Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/102

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
SERAT SEDHAHAN

Tuadha.

Kula nuwun, ngaturi uninga menawi boten won-
ten alangan satunggal punapa saha Gusti Ingkang Ma-
ha Kawasa marengaken, kula badhe angemah-emahaken
anak kula pambajeng nama pun Rr SRI REJEKI, angsal
Bagus SRI RAHARJA Guru SMP Negeri 180 Jakarta, pu-
tra kakungipun R.WIGNY APRANATA ing Jatinom Klaten.
Ijab salajengipun panggih ing dinten Rebo. Legi sur-
ya kaping 18 Mei 1986 wanci jam 19.00 (7 sonten)
Ingkang punika menawi dhangan ing panggalih,
saha sepen ing tengadur ing dinten saha tanggal
kasebat nginggil, wanci ngajengaken jam 7 sonten
panjenengan/sakaliyan kaparenga rawuh ing griya
kula kampung Banareja III/6A Nusukan Surakarta,sa-
prelu anjenengi panggihipun Penganten, supados pa-
ring lubering barkah pangestu wilujeng, sumrambah
ing sadayanipun. Sesampunipun upacara panggih
parenga nglajengaken lelenggahan sakaparengipun,
sinambi mriksani lelangen pethilan.


Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kula.
Nusukan, surya kaping 12 Mei 1986


Atur taklim kula kekalih
pangabektiNdherek ngajeng-ajeng

R. Citraatmaja


1.
2.
3.
___________
Keterangan:


1. Wong duwe gawe iku ateges duwe prelu kang wiga-
ti. Patute layang ulem-ulem kudu ganep.
2. Sarehne saiki wujud cap-capan, mesthi bae la-
yange kurang sampurna, upamane wong sing maune
ora dibasani dadi basani, sing durung sekali ;
yan, ana ing layang diulemi sakaliyan.

101