Côndrarini

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Côndrarini, Pigeaud, 1953; bagian dari Piwulang Warni-warni III, Pigeaud, 1953

Ikhtisar: Ajaran untuk menjadi wanita yang baik dengan meneladani 5 wanita isteri Raden Arjuna dalam pewayangan (Wara Sumbadra, Manohara, Ulupi, Retna Gandawati dan Wara Srikandi).

Pakubuwana IX, Rêspati, 7 Jumadilakir (Miyarsakna trusing kang sabda narendra = 1792 A.J.), [Kamis, 19 November 1863 A.D.]

Didigitalisasi oleh http://sastra.org

1. Sinom[besut]

1 kang agnya gita srinata ꧇꧑꧇​ ꦏꦁ​ꦲꦒ꧀ꦚ​ꦒꦶꦠ​ꦱꦿꦶꦤꦠ​꧈​
ing Surakarta nagari ꦲꦶꦁ​ꦱꦸꦫꦏꦂꦠ​ꦤꦒꦫꦶ​꧈​
Pakubuwana ping sanga ꦥꦏꦸꦧꦸꦮꦤ​ꦥꦶꦁ​ꦱꦔ​꧈​
mangun wasitaning èstri ꦩꦔꦸꦤ꧀​ꦮꦱꦶꦠꦤꦶꦁ​ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​꧈​
ingkang cinitrèng ari ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦕꦶꦤꦶꦠꦿꦺꦁ​ꦲꦫꦶ​꧈​
Rêspati tanggal ping pitu ꦉꦱ꧀ꦥꦠꦶ​ꦠꦁꦒꦭ꧀​ꦥꦶꦁ​ꦥꦶꦠꦸ​꧈​
Jumadilakir wulan ꦗꦸꦩꦢꦶꦭꦏꦶꦂ​ꦮꦸꦭꦤ꧀​꧈​
kang nêm Be sangkalèng warsi ꦏꦁ​ꦤꦼꦩ꧀​ꦧꦺ​ꦱꦁꦏꦭꦺꦁ​ꦮꦂꦱꦶ​꧈​
miyarsakna trusing kang sabda narendra ꦩꦶꦪꦂꦱꦏ꧀ꦤ​ꦠꦿꦸꦱꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦧ꧀ꦢ​ꦤꦫꦺꦤ꧀ꦢꦿ​꧉​
2 liring kang wiyata arja ꧇꧒꧇​ ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦮꦶꦪꦠ​ꦲꦂꦗ​꧈​
ujar ugêring pawèstri ꦲꦸꦗꦂ​ꦲꦸꦒꦼꦫꦶꦁ​ꦥꦮꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​꧈​
kang winayuh dènnya krama ꦏꦁ​ꦮꦶꦤꦪꦸꦃ​ꦢꦺꦤ꧀ꦚ​ꦏꦿꦩ​꧈​
yogya ngupakarèng dhiri ꦪꦺꦴꦒꦾ​ꦔꦸꦥꦏꦫꦺꦁ​ꦝꦶꦫꦶ​꧈​
manjêrnih mardi wèni ꦩꦚ꧀ꦗꦼꦂꦤꦶꦃ​ꦩꦂꦢꦶ​ꦮꦺꦤꦶ​꧈​
wêwida gônda rum-arum ꦮꦼꦮꦶꦢ​ꦒꦤ꧀ꦢ​ꦫꦸꦩ꧀​ꦲꦫꦸꦩ꧀​꧈​
umarah ngadu warna ꦲꦸꦩꦫꦃ​ꦔꦢꦸ​ꦮꦂꦤ​꧈​
winor ing naya mêmanis ꦮꦶꦤꦺꦴꦂ​ꦲꦶꦁ​ꦤꦪ​ꦩꦼꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
mangèsthia ing rèh cumondhong ing karsa ꦩꦔꦺꦱ꧀ꦛ​ꦲꦶꦁ​ꦫꦺꦃ​ꦕꦸꦩꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦴꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦂꦱ​꧉​
3 awit jênênging wanodya ꧇꧓꧇​ ꦲꦮꦶꦠ꧀​ꦗꦼꦤꦼꦔꦶꦁ​ꦮꦤꦺꦴꦢꦾ​꧈​
pêgat dènnya palakrami ꦥꦼꦒꦠ꧀​ꦢꦺꦤ꧀ꦚ​ꦥꦭꦏꦿꦩꦶ​꧈​
nistha nir kadarmanira ꦤꦶꦱ꧀ꦛ​ꦤꦶꦂ​ꦏꦢꦂꦩꦤꦶꦫ​꧈​
wigar dènira dumadi ꦮꦶꦒꦂ​ꦢꦺꦤꦶꦫ​ꦢꦸꦩꦢꦶ​꧈​
sami lan mangun tèki ꦱꦩꦶ​ꦭꦤ꧀​ꦩꦔꦸꦤ꧀​ꦠꦺꦏꦶ​꧈​
kang badhar subratanipun ꦏꦁ​ꦧꦝꦂ​ꦱꦸꦧꦿꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
punggêl kasêlan cipta ꦥꦸꦁꦒꦼꦭ꧀​ꦏꦱꦼꦭꦤ꧀​ꦕꦶꦥ꧀ꦠ​꧈​
marma sagunging pawèstri ꦩꦂꦩ​ꦱꦒꦸꦔꦶꦁ​ꦥꦮꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​꧈​
marsudia widadaning palakrama ꦩꦂꦱꦸꦢ​ꦮꦶꦢꦢꦤꦶꦁ​ꦥꦭꦏꦿꦩ​꧉​
4 dèn kadi duk jaman purwa ꧇꧔꧇​ ꦢꦺꦤ꧀​ꦏꦢꦶ​ꦢꦸꦏ꧀​ꦗꦩꦤ꧀​ꦥꦸꦂꦮ​꧈​
garwane Sang Pandhusiwi ꦒꦂꦮꦤꦺ​ꦱꦁ​ꦥꦤ꧀ꦝꦸꦱꦶꦮꦶ​꧈​
kang kocap layang wiwaha ꦏꦁ​ꦏꦺꦴꦕꦥ꧀​ꦭꦪꦁ​ꦮꦶꦮꦲ​꧈​
lêlima ayu linuwih ꦊꦭꦶꦩ​ꦲꦪꦸ​ꦭꦶꦤꦸꦮꦶꦃ​꧈​
tiga putrining aji ꦠꦶꦒ​ꦥꦸꦠꦿꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦗꦶ​꧈​
kang kalih atmajèng wiku ꦏꦁ​ꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦠ꧀ꦩꦗꦺꦁ​ꦮꦶꦏꦸ​꧈​
pantês dadya tuladha ꦥꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀​ꦢꦢꦾ​ꦠꦸꦭꦝ​꧈​
èstri kang kanggêp ing krami ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​ꦏꦁ​ꦏꦁꦒꦼꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦿꦩꦶ​꧈​
winursita dyah lima candraning warna ꦮꦶꦤꦸꦂꦱꦶꦠ​ꦢꦾꦃ​ꦭꦶꦩ​ꦕꦤ꧀ꦢꦿꦤꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​꧉​
5 kang sêpuh Wara Sumbadra ꧇꧕꧇​ ꦏꦁ​ꦱꦼꦥꦸꦃ​ꦮꦫ​ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦢꦿ​꧈​
saking Madura nagari ꦱꦏꦶꦁ​ꦩꦢꦸꦫ​ꦤꦒꦫꦶ​꧈​
atmaja Sri Basudewa ꦲꦠ꧀ꦩꦗ​ꦱꦿꦶ​ꦧꦱꦸꦢꦺꦮ​꧈​
ing warna ngrêsêpkên ati ꦲꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦔꦽꦱꦼꦥ꧀ꦏꦼꦤ꧀​ꦲꦠꦶ​꧈​
sumèh kang netra lindri ꦱꦸꦩꦺꦃ​ꦏꦁ​ꦤꦺꦠꦿ​ꦭꦶꦤ꧀ꦢꦿꦶ​꧈​
pasaja ing driya tangguh ꦥꦱꦗ​ꦲꦶꦁ​ꦢꦿꦶꦪ​ꦠꦁꦒꦸꦃ​꧈​
sêmu kurang budaya ꦱꦼꦩꦸ​ꦏꦸꦫꦁ​ꦧꦸꦢꦪ​꧈​
awijang dêdêg rêspati ꦲꦮꦶꦗꦁ​ꦢꦼꦢꦼꦒ꧀​ꦉꦱ꧀ꦥꦠꦶ​꧈​
kuning wênês labête amung kapama ꦏꦸꦤꦶꦁ​ꦮꦼꦤꦼꦱ꧀​ꦭꦧꦼꦠꦺ​ꦲꦩꦸꦁ​ꦏꦥꦩ​꧉​
6 tan pati ngadi busana ꧇꧖꧇​ ꦠꦤ꧀​ꦥꦠꦶ​ꦔꦢꦶ​ꦧꦸꦱꦤ​꧈​
mangu kadung yèn lumaris ꦩꦔꦸ​ꦏꦢꦸꦁ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦭꦸꦩꦫꦶꦱ꧀​꧈​
jatmika arang ngandika ꦗꦠ꧀ꦩꦶꦏ​ꦲꦫꦁ​ꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏ​꧈​
tan rêgu sêmune manis ꦠꦤ꧀​ꦉꦒꦸ​ꦱꦼꦩꦸꦤꦺ​ꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
ririh tanduking angling ꦫꦶꦫꦶꦃ​ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦏꦶꦁ​ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦁ​꧈​
lumuh ing wicara sêndhu ꦭꦸꦩꦸꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦮꦶꦕꦫ​ꦱꦼꦤ꧀ꦝꦸ​꧈​
amot mêngku aksama ꦲꦩꦺꦴꦠ꧀​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦲꦏ꧀ꦱꦩ​꧈​
tuhune pribadi pinrih ꦠꦸꦲꦸꦤꦺ​ꦥꦿꦶꦧꦢꦶ​ꦥꦶꦤꦿꦶꦃ​꧈​
sêtyèng priya datan lênggana sakarsa ꦱꦼꦠꦾꦺꦁ​ꦥꦿꦶꦪ​ꦢꦠꦤ꧀​ꦊꦁꦒꦤ​ꦱꦏꦂꦱ​꧉​
7 mring maru kadi sudara ꧇꧗꧇​ ꦩꦿꦶꦁ​ꦩꦫꦸ​ꦏꦢꦶ​ꦱꦸꦢꦫ​꧈​
rumêsêp tan walangati ꦫꦸꦩꦼꦱꦼꦥ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦮꦭꦔꦠꦶ​꧈​
sanadyan kurang budaya ꦱꦤꦢꦾꦤ꧀​ꦏꦸꦫꦁ​ꦧꦸꦢꦪ​꧈​
lêgawa anrus ing batin ꦊꦒꦮ​ꦲꦤꦿꦸꦱ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦧꦠꦶꦤ꧀​꧈​
winongwong widadari ꦮꦶꦤꦺꦴꦔ꧀ꦮꦺꦴꦁ​ꦮꦶꦢꦢꦫꦶ​꧈​
labêt kadangira Wisnu ꦭꦧꦼꦠ꧀​ꦏꦢꦔꦶꦫ​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ​꧈​
marma Sang Dananjaya ꦩꦂꦩ​ꦱꦁ​ꦢꦤꦚ꧀ꦗꦪ​꧈​
pamêngkune sêmu ering ꦥꦩꦼꦁꦏꦸꦤꦺ​ꦱꦼꦩꦸ​ꦲꦺꦫꦶꦁ​꧈​
marunira anggêpe sami nyuwita ꦩꦫꦸꦤꦶꦫ​ꦲꦁꦒꦼꦥꦺ​ꦱꦩꦶ​ꦚꦸꦮꦶꦠ​꧉​
8 myang raka Sri Baladewa ꧇꧘꧇​ ꦩꦾꦁ​ꦫꦏ​ꦱꦿꦶ​ꦧꦭꦢꦺꦮ​꧈​
miwah prabu Arimurti ꦩꦶꦮꦃ​ꦥꦿꦧꦸ​ꦄꦫꦶꦩꦸꦂꦠꦶ​꧈​
kalangkung ing trêsnanira ꦏꦭꦁꦏꦸꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦠꦽꦱ꧀ꦤꦤꦶꦫ​꧈​
marang Dyah Banoncinawi ꦩꦫꦁ​ꦢꦾꦃ​ꦧꦤꦺꦴꦚ꧀ꦕꦶꦤꦮꦶ​꧈​
kadang èstri satunggil ꦏꦢꦁ​ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀​꧈​
kapisah panggenanipun ꦏꦥꦶꦱꦃ​ꦥꦁꦒꦺꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
mila tansah anduta ꦩꦶꦭ​ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦲꦤ꧀ꦢꦸꦠ​꧈​
wau sang narendra kalih ꦮꦲꦸ​ꦱꦁ​ꦤꦫꦺꦤ꧀ꦢꦿ​ꦏꦭꦶꦃ​꧈​
tanya warta mring sang rêtna Madubrôngta ꦠꦚ​ꦮꦂꦠ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱꦁ​ꦉꦠ꧀ꦤ​ꦩꦢꦸꦧꦿꦁꦠ​

2. Dhandhanggula[besut]

1 garwa ingkang panênggak winarni ꧇꧑꧇​ ꦒꦂꦮ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦥꦤꦼꦁꦒꦏ꧀​ꦮꦶꦤꦂꦤꦶ​꧈​
apêparab Dèwi Manohara ꦲꦥꦼꦥꦫꦧ꧀​ꦢꦺꦮꦶ​ꦩꦤꦺꦴꦲꦫ​꧈​
saking patapan wijile ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦠꦥꦤ꧀​ꦮꦶꦗꦶꦭꦺ​꧈​
putranira Sang Wiku ꦥꦸꦠꦿꦤꦶꦫ​ꦱꦁ​ꦮꦶꦏꦸ​꧈​
Manikhara ingkang palinggih ꦩꦤꦶꦑꦫ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦥꦭꦶꦁꦒꦶꦃ​꧈​
wukir Tirtakawama ꦮꦸꦏꦶꦂ​ꦠꦶꦂꦠꦏꦮꦩ​꧈​
ing warna pinunjul ꦲꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦥꦶꦤꦸꦚ꧀ꦗꦸꦭ꧀​꧈​
kadi gambar wêwangunan ꦏꦢꦶ​ꦒꦩ꧀ꦧꦂ​ꦮꦼꦮꦔꦸꦤꦤ꧀​꧈​
netra jait antêng pamulune manis ꦤꦺꦠꦿ​ꦗꦲꦶꦠ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦁ​ꦥꦩꦸꦭꦸꦤꦺ​ꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
yèn paès wimbuh endah ꦪꦺꦤ꧀​ꦥꦱ꧀​ꦮꦶꦩ꧀ꦧꦸꦃ​ꦲꦺꦤ꧀ꦢꦃ​꧉​
2 nadyan ngusud yêkti maksih manis ꧇꧒꧇​ ꦤꦢꦾꦤ꧀​ꦔꦸꦱꦸꦢ꧀​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
wônda luruh kang bahu awijang ꦮꦤ꧀ꦢ​ꦭꦸꦫꦸꦃ​ꦏꦁ​ꦧꦲꦸ​ꦲꦮꦶꦗꦁ​꧈​
maya-maya sawangane ꦩꦪ​ꦩꦪ​ꦱꦮꦔꦤꦺ​꧈​
amardapa ngênguwung ꦲꦩꦂꦢꦥ​ꦔꦼꦔꦸꦮꦸꦁ​꧈​
kuning wênês asêmu wilis ꦏꦸꦤꦶꦁ​ꦮꦼꦤꦼꦱ꧀​ꦲꦱꦼꦩꦸ​ꦮꦶꦭꦶꦱ꧀​꧈​
lir Hyang Pudhak sinurat ꦭꦶꦂ​ꦲꦾꦁ​ꦥꦸꦝꦏ꧀​ꦱꦶꦤꦸꦫꦠ꧀​꧈​
katon warnanipun ꦏꦠꦺꦴꦤ꧀​ꦮꦂꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
tan pae pêpindhanira ꦠꦤ꧀​ꦥꦲꦺ​ꦥꦼꦥꦶꦤ꧀ꦝꦤꦶꦫ​꧈​
andakara katawèng ing ima nipis ꦲꦤ꧀ꦢꦏꦫ​ꦏꦠꦮꦺꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦲꦶꦩ​ꦤꦶꦥꦶꦱ꧀​꧈​
rumamyang amradipta ꦫꦸꦩꦩꦾꦁ​ꦲꦩꦿꦢꦶꦥ꧀ꦠ​꧉​
3 anyunari ingkang sitarêsmi ꧇꧓꧇​ ꦲꦚꦸꦤꦫꦶ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦱꦶꦠꦉꦱ꧀ꦩꦶ​꧈​
kuciwane pan amung samatra ꦏꦸꦕꦶꦮꦤꦺ​ꦥꦤ꧀​ꦲꦩꦸꦁ​ꦱꦩꦠꦿ​꧈​
dene lugas gêgêlunge ꦢꦺꦤꦺ​ꦭꦸꦒꦱ꧀​ꦒꦼꦒꦼꦭꦸꦔꦺ​꧈​
ananging maksih mungguh ꦲꦤꦔꦶꦁ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦩꦸꦁꦒꦸꦃ​꧈​
sarwa ramping sranduning dhiri ꦱꦂꦮ​ꦫꦩ꧀ꦥꦶꦁ​ꦱꦿꦤ꧀ꦢꦸꦤꦶꦁ​ꦝꦶꦫꦶ​꧈​
marmanta kurang madya ꦩꦂꦩꦤ꧀ꦠ​ꦏꦸꦫꦁ​ꦩꦢꦾ​꧈​
ing pambayunipun ꦲꦶꦁ​ꦥꦩ꧀ꦧꦪꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
lir tawon gung kang gumana ꦭꦶꦂ​ꦠꦮꦺꦴꦤ꧀​ꦒꦸꦁ​ꦏꦁ​ꦒꦸꦩꦤ​꧈​
lambungira satata amilangoni ꦭꦩ꧀ꦧꦸꦔꦶꦫ​ꦱꦠꦠ​ꦲꦩꦶꦭꦔꦺꦴꦤꦶ​꧈​
kadya sêkar kintaka ꦏꦢꦾ​ꦱꦼꦏꦂ​ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦏ​꧉​
4 lathi dhamis anggula sathêmplik ꧇꧔꧇​ ꦭꦛꦶ​ꦝꦩꦶꦱ꧀​ꦲꦁꦒꦸꦭ​ꦱꦛꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦶꦏ꧀​꧈​
rêkta kadya kang manggis karêngat ꦉꦏ꧀ꦠ​ꦏꦢꦾ​ꦏꦁ​ꦩꦁꦒꦶꦱ꧀​ꦏꦉꦔꦠ꧀​꧈​
kengis dening wiragane ꦏꦺꦔꦶꦱ꧀​ꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦮꦶꦫꦒꦤꦺ​꧈​
waja amiji timun ꦮꦗ​ꦲꦩꦶꦗꦶ​ꦠꦶꦩꦸꦤ꧀​꧈​
rêntêt rampak ing pucuk kuning ꦉꦤ꧀ꦠꦼꦠ꧀​ꦫꦩ꧀ꦥꦏ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦥꦸꦕꦸꦏ꧀​ꦏꦸꦤꦶꦁ​꧈​
kumilat wor wicara ꦏꦸꦩꦶꦭꦠ꧀​ꦮꦺꦴꦂ​ꦮꦶꦕꦫ​꧈​
wèh kêsar kang dulu ꦮꦺꦃ​ꦏꦼꦱꦂ​ꦏꦁ​ꦢꦸꦭꦸ​꧈​
sarwa lus sasolahira ꦱꦂꦮ​ꦭꦸꦱ꧀​ꦱꦱꦺꦴꦭꦲꦶꦫ​꧈​
yèn amèsem iriban arang kaèksi ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦩꦺꦱꦺꦩ꧀​ꦲꦶꦫꦶꦧꦤ꧀​ꦲꦫꦁ​ꦏꦏ꧀ꦱꦶ​꧈​
sinamun pangandika ꦱꦶꦤꦩꦸꦤ꧀​ꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏ​꧉​
5 têmbung arum rumakêt amanis ꧇꧕꧇​ ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁ​ꦲꦫꦸꦩ꧀​ꦫꦸꦩꦏꦼꦠ꧀​ꦲꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
tandukira angêngayuh driya ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦏꦶꦫ​ꦲꦔꦼꦔꦪꦸꦃ​ꦢꦿꦶꦪ​꧈​
bisa nuju ing karsane ꦧꦶꦱ​ꦤꦸꦗꦸ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦂꦱꦤꦺ​꧈​
priya myang marunipun ꦥꦿꦶꦪ​ꦩꦾꦁ​ꦩꦫꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
pinapangkat dènnya nglêgani ꦥꦶꦤꦥꦁꦏꦠ꧀​ꦢꦺꦤ꧀ꦚ​ꦔ꧀ꦭꦼꦒꦤꦶ​꧈​
susila anoraga ꦱꦸꦱꦶꦭ​ꦲꦤꦺꦴꦫꦒ​꧈​
sêpi ing piangkuh ꦱꦼꦥꦶ​ꦲꦶꦁ​ꦥꦁꦏꦸꦃ​꧈​
èngêt trahing dwijawara ꦲꦺꦔꦼꦠ꧀​ꦠꦿꦲꦶꦁ​ꦢ꧀ꦮꦶꦗꦮꦫ​꧈​
bêtah nglapa karêm ing bôngsa mastuti ꦧꦼꦠꦃ​ꦔ꧀ꦭꦥ​ꦏꦉꦩ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦧꦁꦱ​ꦩꦱ꧀ꦠꦸꦠꦶ​꧈​
asmara mring sasmita ꦲꦱ꧀ꦩꦫ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱꦱ꧀ꦩꦶꦠ

3. Asmaradana[besut]

1 panêngah Dèwi Ulupi ꧇꧑꧇ ꦥꦤꦼꦔꦃ​ꦢꦺꦮꦶ​ꦈꦭꦸꦥꦶ​꧈​
atmajanirèng pandhita ꦲꦠ꧀ꦩꦗꦤꦶꦫꦺꦁ​ꦥꦤ꧀ꦝꦶꦠ​꧈​
Bagawan Kanwa wastane ꦧꦒꦮꦤ꧀​ꦏꦤ꧀ꦮ​ꦮꦱ꧀ꦠꦤꦺ​꧈​
dhepok wukir Yasarata ꦝꦺꦥꦺꦴꦏ꧀​ꦮꦸꦏꦶꦂ​ꦪꦱꦫꦠ​꧈​
endah rêspati warna ꦲꦺꦤ꧀ꦢꦃ​ꦉꦱ꧀ꦥꦠꦶ​ꦮꦂꦤ​꧈​
liringe anunjung biru ꦭꦶꦫꦶꦔꦺ​ꦲꦤꦸꦚ꧀ꦗꦸꦁ​ꦧꦶꦫꦸ​꧈​
sumorot kadi kartika ꦱꦸꦩꦺꦴꦫꦺꦴꦠ꧀​ꦏꦢꦶ​ꦏꦂꦠꦶꦏ​꧉​
2 dhèmês luwês mêrak ati ꧇꧒꧇​ ꦝꦺꦩꦼꦱ꧀​ꦭꦸꦮꦼꦱ꧀​ꦩꦼꦫꦏ꧀​ꦲꦠꦶ​꧈​
kadya pratima rinêngga ꦏꦢꦾ​ꦥꦿꦠꦶꦩ​ꦫꦶꦤꦼꦁꦒ​꧈​
sarêntêg bambang awake ꦱꦉꦤ꧀ꦠꦼꦒ꧀​ꦧꦩ꧀ꦧꦁ​ꦲꦮꦏꦺ​꧈​
mawèh brôngta kang tumingal ꦩꦮꦺꦃ​ꦧꦿꦁꦠ​ꦏꦁ​ꦠꦸꦩꦶꦔꦭ꧀​꧈​
liringe pindha wulan ꦭꦶꦫꦶꦔꦺ​ꦥꦶꦤ꧀ꦝ​ꦮꦸꦭꦤ꧀​꧈​
tan pêgat maasmu guyu ꦠꦤ꧀​ꦥꦼꦒꦠ꧀​ꦩꦴꦱ꧀ꦩꦸ​ꦒꦸꦪꦸ​꧈​
kengis kang waja gumêbyar ꦏꦺꦔꦶꦱ꧀​ꦏꦁ​ꦮꦗ​ꦒꦸꦩꦼꦧꦾꦂ​꧉​
3 antênge wêkasan kèksi ꧇꧓꧇​ ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦔꦺ​ꦮꦼꦏꦱꦤ꧀​ꦏꦺꦏ꧀ꦱꦶ​꧈​
sumèh ing pamulunira ꦱꦸꦩꦺꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦥꦩꦸꦭꦸꦤꦶꦫ​꧈​
pantês yèn amathêt lambe ꦥꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦩꦛꦼꦠ꧀​ꦭꦩ꧀ꦧꦺ​꧈​
ngiras mintonakên waja ꦔꦶꦫꦱ꧀​ꦩꦶꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤꦏꦼꦤ꧀​ꦮꦗ​꧈​
wangun tètèsing toya ꦮꦔꦸꦤ꧀​ꦠꦺꦠꦺꦱꦶꦁ​ꦠꦺꦴꦪ​꧈​
kataman baskara nawung ꦏꦠꦩꦤ꧀​ꦧꦱ꧀ꦏꦫ​ꦤꦮꦸꦁ​꧈​
lir tranggana mring sarkara ꦭꦶꦂ​ꦠꦿꦁꦒꦤ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱꦂꦏꦫ​꧉​
4 jaja wêlar wêwêg isi ꧇꧔꧇​ ꦗꦗ​ꦮꦼꦭꦂ​ꦮꦼꦮꦼꦒ꧀​ꦲꦶꦱꦶ​꧈​
gêmuh ingkang payudara ꦒꦼꦩꦸꦃ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦥꦪꦸꦢꦫ​꧈​
parigêl patrap solahe ꦥꦫꦶꦒꦼꦭ꧀​ꦥꦠꦿꦥ꧀​ꦱꦺꦴꦭꦲꦺ​꧈​
kèwês wêdaling wicara ꦏꦺꦮꦼꦱ꧀​ꦮꦼꦢꦭꦶꦁ​ꦮꦶꦕꦫ​꧈​
tinut liringing netya ꦠꦶꦤꦸꦠ꧀​ꦭꦶꦫꦶꦔꦶꦁ​ꦤꦺꦠꦾ​꧈​
tandang tanduke rumêngkuh ꦠꦤ꧀ꦢꦁ​ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦏꦺ​ꦫꦸꦩꦼꦁꦏꦸꦃ​꧈​
mring priya myang marunira ꦩꦿꦶꦁ​ꦥꦿꦶꦪ​ꦩꦾꦁ​ꦩꦫꦸꦤꦶꦫ​꧉​
5 bisa cawis angladèni ꧇꧕꧇​ ꦧꦶꦱ​ꦕꦮꦶꦱ꧀​ꦲꦔ꧀ꦭꦢꦺꦤꦶ​꧈​
kang dadi karêming priya ꦏꦁ​ꦢꦢꦶ​ꦏꦉꦩꦶꦁ​ꦥꦿꦶꦪ​꧈​
myang putra cèthi sêdene ꦩꦾꦁ​ꦥꦸꦠꦿ​ꦕꦺꦛꦶ​ꦱꦼꦢꦺꦤꦺ​꧈​
marma wong sa-Madukara ꦩꦂꦩ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦱ​ꦩꦢꦸꦏꦫ​꧈​
ajrih asih sadaya ꦲꦗꦿꦶꦃ​ꦲꦱꦶꦃ​ꦱꦢꦪ​꧈​
suyud tur mawa kayungyun ꦱꦸꦪꦸꦢ꧀​ꦠꦸꦂ​ꦩꦮ​ꦏꦪꦸꦔꦾꦸꦤ꧀​꧈​
prabawa wijiling tapa ꦥꦿꦧꦮ​ꦮꦶꦗꦶꦭꦶꦁ​ꦠꦥ

4. Mijil[besut]

1 garwanira Sang Parta sumêndhi ꧇꧑꧇​ ꦒꦂꦮꦤꦶꦫ​ꦱꦁ​ꦥꦂꦠ​ꦱꦸꦩꦼꦤ꧀ꦝꦶ​꧈​
ingkang cinariyos ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦕꦶꦤꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀​꧈​
Rêtna Gôndawati kêkasihe ꦉꦠ꧀ꦤ​ꦒꦤ꧀ꦢꦮꦠꦶ​ꦏꦼꦏꦱꦶꦲꦺ​꧈​
Sri Arjunayana kang sêsiwi ꦱꦿꦶ​ꦄꦂꦗꦸꦤꦪꦤ​ꦏꦁ​ꦱꦼꦱꦶꦮꦶ​꧈​
natèng Sriwadari ꦤꦠꦺꦁ​ꦱꦿꦶꦮꦢꦫꦶ​꧈​
ing warna pinunjul ꦲꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦥꦶꦤꦸꦚ꧀ꦗꦸꦭ꧀​꧉​
2 dêdêg ngrompyoh sarira nglêlêntrih ꧇꧒꧇​ ꦢꦼꦢꦼꦒ꧀​ꦔꦿꦺꦴꦩ꧀ꦥꦾꦺꦴꦃ​ꦱꦫꦶꦫ​ꦔ꧀ꦭꦼꦊꦤ꧀ꦠꦿꦶꦃ​꧈​
amradapa tinon ꦲꦩꦿꦢꦥ​ꦠꦶꦤꦺꦴꦤ꧀​꧈​
kuning wênês wingit pasêmone ꦏꦸꦤꦶꦁ​ꦮꦼꦤꦼꦱ꧀​ꦮꦶꦔꦶꦠ꧀​ꦥꦱꦼꦩꦺꦴꦤꦺ​꧈​
antêng jatmika ruruh yèn angling ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦁ​ꦗꦠ꧀ꦩꦶꦏ​ꦫꦸꦫꦸꦃ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦁ​꧈​
ing wiweka titi ꦲꦶꦁ​ꦮꦶꦮꦺꦏ​ꦠꦶꦠꦶ​꧈​
kurang gujêngipun ꦏꦸꦫꦁ​ꦒꦸꦗꦼꦔꦶꦥꦸꦤ꧀​꧉​
3 rema mêmak ngendrawila wilis ꧇꧓꧇​ ꦫꦺꦩ​ꦩꦼꦩꦏ꧀​ꦔꦺꦤ꧀ꦢꦿꦮꦶꦭ​ꦮꦶꦭꦶꦱ꧀​꧈​
ngrêrompyoh kang sinom ꦔꦽꦫꦺꦴꦩ꧀ꦥꦾꦺꦴꦃ​ꦏꦁ​ꦱꦶꦤꦺꦴꦩ꧀​꧈​
jôngga lumung wêlar pranajane ꦗꦁꦒ​ꦭꦸꦩꦸꦁ​ꦮꦼꦭꦂ​ꦥꦿꦤꦗꦤꦺ​꧈​
maya-maya lir cêngkir piningit ꦩꦪ​ꦩꦪ​ꦭꦶꦂ​ꦕꦼꦁꦏꦶꦂ​ꦥꦶꦤꦶꦔꦶꦠ꧀​꧈​
anggandhewa gadhing ꦲꦁꦒꦤ꧀ꦝꦺꦮ​ꦒꦝꦶꦁ​꧈​
wijang baunipun ꦮꦶꦗꦁ​ꦧꦲꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧉​
4 wiragane anênangi brangti ꧇꧔꧇​ ꦮꦶꦫꦒꦤꦺ​ꦲꦤꦼꦤꦔꦶ​ꦧꦿꦁꦠꦶ​꧈​
yèn lumampah alon ꦪꦺꦤ꧀​ꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦃ​ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀​꧈​
mêmbat madya alêmês lambunge ꦩꦼꦩ꧀ꦧꦠ꧀​ꦩꦢꦾ​ꦲꦊꦩꦼꦱ꧀​ꦭꦩ꧀ꦧꦸꦔꦺ​꧈​
anglir tunjung lumenggang ing warih ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦂ​ꦠꦸꦚ꧀ꦗꦸꦁ​ꦭꦸꦩꦺꦁꦒꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦮꦫꦶꦃ​꧈​
kasilir ing angin ꦏꦱꦶꦭꦶꦂ​ꦲꦶꦁ​ꦲꦔꦶꦤ꧀​꧈​
wèh gandanirarum ꦮꦺꦃ​ꦒꦤ꧀ꦢꦤꦶꦫꦫꦸꦩ꧀​꧉​
5 susilèng tyas sumawitèng laki ꧇꧕꧇​ ꦱꦸꦱꦶꦭꦺꦁ​ꦠꦾꦱ꧀​ꦱꦸꦩꦮꦶꦠꦺꦁ​ꦭꦏꦶ​꧈​
dumulur sapakon ꦢꦸꦩꦸꦭꦸꦂ​ꦱꦥꦏꦺꦴꦤ꧀​꧈​
kinawruhan maru sêsikune ꦏꦶꦤꦮꦿꦸꦲꦤ꧀​ꦩꦫꦸ​ꦱꦼꦱꦶꦏꦸꦤꦺ​꧈​
winiweka winoran mêmanis ꦮꦶꦤꦶꦮꦺꦏ​ꦮꦶꦤꦺꦴꦫꦤ꧀​ꦩꦼꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
yèn rêngat pinlimping ꦪꦺꦤ꧀​ꦉꦔꦠ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦥꦶꦁ​꧈​
ing wicara arum ꦲꦶꦁ​ꦮꦶꦕꦫ​ꦲꦫꦸꦩ꧀​꧉​
6 wasis salir pakaryaning èstri ꧇꧖꧇​ ꦮꦱꦶꦱ꧀​ꦱꦭꦶꦂ​ꦥꦏꦂꦪꦤꦶꦁ​ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​꧈​
rêratus kêkonyoh ꦉꦫꦠꦸꦱ꧀​ꦏꦼꦏꦺꦴꦚꦺꦴꦃ​꧈​
widadari sang dyah pagurone ꦮꦶꦢꦢꦫꦶ​ꦱꦁ​ꦢꦾꦃ​ꦥꦒꦸꦫꦺꦴꦤꦺ​꧈​
winulangkên mring marune sami ꦮꦶꦤꦸꦭꦁꦏꦼꦤ꧀​ꦩꦿꦶꦁ​ꦩꦫꦸꦤꦺ​ꦱꦩꦶ​꧈​
mrih dadia kanthi ꦩꦿꦶꦃ​ꦢꦢ​ꦏꦤ꧀ꦛꦶ​꧈​
ngladosi mring kakung ꦔ꧀ꦭꦢꦺꦴꦱꦶ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦏꦏꦸꦁ

5. Kinanthi[besut]

1 garwa kang pamêkasipun ꧇꧑꧇​ ꦒꦂꦮ​ꦏꦁ​ꦥꦩꦼꦏꦱꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
nama Sang Wara Srikandhi ꦤꦩ​ꦱꦁ​ꦮꦫ​ꦱꦿꦶꦏꦤ꧀ꦝꦶ​꧈​
saking nagari Cêmpala- ꦱꦏꦶꦁ​ꦤꦒꦫꦶ​ꦕꦼꦩ꧀ꦥꦭ​​꧈​
rêja ingkang asêsiwi ꦉꦗ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦲꦱꦼꦱꦶꦮꦶ​꧈​
Sri Mahaprabu Drupada ꦱꦿꦶ​ꦩꦲꦥꦿꦧꦸ​ꦢꦿꦸꦥꦢ​꧈​
ing warna tuhu linuwih ꦲꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦠꦸꦲꦸ​ꦭꦶꦤꦸꦮꦶꦃ​꧉​
2 jênar pasariranipun ꧇꧒꧇​​ ꦗꦼꦤꦂ​ꦥꦱꦫꦶꦫꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
kadi kancana sinangling ꦏꦢꦶ​ꦏꦚ꧀ꦕꦤ​ꦱꦶꦤꦔ꧀ꦭꦶꦁ​꧈​
wadana nuksmèng sasôngka ꦮꦢꦤ​ꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦱꦱꦁꦏ​꧈​
liringe galak amanis ꦭꦶꦫꦶꦔꦺ​ꦒꦭꦏ꧀​ꦲꦩꦤꦶꦱ꧀​꧈​
budiman ingkang umulat ꦧꦸꦢꦶꦩꦤ꧀​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦲꦸꦩꦸꦭꦠ꧀​꧈​
dhèmês dêdêge rêspati ꦝꦺꦩꦼꦱ꧀​ꦢꦼꦢꦼꦒꦺ​ꦉꦱ꧀ꦥꦠꦶ​꧉​
3 gandhang kang wicara tanduk ꧇꧓꧇​​ ꦒꦤ꧀ꦝꦁ​ꦏꦁ​ꦮꦶꦕꦫ​ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦏ꧀​꧈​
gandês-kèwês ngêlayoni ꦒꦤ꧀ꦢꦼꦱ꧀​ꦏꦺꦮꦼꦱ꧀​ꦔꦼꦭꦪꦺꦴꦤꦶ​꧈​
tulus raharjaning driya ꦠꦸꦭꦸꦱ꧀​ꦫꦲꦂꦗꦤꦶꦁ​ꦢꦿꦶꦪ​꧈​
kalamun slanggapan angling ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦱ꧀ꦭꦁꦒꦥꦤ꧀​ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦁ​꧈​
datan mawi tiningalan ꦢꦠꦤ꧀​ꦩꦮꦶ​ꦠꦶꦤꦶꦔꦭꦤ꧀​꧈​
sinambi ngliling dariji ꦱꦶꦤꦩ꧀ꦧꦶ​ꦔ꧀ꦭꦶꦭꦶꦁ​ꦢꦫꦶꦗꦶ​꧉​
4 amung lawan kakungipun ꧇꧔꧇​​ ꦲꦩꦸꦁ​ꦭꦮꦤ꧀​ꦏꦏꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
kalamun dèn andikani ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦲꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦶ​꧈​
patitis saulonira ꦥꦠꦶꦠꦶꦱ꧀​ꦱꦲꦸꦭꦺꦴꦤꦶꦫ​꧈​
cumondhong mapankên liring ꦕꦸꦩꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦴꦁ​ꦩꦥꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀​ꦭꦶꦫꦶꦁ​꧈​
sumèh asmu guyunira ꦱꦸꦩꦺꦃ​ꦲꦱ꧀ꦩꦸ​ꦒꦸꦪꦸꦤꦶꦫ​꧈​
gumêbyar kang waja kengis ꦒꦸꦩꦼꦧꦾꦂ​ꦏꦁ​ꦮꦗ​ꦏꦺꦔꦶꦱ꧀​꧉​
5 narawung lir thathit barung ꧇꧕꧇​​ ꦤꦫꦮꦸꦁ​ꦭꦶꦂ​ꦛꦛꦶꦠ꧀​ꦧꦫꦸꦁ​꧈​
tumêmpuh sumyar ngênèni ꦠꦸꦩꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃ​ꦱꦸꦩꦾꦂ​ꦔꦼꦤꦺꦤꦶ​꧈​
curna prananirèng driya ꦕꦸꦂꦤ​ꦥꦿꦤꦤꦶꦫꦺꦁ​ꦢꦿꦶꦪ​꧈​
marma lamun dèn ladosi ꦩꦂꦩ​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦭꦢꦺꦴꦱꦶ​꧈​
marang Sang Rêtna Cêmpala ꦩꦫꦁ​ꦱꦁ​ꦉꦠ꧀ꦤ​ꦕꦼꦩ꧀ꦥꦭ​꧈​
Sang Parta sande anangkil ꦱꦁ​ꦥꦂꦠ​ꦱꦤ꧀ꦢꦺ​ꦲꦤꦁꦏꦶꦭ꧀​꧉​
6 lawan sukane sang ayu ꧇꧖꧇​​ ꦭꦮꦤ꧀​ꦱꦸꦏꦤꦺ​ꦱꦁ​ꦲꦪꦸ​꧈​
maos sagung srat palupi ꦩꦲꦺꦴꦱ꧀​ꦱꦒꦸꦁ​ꦱꦿꦠ꧀​ꦥꦭꦸꦥꦶ​꧈​
kang sêkar Wisatikandhah ꦏꦁ​ꦱꦼꦏꦂ​ꦮꦶꦱꦠꦶꦏꦤ꧀ꦝꦃ​꧈​
swara arum tan brêbêgi ꦱ꧀ꦮꦫ​ꦲꦫꦸꦩ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦧꦽꦧꦼꦒꦶ​꧈​
kenyut sanggya kang miyarsa ꦏꦺꦚꦸꦠ꧀​ꦱꦁꦒ​ꦏꦁ​ꦩꦶꦪꦂꦱ​꧈​
yèn sampun dèn wursitani ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦂꦱꦶꦠꦤꦶ​꧉​
7 bangkit mantês lan mêmangun ꧇꧗꧇​​ ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦩꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀​ꦭꦤ꧀​ꦩꦼꦩꦔꦸꦤ꧀​꧈​
jumbuh ingkang busanadi ꦗꦸꦩ꧀ꦧꦸꦃ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦧꦸꦱꦤꦢꦶ​꧈​
tumrape marang salira ꦠꦸꦩꦿꦥꦺ​ꦩꦫꦁ​ꦱꦭꦶꦫ​꧈​
ing warna tibaning wanci ꦲꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦠꦶꦧꦤꦶꦁ​ꦮꦚ꧀ꦕꦶ​꧈​
nyamlênge tan pindho karya ꦚꦩ꧀ꦭꦼꦔꦺ​ꦠꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦝꦺꦴ​ꦏꦂꦪ​꧈​
dadya tuladaning èstri ꦢꦢꦾ​ꦠꦸꦭꦢꦤꦶꦁ​ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​꧉​
8 miwah marang para maru ꧇꧘꧇​​ ꦩꦶꦮꦃ​ꦩꦫꦁ​ꦥꦫ​ꦩꦫꦸ​꧈​
rinasuk dipun slondhohi ꦫꦶꦤꦱꦸꦏ꧀​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦱ꧀ꦭꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦴꦲꦶ​꧈​
nora keguh rinêngonan ꦤꦺꦴꦫ​ꦏꦺꦒꦸꦃ​ꦫꦶꦤꦼꦔꦺꦴꦤꦤ꧀​꧈​
gopyak-gapyuk dèn srowoli ꦒꦺꦴꦥꦾꦏ꧀​ꦒꦥꦾꦸꦏ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦱꦿꦺꦴꦮꦺꦴꦭꦶ​꧈​
dadya nora bisa duka ꦢꦢꦾ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦧꦶꦱ​ꦢꦸꦏ​꧈​
lêjar lumuntur ingkang sih ꦊꦗꦂ​ꦭꦸꦩꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦱꦶꦃ​꧉​
9 puwara momong angugung ꧇꧙꧇​​ ꦥꦸꦮꦫ​ꦩꦺꦴꦩꦺꦴꦁ​ꦲꦔꦸꦒꦸꦁ​꧈​
marang Sang Rêtna Srikandhi ꦩꦫꦁ​ꦱꦁ​ꦉꦠ꧀ꦤ​ꦱꦿꦶꦏꦤ꧀ꦝꦶ​꧈​
tuwin risang Dananjaya ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀​ꦫꦶꦱꦁ​ꦢꦤꦚ꧀ꦗꦪ​꧈​
antuk babah dènira sih ꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀​ꦧꦧꦃ​ꦢꦺꦤꦶꦫ​ꦱꦶꦃ​꧈​
nanging Sang Rêtna Cêmpala ꦤꦔꦶꦁ​ꦱꦁ​ꦉꦠ꧀ꦤ​ꦕꦼꦩ꧀ꦥꦭ​꧈​
tangèh yèn agêng kang galih ꦠꦔꦺꦃ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦒꦼꦁ​ꦏꦁ​ꦒꦭꦶꦃ​꧉​
10 awit wus waskithèng tuduh ꧇꧑꧐꧇​ ꦲꦮꦶꦠ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦮꦱ꧀ꦏꦶꦛꦺꦁ​ꦠꦸꦢꦸꦃ​꧈​
dadya dènira malêsi ꦢꦢꦾ​ꦢꦺꦤꦶꦫ​ꦩꦊꦱꦶ​꧈​
bêkti marang maratuwa ꦧꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦩꦫꦁ​ꦩꦫꦠꦸꦮ​꧈​
gumati mring Dèwi Kunthi ꦒꦸꦩꦠꦶ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦢꦺꦮꦶ​ꦏꦸꦤ꧀ꦛꦶ​꧈​
pamunjunge sabên dina ꦥꦩꦸꦚ꧀ꦗꦸꦔꦺ​ꦱꦧꦼꦤ꧀​ꦢꦶꦤ​꧈​
sakarsane dèn turuti ꦱꦏꦂꦱꦤꦺ​ꦢꦺꦤ꧀​ꦠꦸꦫꦸꦠꦶ​꧉​
11 yeka caritaning dangu ꧇꧑꧑꧇​ ꦪꦺꦏ​ꦕꦫꦶꦠꦤꦶꦁ​ꦢꦔꦸ​꧈​
èstri kang kanggêp ing krami ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ​ꦏꦁ​ꦏꦁꦒꦼꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦿꦩꦶ​꧈​
nalikaning jaman purwa ꦤꦭꦶꦏꦤꦶꦁ​ꦗꦩꦤ꧀​ꦥꦸꦂꦮ​꧈​
wus kawilang yèn utami ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦮꦶꦭꦁ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦸꦠꦩꦶ​꧈​
marma yogya pinirida ꦩꦂꦩ​ꦪꦺꦴꦒꦾ​ꦥꦶꦤꦶꦫꦶꦢ​꧈​
pakolèhe pinarsudi ꦥꦏꦺꦴꦭꦺꦲꦺ​ꦥꦶꦤꦂꦱꦸꦢꦶ​꧉​
12 pinangkat sakadaripun ꧇꧑꧒꧇​ ꦥꦶꦤꦁꦏꦠ꧀​ꦱꦏꦢꦫꦶꦥꦸꦤ꧀​꧈​
kang kanggo ing jaman mangkin ꦏꦁ​ꦏꦁꦒꦺꦴ​ꦲꦶꦁ​ꦗꦩꦤ꧀​ꦩꦁꦏꦶꦤ꧀​꧈​
ywa kongsi tanpa tuladan ꦪ꧀ꦮ​ꦏꦺꦴꦁꦱꦶ​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦠꦸꦭꦢꦤ꧀​꧈​
buang caraning dumadi ꦧꦁ​ꦕꦫꦤꦶꦁ​ꦢꦸꦩꦢꦶ​꧈​
bok manawa tibèng papa ꦧꦺꦴꦏ꧀​ꦩꦤꦮ​ꦠꦶꦧꦺꦁ​ꦥꦥ​꧈​
ina lupute pribadi ꦲꦶꦤ​ꦭꦸꦥꦸꦠꦺ​ꦥꦿꦶꦧꦢꦶ​꧉​
13 dumrunuh kèh sami nutuh ꧇꧑꧓꧇​ ꦢꦸꦩꦿꦸꦤꦸꦃ​ꦏꦺꦃ​ꦱꦩꦶ​ꦤꦸꦠꦸꦃ​꧈​
kaduwunge angranuhi ꦏꦢꦸꦮꦸꦔꦺ​ꦲꦔꦿꦤꦸꦲꦶ​꧈​
sanadyan dipun pupusa ꦱꦤꦢꦾꦤ꧀​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦥꦸꦥꦸꦱ​꧈​
jroning urip maksih eling ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦲꦺꦭꦶꦁ​꧈​
yèn kêna aja mangkana ꦪꦺꦤ꧀​ꦏꦼꦤ​ꦲꦗ​ꦩꦁꦏꦤ​꧈​
bêcik rahayu lêstari ꦧꦼꦕꦶꦏ꧀​ꦫꦲꦪꦸ​ꦊꦱ꧀ꦠꦫꦶ