Kaca:Babad Solo.pdf/52

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

50
 Manawi Panêwu, #antri durugi Lurah: ng-nggé kuluk kes- emeng, clana saking mori pethak wangun tapak belon.

  Manawi pangknt Jnjar sani bebedan, ngongsé kuluk kes- Kenggé tetiyang ingking dêrèng gadhah pengkat — ingkeng

"taksih nama Prmagang utawi akawon = sina jana sampun se- puh ururipun, sami bebedan sabulkwala wiron kencongan, bo- ten k€nging nganggé udheng; narung gundhulan kémawon; ing- kang ngingah raenbut, refbutipun kedah diun gelung.

Menawi lonpahirun sampun durrugi Kori Srimanganti ing-—

” Kang nglebet — kaleres wonten sangendhaping Pangnung — la— jeng lêndel ndhodhok, mijang ngidal-mangilên, ngadhepaken Pandhapi ageng Sosana Séwaka, lrjonc nyembah rumiyin.

Tumunten lojeng ngadez lumempeh mangetan utami mangilên miturut. kêbetahanipun.

. Manawi lumampah medal ing plataran, sadaya. tiyang ja- le ingkang sani gelungan kedzh dipun. uculi, dipun oré nglêwèr ing geger, tengan ngapurancang boten kénging lém- béhan, lumampah turrungkul, boten kénging nolah-nolêh. Lampahipun turut pinggir nalipir ing palataran. ;

Mimawi lampahipun kapethuk Pangéran, kedah kêndel rumi— yan, Lejeng linggih silz2 ngungkureken, adhepipun ngajeng— aken dhateng Pendhapi Ageng kaliyan nyembah, tumungkul, boten kénging nolèh dhateng ingkang kapethuk wau, kajawi monawi kadangu wonten prelunipun. .

Ingkang kenging presnêtan kedah ucul pelungan wul. manawi nuju Ingkang Sinuwun lenggah ing Pendhapi Ageng utumi won- ten ing Perasdya.

”Sadnya tiyeng ingkang semi lumebet ing Karaton boten k€é= 'mging mawi lêmêk suku, tegesipun boten kénging srandhalan sarta boten kénging sarungan. Kedah bebedan mamut adat ta- tecarenipun Keraton. F Ka a

Sadaya abdidalem ingkang sampun cnggadhahi pangkat, sa-—- Mi nyengkelit wedhung min-ngkn kenggé tondha pangkat mano- wi sampun dados priyantun apdidalem, ebdining Ratu, |:

Tiyang. jaler inglang.swmi kulukan pethak nanging boten nyengkelit wedhung, punikn. senès priyayi, nenging nomung bebru kémawon. Bebau punika senajan kulukan, rmmawi wonten nglebet Karaton boten kénging nyangkelit dhuwung, cekap esolon kémawon. Beban kasar kulukipun saking wacucel dipun cèt abrit, namanipun bm nandhon.