sungsung wāhu ḍatĕng kisapwakĕn anakta si Daśaratha māsku hĕmbanĕn
12 karwânakta karîng kaḍatwan aku denta yayi kadi linad twas i nghulun
sambatnya n patañê nimitta ni patinta kawĕlas-arĕp anggamĕl tangan
yângde syuh ni hatingku mār kapĕnĕtan* humĕnĕng apĕga tan* wĕnang mulat
anghing luhku lawan tangisku sahur i nghulun ibu ri kĕdö nikâtaña
13 yêkī sambat irânangis kasih-arĕp kaluputan i pĕjah nareśwarī
manggā matya matêng angölakĕna duhkha pamĕkas ira sang huwus pĕjah
mangke n tinghal amaspadākĕn irikang kusuma kasĕlangan tangis nira
de ning krodha lawan putĕk hati mijil panguman-uman irêrikang sĕkar
14 ai kong kĕmbang apangkwa ko kuṭila kewala ḍumawuh amatya-matyani
denya n tan rujitĕngkwa ko pĕjahi tâku saha bala sarājya hĕntyakĕn
mangke ko tumibê jajangku ri hatingkw apa karaṇamu tan pamatyani
sākṣāt ko wiṣapuṣpa dadyan i manah ning angupĕt agawe prahelika
15 lāwan dengkw anahā-nahā ri dadimu n* kusuma tĕmahan ing warāpsarī
sangkêng swarga tĕkânurun harĕp aniwya ratu huwus akīrti ring jagat
ndātan harṣa n amarwa hetumu n amatyani ri kasi-kasihku putrikā
ring śūnya n waluyâpsarī marĕka tan sah anilihana sang huwus pĕjah

16 nā de śrī naranātha mojar irikang sumanasa sĕkar ing kadewatan
sakweh sang rĕṣi śaiwa sogata kaparcaya haji marĕk anglawad-lawad
mwang ḍang hyang karuhun purohita nareśwara paḍa humatur marê dalĕm
nirwighna ng rumĕngö pawitra ni tangis-tangis ira paḍa wṛddhapaṇḍita

Pupuh 169, Jagadnātha[besut]

1 sĕḍĕng tinangisan narendramahiṣī lumay awĕnĕs apan huwus pĕjah
tangis nṛpati rakwa mātra rinĕngö nira tuna mamĕlas-mĕlas-harĕp
nimitta nira n anglilir tutur irâmuhara wĕlas irê nareśwara*
angingkin atalangkup amwit i nareśwara pĕjaha nĕhĕr mangañjali
2 prabhungku huningan tangisku rasa mamwita pĕjaha ri jöng nareśwara
hilang manĕ-manĕhta tan tĕmu kabhaktin ika* pahalawö kita prabhu
patikta kawĕlas-harĕp syapa widhin haji tumuta rumakṣa ring* hĕnu
ahā haji walingku ramya parĕngâku pĕjaha kalawan kita prabhu
3 narendra warahĕn nghulun ri paran ing mati tuduhakĕnanta ring hĕnū
ndya tang hiḍĕpĕn i nghulun karaṇa ning maluya silih asih lawan kita
apan kasi-kasihta ratnawanitā juga tĕmahana ni nghulun pĕjah
sahasraśatajanma janma ni patikta huluna pakĕnangkwa de haji

Pupuh 170, a kind of Ardhasamacatuṣpadī[besut]

1 tṛṣṇāngkw i nāthangku mapôlahangkwa
hilī ni luhtâkilayū hiḍĕpku
angrĕs hatingku n rumĕngö tangista
ay ay nghulun matya tulung larangku
2 swāmingku nāthangku wĕkasku mangke
marĕk* ri pangkwanta cinumbananta
amwīta mūrâku sakê jajanta
lalun patingku n lumah ing kisapwan

3 yadyan kitângjanma muwah dĕlāha
tĕngahku tan sāha sakê lĕngĕnta
harṣanta rokĕn kalawan lulutku
irungta sotpattya lawan pipingku
4 nāhan tangis śrī naranāthapatnī
rasâmĕlas-harṣa tĕkap nirâmwit
sampun sirângañjali satyabhakti
pĕjah sirâgĕgwan i jöng narendra
5 nitya prakampâmbĕt i madhya ning strī
prabhāwa sang satya matî* kisapwan
truh-truh luh ing śoka hañar tinambang
kĕtug kĕtīg* ing wahu-wahw apanggih
6 bhakty âtuhan dyah Jayaluh tumungkul
mulat kapūhan ri pĕjah sudewī
tan sambhawā matya sirâpan anwam
hiḍĕpnya ri twasnya nĕhĕr masambat
7 āḍā tuhankw Indumatīngku māsku
nghulun tuhan pun Jayaluh kasihta
yêki n humaṇḍĕm ri padadwayanta
asing sapatyanta tumūta bela
8 līlā tuhan pun Kawidoṣa winwit
maweh tumūtêka pĕjahta māsku
āpan katon milwa nipun dĕlāha
namaś Śiwāya n pĕjaha prabhunta
9 patrĕm pabelan wulatîbu yêki
umigrahâtmā ni manĕhta mangke
nāhan wuwusnya trus awaknya* mūrcha
pĕjah tumūt satya ri jöng sudewī
10 wahw anglilir śrī naranātha mengĕt
apan katuhwan lara ning kapatyan
kengĕr mukha śrîndumatī kalĕnggak
huwus katon līna yayan tinanghi

11 indung pawungw îbu lihat kakanta
ikang turū haywa ginöngta māsku
āḍā pĕjah kapwa tuhanku mangke
dumeh si tan panglilir an tinanghi
12 atyanta sihtêry aku tan pahīngan
ujarta matyê kapatingku lingta
mangke kitâninggalakĕn huripku
walingku tuhw âsiha mithya māsku
13 nghing māsku mārgangku sukhêng kaḍatwan
huripku tunggal kalawan huripta
lunghā pwa jīwanta sakê śawanta
hilang pwa jīwangku sakê hatingku
14 nāhan śawa dyah Jayawaspa māsku
tumūt awās bela tĕlas mapatrĕm
swāminya* lāwan tanayanya kāri
laranya tunggal kalawan larangku
15 nā de narendrângucap asrĕt ahrĕk
mawor tangis luh nira mangkin adrĕs
ndan soca dewîndumatî tibānya
paḍânangis rūpa nira n paḍângluh
16 sampun śawa śrîndumatī pinuṇḍut

 • sakê kisapwan sang Ajâlupâwak

mūrchā pĕjah sakṣaṇa śīghra mengĕt
tuhun sira glāna masū masambat
17 indungku māskw Indumatīngku pangher
ah ah yayi ndī parananta mangko
āḍâlalis tan panahā larangku
tuhanku tolih kawĕlas-harĕpku
18 nāhan tangis sang prabhu mār rasanya*
tamuy nira prāpta maharṣi wṛddha
ndan rakwa sangkêng bhagawān Wasiṣṭha
narendra maswāgata sārjawâtwang

19 kṣāntabya rānak mapa don maharṣi
ḍatĕng sĕḍĕng ning lara tan patambān
sang paṇḍitâtah karaṇanya marya
prasiddha śuddhāmṛta sang munīndra

Pupuh 171, Bramitākṣara[besut]

1 kṣama yogya de sang ahulun mataña
ri ḍatĕng bhujangga haji ring nagara
bhagawān Wasiṣṭha mangutus marĕka
tumĕkākĕnôcapan irê nṛpati
2 haji rakwa haywa kalaran dahatĕn
purih ing dadi n dadi kalotakĕna
lara duhkha mogha tumuwuh ring awak
ya tikā prihĕn sang ahulun paḍĕmĕn
3 suraputrikā kĕta sang Indumatī
subhagêng triloka mangaran Hariṇī
śuci rakwa janma nira śuddhy anulus
sira dewatī ning araras pinuji
4 ri sĕḍĕng dwijarṣi Tṛṇawindw atapa
hana sangśayê hyang Amarendra mulat
i mahāprabhāwa nira ring patapan
tinahā nirângadĕha kendran ira
5 irikā ta rakwa sira sang Hariṇī
katuduh mamighnana tapângĕnĕsa
i ḍatang nirêng patapan epw aputĕk
bhagawān sirâsĕgĕ-sĕgĕh ya masih
6 suraputrikângucapakĕn hyun ira
marĕk ing dwijarṣi sĕḍĕng ing majapa
amahaywa kĕmbang ira tan kasaha
atĕhĕr mananghuluha ring śayana

Pupuh 172, a kind of Kṛti[besut]

1 mawuyung dwijarṣi wĕkasan rumasa-rasani de nirângucap
tumuluy śināpa nira tan waluya muwah i jöng Surādhipa
jĕnĕkêng manuṣyapada kewala matĕmaha janma mānuṣa
ujar ing wiśeṣapuruṣa pratiniyata tĕtĕpnya tan wurung
2 i ḍawuh ni śāpa bhagawān sira kapĕgan ikêpu kerangan
anangis nĕhĕr marĕk aminta tinurunan anugrahângĕdö
bhagawān mulat ri kawĕlas-harĕp ira wĕkasan sirâwĕlas
ikang antaśāpa sĕkar ing sumanasa panganugrahêrika

Pupuh 173, Bramitākṣara[besut]

1 irikā n pĕjah ta sira ring patapan
tumuluy prakāśa dadi rājasutā
i Widarbha martyapada rājya nira
Krathakeśikendra makawīja sira
2 pira tang tahun lawas irêng nagara
mĕtu dewatī nira n arūm rumara
sĕḍĕng ing swayĕmbara kinārya nira
naranātha kahyun ira nora muwah
3 matutur sirê sĕḍĕng ira n paniwi
i narendra ring surapada n patĕmu
dumadak pwa sang prabhu hilang rumuhun
dadi rājaputra sira rājasutā*
4 akurĕn muwah sukha tĕkêng karatun
tĕka ng antaśāpa mangutus muliha
maluyê swajāti nira dewasutā
tumibā ng sĕkar sumanasâmĕjahi*
5 kalinganya sang prabhu hade kalarākĕna
sang pĕjah mulih ing Indrapada
apa tan wurung haji matĕmwa muwah
kalawan sirêng amaraloka hĕlĕm

6 nya wuwus maharṣy apitutur i* haji
ahĕbang-hĕbang lara nirâtĕlasan
umulih maharṣi tumuluy kalaran
pitutur nirê sang Aja rakwa* tumūt

Pupuh 174, a kind of Ardhasamacatuṣpadī[besut]

1 sampun śawa śrîndumatī bhinasmi
murub silunglung nira ratnacetya
mangkin prapañca nrĕpati wyamoha
wwalung tahun kāla nira n katinggal

Pupuh 175, Udgatawisama[besut]

1 irikā ta sang Daśarathângadĕg anilihi kaprabhun haji
buddhi sang Aja sukha harṣa mulat
i kasingha-singhan ira digjayêng jagat
2 tadanantarêrika ta buddhi sang Aja siwuhĕn sirâlara
monĕng i hayu sang aninggalakĕn
mulih ing surālaya maluy surāpsarī

Pupuh 176, a kind of Atiśakwarī[besut]

1 hana tīrtha nirmala wĕkas ning anindyaśuci
i patĕmwan ing Suranadī kalawan Sarayū
naranātha karwa Kawidoṣa pĕjah lumabuh
mulih ing surālayapadântya* pinanggih ira
2 Jayaluh dadi hyang angarang rumuhun katĕmu*
tumuluy katanggamang anĕmbah i jöng sang Aja
anangis nĕhĕr mulat i sang Kawidoṣa marĕk
umucap lawasnya mapasah matangis-tangisan
3 parameśwarī haji sirângdadi dewasutā
surarājya* Nandanawanākhya katĕmwan ira
pinĕkul pinangkwakĕn aweh pipi wet ning unĕng
asalin śarīra paḍa mārdawa rūpa nira
4 sang apiṇḍa puṣpa tamuyan bhramarângarĕki
kamatĕnggĕngĕn sira mulat ri papanggih ira
kadi tan patĕmwa muwah ing* paḍa sūkṣma pĕjah
madulur tangis wara-warah nira marma dahat

Pupuh 177, Jagaddhita[besut]

1 sang sākṣāt hurip i* nghulun kawĕkas ing nagara ri sĕḍĕng i nghulun pĕjah
duhkhantê ruhun i nghulun mulih ing Indrapada karaṇa ning lanânangis
mangke n prāpta paran tĕmunta* kaka de ni kawĕlas-arĕp i nghulun mangö
anghing luhku panungsungangkwa tarimanta kaka wijil i rāga ni nghulun
2 indung tan sipi kapwa göng i lara ning huwus atĕmu rinuddha ning Widhi
sangsārangkw angajap tawang karaṇa ning ḍatĕng i kita katalyan ing hayu
ndan mangke n tĕka śūnyahasta yayi kewala ḍatĕng angisapw angolakĕn
anghing kūng ulih i nghulun saha tangiskw asĕkĕl i hati māsku sanmatan
3 tonton ku n rumuhun pĕjah karika hetu ning anĕmu larônĕng antya ya
tontonĕn tangan i nghulun ri kita yan panipati nĕhĕr angdĕlö mata
mwang tan kram waja ni nghulun kadi humer kita masunga sĕpah sakê waja
milw âkung tĕngah i nghulun kaka pangawruhana lagi kalungsuran tapih
4 hāh swāmingkw alawas dahat kita tan antuk ing amarapadâparan* hiner
mūrchâprih ngwang angantyakĕn ri ḍatĕnganta tumutura ri līna ni nghulun
tṛṣṇantê sukha ning hanêng kabinihajyan amuhara lalista ri nghulun
dengkw ânarka ri tan tĕkanta tumuluy pilih aharĕp i patya ni nghulun
5 angkĕn rātri ri tambwang ing wulan awā nghulun angarang ananghulun puḍak
de ny ûnĕngkw i kitângutus taḍahasih tumĕkakĕna tangisku ring kulĕm
kālangkyang jarumankwa* ring masa kapat ḍatĕnga ri kita kāla ning rĕmĕng
her-herĕn ri tĕkanta kewala kitâtiśaya kadi hinundang ing patĕr
6 lwah* luh wādhaka ni nghulun drĕs i hilī nika kadi minahâmĕgat hawan
wwat gonggangnya gaḍung mure sĕkar ika mrik awangi sinaluṇḍing ing puḍak
lunggah ning katirah lumung pinakagĕgwan i tĕka ning angin kadînayun
anglangwākĕn ululnya puṣpa winangun hinĕduk i hĕlar ing madhubrata

7 ngkâku n ton kakawinta ring wĕla-wĕlah paḍa-paḍa tinatā limang wiji
wwantĕn ṣaṭpada kanyakânangis i saṇḍing ika karaṇa ni nghulun mulat
harṣangkw ânuculî talinya tumuluy kinisapu hiniḍĕp-hiḍĕp kita
tan pātmâkw amacânangis katitisan luh araras ikang akṣarâmanis

Pupuh 178, Nawaharṣa[besut]

1 sang apiṇḍa* madhubrata taruṇa manĕhta sawang salaga
winarang-warang ing masa kapat alangö kararas-rarasan
irikā ta tuwuhkw asana wawang alum kita kāry anangis
maluyā sahanêng katiga kaka maran ngwang atĕmwa muwah
2 kaka yan kita lūha ning amaca wilāpa suwal piningit
tĕmahangkwa tangisnya winuni sinamar-samar ing kakawin
yan adadyana ketaka kita tĕmahangkwa tulisnya ṭikā
kaka de ni larangkwa pinasahakĕn ing Widhi niṣkaraṇa

Pupuh 179, Jagaddhita[besut]

1 wruh kw î tan wĕnanganta dhāraka kumölakĕna* lulut unĕngta ri nghulun
wwat ning lwah luh aringgungan hawana sang prabhu tumutur i līna ni nghulun
tinghaltê lara ni nghulun winangun akṣara rasa kakawin* pralāpita
byaktâdadyana luh tuturta ri hatinta yak amaca ri lambang i nghulun
2 sang kārî nagari ndi sihta winalingku tumuta saparanku tan saha
ry antuk ni nghulun ing surālaya tĕwĕk ning anangis apasah lawan kita
kālanta n* panulis karas mwang angikir tanah i kuku ya konĕng i nghulun
kāpan swāmi muwah nghulun warahananta kakawin anĕhĕr pinangkwakĕn
3 lāwan pājara ni nghulun hana gaḍung lumung awarah i tingkah ing hĕnū
makweh lungnya hanan pangulwan angalor hana lumung angidul ya tan tutĕn
wwantĕn lunggah ikângawetan amĕnĕr sĕkar ika kadi kĕmbang ing langit
anghing tūtakĕnanta ring gagana Nandanawana tinujunya nora len

Pupuh 180, Girisa[besut]

1 yayi rasa ni palambangtêki mār nghulun amaca
muwah inĕnahakĕnku ry unggwanyâlawas alangö
lumaku-laku tumolih rākantêbu karakĕtan
pawarah ika tinūtkw indung mangke* n tĕka ri kita
2 tarima yayi pangolkw î rakryan kungkw amarĕpĕhi
syapa parana ni rāgangku n harṣangku katulaka
hĕnĕngakĕna tangankw âmet-met mogha kajĕnĕkan
sapamalaku ning onĕng rakryan haywa pinihĕran

Pupuh 181, Jagaddhita[besut]

1 rakryan haywa kitânghĕmū guyu nĕhĕr mingay amiru-mirū tapih lukar
rĕñcĕm twasku mulat raras paran ikā ngaran ika lĕngĕng angligā tĕngah
ndan mogârĕngu tan tulus waśa kita n pangutu tangan inambilan tapih
māskw akras karikā manis-manis i denta lumiring anamar* linurwakĕn

Pupuh 182, Kilayu anĕḍĕng[besut]

1 nāhan pangucap-ucap irêng taman sinĕlangan prĕman uwat ing akung
saswarga paḍa sukha tumon i ramya ni papanggih ira silih asih
ngūnî sĕḍĕng ira ratu cakrawarti sukha ning ratu tinĕmu nira
mangke n sukha ring amaraloka mangdaśaguṇê sukha nira mawa* rāt
2 ring Nandanawana sira karwa raśmi ning asanggama hinarĕp ira
ring pūrṇama mijil amaḍang wulan sira marêng taman aṭika-ṭikan
ring swapna tuwi sira yayâmanĕh-manĕhi rāga nira tan awanĕh
kingking ni hati nira miniśra kāraṇa ni tunggal i turida nira

3 ring Nandanawana wĕkas ing kathā Sumanasāntaka ring aji Raghu
pinrākṛta rasa kakawin tinīrthakĕn i jöng nṛpati rasa langö
sih kāraṇa nira n anumāna mājara rikang pangikĕt amanisa
śuddhāmṛta warah ira hetu ning kadi gaḍung lumung anĕmu kapat

Pupuh 183, Jagaddhita[besut]

1 sampun kekĕtan ing kathā Sumanasāntaka winangun ahĕmbanan langö
kāla śrîndumatī lawan sang Aja mantuk ing amarapadâkurĕn muwah
yêki tambay ira mpu Monaguṇa milw angikĕt-ikĕt amarṇana ng kathā
nghing śrī Warṣajaya prasiddha guru ning guru-laghu sira hantusâmuruk
2 dīrghāyuṣya janapriyā sang amacâmahiḍĕpakĕna sang harĕp wruha
nirwighnâstu sang angrĕngö sakaharĕp nira katĕkana mogha sanmatan
salwir sang makapustaka ng Sumanasāntaka kasihana de nareśwara
siddhi mpungkw i garung tirun sang anulis katĕkana sasinādhya sang wiku

Delengen uga[besut]