Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/7

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi
PRAWACANA

Dhapukan buku BASA JAWI GAGRAG ANYAR punika dumugi sapriki pranyata ketingal saya kathah para kadang ingkang sampun kepareng ngresakaken ngagem.

Ingkang punika temtu kemawon ndadosaken bombonging manah, liripun basa Jawi boten badhe ical larinipun. Sanajan mekatena pandhapuk tansah ngudi ngrela daya murih saya mathis saha ngrebdanipun, taksih nyuwun pambiyantunipun dhateng sok sintena ingkang kepareng paring urun-urun rembag, ingkang tundonipun, mewahi seserepan, ingkang numusi murakabi sedayanipun.

Ndadosna wuninga bilih buku BASA JAWI GAGRAG ANYAR ingkang babaran enggal punika wonten bab-bab ingkang dipun ewahi saha dipun wewahi ing babagan istilah-istilah anyar, saha prekawis sanesipun murih nggamblangaken katerangan sarta indhaking seserepan, punapa dene nggampilaken lampahing pandamelipun. Program: Satuan, Pelajaran, ing pangajab sageda jumbuh kaliyan GBPP Bahasa Daerah ingkang sampun wonten.

Ing wasana panyuwunipun pandhapuk, menggahing wontenipun wewarah wau sageda migunani wonten ing pawiyatan candhakipun, langkung-langkung wonten ing Pawiyatan Luhur sageda keplok lan runtut.

Sadya wau pandhapuk tansah ngaturaken agung ing panuwun dhateng para pangageng saha sesepuhing DEPDIKBUD KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH.

Nuwun.

Sinerat,Juni 1987

Aturing Pandhapuk,

5