Kaca:Puspa Palupi.pdf/58

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

= Wi

kuwasaning Gusti Allah iku ora kena bjinakenbawa” , Witjantg ipun sawon duwi sommben, badi Kekalih sareng kerenipun 1. djeng muma kalijan bijang ingkang nelahi, dene tijang ingka wumpak sani patbing keraban . Tjrenak angi pakant janipun anul 1 dateng Ganda, dladjong kaenbasakon dabeng darab, sanesipun San pun mentas sadaja,awit sani baut nrlLangi, sani lereh wonten ga pinggiring lepen. — Dalang Ganda wibjanten; ng, kantjaku kabeh adja ana kang nimwosuln ubawa keduwung lelakon iki,)Arani Waa. Ga Wah ab a ning pangimpen. Lah, saiki aku mudeng; jen kang nantgap iki pan tjon lelembut lang pada na majangan ing umbul Pening, dene lu-

raha lelembut ora kjai Bangsadarna, kang bener kjai Sarpabang- atine betjik Jan anbek

sa arupa taksaka naga. Sanadyan dernit utama, Marn Tijroma,duwit kang kogembol apa ora ket jenplung ing banju?" ; Pangendang kalih panyrebab angodalaken jabtra ingkang di pun gembol ladjeng kapetang taksih djanckep kawan dasa ringgih, "0, sukur-sukur dene ana kang 6inawe sangu mulih,nanging | wetengku kok mules, takkira nggonku kekun ing banju mau,mara ta tak tjobane mamah kunir parinrane kjai petinggi" ,.Ladjeng dipun | utjuli saking saputancan, Sareng dipun waspaosaken analih warni. kantbjana. Ingkang kabekta Tjiremakarja cngral katingalan inggih | dados emas,para nijaga abingah-binrah sadaja. Dalang Ganda witjanten: "Iki barang jen wis tutug ing ngonah ban didol labeh, sapira pajune didum warata; wis,ajo pa da nuli mulih mumpung isih rada Wan”, a a ngunangga suwawi, jait, , Katjarijos saambukipun neringgit saking rawa Pening,d2- lang Ganda nandang sakit mripatipun ngantos dados wuta. Sana = dyan sanpun wuta boten suda inkang ananggap, arana pragel Wa | sis panjepengipun ringgit taksih kados nalika awasipun, nangité sareng wuta wonten ingkang angladosi amendet ringgit ingkang | bade “kewedalaken, Malah ing tjarijos pedjahipun dalang Ganda- wienja boten mawi sakit ing satengahing ngringgit wonten duSU! Dadapa jan distbril salatiga. :

| sawa


(Don;seng warni-warni,R,Ng Suradipura) ;

sarah wara Para ra rna BEmgiaN adah Warah WaA Wana Wae andana kannbanabant kahan banana anakan kana a KENEN A ma akan ea aa mra kanaka andhana kana kanaba makina mn annbannkanai