Kakawin Nāgarakṛtâgama/Pupuh 1

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 1 - Jagaddhita

1.

 • a. Oṃ nāthāya namo 'stu te stutining atpada ri pada bhaṭāra nityaśa
 • b. sang sūkṣmêng tĕlĕnging samādhi Śiwa Buddha sira sakala niṣkalātmaka
 • c. sang śrī Parwatanātha nāthaning anātha sira ta patining jagatpati
 • d. sang hyangning hyang iniṣṭy acintyaning acintya hana taya tĕmahnirêng jagat.
 • ꦎꦀꦤꦴꦡꦴꦪꦤꦩꦺꦴꦱ꧀ꦠꦸꦠꦺꦱ꧀ꦠꦸꦠꦶꦤꦶꦔꦠ꧀ꦥꦢꦫꦶꦥꦢꦨꦛꦴꦫꦤꦶꦠꦾꦯ꧈
 • ꦱꦁꦱꦹꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁꦠ꧀ꦭꦼ ꦔꦶꦁꦱꦩꦴꦣꦶꦯꦶꦮꦧꦸꦢ꧀ꦣꦱꦶꦫꦰꦏꦭꦤꦶꦰ꧀ꦏꦭꦴꦠ꧀ꦩꦏꦴ꧈
 • ꦱꦁꦯꦿꦷꦥꦮ꧀ꦮꦂꦠꦤꦴꦡꦤꦴꦡꦤꦶꦔꦤꦴꦡꦱꦶꦫꦠꦥꦠꦶꦤꦶꦁꦗꦒꦠ꧀ꦥꦠꦶ꧈
 • ꦱꦁꦲꦾꦁꦤꦶꦔ꧀ꦲꦾꦔꦶꦤꦶꦰ꧀ꦛꦾꦕꦶꦤ꧀ꦠꦾꦤꦶꦔꦕꦶꦤ꧀ꦠꦾꦲꦤꦴꦮꦪꦃꦤꦶꦫꦺꦁꦗꦒꦠ꧀ ꧅ 

2.

 • a. byāpi byāpaka sarwatattwagata nirguṇa sira ring apakṣa weṣṇawa
 • b. ring yogīśwara Poruṣêng Kapila Jambhala sakala sira n hyang ing dhana
 • c. śrī Wāgindra sira n hyang ing sakalaśāstra Manasija siring smarāgama
 • d. ring wighnotsaraṇaprayoga Yamarāja sira makaphala ng jagaddhita.
 • ꦧꦾꦴꦥꦶꦧꦾꦴꦥꦏꦱꦮ꧀ꦮꦂꦠꦠ꧀ꦮꦒꦠꦤꦶꦒꦸꦟꦱꦶꦫꦫꦶꦔꦥꦏ꧀ꦱꦮꦺꦰ꧀ꦟꦮ꧈
 • ꦫꦶꦁꦪꦺꦴꦒꦷꦯ꧀ꦮꦫꦥꦺꦴꦫꦸꦰꦺꦁꦏꦥꦶꦭꦗꦩ꧀ꦨꦭꦱꦏꦭꦏꦭꦱꦶꦫꦴꦤ꧀ꦲꦾꦔꦶꦁꦣꦤ꧈
 • ꦯꦿꦷꦮꦴꦒꦶꦤ꧀ꦢꦿꦱꦶꦫꦴꦤ꧀ꦲꦾꦔꦶꦁꦱꦏꦭꦯꦴ ꦱ꧀ꦠꦿꦩꦤꦱꦶꦗꦱꦶꦫꦺꦁꦱ꧀ꦩꦫꦴꦒꦩ꧈
 • ꦫꦶꦁꦮꦶꦓ꧀ꦤꦺꦴꦠ꧀ꦰꦫꦤ ꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦪꦩꦫꦴꦗꦱꦶꦫꦩꦏꦥꦭꦁꦗꦒꦢ꧀ꦣꦶꦠ ꧅

3.

 • a. nāhan doning umastutī padanirâhyun umikĕta kathe nareśwara
 • b. sang śrī nātha ri Wilwatikta haji Rājasanagara wiśeṣa bhūpati
 • c. sākṣāt janma bhaṭāra nātha sira n anghilangakĕn i kalangka ning prajā
 • d. hĕnty angbhūmi Jawâtibhakti manukūla tumuluyi tĕkêng digantara.
 • ꦤꦲꦤ꧀ꦢꦺꦴꦤꦶꦔꦸꦩꦱ꧀ꦠꦸꦠꦷꦥꦢꦤꦶꦫꦴꦲꦾꦸꦤꦸꦩꦶꦏꦼꦠꦏꦠꦺꦤꦫꦺꦯ꧀ꦮꦫ꧈
 • ꦱꦁꦯꦿꦷꦤꦴꦡꦫꦶꦮꦶꦭ꧀ꦮꦠꦶꦏ꧀ꦠꦲꦗꦶꦫꦴꦰꦤꦒꦫꦮꦶꦯꦺꦰꦨꦹꦥꦠꦶ꧈
 • ꦱꦴꦏ꧀ꦱꦠ꧀ꦗꦤ꧀ꦩꦨꦛꦴꦫꦤꦴꦡꦱꦶꦫꦤꦔ꧀ꦲꦶꦭꦔꦏꦼꦤꦶꦏꦭꦔ꧀ꦏꦤꦶꦁꦥꦿꦗ꧈
 • ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦾꦁꦨꦹꦩꦶꦗꦮꦴꦠꦼꦨꦏ꧀ꦠꦶꦩꦤꦸꦏꦸꦭꦠꦸꦩꦸꦭꦸꦪꦶꦠ꧀ꦏꦺꦁꦢꦶꦒꦤ꧀ꦠꦫ ꧅

4.

 • a. ri śākartu śarena rakwa ri wijil nṛpati tĕlas inastwakĕn prabhū
 • b. an garbeśwara nātha ring kahuripan wihaganira namā nuṣādbhuta
 • c. liṇḍung bhūmi kĕtug hudan hawu gĕrĕh kilat awilĕtan ing nabhasgala
 • d. luntur tang himawān ri kāmpudananang kujana kuhaka māti tan pagap
 • ꦫꦶꦁꦯꦴꦏꦠ꧀ꦠꦸꦂꦯꦫꦺꦤꦫꦏ꧀ꦮꦫꦶꦮꦶꦗꦶꦭ꧀ꦤꦽꦥꦠꦶꦠ꧀ꦭꦱꦶꦤꦱ꧀ꦠ꧀ꦮꦏꦼꦤ꧀ꦥꦿꦨꦸ꧈
 • ꦄꦤ꧀ꦒꦧ꧀ꦨꦺꦂꦯ꧀ꦮꦫꦤꦴꦡꦫꦶꦁꦏꦲꦸꦫꦶꦥꦤ꧀ꦮꦶꦲꦒꦤꦶꦫꦤꦩꦴꦤꦸꦄꦴꦢ꧀ꦨꦹꦠ꧈
 • ꦭꦶꦟ꧀ꦣꦸꦁꦨꦹꦩꦶꦏ꧀ꦠꦸꦒ꧀ꦲꦸꦢꦤ꧀ꦲꦮꦸꦒꦼꦉꦃꦏꦶꦭꦠꦮꦶꦊꦠꦤꦶꦁꦤꦨꦱ꧀ꦒꦭ꧈
 • ꦒꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ꦠꦁꦂꦫꦲꦶꦩꦮꦴꦤꦿꦶꦏꦴꦩ꧀ꦥꦸꦢꦤꦤꦁꦏꦸꦗꦤꦏꦸꦲꦏꦩꦴꦠꦶꦠꦤ꧀ꦥꦒꦥ꧀ ꧅

5.

 • a. nāhan hinghanirān bhaṭāra girinātha sakala matĕmah prabhūttama
 • b. na lwir sādĕgireka nangsaya wabhūmicawatĕluk umungkulādara
 • c. wiprakṣa triya waiśya śudra caturaśrama sama nipuṇeng samāhita
 • d. hĕntyang durjana marya buddhi kala kewala matakut i wīrya sang prabhū
 • ꦤꦴꦲꦤ꧀ꦲꦶꦔꦤꦶꦫꦴꦤ꧀ꦨꦛꦴꦫꦒꦶꦫꦶꦤꦴꦡꦱꦏꦭꦩꦠ꧀ꦩꦃꦥꦿꦨꦹꦠ꧀ꦠꦩ꧈
 • ꦤꦭ꧀ꦮꦶꦱꦴꦂꦢꦼꦒꦶꦫꦺꦏꦤꦁꦱꦪꦮꦨꦹꦩꦶꦕꦮꦠ꧀ꦭꦸꦏꦸꦩꦸꦔ꧀ꦏꦸꦭꦴꦢꦫ꧈
 • ꦮꦶꦥꦿꦏ꧀ꦱꦠꦿꦶꦪꦮꦻꦯꦾꦯꦹꦢꦿꦕꦠꦸꦫꦯꦿꦩꦱꦩꦤꦶꦥꦸꦟꦺꦁꦱꦩꦴꦲꦶꦠꦴ꧈
 • ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦾꦁꦢꦸꦗ꧀ꦗꦂꦤꦩꦪꦾꦂꦧꦸꦢ꧀ꦣꦶꦏꦭꦏꦺꦮꦭꦩꦠꦏꦸꦠꦶꦮꦶꦪꦾꦂꦱꦁꦥꦿꦨꦹ ꧅ ꧐ ꧅